Parenteel van WILLEM WILLEMS "de Oude" NIJDAM --> tot ca. 1800


 
I    WILLEM WILLEMS "de Oude" NIJDAM, geboren 1552 te Rauwerd, overleden 1634 te Irnsumerzijl, zoon van WILLEM GERBENSz NIJDAM en SYTS IDSdr. ROORDA.
Gehuwd circa 1578 te Irnsumerzijl met NIESK MEIJNERTSDR. SCARWIER, geboren 1558 te Irnsumerzijl, overleden op 23-09-1632 te Irnsumerzijl, begraven te Grouw, dochter van MEIJNERT FORMERS SCARWIER (Meindert Outgers) en HILTJE xx.
Willem Willems was "Eigenerfde"-boer op Nijdamstra-State nabij Irnsumerzijl onder Grouw. Hij werd de "Oude" genoemd als onderscheid met zijn zoon, die de "Jonge" werd genoemd.
Hij was de eerste die in de aktes de naam NIJDAM droeg.
Bij ondertekening van aktes gebruikte hij een eigen Handmerk.

Afbeelding Handmerk Willem Willems de Oude.
[nijdam-willem-willems-deoude-handmerk.jpg]

-In 1601 is Willem Willems curator over de kinderen van zijn zuster Antie Willems, te Flansum woonachtig, wanneer haar man Ids Claesen overleden is.
De kinderen waren Cleas Idzes, Willem Idzes en Gerrit Idzes.
Antie Wiilems en haar man Ids woonden op boerderij "De Laard" te Flansum, later "D Leer" genoemd.

-Op 15 jan. 1608 was Willem Willems ook curator over Geertke Wybes te Bolsward (Bron: Rauwerderhem A4).

In een schuldbekentenis akte van 21 dec. 1630 blijken Abbe Hyles Cuiper en Anske Rynsdr. uit Irnsum, 100 car.gls. schuldig te zijn aan Willem Willems.
Deze akte vermeld onder meer:"de eersamen Willem Willems Nijdam en de Nies Meynertsdr."

Op dezelfde dag bekennen Douwe Abes Smit en Sjouck Nardusdr. te Irnsum, 125 car.gls. schuldig te zijn aan Willem Willems, terwijl Freerk Jentkes en Rom Jentkes 100 car.gls. en Jan jentkes met Griet Jacobs 150 car.gls. schuldig te zijn aan Willem Willems Nijdam.(Bron: Rauwerderhem U2, fol.199-201).

-Op 31 mei 1632 zijn Hidde Pieters en Vauck Ritskes te Irnsum 400 car.gls. schuldig aan Willem Willems en Niesk Meynerstsdr.

-Op 2 mei 1634 is Reyner Simons te Rauwerd 600 car.gls. schuldig aan Willem Willems "de Oude".

Uit deze akte blijkt dat Willem Willems in 1634 nog in leven was en dat Niesk Meynertsdr. zeer waarschijnlijk overleden is tussen het jaar 1632 en 1634.
Dit bleek korrekt te zijn, want in de St. Pieterskerk te Grouw was een grafsteen met het navolgende opschrift:

"Ao 1632 de 23 september sturf de eerbare Nyes Minnertsd / huisfrou van Willem Willems olt omtrent 73 iare ende leit alhier begra.."

Op deze grafsteen komt hetzelfde wapen voor als op de steen van Willem Willems, maar dan in ruitvormig schild.

De vele schuldbekentenissen geven ook aan dat ze een welgestelde boeren familie waren.

Willem was bij zijn overlijden ongeveer 83 jaar oud. Dit is af te lijden van de informatie die op zijn grafsteen stond, welke in de Sint Pieterskerk te Grouw aanwezig was.

"Ao.[..] ma [eer]saeme Willem Willems die [..] Nidam olt ontrent 83 iaer [..] en [..] begraven".
Tevens stond op zijn grafsteen het familiewapen: rechts: halve adelaar; links: drie klaavers paalsgewijs.

Afbeelding grafsteen Willem Willems Nijdam.
[nijdam-willem-willems-grafsteen-1635.jpg]
[nijdam-willem-willems-graf-1635.jpg]

IRNSUMER-ZIJL, zijl of sluis, prov. Friesland, kw. Oostergoo, griet. Idaarderadeel, 5 min. N. O. van het Rauwerderhem liggende d. Irnsum, waarvan zij haren naam ontleent, ter plaatse, waar de Grouw, de Muzel en de Boorn bij elkander komen.

Deze zijl is eene waterkering van Oostergoo, door welke het zijn water in de Zevenwouden, door twee zich derwaarts openende vloeddeuren, kan lossen, doch als het water in de Wouden hooger is dan in Oostergoo, zoo sluiten zich de deuren vanzelf, en beletten den terugloop in Oostergoo: bewerende dit kwartier van ouds het regt bezeten te hebben, om door deze zijl zijn water te mogen lossen, zonder iets terug te ontvangen. Voorst loopt van Irnsumer-zijl zuidwaarts de Leppedijk,en deze belet den loop van het Woudwater in Idaarderadeel.
Bij deze sluis en verlaat staat eene neringrijke herberg, waarbij eene valbrug voor den rijweg naar Grouw.
Bron: (Aardrijkskundig woordenboek van van der Aa.)
Uit dit huwelijk:
   1.  WILLEM WILLEMS "de Jonge" (zie IIa).
   2.  GERBEN WILLEMS, Boer bij broer Idserd Willems, geboren circa 1582 te Irnsumerzijl, overleden sept. 1659 te Irnsumerzijl.
Gerben was ongehuwd en woonde, met zijn broer Jan, bij broer Idsert Willems in huis op Nijdamstra State te Irnsumerzijl.

Bij de inventarisatie en boedelscheiding na overlijden van broer Jan in 1654, tekent Gerben met een "eigen Handmerk" (Idaarderadeel J.9)

[Handmerk Gerben Nijdam 1654.jpg]

Na zijn overlijden vond op 19.9.1659 de inventarisatie van zijn goederen plaats (Idaarderadeel J.9).
Behalve in enige schuldbekentenissen aan hem en zijn broer Jan, wordt hij genoemd op 17.5.1657 wanneer zijn oomzegger Sije Willems te Grouw verklaart 100 gulden aan hem schuldig te zijn.

   3.  IDSERT WILLEMS (zie IIb).
   4.  ANTIE WILLEMS (zie IIc).
   5.  MEIJNERT WILLEMS (zie IId).
   6.  JAN WILLEMS, geboren circa 1590 te Irnsumerzijl, overleden dec. 1654 te Irnsumerzijl.
Jan woonde met broer Gerben Willems bij hun broer Idsert Willems op Nijdamstra State.
Jan bleef ongehuwd.
Diverse aantekeningen bevinden zich in Registers van Rauwerderhiem U 4. Beide vrijgezellen waren goed bij kas.
Een akte van nalatenschap is vastgelegd in Idaarderadeel J.8.

   7.  SIJ WILLEMS (zie IIe).
   8.  HIL WILLEMS (zie IIf).

IIa    WILLEM WILLEMS "de Jonge" NIJDAM, geboren circa 1578 te Irnsumerzijl, overleden op 18-12-1652 te Irnsumerzijl, zoon van WILLEM WILLEMS "de Oude" NIJDAM (zie I) en NIESK MEIJNERTSDR. SCARWIER.
Gehuwd circa 1615 te Irnsumerzijl met SJOERDTJE GERBENS, geboren circa 1585, overleden 1650, dochter van GERBEN SYTZES en (Gerben Sytzes vrouw).
Willem Willems "de Jonge" bewoonde Sythemastate in de Bird onder Grouw, nr. 66 van het stemcohier, groot 70 pondematen. In 1640 waren hiervan eigenaren: Willem Willems de jonge, Sytze Gerbens weeskind (Antje Sytzes) en Cornelis Ates. Deze boerderij ligt, wanneer men van Grouw over het Pikmaar komt, rechts van de Blauwe Bird. Op 26 nov. 1628 wordt Willem Willems genoemd bij de inventarisatie van de goederen door zijn zwager Sytze Gerbens nagelaten.

Deze inventarisatie werd opgemaakt op verzoek van Tryntje Feddes, weduwe van Sytze Gerbens, en moeder van de vijfjarige Antje Sytzes (Idaarderadeel, J 4). Op 30 maart 1642 vond de inventarisatie plaats ten huize van Eelcke Sybrants te Idaard, schoonzoon van Willem Willems, die dan curator is over het nagelaten weeskind van Eelcke Sybrants en van Jouck Willems (Idaarderadeel, J 6). Op 18 nov. 1652 blijkt Willem Willems reeds overleden te zijn als in het sterfhuis de inventarisatie van zijn nalatenschap plaatsvindt.


Uit dit huwelijk:
   1.  JOUCK WILLEMS (zie IIIa).
   2.  GERBEN WILLEMS (zie IIIb).
   3.  MEIJNERT WILLEMS (zie IIIc).
   4.  LIJSBETH WILLEMS (zie IIId).
   5.  SIJBRECH WILLEMS (zie IIIe).
   6.  SIJE WILLEMS (zie IIIf).
   7.  SYTZE WILLEMS, geboren circa 1632 te Grouw.
Zeer waarschijnlijk is hij ongehuwd gebleven. Hij wordt in vele acten genoemd, doch een huwelijksacte, inventaris of andere stukken over hem werden niet aangetroffen.

IIb    IDSERT WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1584 te Irnsum, overleden op 05-01-1672 te Irnsum, zoon van WILLEM WILLEMS "de Oude" NIJDAM (zie I) en NIESK MEIJNERTSDR. SCARWIER.
Gehuwd circa 1635 te Idaarderadeel met SIBBELTIE CLAESSEN, geboren circa 1610 te Idaarderadeel, overleden circa 1651 te Idaarderadeel, dochter van CLAES PIERS en ANTJE IDZESdr. (Antje Idses Wiglema).
Na het overlijden van zijn vader rond 1634 was Idsert boer op Nijdamstra State. Idsert kocht in de loop der jaren de erfdelen van de familieleden, waardoor hij eigenaar werd van Nijdamstra State.

Bij hem woonden ook (tijdelijk) zijn broers Jan en Gerben (ca. 1657-1659).

Idsert gebruikte bij ondertekening aktes zijn eigen Handmerk.

Afbeelding van Idsert zijn Handmerk.
[Handmerk Idsert Nijdam 1659.jpg]
.
Uit dit huwelijk:
   1.  CLAES IDSERTS, geboren circa 1641 te Irnsum, overleden circa 1680 te Irnsum.
Vanaf 1672 was Claes boer op Nijdamstra en mede-eigenaar van de boerderij. Hij bleef ongehuwd. Op 9.2.1675 kocht Claes Idsert een deel in Nijdamstra voor 2 goud-guldens van Sybrant Birdes en Aafke Botes te Idaard, dat zij van hun moeder Antie Willems Nijdam hadden geerfd. (Bron: Idaarderadeel N.1).
Op 30.1.1671 was Claes curator over het weeskind van Sicke Willems, dat geboren was uit het huwelijk met Ibeltie Claessen. (Bron: Utingeradeel G.1, fol.316).
   2.  NIESKE IDSERTS (zie IIIg).
   3.  GEERTJE IDSERTS (zie IIIh).
   4.  JETSKE IDSERTS (zie IIIi).
   5.  SIBBELTIE IDSERTS (zie IIIj).

IIc    ANTIE WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1586 te Irnsum, overleden voor 1654 te Irnsum, dochter van WILLEM WILLEMS "de Oude" NIJDAM (zie I) en NIESK MEIJNERTSDR. SCARWIER.
Gehuwd (1) op 12-02-1605 te Rauwerderhem met ALBERT OUTGERS SCARWIER, geboren circa 1585 te Rauwerd, overleden voor 1620 te Irnsum, zoon van OUTGER MEIJNERTS en (Outger Meinderts zijn vrouw).
De kinderen uit Antie Willems huwelijk met Albert Outgers en later ook met Boothe Jacobs, kregen allen haar achternaam NIJDAM.

Gehuwd (2) op 03-09-1621 te Rauwerderhem met BOOTHE JELLES JACOBSE, Boer op Nijdamstrastate, geboren circa 1580.
Boothe JACOBS, zou Boothe Jelles Jacobse heten.
(Bron: Aanpassing door "kwartierstaat Peter de Jong" Online)
.
De kinderen uit Antie Willems huwelijk met zowel Albert Outgers als met Boothe Jacobs, kregen allen haar achternaam NIJDAM.

-Op 20.4.1642 bekenden Boothe Jacobs en Antie Willems 100 car.gls. schuldig te zijn aan Douwe Abes te Irnsum en 100 goudguldens aan Douwe Ulbes te Leeuwarden. (Bron : Rauwerderhem U.3).

-Op 25.1.1643 waren zij 400 car.gls. schuldig aan Pijter Alberts te Irnsum. (Bron: Rauwerderhem U.3, blz.172), de oudste zoon van Antie Willem en haar eerste man.

-Op 23-1-1646 waren zij wederom 400 Car. gls. schuldig aan Pijter Alberts.
(Bron: Rauwerderhem U.3, blz.172 / R2 fol.2)
.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  PIETER ALBERTS NIJDAM (zie IIIk).
   2.  OUTGER ALBERTS (Outger Alberts Nijdam) (zie IIIl).
   3.  GERLEF ALBERTS NIJDAM, geboren circa 1610 te Irnsum, overleden circa 1650 te Irnsum.
Gerlef Alberts stond onder curatele en is ongehuwd overleden. Op 3.6.1644 verkochten zijn broers - als curatoren - zijn erfdeel in Nijdamstra aan Idsert Willems en Sibbeltie Claesen. Hij is tussen 1644 en 1654 overleden.
   4.  MEINERT ALBERTS NIJDAM (zie IIIm).
   5.  DIEUW ALBERTS NIJDAM (zie IIIn).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  SY BOOTHES NIJDAM (zie IIIo).
   7.  JETSKE BOOTHES NIJDAM (zie IIIp).
   8.  AAFKE BOOTHES NIJDAM (zie IIIq).

IId    MEIJNERT WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1590 te Idaarderadeel, overleden voor 1652 te Utingeradeel.
Meijnert Willems bewoonde de boerderij nr.55 te Akkrum "De Boskpleats" genaamd. Op 18.11.1652 wordt zijn vrouw Teht Heeresdr. "weduwe van Meijnert Willems, wonende onder de clockslagh van Akkrum" genoemd. Zoon van WILLEM WILLEMS "de Oude" NIJDAM (zie I) en NIESK MEIJNERTSDR. SCARWIER.
Gehuwd circa 1620 te Idaarderadeel met TEHT HEERESDR. Geboren circa 1595 te Utingerdadeel, overleden na 1652 te Utingeradeel.
Uit dit huwelijk:
   1.  HEERE MEIJNERTS, geboren circa 1622 te Akkrum, overleden 1663 te Akkrum.
Zijn naam werd ook wel Herre Meijnderts geschreven. Uit het huwelijk van Heere met Bauck zijn geen kinderen bekend.
Heere Meijnerts en Bauck Wytzes waren ongetwijfeld neef en nicht van elkaar.
Op 27.4.1663 bekende Heere Meijnerts en zijn vrouw Bauck Wytzes 300 goud-gulden schuldig te zijn aan Feddrick Eeuwes te Nes. (Bron: Uting. J.2, fol.168).
Gehuwd circa 1660 te Akkrum met BAUCK WYTZES, geboren circa 1630. Broers van Bauck Wytzes waren Heere Wytzes en Abe Wytzes te Akkrum.
Op 3.10.1663 is Bauck Wytzes 300 car.gld. schuldig aan Eelcke Lyckles Haarsma, burger, apotheker en koopman te Sneek en 31 car.gld. aan haar zwager Abe Meijnerts te Akkrum. (Bron: Uting. J.2, fol.184). Dochter van WYTZE HEERES en (Wytze Heeres zijn vrouw).
   2.  ABE MEIJNERTS (zie IIIr).
   3.  JACOB MEIJNERTS, geboren circa 1626 te Akkrum.
Jacob is waarschijnlijk ongehuwd gebleven. In 1654 was hij, volgens de boedelscheidingsakte betreffende Jan Willems op Nijdamstra, in West-Indie. In 1659 was hij weer terug. Een huwelijksakte of een andersoortige akte , waarin hij genoemd werd is zowel hier als in West-Indie niet gevonden.
   4.  WILLEM MEIJNERTS (zie IIIs).
   5.  CLAES MEIJNERTS, geboren circa 1630 te Akkrum, overleden na 1668 te Heerenveen.
Van Claes werd geen huwelijksakte aangetroffen. Op 3.1.1668 woont hij te Heerenveen en verkoopt dan zijn erfdeel in Nijdamstra te Grouw van Idsert Willems Nijdam. (Bron: Idaard. N.1).
   6.  LYSBETH MEIJNERTS, geboren circa 1632 te Akkrum, overleden na 1695 te Akkrum.
Beide huwelijken van Lysbeth (1-e met Tjebbe Cornelis, 2-e met Johannes Romkes) waren kinderloos.
Gehuwd (1) circa 1652 met TJEBBE CORNELIS, geboren circa 1620, overleden voor 1654. Het huwelijk bleef kinderloos.
Gehuwd (2) circa 1659 met JOHANNES ROMKES, geboren circa 1620.
Johannes is eerder gehuwd geweest, waaruit een zoon Hoite is geboren. Later trouwde Johannes met IJdtie Tietses.
Op 11.5.1669 bekende Dirck Romckes te Akkrum 250 car.gld. schuldig te zijn aan Johannes Romkes en Lysbeth Meijnerts (Bron: Uting. J.2, fol.352).
Dit huwelijk bleef kinderloos.
   7.  JETSKE MEIJNERTS, geboren circa 1634 te Akkrum, overleden voor 1695 te Akkrum.
Uit het eerste huwelijk met Jacob werden wel kinderen geboren, daar dit vermeld is in een akte uit 1695, wanneer het erfdeel verkregen van Jan Willems, wordt verkocht aan Bote Idzes Nijdam. De namen van de kinderen zijn echter onbekend.
Gehuwd (1) 1654 met JACOB LOUWERENTS, geboren circa 1630. Uit dit huwelijk werden wel kinderen geboren, daar dit vermeld werd in de meer genoemde akte van 1695, wanneer het erfdeel verkregen van Jan Willems Nijdam, wordt verkocht aan Bote Idzes Nijdam. De namen van de kinderen zijn echter onbekend.
Gehuwd (2) op 29-12-1660 te Grouw met PYTER HOITES, Meester timmerman te Roordahuizum, geboren circa 1630, zoon van HOITE PIETERS, Landbouwer, en (Hoite Pieters zijn vrouw).
   8.  NIESK MEIJNERTS (zie IIIt).

IIe    SIJ WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1592 te Irnsum, overleden na 1659 te Midlum, dochter van WILLEM WILLEMS "de Oude" NIJDAM (zie I) en NIESK MEIJNERTSDR. SCARWIER.
Gehuwd circa 1610 met LIEUWE DOUWES, geboren circa 1590, overleden na 1660 te Midlum.
Uit dit huwelijk:
   1.  DOUWE LIEUWES NIJDAM (zie IIIu).

IIf    HIL WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1595 te Irnsum, overleden na 1657 te Akkrum, dochter van WILLEM WILLEMS "de Oude" NIJDAM (zie I) en NIESK MEIJNERTSDR. SCARWIER.
Gehuwd circa 1620 te Utingeradeel met WILLEM SICKES, geboren circa 1595 te Utingeradeel, overleden na 1657 te Akkrum.
Uit dit huwelijk:
   1.  PIETER WILLEMS NIJDAM (zie IIIv).
   2.  SICKE WILLEMS NIJDAM (zie IIIw).
   3.  SIJ WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1630 te Akkrum.
Gehuwd op 05-06-1654 te Rauwerderhem met ABE WYTZES, Meester Scheepsmaker te Akkrum, geboren circa 1630, zoon van WYTZE HEERES en (Wytze Heeres zijn vrouw) (Uit dit huwelijk van Abe en Sy Nijdam zijn geen kinderen bekend.).
   4.  SIOUCK WILLEMS NIJDAM (zie IIIx).

IIIa    JOUCK WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1618 te Grouw, overleden 1638 te Grouw.
Jouck Willems stierf bij de geboorte van haar eerste kind.
Op 30.3.1642 vond de inventarisatie plaats van haar nalatenschap.
Dochter van WILLEM WILLEMS "de Jonge" NIJDAM (zie IIa) en SJOERDTJE GERBENS.
Gehuwd circa 1637 te Idaarderadeel met EELCKE SYBRANTS "van Idaard".
Uit dit huwelijk:
   1.  JOUCK EELKES, geboren circa 1638 te Grouw.
Jouck huwde in 1659 met Tjalling Obbes. Onder de nakomelingen uit dit huwelijk wordt de naam Nijdam niet aangetroffen.

IIIb    GERBEN WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1620 te De Bird (Grouw), overleden na 1682 te De Bird (Grouw), zoon van WILLEM WILLEMS "de Jonge" NIJDAM (zie IIa) en SJOERDTJE GERBENS.
Gehuwd op 16-11-1656 te Eernewoude met TRIJNTJE SYTZES "van Eernewoude", geboren circa 1625 te Eernewoude, overleden na 1688 te De Bird (Grouw).
Gerben was van beroep boer en woonde met gezin op vaders boerderij "Sythema-State" in De Bird, groot 90 pondematen, bij Grouw.

Uit dit huwelijk:
   1.  WILLEM GERBENS (zie IVa).
   2.  ANTJE GERBENS, geboren op 25-08-1661 te Grouw.
Waarschijnlijk is Antje jong overleden.
   3.  YFKE GERBENS, geboren op 22-03-1663 te Grouw.
Ook Eefke is waarschijnlijk jong gestorven.
   4.  SYTZE GERBENS (zie IVb).
   5.  SJOERDTIE GERBENS, geboren op 12-03-1671 te Grouw.
Waarschijnlijk is Sjoerdje ongehuwd gestorven.
   6.  GERBRICH GERBENS (zie IVc).

IIIc    MEIJNERT WILLEMS NIJDAM, Boer te Bozum, geboren circa 1622 te De Bird (Grouw), overleden circa 1689 te Bozum.
Meijnert was met zijn gezin als boer en boerin woonachtig op de plaats 10 te Bozum. Zij waren Rooms-katholiek van Godsdienst. In diverse aktes uit Baarderadeel worden zij genoemd, wegens koop van land,etc. Zoon van WILLEM WILLEMS "de Jonge" NIJDAM (zie IIa) en SJOERDTJE GERBENS.
Gehuwd circa 1665 te Baarderadeel met JISK JANS, geboren circa 1630, overleden na 1694 te Baarderadeel.
Uit dit huwelijk:
   1.  WILLEM MEIJNERTS (zie IVd).

IIId    LIJSBETH WILLEMS NIJDAM, Boerin, geboren circa 1625 te Grouw, overleden na 1698 te Grouw.
Lijsbeth was in 1698 mede eigenares van "Sythema-State"; eigenares van "Cralda-State" (nr.12 onder Grouw, groot 55 pm) en gebruikster van "Abbema-State" (nr.13 onder Grouw, groot 60 pm). Beide laatstgenoemde boerderijen liggen tegenwoordig in het dorp Grouw. Dochter van WILLEM WILLEMS "de Jonge" NIJDAM (zie IIa) en SJOERDTJE GERBENS.
Gehuwd circa 1650 te Idaarderadeel met JACOB RENSES, geboren circa 1625 te Idaarderadeel, overleden voor 1698 te Idaarderadeel.
Uit dit huwelijk:
   1.  PIETER JACOBS, geboren circa 1652, overleden voor 1698.
   2.  LYSBETH JACOBS, geboren circa 1655.

IIIe    SIJBRECH WILLEMS NIJDAM, Boerin, geboren circa 1627 te Grouw, overleden voor 1698 te Grouw, dochter van WILLEM WILLEMS "de Jonge" NIJDAM (zie IIa) en SJOERDTJE GERBENS.
Gehuwd circa 1660 te Idaarderadeel met DOYTSE JANS, geboren circa 1625 te Idaarderadeel, overleden voor 1698 te Idaarderadeel.
De kinderen van Doytse en Sybrech waren in 1698 mede-eigenaren van Sythema state in de Bird. De naam Nijdam komt in het nageslacht hiervan niet meer voor. Zoon van JAN DOYTZEN en ANTJE JACOBS.
Uit dit huwelijk:
   1.  PYTER DOYTSES, geboren circa 1670.
Pyter huwde op 3.1.1697 te Grouw met Lysbeth Jans van Oudega.
   2.  WILLEM DOYTSES, geboren circa 1675.
   3.  JAN DOYTSES, geboren circa 1678.
Jan huwde op 28.4.1716 te Grouw met Vrouwke Jetzes.
   4.  SYBRECH DOYTSES, geboren circa 1680.
Sybrech huwde op 14.12.1704 te Grouw met Wiert Jelles.

IIIf    SIJE WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1630 te Grouw, overleden voor 1677 te Grouw.
Op 17.5.1657 bekende Sije Willems 100 Gld. schuldig te zijn aan zijn oom Gerben Willems op Nijdamstra state (Bron: Rauwerderhiem : R.1, fol.231).
Op 20.2.1677 vindt na het overlijden van Sije Willems in het sterfhuis de inventarisatie plaats op verzoek van Jentie en Sytze Sijes met consent van Gerben Willems Nijdam, Marten Gerbens en Jentie Claessen. (Bron: Idaarderadeel J.12, fol.74 en 271). Zoon van WILLEM WILLEMS "de Jonge" NIJDAM (zie IIa) en SJOERDTJE GERBENS.
Gehuwd (1) voor 1652 te Idaarderadeel met AFFKE JENTJES, geboren circa 1630 te Idaarderadeel, overleden circa 1658 te Grouw.
Affke Jenties had tot broers en zusters : Pyter, Marten, Ibeltie, Claes en Hycke Jenties. Dochter van JENTJE IDZES en (Jentje Idses vrouw).
Gehuwd (2) op 29-09-1660 te Idaarderadeel met BREGT GERBENS, geboren circa 1630 te Idaarderadeel, overleden na 1666 te Idaarderadeel.
Bregt Gerbens had de volgende broers en zusters : Marten, Betse, Gerbrich, Foeke en Jouck. Dochter van GERBEN MARTENS en (Gerben Martens zijn vrouw).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  JENTJE SIJES (zie IVe).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  SYTZE SIJES (zie IVf).

IIIg    NIESKE IDSERTS NIJDAM, geboren circa 1643 te Irnsum, overleden voor 1698 te Deersum, dochter van IDSERT WILLEMS NIJDAM (zie IIb) en SIBBELTIE CLAESSEN.
Gehuwd op 07-09-1664 te Deersum met TECKE GOYTZEN "van Deersum", geboren circa 1640 te Deersum.
Uit het huwelijk met Tecke is slechts een dochter SIBBELTIE TECKES geboren, die trouwde met JACOB JOUKES GRONDSMA van Offingawier. In 1744 waren Nieske haar vier kleinkinderen uit dat huwelijk nog mede-eigenaar van Nijdamstra state.
Uit dit huwelijk:
   1.  SIBBELTIE TAEKES (zie IVg).

IIIh    GEERTJE IDSERTS NIJDAM, geboren circa 1645 te Irnsum, overleden na 1710 te Grouw, dochter van IDSERT WILLEMS NIJDAM (zie IIb) en SIBBELTIE CLAESSEN.
Gehuwd (1) op 19-06-1670 te Grouw met RIENK DOUWES NIJDAM (zie IVu).
Geertje Idserts en Rienk Douwes woonden eerst te Midlum, later te Groenterp. Uit dit eerste huwelijk van Geertje zijn 3 kinderen geboren.
Op 20 jan. 1680 vindt een Inventarisatie en Scheiding ten sterfhuize van Rienck Douwes, in leven huisman te Greonterp, plaats.

Gehuwd (2) op 23-11-1679 te Grouw met ANNIUS SYBRENS WYGERSMA, Meester Chirurgijn te Grouw, geboren circa 1640.
Annius was Bijzitter van Idaarderadeel. Hij was weduwe van Iebeltie Willems, waarmee hij op 13.4.1662 in het huwelijk verbonden was.
Op 9.10.1721 verklaarde Annius Wygersma, mr. chirurgijn te Grouw, 100 goud gls. schuldig te zijn aan Rienk Douwes, welke schuldbekentenis was getekend 24.5.1692. (Bron : Idaarderadeel R.7, fol. 88).

Uit het eerste huwelijk:
   1.  DOUWE RIENKS, geboren circa 1672 te Midlum. Douwe woonde in 1698 te Scharnegoutum.
   2.  FOCKELTIE RIENKS, gedoopt op 11-01-1674 te Midlum.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 20-06-1697 te Wirdum met JELLE SYBRENS SYBRANDY, geboren circa 1670. Jelle was ten tijde van het huwelijk aangaan woonachtig te Wirdum.
   3.  SIBBELTIE RIENKS (zie IVh).

IIIi    JETSKE IDSERTS NIJDAM, geboren circa 1647 te Irnsum, overleden op 20-02-1692 te Tirns (bij Sneek), dochter van IDSERT WILLEMS NIJDAM (zie IIb) en SIBBELTIE CLAESSEN.
Gehuwd apr. 1676 te Grouw met HEANUN CORNELIS GLESSA, geboren circa 1650. Heanum was boer te Tirns bij Sneek. In 1698 was hij met Bote Idses Nijdam eigenaar van plaats 1 te Greonterp, van welke plaats in 1640 Douwe Rienks Allinga te Arum eigenaar was.
Uit dit huwelijk:
   1.  SIBBELTIE HEANUMS, geboren circa 1677 te Tirns (bij Sneek). Sibbeltie huwde op 27.2.1698 te Tirns met Tjerk Jetzes Ukema van Irnsum. Tjerk woonde in 1698 te Scharnegoutum en was mede-eigenaar van Nijdamstra State.

IIIj    SIBBELTIE IDSERTS NIJDAM, geboren circa 1651 te Irnsum, overleden oct. 1680 te Irnsum, dochter van IDSERT WILLEMS NIJDAM (zie IIb) en SIBBELTIE CLAESSEN.
Gehuwd op 22-05-1678 te Grouw met BOTE IDZES NIJDAM (zie IVo).
Bote Idzes is in het Aelsumer klooster geboren.

AALSUM of Aalsumerklooster, voormalig klooster van Graauwe Zusters in Friesland, dat eerst onder het dorp Akkrum in Utingeradeel, aan de noordkant van de Boorn, gestaan heeft, waar het in de oorlogen tussen de Gelderse en Bourgondische Vorsten, tot een versterkte inlegering diende, maar in 1521 geheel afgebrand zijnde, vertrokken de zusters naar Aalsum in Oost-Dongeradeel bij Dokkum.
Hier aan de oostzijde van de Middelzee (in de Oostergo) breidde deze familie zich uit. De Middelzee of Boorndiep was een middeleeuwse zeearm, ten westen van Leeuwarden, boven Sneek langs naar Bolsward.
(Bron: "VanderAA" boekwerk)

Bote Idzes was boer en paardenkoopman op Nijdamstra state, kerkvoogd te Grouw en Bijzitter van Idaarderadeel.
Hij werd begraven in de Ned.Herv. kerk te Grouw.

Sibbeltie Idserts werd vermoedelijk genoemd naar haar moeder, die kort na de geboorte van haar dochter overleed.
Sibbeltie volgde haar broer Claes op als bewoonster van Nijdamstra-state.

Zij heeft haar hele leven aldaar gewoond.

Dank zij een verder onderzoek naar haar gevonden grafsteen in de St. Pieterskerk in Grouw, kregen we de info dat zij in october 1680 was overleden.
Hierdoor weten we ook dat zij slechts 1 kind heeft gekregen met Bote Idses.

-Op 11.9.1682 kochten Bote Idzes en Sibeltje Idserts een erfdeel Nijdamstra van Steffen Jurriens en Tet Outgers te Sneek voor 10 car. gls.

-Op 19.4.1695 kocht Bote Idzes 1 pm. en 4 einsen land ofwel een 14-e deel van Nijdamstra van Meijnert Willems erfgenamen.

-Op 21.4.1695 kochten Bote en Hiltje 7 pm. en 4 einsen in Nijdamstra van de dochter van Pieter Willems voor 95 car. gls. (Bron : Idaarderadeel N.2 ).

-Op 3.2.1697 kochten Bote Idzes en zijn vrouw met Jacob Joukes en Sibbeltie Taekes 66 pm. land met stem te Deersum van Jhr. Edzard van Burmania, vrijheer van Ameland, bij Birde Sybrens Nijdam in gebruik. (Bron : Rauwerderhem P.4).

-Op 13.3.1708 was Gerben Lolkes, koopman, met zijn vrouw Trijntje Rinzes, winkellieden te Grouw, 900 car.gls. schuldig aan Bote Idzes en Hiltje Clazes. (Bron : Idaarderadeel R.6, fol.193).

-Op 12.2.1710 was Bote Idzes Nijdam crediteur van Gerben Lolkes en Trijntje Rinzes. Op zijn verzoek en dat van Reiner Tiesses Jongema (boer op Hania-state) vindt ter presentie van Pieter Sjollema een inventarisatie plaats. (Bron : Idaarderadeel J.16).

Dat Bote Idzes een welgestelde boer was, mede door zijn huwelijken, blijkt wel uit de diverse aktes.
In 1712 had hij de nabijgelegen "Ludringa State", 97 pondematen groot, gekocht van Maria Palm te Amsterdam.

Bote is op Nijdamstra State overleden.
Hij is in de St. Pieterskerk te Grouw begraven.
Grafsteen (beschadigd, waarbij wapen is weggehakt) aanwezig met opschrift: "Anno 1717 den 22 Augusty is in den Heere gerust den Eersamen Bote Idses Nidam out 59 Iaer en leit alhier begraven hoopen op een saygh opstandige".
Foto van steen is beschikbaar.
[nijdam-bote-idses-1658 grafsteen.jpg]
. {Hij is later gehuwd voor de kerk op 06-11-1692 te Grouw. De grafzerk van Bote en zijn (tweede) vrouw Hiltje Goslinga lagen onder de vloer van de kerk, welke later zijn opgeruimd. De grafzerken hadden elk een familiewapen Nijdam en Goslinga en de navolgende opschriften : "Anno 1717 den 22 augusty is in den heere gerust den eersamen Bote Idzes Nidam out 59 iaer en leit alhier begraven hoopen op een salijgh opstandinghe" daarnaast liggend zijn vrouw met : "Anno 1714 den 8 augusty is in den heere gerust Hiltie Klases Goslinga huisvrouwe van Bote Idses Nidam en leit alhier begraven". Echtgenote is HILTJE KLASES GOSLINGA, geboren circa 1660 te Tjalhuizum, overleden op 08-08-1714 te Grouw, dochter van CLAAS ANNES GOSLINGA, Dorpsrechter te Tjalhuizum, en NANCK BAUCKES TEPPEMA. Hij is later gehuwd voor de kerk op 24-11-1715 te Grouw met TRIJNTJE JASPERS.
Trijntje was weduwe van Johannes Bouwes Ringnalda te Irnsum, alwaar zij gehuwd waren op 16.09.1690.
}
Uit dit huwelijk:
   1.  IDSERT BOTES (zie IVi).

IIIk    PIETER ALBERTS NIJDAM, geboren circa 1605 te Irnsum, zoon van ALBERT OUTGERS SCARWIER en ANTIE WILLEMS NIJDAM (zie IIc).
Gehuwd circa 1645 met AUCK PYTTERS, geboren circa 1610.
Zowel op 25.1.1643 als op 23.1.1646 waren Boothe Jacobs en Antie Willems te Irnsum, 400 car.gls. schuldig aan hun zoon (uit 1e huwelijk van Antie) Pyter Alberts te Irnsum.
Pieter woonde achtereenvolgens te Aegum, Irnsum, Terhorne en Welsrijp.

Uit dit huwelijk:
   1.  PIETER PIETERS (zie IVj).
   2.  ALBERT PIETERS RADINGA (Nijdam) (zie IVk).
   3.  GERLOF PIETERS (zie IVl).

IIIl    OUTGER ALBERTS SCARWIER (Outger Alberts Nijdam), geboren circa 1610 te Irnsum, overleden 1659 te Sneek.
Outger woonde in 1654 met zijn vrouw in Terkaple. Later verhuisden ze naar Sneek. Diverse malen lenen zij geld / zijn zij geld schuldig. Aktes op 12.5.1639, 5.9.1642, 23.1.1643 en 14.3.1644. (Bron: Rauwerderhem U.4).
Zoon van ALBERT OUTGERS SCARWIER en ANTIE WILLEMS NIJDAM (zie IIc).
Gehuwd voor de kerk (1) op 13-06-1636 te Rauwerderhem met HIL IDZES OPDAM, geboren circa 1615 te Aalsumerklooster, overleden circa 1641 te Irnsum, dochter van IDS BIRDES (Ids Birdes Nijdam), Boer, en (Ids Birdes eerste vrouw).
Gehuwd voor de kerk (2) op 14-02-1641 te Irnsum met SIEUWKE JANS, geboren circa 1615.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  TET OUTGERS NIJDAM, geboren circa 1638 te Irnsum.
Gehuwd voor de kerk circa 1665 met STEFFEN JURRIENS.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  ALBERT OUTGERS NIJDAM (zie IVm).
   3.  JOHANNES OUTGERS NIJDAM, geboren op 07-05-1648 te Leeuwarden.

IIIm    MEINERT ALBERTS NIJDAM, geboren circa 1612 te Irnsum, overleden na 1660 te Irnsum, zoon van ALBERT OUTGERS SCARWIER en ANTIE WILLEMS NIJDAM (zie IIc).
Gehuwd (1) op 13-01-1642 te Rauwerderhem met JEL PYTERS (Jel Pieters), geboren circa 1620 te Irnsum, overleden voor 1655 te Irnsum.
Gehuwd (2) op 20-04-1655 te Rauwerderhem met TRIJNTJE WABES, geboren circa 1620 te Irnsum.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  ALBERT MEINERTS (zie IVn).
   2.  LOLL MEINERTS, geboren circa 1648 te Irnsum.
Loll Meinerts trouwde 17.11.1661 te Irnsum met HESSEL HESSELS, die in 1698 nog mede-eigenaar was van Nijdamstra-state.

IIIn    DIEUW ALBERTS NIJDAM, geboren circa 1618 te Irnsum, dochter van ALBERT OUTGERS SCARWIER en ANTIE WILLEMS NIJDAM (zie IIc).
Gehuwd op 20-08-1632 te Rauwerderhem met FREERK SIPKES, Timmerman, geboren circa 1608 te Terhorne, overleden 1675 te Terhorne.
Freerk kwam van Terhorne.
Op 7.5.1653 verkochten zij hun deel in Nijdamsta-state aan Idsert Willems. (Bron: Recesboek Idaarderadeel).
Over het nageslacht van Freerk en Dieuw (RK gezin met 7 kinderen) is meer bekend.
De informatie is bekend bij Hr. Henstra uit Noordlaren (1992). Zijn familie stamt namenlijk hiervan af.

Dieuw Nijdam en haar man Freerk woonden hun leven lang te Terhorne.
Van hen werden geen verdere akten aangetroffen, zodat ook een nageslacht niet werd aangenomen.

Uit dit huwelijk:
   1.  BAUKJE FRERIKS, geboren circa 1635, overleden voor 1705.
Gehuwd met SYTZE GREALTDS HENSTRA, geboren 1635.

IIIo    SY BOOTHES NIJDAM, geboren circa 1622 te Irnsum, overleden na 1658 te Irnsum, dochter van BOOTHE JELLES JACOBSE, Boer op Nijdamstrastate, en ANTIE WILLEMS NIJDAM (zie IIc).
Gehuwd op 16-06-1642 te Rauwerderhem met IDS BIRDES (Ids Birdes Nijdam), Boer, geboren circa 1596 te Akkrum, overleden circa 1659, zoon van BIRDE IDS en (Birde Ids zijn vrouw).
Ids was zoon van BIRDE IDS, welke een boer was op Aalsumerklooster, plaats 42 onder Akkrum.
Zijn huwelijk werd vermeld in het Trouwregister van Gerecht Rauwerderhem.
(DTBL 1595-1652 / Inv.575)

Meerdere malen worden Ids en zijn vrouw Sij genoemd in "leen- en schuld" aktes. Op 3.5.1643, 6.5.1643 en 17.5.1658.
(Bron: Rauwerderhiem U.3 & 4).
In 1674 was Ids Birdes kerkvoogd te Irnsum. Zijn kinderen voeren ook de naam Nijdam als familienaam !

Op 14-12-1677 wordt Ids Birdes en Hessel Hessels, beiden uit Irnsum, benoemd tot curatoren over de kinderen van broer Sybren Birdes en zijn vrouw Aafke Botes, aangezien zij overleden waren.

De naam Boothe werd afwisselend Boothe, Bothe, Boote en Bote geschreven. De vader van Sij Boothes kwam het meest voor onder de naam van Boothe. De zoon van Sij Boothes werd het meest aangetroffen als Bote.
{Hij was eerder gehuwd circa 1615 met (Ids Birdes eerste vrouw), geboren circa 1596.
Aangenomen wordt dat Ids eerder gehuwd was geweest, waaruit een dochter Hil is geboren.
(Bron: Geslacht Opdam).
}
Uit dit huwelijk:
   1.  NIESKE IDZES NIJDAM, geboren circa 1648 te Irnsum, overleden na 1721 te Drachten.
Nieske huwde op 9.3.1674 te Irnsum met TIEBE MARTENS, die voor 1689 overleed. Uit het huwelijk zijn 4 kinderen bekend, tw. Birde Tiebbes, Feicke Tiebbes, Claeske Tiebbes en Abe Tiebbes.

Nieske huwde ten tweede male met meester schoenmaker JENTIE HETTES uit Irnsum op 24.11.1690 te Irnsum.
In 1721 woonde zij als weduwe te Drachten.
Kinderen van haar nemen niet de naam Nijdam over.
Er zijn vele aktes waar Nieske Idzes in genoemd wordt.
Gehuwd voor de kerk (1) op 09-03-1674 te Irnsum met TIEBBE MARTENS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 24-11-1690 te Irnsum met JENTIE HETTES.
   2.  ANTIE IDZES NIJDAM, geboren circa 1650 te Irnsum.
Antie trouwde 9.5.1681 te Irnsum met PYTER MARTENS, welke in december 1694 overleed. Uit dit huwelijk werd geboren een dochter AALTIE PYTERS, die te Grouw huwde met TYE SJOERDS BUTTERCUP.
   3.  BOTE IDZES NIJDAM (zie IVo).

IIIp    JETSKE BOOTHES NIJDAM, geboren circa 1624 te Irnsum, overleden voor 1698 te Irnsum.
De naam Nijdam komen we in het nageslacht niet meer tegen.
Dochter van BOOTHE JELLES JACOBSE, Boer op Nijdamstrastate, en ANTIE WILLEMS NIJDAM (zie IIc).
Gehuwd op 01-06-1643 te Rauwerderhem met JENTIE RIENKS, geboren circa 1622.
Op 6.5.1644 bekenden Jentie Rienks en Jetske Boothes 150 goudgulden schuldig te zijn aan Eepe Beernts en Minke Widmers te Irnsum. Op 9.6.1645 waren zij 100 goudguldens schuldig aan Gerben Hannes en Beth Heeres te Irnsum. (Bron: Rauwerderhem U.4, fol.4 & 26). De naam Nijdam treffen we niet meer aan onder de nakomelingen.

Uit dit huwelijk:
   1.  JAN JENTJES, geboren circa 1645 te Irnsum.
Jan bleef ongehuwd. In 1698 is hij mede-eigenaar van Nijdamstra-state.
   2.  JACOB JENTJES, geboren circa 1648 te Irnsum.
Jacob huwde met HYLCK YGES, waaruit een dochter RIEMK JACOBS is geboren. In 1698 is hij mede-eigenaar van Nijdamstra-state.
   3.  ALBERT JENTJES, geboren circa 1650 te Irnsum.
Albert huwde op 8.4.1688 te Irnsum met AUCK JANS.

IIIq    AAFKE BOOTHES NIJDAM, geboren circa 1626 te Irnsum, overleden voor 1678 te Rauwerd, dochter van BOOTHE JELLES JACOBSE, Boer op Nijdamstrastate, en ANTIE WILLEMS NIJDAM (zie IIc).
Gehuwd op 21-01-1648 te Rauwerderhem met SYBREN BIRDES, geboren circa 1624 te Aalsumerklooster, overleden voor 1677 te Idaarderadeel.
Sybren is een broer van Ids Birdes, welke gehuwd was met Sy Boothes Nijdam. Sybren Birdes en Aafke Boothes woonden achtereenvolgens te Irnsum (1652), Idaard (1655-1667) en Rauwerd.
Zijn kinderen krijgen ook de familienaam Nijdam !
Zoon van BIRDE IDS en (Birde Ids zijn vrouw).
Sybren was boer op Aalsumerklooster.
Hij woonde met Aafke later te Irnsum, Idaard en Rauwerd.

-Op 9-2-1675 kocht Cleas Idserts Nijdam een deel van Nijdamstra State voor 2 goudguldens van Sybren en Aafke, welke zij van hun moeder Antje Willems hadden geerfd. (Bron: Idaarderadeel N 1).

Ids Birdes en Hessel Hessels, beiden te Irnsum, worden 14-12-1677 benoemd tot curatoren over de kinderen Reinu oud 24, Birde oud 22, Nieske oud 19 Bote oud 17, Gertie oud 15, Suike oud 13, Willem oud 11 en Frouck oud 10 jaar.
Zij werden als "nagelaten weeskinderen van wijlen Sybren Birdes en Aafke Botes te Rauwerd" genoemd.

Uit dit huwelijk:
   1.  REINU SIJBRENS NIJDAM, geboren circa 1652.
   2.  BIRDE SYBRENS NIJDAM, geboren circa 1655 te Idaard.
Gehuwd voor de kerk op 05-12-1681 te Rauwerd met WELMOED JOOSTEN, geboren circa 1656.
Birde Sybren was boer te Scharnegoutum en Deersum.
Uit het huwelijk met Welmoed zijn geen kinderen bekend.
Op 5.2.1697 kochten Bote Idzes en Hiltie Clazes met Jacob Joukes en Sibbeltie Taekes 66 pm. land met stem te Deersum van Jhr. Edzard van Burmania, welke boerderij bewoond werd door Birde Sybrens.
(Bron : Rauwerderhem P.4).

   3.  NIESKE SIJBRENS NIJDAM, geboren circa 1658 te Idaard.
   4.  BOTE SYBRENS NIJDAM (zie IVp).
   5.  GERTIE SIJBRENS NIJDAM, geboren circa 1662 te Idaard.
   6.  SUIKE SIJBRENS NIJDAM, geboren circa 1664 te Idaard.
   7.  WILLEM SIJBRENS NIJDAM, geboren circa 1666 te Idaard.
   8.  FROUCK SIJBRENS NIJDAM, geboren circa 1667 te Idaard.

IIIr    ABE MEIJNERTS NIJDAM, geboren circa 1624 te Akkrum, overleden na 1682 te Akkrum.
Abe en zijn vrouw Antie waren boer en boerin op "Meskenwier" te Akkrum, genaamd "Het Witte Huis" op nr.31 van het Stemcohier.
Op 29.4.1668 waren Willem Meijnerts en Teth Saeckes te Irnsum 1000 car.gld. schuldig aan Abe Meijnerts en Antie Annes. Op 27.9.1682 waren Ruird Jelmers en Frouck Freerx te Akkrum 100 car.gld. schuldig aan Abe Meijnerts. (Bron: Uting. J.2). Zoon van MEIJNERT WILLEMS NIJDAM (zie IId) en TEHT HEERESDR.
Gehuwd circa 1655 te Akkrum met ANTIE ANNES, geboren circa 1630.
Uit dit huwelijk:
   1.  MEIJNERT ABES (zie IVq).
   2.  ANNE ABES (zie IVr).

IIIs    WILLEM MEIJNERTS NIJDAM, geboren circa 1628 te Akkrum, overleden na 1698 te Irnsum.
Willem Meijnerts en zijn vrouw Teth Saeckes waren eerst boer en boerin te Akkrum, later te Irnsum.
Op 11.5.1691 vindt na het overlijden van Teth te Irnsum bij Willem Meijnerts de inventarisatie plaats. Dit geschiedde op verzoek van Bocke Pajus, man van Willem Meijnerts dochter Antie, Hans Saeckes, broer van de overledene, en van Hoite Eelkes, curatoren over de minderjarige kinderen. (Bron: Rauwerderhem L.5).
In 1698 is Willem Meijnerts, blijkens het stemcohier van Utingeradeel eigenaar van plaats 56 te Akkrum (naast de "Boskplaets") als vader over zijn twee kinderen en bestevader over zijn kindskinderen. Tevens is hij eigenaar voor de helft van plaats 19 te Nes, "als vader over Douwe Willems en bestevader over het weeskind van Antie Willems".
Zoon van MEIJNERT WILLEMS NIJDAM (zie IId) en TEHT HEERESDR.
Gehuwd circa 1660 te Akkrum met TETH SAECKES, geboren circa 1635, overleden circa 1690 te Irnsum.
Uit dit huwelijk:
   1.  ANTIE WILLEMS, geboren circa 1668 te Akkrum.
Antie huwde op 5.2.1690 voor het gerecht met Bocke Pajus "van Wirdum". Hieruit is in 1690/1691 een dochter Trijntje Bockes geboren.

   2.  DOUWE WILLEMS (zie IVs).
   3.  MEIJNERT WILLEMS, geboren circa 1672 te Akkrum, overleden circa 1695. Meijnert bleef ongehuwd en overleed tussen 1691 en 1698.

IIIt    NIESK MEIJNERTS NIJDAM, geboren circa 1636 te Akkrum, overleden voor 1675 te Akkrum.
Op 12.2.1675 wordt de inventarisatie opgemaakt van de door Niesk Meijnerts nagelaten goederen op verzoek van Abe Meijnerts te Akkrum, Willem Meijnerts te Irnsum, Johannes Romkes en Pijter Hoites te Akkrum, voor de drie kinderen uit het huwelijk van Niesk Meijnerts geboren. Dochter van MEIJNERT WILLEMS NIJDAM (zie IId) en TEHT HEERESDR.
Gehuwd circa 1657 te Akkrum met CORNELIS CORNELIS "van Akkrum", geboren circa 1630. Cornelis trouwde na het overlijden van Niesk Meijnerts met Antie Dircx.
Uit dit huwelijk:
   1.  CORNELIS CORNELIS, geboren 1659 te Akkrum.
In 1719 is Cornelis nog ongehuwd.
   2.  YDTIE CORNELIS, geboren 1665 te Akkrum.
Ydtie huwde op 3.11.1686 te Irnsum met Douwe Hendriks.
   3.  TETTIE CORNELIS, geboren 1667 te Akkrum.

IIIu    DOUWE LIEUWES NIJDAM, geboren circa 1615 te Midlum, overleden na 1659, zoon van LIEUWE DOUWES en SIJ WILLEMS NIJDAM (zie IIe).
Gehuwd circa 1635 met FOCKEL DOUWES ALLINGA, geboren circa 1616, dochter van DOUWE RIENKS ALLINGA en HOUCK DOUWES HOITINGA.
In 1640 was Douw Lieuwes boer op plaats 17 te Midlum, groot 80 pm.
De eigenaar was de Secr. Wringer.

Op 30.4.1659 kochten Douwe Lieuwes en zijn zwager Baucke Douwes land en huisinge te Pingjum van Ruurd Bauckes (Bron: Wons. Y-7,fol.170).

Van Douwe Lieuwes is bekend dat hij het wapen NIJDAM voerde. Het komt voor op een wapenlepel uit 1665, in het bezit was (is?) van neef P.Y. van der Bosch te Lemmer. Op deze wapenlepel komt tevens het wapen Allinga voor.

Het wapenlepel is in oktober 2016 door de Nijdamstra Stichting aangekocht.

Uit dit huwelijk:
   1.  LIEUWE DOUWES (zie IVt).
   2.  RIENK DOUWES (zie IVu).

IIIv    PIETER WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1630 te Akkrum, overleden febr. 1679 te Akkrum.
Op 25.5.1660 koopt Pieter Willems te Akkrum, 4.5 pm. land in Nijdamstra van Abe Wytzes voor 900 goud-gulden (Bron: Ida.N.1)
Op 24.2.1679 vindt ten sterfhuize van Piet Willems de inventarisatie plaats. (Bron: Uting.G.3).
Op 5.6.1684 waren Abe Meijnerts en Johannes Romkes Curatoren over de dochter van Pieter.(Bron: Uting.G.3), zoon van WILLEM SICKES en HIL WILLEMS NIJDAM (zie IIf).
Gehuwd circa 1660 te Akkrum met LYSBETH JELLES, geboren circa 1632.
Uit dit huwelijk:
   1.  HILTIE PIETERS, geboren circa 1660 te Akkrum.
Gehuwd voor 1687 met TIEPKE TIOMMES, geboren circa 1660.

IIIw    SICKE WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1630 te Akkrum, overleden jan. 1671 te Akkrum.
Op 30.1.1671 is Claes Idserts Nijdam te Grouw curator over het "nagelaten weeskind" van Sicke Willems en IJbeltie Cleassen.
(Bron: Uting.G.1.fol.316), zoon van WILLEM SICKES en HIL WILLEMS NIJDAM (zie IIf).
Gehuwd voor de kerk op 30-11-1663 te Rauwerd met IJBELTIE CLAESSEN "van Rauwerd", geboren circa 1634.
Na overlijden van haar man Sicke in 1671, hertrouwde zij op 8.2.1671 te Rauwerd met LIEUWE DOUWES van Roordahuizum.
Dochter van CLAAS EDES en (Cleas Edes zijn vrouw).
Uit dit huwelijk:
   1.  WILLEM SICKES, geboren circa 1665 te Akkrum.

IIIx    SIOUCK WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1630 te Akkrum, dochter van WILLEM SICKES en HIL WILLEMS NIJDAM (zie IIf).
Gehuwd voor de kerk voor 1654 met DOUWE ABES "van Irnsum", geboren circa 1630 (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1.  ANTIE DOUWES, geboren circa 1660.
In 1698 was Antie nog mede-eigenaresse van Nijdamstra.
Gehuwd voor de kerk circa 1685 met JAN JOHANNES, Mr. Schoenmaker te Weidum, geboren circa 1660.

IVa    WILLEM GERBENS NIJDAM, gedoopt op 25-04-1658 te Grouw, overleden na 1738 te Wartena, zoon van GERBEN WILLEMS NIJDAM (zie IIIb) en TRIJNTJE SYTZES "van Eernewoude".
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 07-09-1689 te Grouw met ANTIE TIERX "van Warga", geboren circa 1660.
Willem Gerbens en Antie Tierx waren boer en boerinne (1698-1738) op plaats 3 te Wartena, groot 100 pm., eig. Capt. Heerema te Tzummarum.
Op 24.4.1690 waren Willem Gerbens en zijn vrouw, toen nog wonende te Grouw, 50 gulden schuldig aan Taco Johannes en Tiets Everts te Grouw. (Bron: Idaarderadeel R.5, fol.439).
Willem Gerbens en Antie Tierx voerden elk een eigen handmerk waarmee ze dokumenten tekenden !! (symbolen beschikbaar blz 122 Deel 2).

Uit dit huwelijk:
   1.  GERBEN WILLEMS, gedoopt op 22-02-1691 te Grouw, overleden voor 1695.
   2.  GERBEN WILLEMS (zie Va).

IVb    SYTZE GERBENS NIJDAM, gedoopt op 12-04-1665 te Grouw, overleden circa 1725 te De Wylgen, zoon van GERBEN WILLEMS NIJDAM (zie IIIb) en TRIJNTJE SYTZES "van Eernewoude".
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 17-02-1704 te Idaard met MINKE BEERN(T)S "van Grouw", geboren circa 1670.
Nadat het huwelijk op 11-06-1699 te Boornbergum geweigerd was op last van de dorpsrechter, dit vanwege een aanklacht door een zekere Griet Sjoerds, is het huwelijk pas definitief gesloten op 17.2.1704.

Voor zijn huwelijk was Sytze Gerben (ook wel Sies Gerben) boer in de Bird, na zijn huwelijk woonde hij korte tijd te Idaard en van 1705-1720 was hij verveender bij Goingahuizen, welke veenpetten thans een natuurreservaat vormen. Daarna oefende hij te de Wylgen het verveendersbedrijf uit.

Op 14.4.1692 was Sytze Gerbens, wonende te de Bird, 100 car.gls. schuldig aan Willem Bolleman te Grouw.(Bron: Ida.deel R.6, fol.355).

Op 21-8-1712 wordt Minke Beerns, huisvr. van Sijds Nijdam lidmaat van de kerk in Boornbergum met attestatie van Grouw. Zij wordt ook vermeld in de lidmatenlijst van 22-4-1725.
Bij de doop van zoon Gerben in 1707 in Grouw wordt de naam van de vader vermeld als Sijds Gerbens Nijdam.

Op 9.12.1719 was hij, wonende te Goingahuizen, 60 car.gls. schuldig aan Jetze Hayes te Boornbergum. (Bron: Smal.land X.9).

In het jaar 1721 wordt Sytze Gerbens, wonende in de Wylgen, oud 57 jaar, genoemd als getuige in een civiele sententie van het Hof van Friesland.
Sytze Gerbens voerde ook een eigen Handmerk, waarmee hij aktes tekende. (symbool blz. 123 deel 2).

Volgens het Reelcohier moet Sytze voor 1729 zijn overleden.

Minke Beernts hertrouwde na het overlijden van Sytze Gerbens op 21.3.1734 te Boornbergum met Augustinus Inia.

Uit dit huwelijk:
   1.  GERBEN SYTZES, gedoopt op 25-12-1701 te Idaard, overleden voor 1707 te Idaard.
   2.  TRIJNTJE SYTZES, gedoopt op 30-03-1704 te Idaard.
   3.  GERBEN SYTZES (zie Vb).
   4.  BEREND SYTZES, geboren op 14-11-1709 te Goingahuizen, gedoopt op 17-11-1709 te Grouw, overleden te op jonge leeftijd.
   5.  BEREND SYTZES (zie Vc).
   6.  GOSSE SYTZES, geboren te Goingahuizen, gedoopt op 29-03-1716 te Boornbergum, overleden voor 1718 te Boornbergum. Gosse is op jonge leeftijd overleden.
   7.  GOSSE SYTZES (zie Vd).

IVc    GERBRICH GERBENS NIJDAM, geboren circa 1673 te Grouw, overleden na 1710.
Gerbrich is niet te Grouw gedoopt, haar jongere broers en zusters wel. Zij huwde omstreeks 1695. Niet te Grouw of Boornbergum, maar waarschijnlijk te Eernewoude.
In 1710 was Gerbrich Gerbens weduwe van Jan Sytzes, wonende te Grouw (Bron:Ida.deel J.16).

Later woonde zij met haar kinderen bij de Vleerbosch.
Daar het gezin Doopsgezind was, treffen wij geen gedoopte kinderen aan. Voor zover bekend zijn kinderen vermeld.
Dochter van GERBEN WILLEMS NIJDAM (zie IIIb) en TRIJNTJE SYTZES "van Eernewoude".
Gehuwd voor de kerk circa 1695 met JAN SYTZES, geboren circa 1670.
Uit dit huwelijk:
   1.  GERBEN JANS NIJDAM (zie Ve).
   2.  YBELTJE JANS NIJDAM, geboren circa 1700 te Grouw.
Gehuwd voor de kerk op 25-11-1722 te Boornbergum met RINTJE DOUWES "van de Vleerbosch", geboren circa 1700, zoon van DOUWE TJEPKES en PYTRICK AUKES.
   3.  ANTJE JANS NIJDAM (zie Vf).

IVd    WILLEM MEIJNERTS NIJDAM, geboren circa 1670 te Bozum, overleden voor 1723 te Bozum.
De overlijdensdatum en plaats zijn afgeleid uit de verkoopaktes van land door zijn vrouw, welke in de Nedergerechten van Baarderadeel (P.7) worden vermeld.
Willem Meijnerts was Rooms-katholiek van Godsdienst en boer te Bozum. Hij voerde ook een eigen handmerk.(blz.125 Tynge deel 2).
- Op 7.10.1691 kocht Willem Meijnerts 5 pm. land in de Bird, bij Sytze Gerbens Nijdam in gebruik, van Murk Romkes te Oldeboorn voor 35 car.gls. (Bron: Ida.deel N.1).
- Op 26.3.1694 kocht Willem Meijnerts 11 pm. land te Bozum van Magdalena van Wygera (Bron: Baar.deel P.6, fol.391).
- Op 13.9.1694 kochten Jisk Jans, weduwe van Meijnert Willems Nijdam en Willem Meijnerts, elk voor de helft, de boerderij door Jisk Jans bewoond, van Jan Ketelinge, welke koopman was te Haarlem en voogd over eene Jkvr. Jacomina Oosterhout.(Bron: Baar.deel P.6, fol.403).
- Op 11.2.1695 kochten Willem Meijnerts en Siouck Ydes een huis van Matthys Lodewijks te Bozum. (Bron: Baar.deel P.6, fol.422).
- Op 12.10.1697 kochten zij 1,5 pm. land van Aeske Folkerts te Bozum.(Bron: Baar.deel P.6, fol.455).
- Op 30.1.1699 was Willem Meijnerts, huisman te Bozum, met Wopke Seerps, huisman, coopman en ontvanger te Bozum, curator over Trijntje Ydes, minderjarige dochter en nagelaten weeskind van Yde Taekes te Oosterend. De weduwe van Yde Taeckes blijkt dan hertrouwd te zijn met Tialcke Jans, wonende te Menaldum. (Bron: Baar.deel N.13, fol.196).
- Op 7.2.1701 kocht Willem Meijnerts 3 pm. land gelegen tussen Jorwerd en Weidum, in gebruik bij bijzitter Douwe Thomas,van Grietman Ernst Mockema van Harinxma thoe Slooten. (Bron: Baar.deel P.6, fol.540).
- Op 9.7.1714 kocht Willem Meijnerts 1 pm. bouwland van Keimpe Ennes, huisman te Bozum.(Bron: Baar.deel P.7, fol. 25).
- Op 16.4.1723 kocht Luitjen Jans Cleiterp, huisman te Bozum, een vijfde part van de helft van plaats 50, bewoond door Siouck Ydes, groot 43 pm., die tevens eigenaresse was. (Bron: Baar.deel P.7, fol.212).
- Op 30.6.1723 kocht Luitjen Jans Cleiterp van dezelfde boerderij nog een tiende van een twintigste part. (Bron: Baar.deel P.7, fol.229).
- Het was 18.6.1724 wanneer L.J.Cleiterp tezamen met zijn vrouw Rinke Pieters Meilema, twee parten van de helft van nr.10 kochten van Siouck Ydes, uit naam van haar meerderjarige dochter Jisk Willems en van Teatske Willems, gesterkt met haar man Willem Douwes. Zoon van MEIJNERT WILLEMS NIJDAM (zie IIIc) en JISK JANS.
Gehuwd op 26-06-1693 te Baarderadeel met SIOUCK YDES, geboren circa 1670, dochter van YDE TAECKES "van Oosterend" en TEETSKE TAEKES.
Uit dit huwelijk:
   1.  TAETSKE WILLEMS (zie Vg).
   2.  JISK WILLEMS, geboren circa 1700 te Bozum.
Jisk is waarschijnlijk ongehuwd gebleven.

IVe    JENTJE SIJES NIJDAM, geboren circa 1655 te Grouw.
Jentje Sijes tekende aktes met een eigen handmerk in kruisvorm. Zoon van SIJE WILLEMS NIJDAM (zie IIIf) en AFFKE JENTJES.
Gehuwd voor de kerk op 19-05-1679 te Irnsum met BAUCK IMKES, geboren circa 1655.
Uit dit huwelijk:
   1.  SIJE JENTJES (zie Vh).
   2.  YBELTJE JENTJES, geboren circa 1690 te Irnsum. Ibeltje was Rooms-Katholiek. Waarschijnlijk waren haar ouders dit ook, daar zij hun kinderen niet in de Geref.kerk lieten dopen.
Gehuwd voor de kerk op 17-11-1715 te Leeuwarden met JILLE JILLES DROEVEN, geboren circa 1690. Jille Jilles kwam uit Leeuwarden.

IVf    SYTZE SIJES NIJDAM, geboren 1661 te Irnsum, overleden voor 1735. Nav. Boedelscheiding op 16.6.1735 na zijn overlijden te Poppingawier.
Sytze Sijes woonde eerst te Irnsum, later te Oldeboorn, Rauwerd en Poppingawier.
- Op 7.3.1694 kocht Sytze Sijes te Irnsum 10 pm. land van Murk Romkes Romkema, mede wonende aldaar. (Bron: Rauw.hem P.3, fol. 146).
- In 1698 was Sytze Sijes boer op "de Winckel" groot 48 pm. te Irnsum, terwijl hij tevens met de kinderen van Jacob Abrahams pachter was van Ulekema te Irnsum, groot 56 pm. (Bron: Stemcohier Rauw.hem).
- Op 13.6.1713 waren Sytze Sijes en Geiske Foekes, huislieden te Oldeboorn, 100 car.gls. schuldig aan Dirk Clases.(Bron: Uting.deel J.4, fol.31).
- Op 16.6.1735 vond na het overlijden van Sytze Sijes te Poppingawier de boedelscheiding en inventarisatie plaats. (Bron: Rauw.hem L.8, fol.190).
Ook Sytze Sijes had een eigen handmerk.
Zoon van SIJE WILLEMS NIJDAM (zie IIIf) en BREGT GERBENS.
Gehuwd voor de kerk circa 1690 te Irnsum met GEISKE FOECKES, geboren circa 1670.
Uit dit huwelijk:
   1.  FOEKE SYTZES (zie Vi).
   2.  AELTJE SYTZES, geboren circa 1700 te Irnsum.
Aeltje was in 1735 gehuwd aan AGE HANSES, die koopman en schipper was te Heeg.
   3.  WIEGER SYTZES (zie Vj).
   4.  SIJE SYTZES, geboren circa 1702 te Irnsum.
Sije Sytzes is ongehuwd gebleven.
   5.  ACKE SYTZES, geboren circa 1708. Acke was in 1735 gehuwd aan PYTER PYTERS, welke huisman te Minnertsga was.
Gehuwd voor de kerk circa 1733 met PIJTER PIJTERS, Huisman te Minnertsga, geboren circa 1707. Pijter Pijters en Acke Sytzes waren huislieden te Minnertsga, hetgeen vermeld werd in een schuldakte van zwager/broer Wieger Sytzes in 1735. (Bron : Wymbr. X.17, fol.124).
   6.  BREGT SYTZES (zie Vk).
   7.  MEINERT SYTZES, geboren circa 1716, overleden voor 1735.

IVg    SIBBELTIE TAEKES, geboren circa 1662, dochter van TECKE GOYTZEN "van Deersum" en NIESKE IDSERTS NIJDAM (zie IIIg).
Gehuwd voor de kerk circa 1682 met JACOB JOUKES GRONDSMA, geboren circa 1655.
Jacob was met zijn gezin woonachtig te Offingawier.
-Stemkohier 1698 Friens (Idaarderadeel) - Stem nr. 5, Jornema, groot ongeveer 28 pondematen, aantal stemmen: 1
Jacob (JAKOB) Jouckes (JOUKES) te Offingawier, uit naam van zijn vrouw, eigenaar voor 1/16
-Stemkohier 1698 Grouw (Idaarderadeel) - Stem nr. 1, Nijdamstra, groot 100 pondematen, aantal stemmen: 1
Opm. Schiet 18 floreen 4 stuivers
-Zakelijk gerechtigden: Jacob Joukes te Offingawier, uit naam van zijn vrouw, eigenaar van 14,5 pondematen en 1 3/4 einsen.

Uit dit huwelijk:
   1.  NIESKE JACOBS (zie Vl).

IVh    SIBBELTIE RIENKS NIJDAM, gedoopt op 11-01-1674 te Midlum. Sibbeltie was tweelingzus van Fockeltie. Dochter van RIENK DOUWES NIJDAM (zie IVu) en GEERTJE IDSERTS NIJDAM (zie IIIh).
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 10-04-1698 te Grouw met BONNE WILLEMS, overleden voor 1706.
Gehuwd voor de kerk (2) op 34-jarige leeftijd op 07-10-1708 te Grouw met ATE UYLKES "van Wirdum", geboren circa 1670. Uit het huwelijk met Sibbeltie werden de kinderen Uylke en Geertje geboren.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  HYLKIE BONNES (zie Vm).
   2.  OBBE BONNES.

IVi    IDSERT BOTES NIJDAM, geboren te Nijdamstra state, gedoopt op 28-02-1679 te Grouw, overleden voor 1745.
Idsert Botes was boer op Nijdamstra State, Bijzitter van Idaarderadeel en Ontvanger te Irnsum.
- Op 6.5.1720 kocht Idsert Botes 3 pm. land in Nijdamstra voor 487 car.gls. van Jentie Jacobs te Grouw.
- Op 21.8.1723 bekenden Idsert Botes, ontvanger te Irnsum, voor de helft, Claas Piers, huisman te Wirdum, Claas Piers voor Wybe Piers te Rauwerd, Claas Piers voor Ruurd Wybrens, bijzitter te Marrum, en Jouw Tjepkes aldaar, curatoren over Tyttie en Enke Aukes, kinderen van Antje Piers en Auke Sybrens te Marrum (overleden), 117 car.gls. schuldig te zijn wegens huur van land te Syteburen, aan Old Colonel Cornelis van Scheltinga te Idaard.
- Op 25.5.1732 bekende Idsert Botes 850 car.gls. schuldig te zijn aan Sent Fransen te Tsienserburen.
- Op 6.9.1734 kocht Idsert Botes land van Sike Tjebbes en Lieuwe Douwes in de Drachten.
- Op 26.6.1736 was Idsert Botes 200 car.gls. schuldig aan Jouke Heeres en Trijntje Johannes te Rauwerd. (Bronnen : Idaarderadeel N.3 en 4 resp. R.8, fol. 82 en 139). Zoon van BOTE IDZES NIJDAM (zie IVo) en SIBBELTIE IDSERTS NIJDAM (zie IIIj).
Gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 01-05-1718 te Grouw met NIESKE JACOBS GRONDSMA (zie Vl).
Uit dit huwelijk:
   1.  BOTE IDSERTS (zie VIab).
   2.  JACOB IDSERTS, gedoopt op 02-05-1723 te Grouw. Jacob Idserts is op jonge leeftijd overleden.
   3.  PIER IDSERTS (zie VIac).

IVj    PIETER PIETERS NIJDAM, Boer, geboren circa 1648, zoon van PIETER ALBERTS NIJDAM (zie IIIk) en AUCK PYTTERS.
Gehuwd voor de kerk op 18-05-1684 te Welsrijp met YTIE HEERKES, geboren circa 1650, dochter van HEERKE PIETERS en JOUWERKE ANDRIES.
Pieter Pieters Nijdam was boer te Lutkelollum onder Franeker.

Uit dit huwelijk:
   1.  PIETER PIETERS (zie Vn).
   2.  HEERKE PIETERS (zie Vo).

IVk    ALBERT PIETERS RADINGA (Nijdam), geboren circa 1650, zoon van PIETER ALBERTS NIJDAM (zie IIIk) en AUCK PYTTERS.
Gehuwd voor de kerk circa 1675 met SJOUCKIEN LOUWS, geboren circa 1650.
Albert Pieters Radinga was schoolmeester te Peins, doch werd daar ontslagen wegens het verkondigen van ongeloof en het uitspreken van godslasterlijke taal.
In 1704 was hij "gewezen schoolmeester".
Zijn zoon Pieter volgde hem op in zijn vak.

Uit dit huwelijk:
   1.  PIETER ALBERTS, geboren circa 1680 te Peins, overleden circa 1746.
Gehuwd voor de kerk (1) op 14-04-1709 te Peins met TRIJNTJE PIEKES, overleden op 12-04-1729 te Peins.
Pieter Alberts Radinga was schoolmeester te Peins, waar hij zijn afgezette vader opvolgde.
Na overlijden van zijn vrouw Trijntje in 1729, hertrouwt hij in 1732.
Uit geen van beide huwelijken zijn kinderen bekend.

Gehuwd voor de kerk (2) op 27-01-1732 te Peins met LUITSKE WATZES.

IVl    GERLOF PIETERS NIJDAM, geboren circa 1652, zoon van PIETER ALBERTS NIJDAM (zie IIIk) en AUCK PYTTERS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 05-12-1675 te Welsrijp met DIEUWKE TJEERDS "van Welsrijp", geboren circa 1652.
Gerlof Pieters Nijdam was koopman te Franeker.
Uit dit (eerste) huwelijk is een dochter Dieuwke bekend.

Gehuwd voor de kerk (2) op 01-02-1701 te Franeker met TJITSKE MURKS.
Tjitske Murks was weduwe van Isaac Jacobs uit Franeker.

Uit het eerste huwelijk:
   1.  DIEUWKE GERLOFS, geboren circa 1675.

IVm    ALBERT OUTGERS NIJDAM, geboren op 07-05-1645 te Leeuwarden, overleden 1714 te Sneek, zoon van OUTGER ALBERTS SCARWIER (Outger Alberts Nijdam) (zie IIIl) en SIEUWKE JANS.
Gehuwd (1) op 44-jarige leeftijd op 31-08-1689 te Sneek met ATTIE LOLCKES "van Sneek", geboren circa 1665 te Sneek, overleden voor 1695 te Sneek. Albert Outgers schijnt aanvankelijk Rooms-Katholiek geweest te zijn, doch zijn kinderen waren later Gereformeerd.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 25-06-1695 te Sneek met JELTIE PAULUS "van Sneek".
Gehuwd (3) op 68-jarige leeftijd op 02-04-1714 te Sneek met ANTIE SJOUCKES.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  OUTGER ALBERTS (zie Vp).
   2.  LOLKE ALBERTS (zie Vq).

IVn    ALBERT MEINERTS NIJDAM, geboren circa 1645 te Irnsum, zoon van MEINERT ALBERTS NIJDAM (zie IIIm) en JEL PYTERS (Jel Pieters).
Gehuwd voor de kerk (1) op 01-04-1678 te Irnsum met SYTSKE JACOBS, dochter van JACOB DOUWES en (Jacob Douwes zijn vrouw). Albert Meijnerts was schoenmaker van beroep. Hij was ouderling te Irnsum.
Op 3.2.1680 kochten Albert Meijnerts en Sytske Jacobs een huis van Murk Romkes Romkema en Trijntje Sybrens Heringa te Irnsum. (bron: Rauwerderhem P.3).
Op 22.8.1682 waren Albert Meijnerts en Sytske Jacobs 50 car. gls. schuldig aan Hessel Hessels en Lol Meijnerts te Irnsum. (bron: Rauwerderhem U 7, fol. 117).
Op 25.9.1682 waren Albert en zijn vrouw 50 car. gls. schuldig aan Lolle Barres Adema, burger en koopman, en Johanna van Eysinga te Sneek. (bron: Rauwerderhem U 7, fol. 190).
Op 3.2.1683 hadden Albert en Sytske 400 goudguldens geleend van vader Jacob Douwes te Irnsum. (bron : Rauwerderhem U 7, blz. 195).
Gehuwd voor de kerk (2) op 16-05-1686 te Heerenveen met HILTJEN ROELOFS "van Heerenveen".
Uit het tweede huwelijk:
   1.  TRIJNTJE ALBERTS, geboren op 11-03-1687 te Heerenveen.
   2.  MEINERT ALBERTS (zie Vr).
   3.  GRIETJE ALBERTS, geboren op 02-12-1694 te Heerenveen.

IVo    BOTE IDZES NIJDAM, geboren 1658 te Irnsum, overleden op 22-08-1717 te Grouw, zoon van IDS BIRDES (Ids Birdes Nijdam), Boer, en SY BOOTHES NIJDAM (zie IIIo).
Gehuwd (1) op 22-05-1678 te Grouw met SIBBELTIE IDSERTS NIJDAM (zie IIIj).
Bote Idzes is in het Aelsumer klooster geboren.

AALSUM of Aalsumerklooster, voormalig klooster van Graauwe Zusters in Friesland, dat eerst onder het dorp Akkrum in Utingeradeel, aan de noordkant van de Boorn, gestaan heeft, waar het in de oorlogen tussen de Gelderse en Bourgondische Vorsten, tot een versterkte inlegering diende, maar in 1521 geheel afgebrand zijnde, vertrokken de zusters naar Aalsum in Oost-Dongeradeel bij Dokkum.
Hier aan de oostzijde van de Middelzee (in de Oostergo) breidde deze familie zich uit. De Middelzee of Boorndiep was een middeleeuwse zeearm, ten westen van Leeuwarden, boven Sneek langs naar Bolsward.
(Bron: "VanderAA" boekwerk)

Bote Idzes was boer en paardenkoopman op Nijdamstra state, kerkvoogd te Grouw en Bijzitter van Idaarderadeel.
Hij werd begraven in de Ned.Herv. kerk te Grouw.

Sibbeltie Idserts werd vermoedelijk genoemd naar haar moeder, die kort na de geboorte van haar dochter overleed.
Sibbeltie volgde haar broer Claes op als bewoonster van Nijdamstra-state.

Zij heeft haar hele leven aldaar gewoond.

Dank zij een verder onderzoek naar haar gevonden grafsteen in de St. Pieterskerk in Grouw, kregen we de info dat zij in october 1680 was overleden.
Hierdoor weten we ook dat zij slechts 1 kind heeft gekregen met Bote Idses.

-Op 11.9.1682 kochten Bote Idzes en Sibeltje Idserts een erfdeel Nijdamstra van Steffen Jurriens en Tet Outgers te Sneek voor 10 car. gls.

-Op 19.4.1695 kocht Bote Idzes 1 pm. en 4 einsen land ofwel een 14-e deel van Nijdamstra van Meijnert Willems erfgenamen.

-Op 21.4.1695 kochten Bote en Hiltje 7 pm. en 4 einsen in Nijdamstra van de dochter van Pieter Willems voor 95 car. gls. (Bron : Idaarderadeel N.2 ).

-Op 3.2.1697 kochten Bote Idzes en zijn vrouw met Jacob Joukes en Sibbeltie Taekes 66 pm. land met stem te Deersum van Jhr. Edzard van Burmania, vrijheer van Ameland, bij Birde Sybrens Nijdam in gebruik. (Bron : Rauwerderhem P.4).

-Op 13.3.1708 was Gerben Lolkes, koopman, met zijn vrouw Trijntje Rinzes, winkellieden te Grouw, 900 car.gls. schuldig aan Bote Idzes en Hiltje Clazes. (Bron : Idaarderadeel R.6, fol.193).

-Op 12.2.1710 was Bote Idzes Nijdam crediteur van Gerben Lolkes en Trijntje Rinzes. Op zijn verzoek en dat van Reiner Tiesses Jongema (boer op Hania-state) vindt ter presentie van Pieter Sjollema een inventarisatie plaats. (Bron : Idaarderadeel J.16).

Dat Bote Idzes een welgestelde boer was, mede door zijn huwelijken, blijkt wel uit de diverse aktes.
In 1712 had hij de nabijgelegen "Ludringa State", 97 pondematen groot, gekocht van Maria Palm te Amsterdam.

Bote is op Nijdamstra State overleden.
Hij is in de St. Pieterskerk te Grouw begraven.
Grafsteen (beschadigd, waarbij wapen is weggehakt) aanwezig met opschrift: "Anno 1717 den 22 Augusty is in den Heere gerust den Eersamen Bote Idses Nidam out 59 Iaer en leit alhier begraven hoopen op een saygh opstandige".
Foto van steen is beschikbaar.
[nijdam-bote-idses-1658 grafsteen.jpg]
.
Gehuwd voor de kerk (2) op 06-11-1692 te Grouw. De grafzerk van Bote en zijn (tweede) vrouw Hiltje Goslinga lagen onder de vloer van de kerk, welke later zijn opgeruimd. De grafzerken hadden elk een familiewapen Nijdam en Goslinga en de navolgende opschriften : "Anno 1717 den 22 augusty is in den heere gerust den eersamen Bote Idzes Nidam out 59 iaer en leit alhier begraven hoopen op een salijgh opstandinghe" daarnaast liggend zijn vrouw met : "Anno 1714 den 8 augusty is in den heere gerust Hiltie Klases Goslinga huisvrouwe van Bote Idses Nidam en leit alhier begraven". Echtgenote is HILTJE KLASES GOSLINGA, geboren circa 1660 te Tjalhuizum, overleden op 08-08-1714 te Grouw, dochter van CLAAS ANNES GOSLINGA, Dorpsrechter te Tjalhuizum, en NANCK BAUCKES TEPPEMA.
Gehuwd voor de kerk (3) op 24-11-1715 te Grouw met TRIJNTJE JASPERS.
Trijntje was weduwe van Johannes Bouwes Ringnalda te Irnsum, alwaar zij gehuwd waren op 16.09.1690.

Uit het eerste huwelijk: 1 kind (zie onder IIIj).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  SIBBELTJE BOTES (zie Vs).
   3.  NAANTIE BOTES, gedoopt op 16-02-1694 te Grouw, overleden voor 1703 te Grouw.
   4.  IDS BOTES, gedoopt op 03-05-1696 te Grouw, overleden voor 1700 te Grouw.
   5.  SIJKE BOTES, gedoopt op 03-07-1698 te Grouw.
   6.  CLAAS BOTES (zie Vt).
   7.  NAANT BOTES, gedoopt op 14-01-1703 te Grouw.
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 06-04-1721 te Grouw met BUWE ABRAHAMS RINGNALDA, geboren circa 1700.
Buwe Abrahams was boer en schoolmeester te Friens. Hij was betrokken bij een proces over "zwanenrecht" in 1740.
Uit het huwelijk met Naant Botes werden geboren : HILTIE, gedoopt te Friens op 1.10.1724; BOTE, gedoopt te Friens op 12.1.1730; ABRAHAM, gedoopt te Friens op 24.4.1734 en JETZE, gedoopt te Friens op 3.7.1738.
De zoon BOTE BUWES RINGNALDA werd predikant en deed als candidaat op 4.6.1758 zijn intrede te Lutkewierum, van welke gemeente hij op 7.10.1781 afscheid nam. Hij deed zijn intrede te Welsrijp op 21.10.1781 en overleed aldaar op 29.9.1795, oud 65 jaar en 4 maanden.
Zijn zoon BOUWE BOTES RINGNALDA, * october 1764 te Lutkewierum, deed op 17.8.1788 als candidaat zijn intrede te Wons en Engwier, vanwaar hij op 18.11.1792 vertrok naar Hindelopen. Op 14.9.1794 vertrok hij vandaar naar Dronrijp, waar hij werd ontslagen als predikant in mei 1795. Later werd hij door de patriotten, ondanks zijn Oranjegezindheid, weer tot predikant benoemd te Achlum, waar hij op 23.8.1795 zijn intrede deed en op 2.10.1824 overleed, bijna 60 jaar oud. Zoon van ABRAHAMS BUWE RINGNALDA en HILTJE JETZES.

IVp    BOTE SYBRENS NIJDAM, geboren circa 1660 te Idaard, zoon van SYBREN BIRDES en AAFKE BOOTHES NIJDAM (zie IIIq).
Gehuwd voor de kerk op 07-01-1708 te Deersum met YTIE TZYPCKES (Ietje Tjepkes), geboren circa 1670.
Bote Sybren woonde aanvankelijk te Deersum, later te Sybrandaburen.

- Op 28-2-1717 waren Bote Sybren en Ytie Tzypckes te Deersum 100 Carolusguldens schuldig aan Joucke Heeres en Trijntje Johannes te Rauwerd (Rauwerderhiem U9, fol.165).

- Op 24-4-1718 verklaarden Bote Sybrens en zijn vrouw 200 Carolusguldens schuldig te zijn aan Naentie Fransen, weduwe van Jacob Tjallings onder IJlst (Rauwerderhem U9, fol.198).

- Op 18-7-1726 waren Bote Sybren en Ytie Tzypckes, toen wonende te Sybrandaburen, een bedrag van 150 Carolusguldens schuldig aan Jan Jansen Posthumus en Wytske Gerbens, kooplieden te IJlst.

Uit dit huwelijk:
   1.  AFKE BOTES, gedoopt op 13-01-1709 te Deersum.
   2.  WILLEM BOTES, gedoopt op 21-12-1710 te Deersum.
   3.  SYBREN BOTES (zie Vu).
   4.  FROUKJEN BOTES, geboren circa 1715 te Sybrandaburen.
Gehuwd voor de kerk op 24-10-1745 te Sneek met FREERK DIRKS "van Sneek", geboren circa 1715.

IVq    MEIJNERT ABES NIJDAM, geboren circa 1655 te Akkrum, overleden 1703-1708 te Akkrum.
Meijnert Abes woonde in 1698 op boerderij 31 te Akkrum. Wytske Annes woonde hier nog in 1718. Het gezin was Rooms-katholiek. Tevens gebruikten zij de helft van boerderij 29 tesamen met Welmoed Thomas, de weduwe van Anne Abes, eigenaar de familie Sminia. Van nr. 29 was Grietman Andringa de eigenaar.
Op 28.5.1703 kocht Meijnert Abes, huisman te Akkrum, een huis van Trijntje Riemers, weduwe Abraham Luerts te Akkrum. (Bron: Uting.deel H.1), zoon van ABE MEIJNERTS NIJDAM (zie IIIr) en ANTIE ANNES.
Gehuwd op 10-02-1680 te Utingeradeel met WYTSKE ANNES "van Wirdum", geboren circa 1655.
Uit dit huwelijk:
   1.  TETTIE MEIJNERTS, geboren circa 1680 te Akkrum.

IVr    ANNE ABES NIJDAM, geboren circa 1655 te Akkrum, overleden voor 1683 te Akkrum.
De weduwe van Anne Abes bewoonde in 1698 en 1708 de boerderij 27 te Akkrum. In 1718 woonde hier haar zoon. Het gezin Anne Abes was - evenals dat van Meijnerts Abes - Rooms Katholiek, hoewel de dochter van Anne Abes doopsgezind werd. Zoon van ABE MEIJNERTS NIJDAM (zie IIIr) en ANTIE ANNES.
Gehuwd op 29-07-1676 te Utingeradeel met WELMOED THOMAS "van Offingawier", geboren circa 1656.
Uit dit huwelijk:
   1.  THOMAS ANNES (zie Vv).
   2.  TAETSKE ANNES (zie Vw).

IVs    DOUWE WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1670 te Akkrum, overleden 1728-1738.
Douwe Willems woonde op Flansum bij Rauwerd, boerderij 33, waarvan verschillende personen eigenaar waren.
In 1738 woonde hier de weduwe van Douwe Willems.
Douwe Willems was verder, na overlijden van zijn vader, mede erfgenaam van plaats 56 te Akkrum voor 1/7 part.
Hij verkocht zijn aandeel in deze boerderij op 20.3.1721 voor 615 car.gls. aan Riemer Clases Rijpkema, bijzitter van Utingeradeel. (Bron: Uting.deel H.2).
Zoon van WILLEM MEIJNERTS NIJDAM (zie IIIs) en TETH SAECKES.
Gehuwd voor de kerk op 31-12-1699 te Irnsum met JETSKE SYBERS "van Flansum", geboren circa 1670.
Uit dit huwelijk:
   1.  WILLEM DOUWES, geboren circa 1700.
Willem Douwes is waarschijnlijk ongehuwd gebleven.


IVt    LIEUWE DOUWES NIJDAM, geboren circa 1635 te Midlum, overleden febr. 1681 te Bolswarder Nieuwland. Lieuwe Douwes Nijdam was boer onder Bolsward en waarschijnlijk doopsgezind van Godsdienst. Op 17.6.1675 wordt hij als eigenaar van de helft van een plaats onder Arum genoemd, samen met Pieter Gerbens 1/4 en Hischien Hilles Beijema voor 1/4. (Bron: Wons.GG13,fol.201) Op 14.2.1681 vindt na het overlijden van Lieuwe de inventarisatie plaats ten verzoeke van Minske Ydes Rinia en Rintse Ydes Rinia te Tirns, curatoren over de minderjarige kinderen (Bron: Wons.S.73), zoon van DOUWE LIEUWES NIJDAM (zie IIIu) en FOCKEL DOUWES ALLINGA.
Gehuwd voor de kerk circa 1665 met IJDTIE YDES RINIA, geboren circa 1636.
Uit dit huwelijk:
   1.  DOUWE LIEUWES (zie Vx).
   2.  YDE LIEUWES (zie Vy).
   3.  RUURD LIEUWES (zie Vz).
   4.  FOCKEL LIEUWES, geboren 1676 te Bolsward.

IVu    RIENK DOUWES NIJDAM, geboren circa 1640 te Midlum, overleden voor 1679 te Grouw.
Rienk Douwes was boer te Greonterp in 1670. In 1674 woonde hij te Midlum en daarna weer te Greonterp.
Op 20 jan. 1680 was er een Inventarisatie en scheiding ten sterfhuize van Rienck. Zijn weduwe is Gertje Idsertsdr.
Een Scheiding van boedel vond tevens plaats op 20 aug. 1680 tussen Rienk zijn kinderen Douwe, Sibbel, Foockel en de weduwe (hun moeder) Gertje, wegens haar tweede huwelijk met Anne Sybrens, mr. chirurgijn te Grouw.
Op 9.10.1721 verklaarde Annius Wygersma, mr. chirurgijn te Grouw, 100 goud gld. schuldig te zijn aan Rienk Douwes, welke schuldbekentenis was getekend 24.5.1692. (Bron: Idaar.R7,fol.88). Zoon van DOUWE LIEUWES NIJDAM (zie IIIu) en FOCKEL DOUWES ALLINGA.
Gehuwd op 19-06-1670 te Grouw met GEERTJE IDSERTS NIJDAM (zie IIIh).
Geertje Idserts en Rienk Douwes woonden eerst te Midlum, later te Groenterp. Uit dit eerste huwelijk van Geertje zijn 3 kinderen geboren.
Op 20 jan. 1680 vindt een Inventarisatie en Scheiding ten sterfhuize van Rienck Douwes, in leven huisman te Greonterp, plaats.
{Zij is later gehuwd op 23-11-1679 te Grouw met ANNIUS SYBRENS WYGERSMA, Meester Chirurgijn te Grouw, geboren circa 1640.
Annius was Bijzitter van Idaarderadeel. Hij was weduwe van Iebeltie Willems, waarmee hij op 13.4.1662 in het huwelijk verbonden was.
Op 9.10.1721 verklaarde Annius Wygersma, mr. chirurgijn te Grouw, 100 goud gls. schuldig te zijn aan Rienk Douwes, welke schuldbekentenis was getekend 24.5.1692. (Bron : Idaarderadeel R.7, fol. 88).
}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder IIIh).
 
Va    GERBEN WILLEMS NIJDAM, pachter/koemelker, gedoopt op 08-03-1695 te Grouw, overleden voor 1770 te Wartena, zoon van WILLEM GERBENS NIJDAM (zie IVa) en ANTIE TIERX "van Warga".
Gehuwd voor de kerk circa 1734 met NANKE of HANKE SJOERDS, geboren circa 1700.
Gerben Willems was in 1735 en 1747 pachter van plaats 3 te Wartena, eigenaar Mevr. van Haarsma, groot 95 pm. Van 1748 tot 1770 was hij koemelker en bezitter van huis aldaar. Omstreeks 1748 schijnt Gerben Willems door een ongeval het boerenbedrijf niet meer te hebben kunnen uitoefenen, want in 1749 was hij volgens het Quotisatiecohier een "arm kreupel man" met een huisgezin van 2 personen boven (de ouders) en 2 personen beneden 12 jaar.
- Op 26.1.1770 verkocht Tjitze Ottema, executeur van Idaarderadeel, curator over de boedel van Gerben Willems, zijn huis voor 70 Goud guldens aan Freerk Alberts, koemelker, en Willemke Sytzes aldaar.
- Naast de twee gemelde kinderen uit dit huwelijk, is er waarschijnlijk nog een kind geboren, daar in 1749 vermeld wordt : 2 personen beneden 12 jr.

Uit dit huwelijk:
   1.  HILTJE GERBENS (zie VIa).
   2.  SJOERDJE GERBENS, gedoopt op 30-11-1738 te Wartena.

Vb    GERBEN SYTZES NIJDAM, turfschipper, geboren te Goingahuizen, gedoopt op 20-03-1707 te Grouw.
Gerben Sytzes was turfschipper van beroep. Van 1737 tot 1748 woonde hij te Ureterp, daarna tot 1752 te Lippenhuizen en vervolgens weer te Ureterp.
- In 1749 was volgens het quotisatiecohier : Gerben Sytzes, schuttevoerder te Lippenhuizen, "suinig in staat" met een gezin van 2 pers. boven en 5 pers. beneden 12 jaar. Hij moest 19 gld. en 9 st. extra belasting betalen.
- Op 8.3.1758 was Gerben Sytzes, schipper te Ureterp, 850 car.glds. schuldig aan Dirk en Lieuwe Ypes, mr. scheepstimmerlieden op de Zevenhuizen onder Franeker, voor een gemaakt schuiteschip. Zijn 19 jarige zoon Sytze komt in de leer bij de gebr. Ypes, om de schuld af te lossen. (Bron : Franeker R.R.28). Zoon van SYTZE GERBENS NIJDAM (zie IVb) en MINKE BEERN(T)S "van Grouw".
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 03-02-1737 te Ureterp met TRIJNTJE GEERTS "van Ureterp", geboren circa 1710.
Uit dit huwelijk:
   1.  SYTZE GERBENS (zie VIb).
   2.  VROUKJE GERBENS, gedoopt op 15-10-1740 te Ureterp.
   3.  GEERTJE GERBENS, gedoopt op 09-09-1742 te Ureterp, overleden voor 1756 te Ureterp.
   4.  ROEL GERBENS (zie VIc).
   5.  MINKE GERBENS, gedoopt op 11-05-1747 te Ureterp.
   6.  RINTJE GERBENS, gedoopt op 06-12-1751 te Ureterp.
   7.  GEERTJE GERBENS (Grietje Gerbens) (zie VId).

Vc    BEREND SYTZES NIJDAM, Schoenmaker en verveender, geboren te Goingahuizen, gedoopt op 29-03-1711 te Grouw, overleden circa 1795 te Eelde (Overleden op de Elsburg onder Eelde). Zoon van SYTZE GERBENS NIJDAM (zie IVb) en MINKE BEERN(T)S "van Grouw".
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-02-1733 te Boornbergum met AALKE ANDRIES "Van Smalle Ee", geboren circa 1711 te Smalle Ee, overleden voor 1790 te Eelderwolde (waarschijnlijk de dochter van Andries Gjalts). Dochter van ANDRIES GJALTS.
Berend Sytzes was aanvankelijk schoenmaker van beroep, werd later arbeider, daarna verveender en tenslotte veenbaas aan de Hoornschedijk onder Haren, waar hij als een van de eersten begon met het uitvenen van het tegenwoordige Paterswoldse meer.

- Hij woonde achtereenvolgens te Goingahuizen, De Wylgen, Ureterp, Hoornschedijk en tenslotte de Nieuwe Elsburg (Eelderwolde), waar eerst zijn zoon Andries een winkelnering had.

- Zijn huwelijksdatum staat op 29 februari 1733, hetgeen niet kan aangezien dat jaar geen schrikkeljaar is. Na een nader onderzoek bljkt in het trouwboek hetvolgende te staan: "Den 15,22,29 febr: Berent Sydses van De Wilgen: Aalke Anders van Smalle Ee getrout de laatste proclama: Agter..." Dit laatste is niet leesbaar. Ook niet door diverse specialisten. Wel zijn in de data 22/21 en 29/28 gekrast. Deze situatie maakt de datum 1 maart als huwelijksdatum acceptabel.

- In 1749 was hij volgens het quotisatiecohier arbeider te Ureterp, "arm" met een gezin van 3 pers. boven en 4 beneden 12 jr. met een belastingaanslag van 21 gld. en 9 st.

- Tussen 1749 en 1752 moet Berend Sytzes naar de Hoornschedijk verhuisd zijn, waar het hem financieel meer voordeel opleverde.
Berend was al 57 jaar toen hij zijn zoon op "de Nieuwe Elsburg" (vroeger ook wel "Nyestaar" genoemd) opvolgde.
Hij woonde daar vanaf 1768 tot en met 1794.
In het haardstedenregister in de jaren 1774 tot 1794 vermeldt de schulte steeds "keuter en neering", waaruit duidelijk wordt dat hij de zaken in het voetspoor van zijn zoon Andries voortzet.

(Bron: oa. "Drie eeuwen Horeca in Eelde")
.
Uit dit huwelijk:
   1.  SYTZE BERENDS (zie VIe).
   2.  ANTJE BERENDS, geboren op 04-12-1735 te Ureterp, gedoopt op 25-12-1735 te Ureterp-Siegerswoude, overleden 1742 te Ureterp.
   3.  ANDRIES BERENDS (zie VIf).
   4.  ANTJE BERENDS, geboren circa 1742 te Ureterp, gedoopt op 03-06-1742 te Ureterp, overleden 1744 te Ureterp.
   5.  ANTJE BERENDS (zie VIg).
   6.  GJALT BERENDS (zie VIh).
   7.  WOPKE BERENDS, Veenbaas, tapper en winkelier, gedoopt op 10-11-1749 te Ureterp, overleden op 16-02-1836 te Hoornschedijk op 86-jarige leeftijd.
Wopke bleef ongehuwd. Er is een handtekening van Wopke Berends Nijdam, die gevonden is op een huwelijksakte uit 1814 te Haren.
Mogelijk is Wopke al in 1768 met zijn ouders naar de Nieuwe Elsborg verhuisd.

Na het overlijden van zijn vader (ca. 1795) neemt Wopke de zaken over en manifesteert hij zich eveneens als tapper, winkelier en hospes, daarnaast is hij veenbaas.
In 1807 wordt Wopke geregistreerd als tapper in Eelderwolde op de Nieuwe Elsborg, met 2 werkboden, 6 hoornbeesten en 3 schapen.
Daarnaast had hij een boerenbedrijf met de 2 werkbodes inwonend.

Wanneer hij zijn activiteiten beeindigd heeft, valt niet precies vast te stellen.
Bij de opname voor het patentrecht in 1810 en bij de naamsaanname in 1812 wordt hij niet meer genoemd, waaruit mag worden afgeleid, dat hij voor 1810 de bakens heeft verzet. (Ol Eel onderzoek geeft aan ca. 1808)

In 1829 is hij veenbaas aan de Hoornschedijk op nr. 13, 80 jaar oud en ongehuwd. Bij hem is inwonend Jantien Ensing (oud 66 jaar geb. Eelde) en de werkbodes Harm Nijland (23 jr. geb. Hoornschedijk) en Margien Hilbrands (21 jr. geb. Eelde).

Hij overlijdt in 1836 aan de Hoorschedijk te Haren.
(Bron: oa. "Drie eeuwen Horeca in Eelde")
.
   8.  MINKE BERENDS, gedoopt op 09-04-1752 te Haren, overleden op 07-07-1808 te Eelderwolde op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 18-10-1778 te Eelde met ROELEF JANS KUIPER, geboren circa 1750 te Haren, overleden 1797 te Haren.
Het register vermeld: Roelef Jans van Haren en Mijnke Berents.
Bij het overlijden van Minke wordt vermeld: oud 57 jaar, 1 kind achterlatend. Minke was sinds 1797 weduwe van Roelf en inwonend bij haar broer Wopke Berend op de Nieuwe Elsborg.


Vd    GOSSE SYTZES NIJDAM, turfschipper en koopman, geboren te Goingahuizen, gedoopt op 20-03-1718 te Boornbergum, zoon van SYTZE GERBENS NIJDAM (zie IVb) en MINKE BEERN(T)S "van Grouw".
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 21-02-1745 te Noorder Drachten met WOPKJEN TJERKS "van Noorder Drachten", geboren circa 1720, overleden voor 1765.
Gosse was turfschipper en koopman van beroep.
Hij woonde aanvankelijk in Drachten, later aan het Vliet in Leeuwarden, welke in die tijd voor een "deftige buurt" doorging.

Gehuwd voor de kerk (2) op 46-jarige leeftijd op 13-12-1764 te Leeuwarden met GERTIE CLASES "van Leeuwarden".
Uit het eerste huwelijk:
   1.  SYDS GOSSES, gedoopt op 24-04-1746 te Drachten.
   2.  GRIETJE GOSSES (zie VIi).

Ve    GERBEN JANS NIJDAM, schipper, geboren circa 1697 te Grouw (gezindte: dg).
Gerben woonde voor zijn huwelijk te Vleerbosch. Na zijn huwelijk is hij naar Eernewoude vertrokken. Waarschijnlijk was hij schipper van beroep. Daar hij Doopsgezind van godsdienst was is er verder niets over hem bekend. Zoon van JAN SYTZES en GERBRICH GERBENS NIJDAM (zie IVc).
Gehuwd voor de kerk circa 1740 te Eernewoude (waarschijnlijke huwelijksdtum en plaats) met (Gerben Jans Nijdams vrouw), geboren circa 1700.
Uit dit huwelijk:
   1.  JAN GERBENS VLEER (Johannes Gerbens Fleer) (zie VIj).

Vf    ANTJE JANS NIJDAM, geboren circa 1700 te Grouw, dochter van JAN SYTZES en GERBRICH GERBENS NIJDAM (zie IVc).
Gehuwd voor de kerk op 25-11-1722 te Boornbergum met SYBE SYBRENS, boer op de Vleerbosch, geboren voor 1675 te Vleerbosch, overleden na 1748 te Vleerbosch, zoon van SYBREN FEDDES, boer te Vleerbosch, en PYTRICK AUKES "van Oldenboorn".
Sybe woonde op de Vleerbosch (plaats 44 genaamd "Groot Vleerbosch") van 1708-1748, waar hij zijn moeder opvolgde.
- In 1749 was volgens het quotisatiecohier Sybe Sybrens een "gemeen boer met goed reeuw en beslach".
Zijn gezin van 4 pers. boven en 1 beneden 12 jr. moest een extra belasting betalen van 43 gld. en 12 st.
- Op 23.7.1719 was Sybe Sybrens te Vleerbosch 800 car.gls. schuldig aan zijn broer Auke Sybrens, huisman onder Oldeboorn. (bron : Smallingerland X 13, fol. 129).
- De handmerken van Sybe Sybren en zijn vrouw Antje Jans zijn bekend.
Uit dit huwelijk:
   1.  PYTRICK SYBES, geboren circa 1723 te Vleerbosch.
   2.  TRIJNTJE SYBES NIJDAM (zie VIk).
   3.  GERBRICH SYBES NIJDAM (zie VIl).

Vg    TAETSKE WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1698 te Bozum, dochter van WILLEM MEIJNERTS NIJDAM (zie IVd) en SIOUCK YDES.
Gehuwd voor de kerk voor 1724 te Sneek (RK) (RK. doop en trouwregisters uit die tijd zijn niet bewaard gebleven. Ook de doopdata van de kinderen zijn ingeschat.) met WILLEM DOUWES, Koemelker, geboren circa 1695, overleden op 26-08-1776 te Sneek, zoon van DOUWE WILLEMS en JETSKE DJURRES.
Willem Douwes was koemelker buiten de Oosterpoort te Sneek en pachter van veschillende stukken los land.
O.a. van 1728-1758 nr. 38 van de geestelijke florenen, zijnde 16 pm. land aan de Z.O. zijde der stad, waarvan Meinert Douwes Hoitinga te Schettens en Durk Romkes Haarsma Wed. te Sneek eigenaren waren in 1728 en Epke Roos in 1758.
Tevens gebruikte hij in 1738 nr. 31 der geestelijke florenen, gelegen aan de Sperkhemmervaart.
Ook werden in dat jaar nr. 39 en in 1748 nr. 41, (eigenaar Assuerus Oossterbaan's kinderen), zijnde 14 en 12 pm. gebruikt.

In 1758 was Willem Douwes ook nog gebruiker van 5 pm. land van nr. 17, eigenaar Fedde Edema. (Bron : Floreencohieren van Sneek 1728-1758).

- Op 20-3-1725 waren Willem Douwes en Taetske Willems 150 car.gls. schuldig aan Wouter Beerns, koopman te Sneek.
- Op 7.5.1736 waren Willem Douwes en zijn vrouw 200 car.gls. schuldig aan Jan Gerbens Bleeker te Sneek (Bron : Sneek DD.18, fol.238)
- Op 20.11.1744 kocht Willem Douwes met Leeuwke Lojes, mr. smid te Sneek, een smederij voor 400 car.gls. (Bron : Sneek X.16, fol.283)

Volgens het volkstellingsregister van 1744 telde het gezin van Willem Douwes in dat jaar 7 personen.

Uit dit huwelijk:
   1.  DOUWE WILLEMS NIJDAM (zie VIm).
   2.  WILLEM WILLEMS NIJDAM (zie VIn).
   3.  YDE WILLEMS NIJDAM (zie VIo).
   4.  SJOUKIEN WILLEMS NIJDAM (zie VIp).
   5.  TJITSKE WILLEMS, gedoopt (RK) op 26-06-1741 te Sneek.

Vh    SIJE JENTJES NIJDAM, geboren circa 1680 te Irnsum, overleden te Ureterp. Sije Jentjes werd in 1720 lidmaat van de kerk te Poppingawier, komende van Irnsum. Hij was eerst boer te Irnsum, later te Poppingawier. Daar werd hij het boerenbedrijf ontrouw en vertrok naar Harlingen om opzichter te worden. In deze funktie vertrok Sije uit Harlingen naar Ureterp, alwaar hij met zijn vrouw in 1734 als lidmaten van de kerk ingeschreven werden.
- Op 17.2.1720 waren Melis Pieters en Sije Jentjes 196 car.gls. schuldig aan Sybren Jans, timmerman te Irnsum. (Bron : Rauwerderhem U.9, fol.257)
- In 1749 was blijkens het quotisatiecohier Sije Jentjes "oud opzichter" te Ureterp "matig gesteld" met 3 personen boven 12 jaar. De aanslag bedroeg 21 guldens en 2 stuivers. Zoon van JENTJE SIJES NIJDAM (zie IVe) en BAUCK IMKES.
Gehuwd met DIEUWKE AEMILIUS "van Poppingawier".
Dieuwke, ook wel Sjieuwke geschreven, was een dochter van Melis Pieters uit Poppingawier, alwaar deze boer was.
Uit dit huwelijk:
   1.  JENTJE SIJES, gedoopt op 16-08-1722 te Poppingawier.
   2.  AEMILIUS SIJES (zie VIq).

Vi    FOEKE SYTZES NIJDAM, boer te Oosterend, geboren circa 1698 te Irnsum, overleden na 1758 te Poppingawier.
Foeke Sytzes was in 1722 te Idzega woonachtig, waar hij zijn vrouw waarschijnlijk heeft leren kennen. In 1723 woonde hij weer in Poppingawier. Na hun huwelijk werd hij eerst boer te Oosterend en omstreeks 1735 te Poppingawier op de boerderij die voorheen door zijn vader was bewoond. (plaats nr. 19 van het florenencohier). In 1758 bewoonde hij nog deze boerderij; in 1768 was zijn zoon Gerrit hier boer.

Volgens het volkstellingsregister van 1744 bestond het gezin van Foeke uit 8 personen. Blijkens het quotisatiecohier van 1749 was hij een "redelijk welgestelde" boer met 5 pers. boven en 1 pers. beneden 12 jaar. De aanslag was 50 gulden en 14 stuivers.

- Op 4.7.1717 compareerden Sije, Meinert en Foeke Sytzes, gebroeders, allen wonende te Rauwerd, waarbij zij verklaarden geld schuldig te zijn aan Marij Foeckes, weduwe van Rintie Ziericks. Deze schuldbekentenis werd geregistreerd 23.9.1722 ten laste van Foeke Sytzes te Idzega. (Bron : Wymbr.X.15, fol.196/19).

- Op 25.5.1723 verklaarde Foeke Sytzes, toen huisman te Poppingawier, van zijn vader Sytze Sijes aldaar, voor de melk te hebben ontvangen : "ses melcke koeijen en vier hokkelingen, namentlijk drie rood grieme, een swart bont, een rood bont en een witte koe en twee rood grieme en twee rood bonte hokkelingen om deselver over een jaar of aanstaande mei te restitueren. (Bron : Rauwerderhem U.9, fol.360). Zoon van SYTZE SIJES NIJDAM (zie IVf) en GEISKE FOECKES.
Gehuwd voor de kerk circa 1724 te Oudega (W.) met YMCK ROMKES WYNIA, geboren circa 1700, overleden circa 1758, dochter van ROMKE PIERS WYNIA, boer, en WYPKJEN SJOUKES.
Het is niet precies bekend wanneer de laatste drie kinderen geboren zijn. Het doopboek van Poppingawier ontbreekt van 1740-1744. Het is echter niet waarschijnlijk dat de kinderen in deze tijd geboren zijn, daar het quotisatiecohier van 1749 meldt dat er slechts 1 persoon beneden de 12 jaar is (Sybren dus ?!).
Alle kinderen, op Antje na, noemen zich later WYNIA. Antje komt later voor als NIJDAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  WYPKJEN FOEKES WYNIA (zie VIr).
   2.  MEINDERT FOEKES WYNIA (zie VIs).
   3.  ROMKE FOEKES WYNIA (zie VIt).
   4.  SYTZE FOEKES WYNIA (zie VIu).
   5.  GERRIT FOEKES, gedoopt op 07-03-1734 te Oosterend, overleden voor 1736 te Poppingawier. Gerrit is op jonge leeftijd overleden.
   6.  GERRIT FOEKES WYNIA (zie VIv).
   7.  SYBREN FOEKES WYNIA (zie VIw).
   8.  WIEGER FOEKES WYNIA, geboren circa 1740 te Poppingawier, overleden voor 1811.
Uit geen van de drie huwelijken die Wieger aanging, zijn kinderen bekend.
Gehuwd (1) op 30-05-1779 te Sneek (vermelding in proclamatie boeken). Echtgenote is HINKE ANNES "van Sneek", overleden voor 1784.
Gehuwd voor de kerk (2) op 24-04-1784 te Scharnegoutum met SJURTJE BAUKES "van Bozum", overleden voor 1788.
Gehuwd voor de kerk (3) op 11-11-1787 te Scharnegoutum met KORNELISKE HENDRIKS "van Oosterend".
   9.  JOHANNES FOEKES WYNIA, geboren circa 1742 te Poppingawier.
Uit het huwelijk zijn geen kinderen bekend. Op 28.5.1788 worden hij en zijn vrouw vermeld als huurders van een huis, dat voor de helft toebehoorde aan GERRIT FOEKES .(Bron: Rauwerderhem P.6., fol. 210).
Gehuwd met GRIETJE CLASES.
   10.  ANTJE FOEKES, geboren circa 1744 te Poppingawier.
De geboorteplaats is waarschijnlijk Poppingawier, maar de mogelijkheid is er dat dit Sybrandaburen moet zijn. Overleden voor 1811.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1779 met CLAAS CLAZES, overleden voor 1780.
Gehuwd voor de kerk (2) op 25-02-1780 te Terzool met ANNE HOITES NIJDAM (zie VIan). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 17-05-1744 te Oldeboorn met TRIJNTJE SYBES NIJDAM (zie VIk).}

Vj    WIEGER SYTZES NIJDAM, geboren circa 1700 te Irnsum, overleden voor 1758.
In 1728, 1738 en 1748 woonde Wieger Sytzes op boerderij 25 te Idzega, groot 100 pm., waar Romke Piers erven de eigenaren waren. In 1758 was Foeke Sytzes Nijdam (broer van Wieger) de eigenaar en diens zoon Meinert Foekes de gebruiker. Hieruit zou afgeleid kunnen dat Wieger Sytzes voor 1758 overleden is. Het quotisatiecohier van 1749 vermeldt Wieger als "arm boer" met 4 pers. boven en 2 pers. beneden 12 jaar. De extra belasting bedroeg 36 gulden, uit welk bedrag blijkt dat Wieger geen arme, maar een middelmatige boer is geweest.
- Op 14.5.1735 was Wieger Systzes 100 car.gls. schuldig aan Pijter Pijters en Acke Sytzes, huislieden te Minnertsga, resp. zwager en zuster. (Bron : Wymbr. X.17, fol.124). Zoon van SYTZE SIJES NIJDAM (zie IVf) en GEISKE FOECKES.
Gehuwd voor de kerk 1722 met WYTSKE ROMKES WYNIA, geboren circa 1696, dochter van ROMKE PIERS WYNIA, boer, en WYPKJEN SJOUKES.
Uit dit huwelijk:
   1.  GEISKE WIEGERS (zie VIx).
   2.  ROMKE WIEGERS, gedoopt op 16-09-1725 te Oosterend.
   3.  SYTZE WIEGERS WYNIA, gedoopt op 25-01-1728 te Oosterend, overleden voor 1811.
Uit het huwelijk van Sytze met Grietje zijn geen kinderen bekend.

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 29-06-1755 te IJsbrechtum met GRIETJE SCHELTES "van Tjalhuizum".
   4.  dochter WIEGERS, gedoopt op 01-01-1730 te Oosterend.

Vk    BREGT SYTZES NIJDAM, geboren circa 1710 te Oldeboorn, overleden na 1771 te IJlst, dochter van SYTZE SIJES NIJDAM (zie IVf) en GEISKE FOECKES.
Gehuwd voor de kerk op 12-02-1730 te Deersum met CORNELIS JENTJES "van Deersum", geboren circa 1705, overleden na 1771 te IJlst.
Na het huwelijk met Bregtje werd Cornelis Jentjes boer te Oosterend.
In 1742 woonden zij te Idzega, in 1744 en 1746 te IJlst en in 1749 weer te Idzega, daarna in 1768 weer te IJlst. In 1749 was Cornelis Jentjes een "arm boer" te Idzega, met 2 pers. boven en 3 pers. beneden 12 jaar. Hij moest 33 gulden extra belasting betalen, zodat men beter van een middelmatig dan arm bestaan kan spreken.
- Op 12.5.1771 waren Cornelis Jentjes en Bregt Sytzes te IJlst 100 car.gls. schuldig aan Romke Foekes Wynia, koopman te IJlst.
Uit dit huwelijk:
   1.  SYTZE CORNELIS NIJDAM (zie VIy).
   2.  TJALLING CORNELIS NIJDAM (zie VIz).
   3.  AALTJE CORNELIS NIJDAM, geboren op 10-07-1744 te IJlst.
   4.  LUITZEN CORNELIS NIJDAM (zie VIaa).

Vl    NIESKE JACOBS GRONDSMA, geboren circa 1684 te Offringawier, dochter van JACOB JOUKES GRONDSMA en SIBBELTIE TAEKES (zie IVg).
Gehuwd voor de kerk op 01-05-1718 te Grouw met IDSERT BOTES NIJDAM, 39 jaar oud (zie IVi).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder IVi).
 
Vm    HYLKIE BONNES, geboren circa 1685, dochter van BONNE WILLEMS en SIBBELTIE RIENKS NIJDAM (zie IVh).
Gehuwd op 25-10-1708 te Utingeradeel met THOMAS ANNES NIJDAM (zie Vv).
Uit dit huwelijk:
   1.  ANNE THOMAS, geboren circa 1709.
   2.  EELSK THOMAS, geboren circa 1711.
Gehuwd voor de kerk jan. 1740 te Irnsum (RK) met GERBEN TAEKES.
   3.  ANTJE THOMAS, geboren circa 1713.
Gehuwd voor de kerk op 08-05-1743 te Irnsum (RK) met CORNELIS ANTHONY.

Vn    PIETER PIETERS NIJDAM, boer, geboren circa 1690 te Lutkelollum, overleden op 29-11-1774 te Tzum, overleed voor genoemde datum, zoon van PIETER PIETERS NIJDAM (zie IVj) en YTIE HEERKES.
Gehuwd voor de kerk op 15-08-1720 te Franeker met SYTSKE CORNELIS "van Welsrijp", geboren circa 1690, dochter van CORNELIS MINX en GEERTJE BOTES.
Pieter Pieters was eerst boer te Lutkelollum, later te Tzum.
- Op 20.1.1758 kocht Pieter Pieters voor 15000 car. gls. de boerderij nr. 50 te Tzum van Petronella Idzinga thoe Kingma, weduwe van Coert Lambertus Beijma.
Hij verhuurde deze boerderij op 17.3.1766 aan zijn zoon Cornelis.
- Op 29.11.1774 vond na het overlijden van Pieter Pieters de boedelscheiding plaats.

Uit dit huwelijk:
   1.  PIETER PIETERS (zie VIad).
   2.  BOTE PIETERS, geboren circa 1728 te Lutkelollum.
Bote Pieters is ongehuwd gestorven.
   3.  CORNELIS PIETERS (zie VIae).

Vo    HEERKE PIETERS NIJDAM, geboren circa 1692 te Lutkelollum, zoon van PIETER PIETERS NIJDAM (zie IVj) en YTIE HEERKES.
Gehuwd voor de kerk op 26-04-1714 te Welsrijp met ANTJE CORNELIS "van Welsrijp", geboren circa 1693, dochter van CORNELIS MINX en GEERTJE BOTES.
Uit dit huwelijk:
   1.  PIETER HEERKES (zie VIaf).

Vp    OUTGER ALBERTS NIJDAM, geboren circa 1690 te Sneek, zoon van ALBERT OUTGERS NIJDAM (zie IVm) en ATTIE LOLCKES "van Sneek".
Gehuwd voor de kerk op 07-02-1711 te Bolsward met LYSBETH OEGES "van IJlst", 36 jaar oud, gedoopt op 19-07-1674 te IJlst.
Uit dit huwelijk:
   1.  AUKE OUTGERS (zie VIag).
   2.  ELSKE OUTGERS, gedoopt op 01-12-1715 te IJlst.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 08-08-1751 te IJlst met SIPKE HUBERTS RAUWERTS.
   3.  GOSSE OUTGERS (zie VIah).
   4.  ITSKE OUTGERS, gedoopt op 23-10-1718 te IJlst.

Vq    LOLKE ALBERTS NIJDAM, geboren circa 1692 te Sneek.
In 1749 was Lolke Alberts, blijkens het quotisatiecohier, alleenwonende te Oppenhuizen, als een arm man, onderhouden door de kerk. Zijn tweede vrouw en kinderen waren toen reeds overleden.
Zoon van ALBERT OUTGERS NIJDAM (zie IVm) en ATTIE LOLCKES "van Sneek".
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-10-1716 te Oppenhuizen met TIETJE PIETERS "van Loenga", geboren circa 1693, overleden voor 1733.
Gehuwd voor de kerk (2) op 01-03-1733 te Oppenhuizen met BAUKJE JACOBS "van Loenga".
Uit het tweede huwelijk:
   1.  SJOUK LOLKES, gedoopt op 11-12-1735 te Oppenhuizen, overleden voor 1749 te Oppenhuizen.
   2.  JAPIK LOLKES, gedoopt op 23-03-1738 te Oppenhuizen, overleden voor 1749 te Oppenhuizen.

Vr    MEINERT ALBERTS NIJDAM, geboren op 26-10-1690 te Heerenveen. Meijnert Alberts was mr. schoenmaker van beroep, welke hij te Heerenveen uitoefende.
Van zijn kinderen is geen nageslacht bekend. Zoon van ALBERT MEINERTS NIJDAM (zie IVn) en HILTJEN ROELOFS "van Heerenveen".
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 31-07-1712 te Heerenveen met ANTJE KRISTIAAN, geboren circa 1690.
Uit dit huwelijk:
   1.  ALBERT MEIJNERTS, gedoopt op 05-03-1713 te Heerenveen.
Albert woonde in 1744 te Heerenveen en was daar mr. schoenmaker, gelijk zijn vader. Hij noemde zich echter Albert Meinerts NIEUWENDAM.
   2.  KRISTIAAN MEIJNERTS, gedoopt op 07-04-1715 te Heerenveen.
   3.  JOB MEIJNERTS, gedoopt op 01-01-1718 te Heerenveen.
   4.  LUITJEN MEIJNERTS, gedoopt op 27-10-1720 te Heerenveen.
   5.  HILLA MEIJNERTS, gedoopt op 01-03-1723 te Heerenveen. Hilla is op jonge leeftijd gestorven.
   6.  JAN MEIJNERTS, gedoopt op 18-11-1725 te Heerenveen. Jan is op jonge leeftijd overleden.

Vs    SIBBELTJE BOTES NIJDAM, gedoopt op 10-12-1693 te Grouw.
Voor het huwelijk met Jantje Meeskes had Sibeltje een "voorkind" genaamd Bauck, welke op 25.9.1712 door haar moeder (Hiltje Clazes Goslinga) ten doop werd gehouden. Dochter van BOTE IDZES NIJDAM (zie IVo) en HILTJE KLASES GOSLINGA.
Gehuwd voor de kerk circa 1715 met JANTJE MEEKES.
In 1758 was Jantje gebruiker en eigenaar voor 1/3 en 1/10 part van plaats 42 te Akkrum en gebruiker van nr. 7 te Irnsum.
In 1740 was Jantje Meeskes betrokken bij een interessant proces omtrent zwanenrechten rondom Nijdamstra State.
Uit dit huwelijk:
   1.  JEIKE JANTJES (zie VIai).

Vt    CLAAS BOTES NIJDAM, boer, geboren te Nijdamstra state, gedoopt op 03-07-1701 te Grouw, overleden 1763 te Friens.
Claas Botes was boer op Douma state onder Friens bij Irnsumerzijl. Kerkelijk behoorde hij met zijn gezin onder Grouw.
Keimpe Oeges, zijn schoonvader, was een zoon van Oege Keimpes en had tot grootvader Keimpe Sipkes die gehuwd was met Jantie Oeges. Het geslacht Hansma en de hieraan verwante geslachten Ennema en Jorna zijn te volgen tot begin 1500, toen zij reeds in de omgeving van Irnsum woonachtig waren.
- In 1749 was blijkens het quotisatiecohier Claas Botes, "een redelijk welgestelde" boer met een groot huisgezin van 6 pers. boven en 5 pers. beneden 12 jaar. De extra belastingaanslag bedroeg de hoge somma van 70 gulden en 1 stuiver.
- Op 20.1.1726 kocht Claas Botes 14,5 pm. in Nijdamstra van Tjerk Jetzes en Sibbeltie Johannes te Scharnegoutum voor 1203 goudguldens. (Bron : Idaarderadeel N.4). Zoon van BOTE IDZES NIJDAM (zie IVo) en HILTJE KLASES GOSLINGA.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 04-03-1725 te Rauwerd met PIERKE KEIMPES HANSMA, 24 jaar oud, gedoopt op 07-07-1700 te Rauwerd, overleden 1769 te Friens, dochter van KEIMPE OEGES HANSMA en JANCKE SYBRENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  BOTE CLAZES, geboren te Friens, gedoopt op 05-05-1726 te Grouw, overleden voor 1727 te Grouw.
   2.  BOTE CLA(A)ZES (zie VIaj).
   3.  KEIMPE KLAZES, geboren te Friens, gedoopt op 15-05-1729 te Grouw.
   4.  HILTJE CLAZES, geboren te Friens, gedoopt op 25-07-1730 te Grouw.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 26-06-1757 te Grouw met BAUKE TIETTES "van Grouw", geboren circa 1730.
   5.  SYBREN CLAZES (zie VIak).
   6.  JANKE CLAZES, geboren te Friens, gedoopt op 19-12-1733 te Grouw, overleden voor 1735 te Grouw.
   7.  JANKE CLAZES, geboren te Friens, gedoopt op 28-02-1735 te Grouw.
   8.  CORNELIS CLAZES (zie VIal).
   9.  PIETER CLAZES, geboren te Friens, gedoopt op 25-02-1741 te Grouw.
   10.  IDS CLAZES, geboren te Friens, gedoopt op 14-04-1743 te Grouw.
   11.  IDS CLAZES, geboren te Friens, gedoopt op 03-10-1745 te Grouw.

Vu    SYBREN BOTES NIJDAM, veehouder, geboren circa 1713 te Deersum, gedoopt op 28-01-1713 te Lutkewierum, overleden op 18-01-1808 te Lutkewierum, zoon van BOTE SYBRENS NIJDAM (zie IVp) en YTIE TZYPCKES (Ietje Tjepkes).
Ondertrouwd op 08-05-1756 te Sneek, gehuwd voor de kerk op 28-05-1756 te Sneek met SJOERDJE RIENTS (Sjoerdtje Klases ?), geboren 1715 te Sybrandaburen, overleden op 09-02-1769 te Sneek.
Naam Sjoerdtje Klases werd gemeld, als moeder, in overlijdensakte van zoon Bote Sybrens in 1820
.
Sybren was eerst veehouder te Sybrandaburen, later buiten de Noorderpoort te Sneek.
- In 1749 was Sybren Botes, wonende buiten de Noorderpoort te Sneek, aangeslagen voor 20 guldens in de extra belasting. Zijn gezin bestond toen, blijkens het quotisatiecohier, uit 2 pers. boven en 2 pers. beneden 12 jaar.
- Op 7.3.1753 verklaarden Sybren Botes en Sjoerdje Rients, wonende buiten de Noorderpoort te Sneek, 100 car.gls. schuldig te zijn aan majoor Leonard Spyxma te Sneek. (Bron : Sneek DD.21, fol.28).

Eerst werd de ondertrouw aangemeld bij de Hervormde Kerk en het Gerecht te Sneek op 30 mei 1744.
De definitieve bevestiging bleef uit.
Wat hiervan de reden is, is niet teruggevonden.
(Wel dus een melding in Quotisatiecohier in 1749).

We zien een hernieuwde ondertrouw aanmelding op 8 mei 1756 in de Hervormde Kerk te Sneek en een definitieve huwelijkssluiting op 28 mei 1756.


Uit dit huwelijk:
   1.  BOTE SYBRENS (zie VIam).

Vv    THOMAS ANNES NIJDAM, geboren voor 1683 te Akkrum.
Thomas Annes was boer op en eigenaar van plaats 27 te Akkrum, waar ook zijn moeder reeds woonde.
- Op 1.1.1706 compareerden Saake Jacobs en Harmen Jans als curatoren over de nagelaten weeskinderen van wijlen Bonne Willems, waarbij een boedelscheiding plaats vond. Het zilverwerk werd verdeeld tussen Obbe Bonnes en Hylkie Bonnes, de vrouw van Thomas Annes.
Het gezin van Thomas Annes was Rooms-Katholiek.
Onder de nazaten komt de naam Nijdam niet voor. Zoon van ANNE ABES NIJDAM (zie IVr) en WELMOED THOMAS "van Offingawier".
Gehuwd op 25-10-1708 te Utingeradeel met HYLKIE BONNES (zie Vm).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder Vm).
 
Vw    TAETSKE ANNES NIJDAM, geboren voor 1683 te Akkrum, dochter van ANNE ABES NIJDAM (zie IVr) en WELMOED THOMAS "van Offingawier".
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1702 met GJALT HENDRIKS, geboren circa 1670 te Oldeboorn.
Gehuwd voor de kerk (2) op 12-02-1714 te Haskerdijken met HOYTE UYLKES, bijzitter van Utingeradeel, geboren 1664-1670 te Oldeboorn, overleden op 19-09-1737. Hoyte Uylkes maakte zijn testament op 4.9.1737 op en benoemde toen Tjerk Clazes (Westerterp) en Murk Freerks (de Zee) tot curatoren over zijn zoon Anne, oud 17 a 18 jaar. Op 19.9.1737 was Hoyte Uylkes overleden. (Bron : Uting. C.10, fol.53).
De grootvader van Hoyte, eveneens een Hoyte Uylkes, woonde in 1640 op boerderij 59 te Oldeboorn, waarvan eigenaar waren Wiskjen Fockens en Focke Obbes erfgenamen. In 1698 had deze boerderij verschillende eigenaren en was Sepk Helmigs gebruikster. In dat zelfde jaar was Sepk Helmigs voor de helft en Hoyte Uylkes en Lieuwe Jans elk voor een kwart, eigenaar van boerderij 66 te Oldeboorn. Hoyte woonde in 1698 zelf op de plaatsen 19 en 20 te Oldeboorn. In 1708 was hij bewoner van plaats 60 aldaar, waarvan hij ook voor de helft mede-eigenaar was, groot 86 pm. Tevens was hij gebruiker van nr. 59 in 1708, 1718 en 1728, groot 90 pm. Ook hiervan was hij voor de helft eigenaar.
- Op 1.12.1711 waren Hoyte Uylkes en Antje Jelles 800 car.gls. schuldig aan Thomas Annes Nijdam en Hycke Bonnes te Akkrum.
- Op 29.7.1714 bekende Hoyte Uylkes 87 car.gls. schuldig te zijn aan Jouke Helmigs, huisman en veenbaas te Knijpe. Daarna bekenden Hoyte Uylkes en Sepk Helmigs resp. 400, 100 en nogmaals 100 car.gls. schuldig te zijn aan Jouke Helmigs. (Bron : Uting. J.4), zoon van UYLKE HOYTES "van Oldeboorn" en SEPK HELMIGS "van Nijbrongerga". {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 28-06-1703 te Oldeboorn met ANTJE JELLES "van Harich", overleden voor 1714.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  TRIJNTJE GJALTS, geboren circa 1702.
Gehuwd voor de kerk op 26-01-1721 met WYTZE SIPKES HOLTROP, boer. Wytze was boer bij de kapel te Haskerdijken.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  ANNE HOITES NIJDAM (zie VIan).

Vx    DOUWE LIEUWES NIJDAM, geboren circa 1667 te Bolsward, overleden circa 1719 te Witmarsum.
Douwe is voor 24-1-1720 overleden, daar op die datum in het sterfhuis de inventarisatie plaats vond.
Zoon van LIEUWE DOUWES NIJDAM (zie IVt) en IJDTIE YDES RINIA.
Gehuwd voor de kerk (1) op 08-09-1689 te Hartwerd met LYSBETH WYBES "van Goutum", geboren circa 1668, overleden circa 1692.
Gehuwd voor de kerk (2) op 27-11-1692 te Schettens met BAUKJEN DOEKLES "van Witmarsum", geboren circa 1668, overleden circa 1700.
Gehuwd voor de kerk (3) op 25-05-1700 te Witmarsum met TJITSKE DOUWES HOITINGA, geboren 1675, overleden op 15-02-1708 te Witmarsum, dochter van DOUWE DOUWES HOITINGA en HOUCK DOUWES BANGMA.
Douwe Lieuwes was achtereenvolgens boer te Hartwerd, Schettens en Witmarsum.
In 1698 was hij te Witmarsum voor 2/3 van de helft en Yde Lieuwes te Bolsward voor 1/3 van de helft; Hille Holckes voor 1/4 en Johanna van Someren voor 1/4 eigenaar van de plaats Beijum onder Achlum en nr. 43 te Arum.
Tevens was Douwe in dat jaar gebruiker van nr. 30 te Burgwerd, eigenaar was de weduwe van notaris Gellius Dommici en gebruiker van nr. 7 te Witmarsum, waarvan de eigenaar fam. Bruinsvelt was.
- Op 24.4.1700 kocht Douwe Lieuwes 1/6 part van de Sate Bongestins. (Bron: Wons.Y.8, fol.38).
- Op 9.7.1702 was Douwe Lieuwes 500 car.gls. schuldig aan Grietje Aukes, weduwe Wipke Aukes te Achlum. (Bron: Wons.GG.21, fol.55).
- Op 17.2.1703 was Douwe Lieuwes 998 car.gls. schuldig aan Marcus Beuckers, mede advocaat van de Hove van Friesland, welke op 24.1.1704 waren terugbetaald. (Bron: Wons.GG.21, fol.142).
- Op 24.1.1720 vond in het sterfhuis van Douwe Lieuwes de inventarisatie plaats. Een grote lijst met voorwerpen werd samengesteld. (Bron: Wons.P.2, fol.198).

In de Ned.Herv. kerk te Schettens zijn de grafzerken bewaard met diverse opschriften mbt. Tjitske en overige Hoitinga's, waarbij ook familiewapens in de hoeken voor komen.

Uit het derde huwelijk:
   1.  HOUKJE DOUWES, geboren circa 1701 te Witmarsum, overleden op 06-08-1731 te Schettens.
   2.  YDJE DOUWES (zie VIao).

Vy    YDE LIEUWES NIJDAM, veehouder, geboren circa 1669 te Bolsward. Yde Lieuwes was in 1692 veehouder in het Bolswarder Nieuwland, waarschijnlijk op de plaats welke door zijn vader Lieuwe Douwes werd bewoond. Zoon van LIEUWE DOUWES NIJDAM (zie IVt) en IJDTIE YDES RINIA.
Gehuwd voor de kerk op 30-06-1692 te Bolsward met GEERTJE RINNERTS "van Rauwerd", geboren circa 1670.
Uit dit huwelijk:
   1.  LIEUWE YDES (zie VIap).

Vz    RUURD LIEUWES NIJDAM, geboren circa 1671 te Bolsward, overleden aug. 1703 te Sneek, zoon van LIEUWE DOUWES NIJDAM (zie IVt) en IJDTIE YDES RINIA.
Gehuwd voor de kerk op 12-08-1692 te Sneek met DIEUWKE WIDMERS RAARDA, "van Sneek", geboren circa 1672.
Uit dit huwelijk:
   1.  YDTJE RUURDS, geboren op 03-05-1693 te Sneek.
Ydtje Lieuwes kwam in het bezit van de (Nijdam) wapenlepel, welke haar nazaten geerfd hebben.

Gehuwd voor de kerk circa 1723 te Nijland met POPPE JOHANNES, geboren circa 1690.
   2.  LIEUWE RUURDS, geboren op 15-05-1695 te Hartwerd. Geboortedatum wordt vermeld op (Nijdam) wapenlepel. Gedoopt op 26-05-1695 te Hartwerd.
   3.  RIENK RUURDS, geboren 1697.
   4.  BAUKJEN RUURDS, geboren 1699.

VIa    HILTJE GERBENS NIJDAM, geboren circa 1735 te Wartena, overleden voor 1811 te Wartena, dochter van GERBEN WILLEMS NIJDAM (zie Va) en NANKE of HANKE SJOERDS.
Gehuwd voor de kerk op 25-07-1756 te Wartena met SIEDS FEIKES, mr. timmerman te Wartena, geboren circa 1731, overleden voor 1811.
Uit dit huwelijk:
   1.  FEIKE SIEDSES NIJDAM, geboren circa 1757 te Wartena.
   2.  WILLEM SIEDSES NIJDAM, geboren op 05-09-1758 te Wartena, gedoopt op 10-09-1758 te Wartena, overleden op 25-07-1826 te Sneek op 67-jarige leeftijd.
   3.  ANTJE SIEDSES NIJDAM (zie VIIa).
   4.  HANKE SIEDSES NIJDAM, geboren op 12-11-1763 te Wartena, gedoopt op 27-11-1763 te Wartena, overleden op 27-03-1823 te Roordahuizum op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 22-02-1789 te Roordahuizum met JOHANNES DIRKS HOITINGA, 26 jaar oud, Arbeider / Slachter, geboren op 28-03-1762 te Roordahuizum, overleden op 29-11-1836 te Roordahuizum op 74-jarige leeftijd, zoon van DURK SIPKES HOITINGA en GERBRIG PIERS.
   5.  GOSSE SIEDSES NIJDAM (zie VIIb).
   6.  GERBEN SIEDSES NIJDAM (Gerryt Sydses), timmerman, geboren op 28-03-1769 te Wartena, overleden op 17-06-1813 te Harlingen op 44-jarige leeftijd.
Gerben nam de naam Nijdam aan in 1811 te Harlingen.
Hij bleef ongehuwd.

   7.  JACOB SIEDZES, geboren op 22-02-1772 te Wartena.
   8.  JELLE SIEDSES NIJDAM (zie VIIc).
   9.  WIGLE SIEDSES NIJDAM (zie VIId).

VIb    SYTZE GERBENS NIJDAM, geboren op 24-05-1739 te Ureterp, zoon van GERBEN SYTZES NIJDAM (zie Vb) en TRIJNTJE GEERTS "van Ureterp".
Gehuwd met JANTJE IDEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  GERBRAND SYTZES, gedoopt op 05-05-1767 te Groningen. Een nageslacht werd niet gevonden.

VIc    ROEL GERBENS NIJDAM, schipper/koopman, geboren op 18-12-1745 te Ureterp, overleden op 07-01-1817 te Leeuwarden op 71-jarige leeftijd.
Roel werd op 6-1-1767 burger van de stad Leeuwarden ! Zoon van GERBEN SYTZES NIJDAM (zie Vb) en TRIJNTJE GEERTS "van Ureterp".
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 13-03-1768 te Leeuwarden met AALTJE MARTENS BEERS, geboren 1749, overleden op 02-08-1794 te Ten Post.
Gehuwd voor de kerk (2) op 53-jarige leeftijd op 30-06-1799 te Leeuwarden met KINSKE DOUWES ROODTERP, overleden voor 1802, dochter van DOUWE ROODTERP, gerechtsbode te Dokkum, en AALTJE VELLINGA.
Gehuwd voor de kerk (3) op 56-jarige leeftijd op 05-12-1802 te Leeuwarden met HINKE GERRITS KUIJPERS, overleden na 1817.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  TRIJNTJE ROELS, gedoopt op 09-02-1769 te Leeuwarden, overleden op 02-02-1776 te Leeuwarden op 6-jarige leeftijd.
   2.  MINKE ROELS, gedoopt op 05-10-1770 te Leeuwarden.
   3.  AALTJE ROELS, gedoopt op 16-06-1779 te Leeuwarden, overleden op 18-10-1847 te Leeuwarden op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 25-10-1807 te Leeuwarden met HENDRIK EIJGELAAR, Trekschipper (1824), geboren circa 1767.
Het gezin Eijgelaar-Nijdam heeft 3 kinderen gehad,
.
   4.  GERBEN ROEL(OF)S (zie VIIe).
   5.  TRIJNTJE ROELS, geboren op 25-07-1785 te Leeuwarden, overleden op 05-08-1785 te Leeuwarden, 11 dagen oud.
   6.  TRIJNTJE ROELS, geboren op 16-02-1788 te Leeuwarden, overleden op 20-03-1788 te Leeuwarden, 33 dagen oud.
   7.  SIJS ROELS, geboren op 04-01-1790 te Leeuwarden, overleden op 11-04-1790 te Leeuwarden, 97 dagen oud.

VId    GEERTJE GERBENS NIJDAM (Grietje Gerbens), geboren op 15-07-1755 te Ureterp, gedoopt op 07-02-1756 te Ureterp, overleden op 29-01-1838 te Leeuwarden op 82-jarige leeftijd.
Overlijdensakte van Geertje meldt dat zij 84 jaar is. ?
Tevens werd gemeld dat zij dochter was van Trijntje Geerts ipv Trijntje Rinzes.
Volgens onze info zou zij 82 jaar zijn en dochter van Trijntje Rinzes.
Dochter van GERBEN SYTZES NIJDAM (zie Vb) en TRIJNTJE GEERTS "van Ureterp".
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 08-06-1777 te Ureterp met JOCHUM JANS, schipper te Rottevalle, geboren circa 1755, overleden op 05-05-1797 te Rottevalle.
Alle kinderen uit dit huwelijk hebben de familienaam van moederszijde.
Vader Jochum stond ook bekend als Jochum Jans Nijdam.

Gehuwd voor de kerk (2) na 1799. Jochum Jans overleed mei 1799 met HENDRIK MINNES WEIJMANHEER, geboren circa 1756.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  JAN JOCHUMS NIJDAM (Jan Jochems) (zie VIIf).
   2.  GERBEN JOCHUMS NIJDAM (zie VIIg).
   3.  SIEDS JOCHUMS NIJDAM (Siert Nijdam) (zie VIIh).
   4.  RINSE JOCHUMS NIJDAM (zie VIIi).
   5.  DURK JOCHUMS NIJDAM, geboren op 13-01-1796 te Rottevalle, gedoopt op 17-02-1796 te Rottevalle.

VIe    SYTZE BERENDS NIJDAM, Verveender aan de Hoornse dijk, geboren te De Wylgen (Grouw), gedoopt op 05-02-1734 te Boornbergum, overleden voor 1811 te Hoornsedijk, zoon van BEREND SYTZES NIJDAM (zie Vc) en AALKE ANDRIES "Van Smalle Ee".
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 21-03-1756 te Haren met TRIJNTJE ROELOFS KUIPERS, geboren circa 1731.
Uit dit huwelijk:
   1.  AALKE SYTZES, gedoopt op 01-01-1757 te Haren.
   2.  ROELF SYTZES, gedoopt op 23-01-1760 te Haren, overleden voor 1770. Roelf Sytzes is jong gestorven.
   3.  ALBERDINA SYTZES (Albertje Sieses) (zie VIIj).
   4.  BEREND SYTZES (zie VIIk).
   5.  ROELF SYTZES (zie VIIl).

VIf    ANDRIES BERENDS NIJDAM, Veenbaas, tapper en winkelier.
Lidmaatschapsregister te Haren meldt in 1779 dat Andries 42 jaar oud is, wonende aan de Hoorschedijk.
Gedoopt op 24-11-1737 te Ureterp (Boornbergum), overleden op 29-03-1808 te Hoornsedijk op 70-jarige leeftijd, begraven op 04-04-1808 te Haren, zoon van BEREND SYTZES NIJDAM (zie Vc) en AALKE ANDRIES "Van Smalle Ee".
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 20-05-1757 te Haren met GRIETJE P(I)ETERS "van Surhuizum", geboren circa 1738 te Surhuizum, overleden nov. 1786 te Hoornsedijk, begraven op 01-12-1786 te Haren.
Rond 1760 komt Andries op "De Nieuwe Elsborg" te wonen in Eelderwolde. (Nu het "Elsburger Onland" aan de Groningerweg 42/42a).

Hij is dan Veenbaas, hetgeen blijkt uit diverse stukken, waarin hij steevast aangeduid wordt als "baas Andries Berents"
Naast zijn werkzaamheden als veenbaas heeft hij ook nog een bijverdienste. Er is enig land bij de boerderij en daarnaast heeft hij "neering" aan huis.
Uit latere stukken blijkt de nering te bestaan uit tapperij en winkelwaren.
Zijn vrouw staat ingeschreven als "tappersche".

Je vraagt je wel af, waar voor een winkel op die plaats de klandizie vandaan moet komen. De bereikbaarheid over de weg is uitermate slecht en daar komen zijn klanten zeker niet vandaan.
Het zullen de werkers in het veen wel zijn, die over water en per snik een beroep doen op zijn nering.
Aan de zuidkant van zjn erf loopt de Elsborgerwijk, dat zal de bereikbaarheid van zijn handel zeker ten goede zijn gekomen.
Wellicht kenden ze toen ook al het begrip "verplichte winkelnering".
Als veenbaas was hij in de gelegenheid voor een dergelijke handel.

Andries is geen blijver; in 1768 vertrekt hij van deze plek en gaat naar de Hoornschedijk.
(Bron" oa. "Drie eeuwen Horeca in Eelde")
.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 01-01-1788 te Haren met JANTIEN JANS KUIPERS, 29 jaar oud, geboren op 12-11-1758 te Haren, gedoopt op 12-11-1758 te Haren, overleden op 11-11-1843 te Hoornschedijk op 84-jarige leeftijd, dochter van JAN ALBERTS "van Haren" en AALTIEN ROELOFS "v.d.Hrns.dk".
Na overlijden van Andries Berends Nijdam (mrt 1808) oefende Jantien Jans het beroep van "tappersche" uit, blijkbaar om de dorst van de Nijdams aan de Hoornsche dijk ietwat te stillen.
Jantje had later de achternaam van Kuipers (Bron: genlias)
.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  BE(E)REND ANDRIES (zie VIIm).
   2.  LYSABETH ANDRIES, geboren te Eelderwolde, gedoopt op 30-01-1763 te Eelde.
   3.  PIETER ANDRIES, geboren 1765 te Eelderwolde, gedoopt op 26-12-1765 te Eelde, overleden aug. 1768 te Eelderwolde.
   4.  AALTIE ANDRIES (Alkien) (zie VIIn).
   5.  MINKE ANDRIES (zie VIIo).
   6.  TRIENTJE ANDRIES, gedoopt op 04-02-1776 te Haren, overleden maart 1776 te Hoornschedijk, begraven op 06-03-1776 te Haren.
   7.  PIETER ANDRIES, gedoopt op 24-08-1777 te Haren.
   8.  TRIENTJE ANDRIES, gedoopt op 23-05-1779 te Haren.
Uit het tweede huwelijk:
   9.  AALTIEN ANDRIES, gedoopt op 21-02-1790 te Haren, overleden mei 1790 te Haren, begraven op 19-05-1790 te Haren.
   10.  AALTIEN ANDRIES, gedoopt op 21-08-1791 te Haren.
   11.  JANNA ANDRIES (Jantien) (zie VIIp).
   12.  ALBERT ANDRIES (zie VIIq).
   13.  WOPKE ANDRIES (zie VIIr).
   14.  ROELF ANDRIES (zie VIIs).
   15.  JAN ANDRIES (zie VIIt).

VIg    ANTJE BERENDS NIJDAM, geboren 1744 te Ureterp, gedoopt op 03-06-1744 te Ureterp, overleden voor 1811 te Hoornsedijk, dochter van BEREND SYTZES NIJDAM (zie Vc) en AALKE ANDRIES "Van Smalle Ee".
Gehuwd op 10-07-1763 te Haren met ARENT GEERTS, 27 jaar oud, gedoopt op 23-10-1735 te Farmsum, overleden voor 1811 te Hoornsedijk, zoon van GEERT ARENTS en ANTJE JANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  BEREND ARENTS NIJDAM (zie VIIu).
   2.  GEERT ARENTS NIJDAM (zie VIIv).
   3.  AALKE ARENTS NIJDAM, gedoopt op 20-08-1769 te Haren.
   4.  ANTJE ARENTS NIJDAM, gedoopt op 28-02-1779 te Haren, overleden voor 1781 te Haren.
   5.  ANTJE ARENTS NIJDAM, gedoopt op 06-05-1781 te Haren.

VIh    GJALT BERENDS NIJDAM, verveender en landbouwer aan de Hoornse dijk, gedoopt op 18-12-1746 te Ureterp, overleden op 27-02-1826 te Hoornsedijk op 79-jarige leeftijd, zoon van BEREND SYTZES NIJDAM (zie Vc) en AALKE ANDRIES "Van Smalle Ee".
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 25-04-1773 te Eelde met ANTJE A(L)LES "van Haren" (ANNEGJE AALDERS), overleden op 03-03-1809 te Hoornschedijk, begraven op 09-03-1809 te Haren.
Gehuwd (2) op 69-jarige leeftijd op 15-09-1816 te Haren met FENNECHIEN GEERTS, geboren -1756 te Haren, dochter van GEERT JANS en AALTIEN REINDERS. {Zij was ook ooit gehuwd met GEERT SMEENGE, overleden voor 1816.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  BEREND GJALTS, gedoopt op 13-03-1774 te Haren.
   2.  ALLE GJALTS, gedoopt op 24-01-1776 te Haren.
   3.  JELTIEN GJALTS (zie VIIw).
   4.  ANDRIES GJALTS (zie VIIx).

VIi    GRIETJE GOSSES NIJDAM, gedoopt op 05-01-1749 te Drachten, dochter van GOSSE SYTZES NIJDAM (zie Vd) en WOPKJEN TJERKS "van Noorder Drachten".
Gehuwd voor de kerk circa 1775 met RINZE SIKKES, koopman, geboren op 06-06-1731 te Grouw (gezindte: dg), zoon van SIKKE RINZES en ANTJE FEDDES. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk circa 1770 met ANTJE JANS, overleden voor 1775.}
Uit dit huwelijk:
   1.  SIKKO RINZES NIJDAM (zie VIIy).

VIj    JAN GERBENS VLEER (Johannes Gerbens Fleer), schipper, geboren circa 1740, begraven 2-1805 te Grouw.
Jan Gerbens was Doopsgezind. In het begraafboek van Grouw wordt hij vermeld als Jan Gerbens Fleer, elders als Johannes Gerbens Fleer.
Zoon van GERBEN JANS NIJDAM (zie Ve) en (Gerben Jans Nijdams vrouw).
Gehuwd voor de kerk op 26-05-1776 te Grouw met AALTJE JURRES.
Uit dit huwelijk:
   1.  JAN JOHANNES (zie VIIz).

VIk    TRIJNTJE SYBES NIJDAM, geboren 1724 te Vleerbosch, overleden voor 1780 te Syteburen, dochter van SYBE SYBRENS, boer op de Vleerbosch, en ANTJE JANS NIJDAM (zie Vf).
Gehuwd voor de kerk op 17-05-1744 te Oldeboorn met ANNE HOITES NIJDAM (zie VIan). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 25-02-1780 te Terzool met ANTJE FOEKES NIJDAM, geboren circa 1744 te Poppingawier.
De geboorteplaats is waarschijnlijk Poppingawier, maar de mogelijkheid is er dat dit Sybrandaburen moet zijn. Overleden voor 1811, dochter van FOEKE SYTZES NIJDAM (zie Vi) en YMCK ROMKES WYNIA.}
Uit dit huwelijk:
   1.  TAETSKE ANNES, geboren circa 1745 te Grouw, overleden op 13-07-1818 te Oldeboorn.
Gehuwd met FOKKE BARTELDS DEKKER, timmerman te Oldeboorn.
   2.  SYBE ANNES, geboren circa 1750 te Grouw, overleden op 26-05-1822 te Oldeboorn.
Gehuwd voor de kerk circa 1775 met HILTJE OEGES, overleden na 1822.
Sybe neemt de naam Nijdam aan in 1811 te Grouw.
Hij heeft dan geen kinderen.

   3.  HOITE ANNES (Hoyte Annes) (zie VIIaa).
   4.  SYTSKE ANNES, geboren circa 1758 te Syteburen, overleden op 25-11-1836 te Oldeboorn.
Gehuwd met KLAAS DIRKS WARINGA, timmerman te Oldeboorn, geboren circa 1757, overleden voor 1836 te Oldeboorn.

VIl    GERBRICH SYBES NIJDAM, geboren circa 1726 te Vleerbosch, overleden op 08-11-1808 te Oldeboorn.
De omschrijving van de overlijdensplaats luidde : "aan de Waeze te Oldeboorn".
Dochter van SYBE SYBRENS, boer op de Vleerbosch, en ANTJE JANS NIJDAM (zie Vf).
Gehuwd voor de kerk op 17-07-1746 te Boornbergum met WILLEM JELMERS, Boer en kooiker op de "Groot-Vleerbosch", geboren circa 1710 te Grouw, overleden circa 1794 te Oldeboorn, zoon van JELMER GOYES en JAAY HEERES,
- Op 14.5.1749 waren WILLEM JELMERS en GERBRICH SYBES 500 car.gls. schuldig aan RINNERT en JAN AUKES te Oldeboorn, SYBREN AUKES te Birstum en TRIJNTJE AUKES gehuwd aan JACOB SYNES, koopman te Akkrum, als erfgenamen van wijlen AUKE SYBRENS, een broer van SYBE SYBRENS.(Smallingerland X 13, fol. 445)

- Op 1.6.1786 waren TJITSE WILLEMS, schipper, en JANTJE HARINGS, e.l. te Akkrum, 300 car. gls. schuldig aan hun moeder GERBRICH SYBES te Vleerbosch.
(Utingeradeel J.10, fol. 12)

- In november 1803 kocht GERBRICH SYBES van SYNE JACOBS, koopman te Akkrum, voor 26.500 car.gls. de stamboerderij van de Vleer'en te Warniahuizen, thans bewoond door de weduwe van der KRIEKE-VLEER, nr. 63 van het stemcohier, groot 25 schar en 50 mad maden.(Utingeradeel H.5, fol 532)

- Op 8.11.1804 werden uit het land van GERBRICH SYBES te Warniahuizen schapen gestolen. (Utingeradeel B.2)


SCHAPENDIEFSTAL TE WARNIAHUIZEN.

In het informatieboek B. 2. van Utingeradeel een schapendiefstal beschreven welke plaats vond op donderdag 8 november 1804 op de boerderij te Warniahuizen, toen bewoond door Gerbrich Sybes Nijdam met haar jongste zoons Sybren en Sytze, later tientallen jaren lang bewoond door de Vleer'en en thans door de weduwe van der Krieke-Vleer.

Het was daar ten oosten van Oldeboorn wel eens meer onveilig, want we lezen ook in de informatieboeken dat ongewenste gasten het eens voorzien hadden op de boter, het gekookte vlees en rookvlees in de kelder van Auke Willems Vleer.

We krijgen de indruk dat het meest zwervend volk was dat deze daden beging, ondanks de strenge straffen die ook nog in de Franse tijd niet mis waren. Openbare geseling van mannen en vrouwen, tuchthuisstraf van zes jaren, verbanning uit Friesland voor de tijd van 6 jaren, brandmerken en pijnigen waren vroeger heel normaal. Voor een klein vergrijp kon men jarenlang het gevang ingaan. Ook de doodstraf werd toegepast.

Toch was het aantal veroordelingen betrekkelijk klein en waren het meest buitenlanders en joden die voor het Hof van Friesland moesten verschijnen. De meeste veroordeelde Friezen waren in de heidedorpen en steden woonachtig.

Hieronder laten we in extenso volgen hetgeen over de schapendiefstal werd gevonden. De daders werden niet gevonden en de verzekering zal de schade niet hebben gedekt !

Informatie twee paratoir genomen bij ons ondergeschreven Commissaris uit Drost en Gerechte en Gezworen Clerq ter Secretarie van Utingeradeel.

Sybren Willems woonagtig in de Gebuurte Oldeboorn, dog thans bij zijn moeder Gerbrig Sybes, Wed. Willem Jelmers huismansche onder gemelde dorpe Oldeboorn, oud ongeveer 38 jaar, geciteerd, geëedigd en geëxamineerd deponeert, dat hij gisteravond in het Land zijnde te melken, gezien heeft, dat alle hunne schapen ten getale van Veertien nog in't land waren en hedenmorgen ongeveer zeeven uuren hunnen dienstjonge na het Land gezonden hebbende om de schapen te melken welke langer dan na gewoonte uitbleef, hem bij zijne thuiskomst vroeg hoe of hij zoo lang bleef, hem deponent antwoordde, dat hij de schapen niet had kunnen vinden, en dat dezelve uit 't Land weg waren, waar op de deponent met zijn broeder Sytze na 't Land toeging, en bevond dat nog drie van gemelde schapen in 't Land waren, en negen op de Vendijk buiten het Land, daar dezelve geweid en nog gisteravond geweest hadden, dus dat er Twee vermisten, zijnde Eene een zwart Enter Schaap en 't andere een wit Lam, welke Twee schapen de beste en Vetste van allen waren, vervolgens naar de hekken gaande om te zien of die nog goed toe waren, ontdekte, dat het een en los stond, en het touw daarmede het vast gebonden was, los was gemaakt; de deponent denkt dat die Twee Schapen uit 't Land zijn gestolen, dog vermits de grond droog en hard was, heeft hij niet de minste sporen kunnen ontdekken werwaardts dezelve gegaan waren. Hieraf niets meer kunnende zeggen Sloot hier mede en Verbleef daar bij na voorleezinge zijne depositie. In kennisse zijn hand.

(was get. Sijbren Willems)

Sytse Willems wonende bij zijn moeder Gerbrig Sijbes, huismansche onder den dorpe Oldeboorn, oud ongeveer 35 jaren, geciteerd, geëedigd en geëxamineerd, deponeert, dat hij gisteravond in het Land zijnde gezien heeft, dat hunne Schapen ten getale van Veertien nog in 't Land waren, dan heden morgen ongeveer agt uuren hare kleine knegt thuis komende, welke na het Land geweest was om de Schapen te melken, zeide, dat de Schapen op drie na uit 't Land weg waren, waarop de deponent met Zijn Broeder Sijbren na't Land toe gingen om te zien of het daar gesteld was, bevonden dat het hek van de Venne, staande aan de Rijdweg welke van Oldeboorn na Beetsterzwaag loopt, los was, en dat het touw waar mede dat hek gisteravond nog vast gebonden was, losgemaakt was, en dat ook een touw zittende aan de Schotel van een pomp niet ver van daar, waarmede de deponent nog gister de pomp had opengemaakt, van daar weg genomen was, en negen van hare Schapen buiten de Venne op de Vendijk waren, en drie nog in de Venne, dus dat er Twee vermisten, zijnde de eene een Zwarte Enter schaap en het andere een wit Lam, vervolgens de sloten als anderzints doorzoekende, konden dezelve nergens vinden, de vermiste Schapen zijn juist van de beste van allen: de deponent denkt dat die Twee Schapen zijn gestolen, zonder hiervan iets meer te weten, wijl de grond hard was. Hier af niets meer wetende sloot daarmede zijn depositie en verbleef daarbij na voorlezinge.

In kennisse zijn hand (was get. Sytse Willems).

Aldus gedaan op de Districts Rechtkamer te Ackrum op den 8 November 1804.
In kennisse van ons commiss. en Gezw. Clerq Actum Us. was getekend. Jentje Claeses de Groot. K.Janne

Tot zover het proces-verbaal dat vervolgens opgezonden werd aan het Hof van Friesland, met bijgaande brief:

Ackrum den 8 November 1804

Drost en Gerechte van Utingeradeel.
Aan de Raaden 's Hofs van Friesland.

Burgers !
Wij zenden Ulieden hier nevens Copia Informatien bij ons genomen
wegens het vermissen van Twee Schapen uit het Land van Willem Jelmers
Wed. Huismansche woonagtig onder den Dorpe Oldeboorn. Wij beveelen
Ulieden in de bescherminge van God Almachtig en verblijven met Heil
en Eerbied.
Drost en Gerechte voornoemd
(was get. door dezelfden)

Antwoord van het Hof:

Burgers,
Na examinatie van Ul. missieve en daarbij gevoegde Informatien
wegens gepleegde diefstal van Twee Schapen uit het Land van
Willem Jelmers Weduwe onder Oldeboorn, hebben wij goedgevonden Ul.
te verzoeken en Amptshalve te ordonneren, de dader of daders daarvan,
wanneer Ul. tot kennisse komen en zich onder Ul. bedrijven laaten
vinden, te doen apprehendeeren, de Concessie af te neemen, die aan
ons te zenden, en de Delinquent of delinquenten in middelen tijde
te houden in goede bewaringe tot onze nadere dispositie.
Waartoe ons verlatende, beveelen wij Ul. om Gods bescherminge en
verblijven.
Uw goede vrienden

De Raaden 's Hofs van Friesland.

Ter ordenantie van de Hove

get. P.Dijkstra

Leeuwarden, den 9 Nov. 1804


HET VOORGESLACHT VAN WILLEM JELMERS

Wanneer we het over dit geslacht hebben, gaat het niet alleen over Nijdam's uit Oldeboorn en over de Nieuwdam's en Vleer'en, maar ook over de voorvaderen van de Hiemstra's, Visser's en van der Hoek'en uit Grouw.

Voor deze familie's betreft het hier dezelfde voorouders, waar we, dank zij de vele verzamelde gegevens, nu een aardig overzicht van kunnen geven. Opgemerkt dient hier eerst te worden, dat de naam Nijdam hier van vrouwelijke kant is gekomen, want WILLEM JELMERS werd nimmer een Nijdam genoemd, doch zijn vrouw GERBRICH SYBES vele malen.

Via de vader en moeder van Willem Jelmers, JELMER GOYES en JAAY HEERES komen we bij de grootouders GOYE JELMERS en JESEL WILLEMS terecht en vervolgens bij de over-grootouders JELMER RUURDS en TIETS GOYES en bet- overgroutouders RUURD WYTZES en TIETS GELTS te Grouw.Verder kunnen we niet, want RUURD WYTZES is de eerste van dit geslacht die uit het duister van het verleden te voorschijn komt.

Het is vrijwel zeker dat de meeste bewoners van Grouw en Oldeboorn dit echtpaar tot voorouders heeft, zodat het aantal nakomelingen hiervan op vele duizenden moet worden geschat. Vooral onder de doopsgezinde families in deze streken zullen er maar weinigen zijn die Ruurd en Tiets niet hun voorouders kunnen noemen. Wanneer we b.v. weten dat ook de bekende legendarische ADAM HURRIDER een nazaat van dit echtpaar was, volgt hier weer uit, dat ook Prof. PIETER SJOERDS GERBRANDY, die in de oorlogsjaren Nederland vanuit Londen aanvoerde in de strijd tegen de bezetter, een nakomeling van Ruurd Wytzes en Tiets Gelts kan worden genoemd. Niet enkel deze politicus stamt van dit echtpaar af, want het is vrijwel zeker dat ook PIETER JELLES TROELSTRA behoorde tot de nazaten, ofschoon dit bij gebrek aan archivalia moeilijk te bewijzen is.

Ruurd Wytzes en Tiets Gelts hadden nl. naast Jelmer nog meer kinderen, waarvan het nageslacht nog maar gedeeltelijk is nagegaan en waarvan het practisch onmogelijk is de nakomelingen allen op papier te zetten, daar
dit een werk van vele jaren zou zijn.

Het is jammer dat bij de beschrijving van het voorgeslacht van Willem Jelmers de meeste geboortedata en ook enkele huwelijksdata ontbreken, daar de registers niet ver genoeg teruggaan en de familie doopsgezind was. De meeste gegevens zijn dan ook afkomstig uit de oud-rechterlijke archivalia.

De leden van dit geslacht waren meest van boerenbedrijf. Eigengeerfden treft men zelden aan. Meest wordt vermeld: huisman.

De stamvader Ruurd Wytzes vinden we het eerst in Grouw, wanneer we de oudste recesboeken van Idaarderadeel raadplegen. Hij wordt vermeld als koper bij verschillende boelgoeden. Later komt hij voor in de weesboeken. In het oud-rechterlijk archief van Idaarderadeel zoekt men echter tevergeefs naar de naam van zijn vrouw. Het toeval wilde dat ook haar naam bekend werd. Bij het zoeken in hypotheekboek X.1. van Smallingerland naar mijn voorouders die op de Vleerbosch woonden, werd haar naam gevonden in een voor ons belangrijke acte, die hieronder in extenso volgt:

Fedde Sybis wonen. tot Flaerbos onder verbandt mijner goederen de rato caverende voor Tryn Wigles mijn tegenwoordighe huijsvrou doe condt lie ende bekenne ten oprechten en deugdelijck schuldt schuldich te weesen Ruijerdt Wytzes en Thiet Geltsdr. echteluijden wonen. tot Grou de somma van drie hondert goldgl. stuck doe 28 stv. ter causa en herkomen van gereede verschotene penn., dien ick bekenne wel tot mijne wille en goedt benoegen ontfangen te hebben, renicierende exceptie van ongetelde gelde, maer neme aen voor mij en mijne erven voorschr. drie hondert ggl. aen Ruijerdt Wytzes ende Tyedt Gelts haere erven of wettelijcke thoner dan deses, wederomme op te brengen voldoen ende betalen op de 1 Maij in de jaare 1626 met noch achtien gouden gl. dus voor interesse middels tijde weder verschenen sampt voor costen schaeden en alle vordere interesse generalijck tot onderpant stellen alle mijne goederen, roeren, onroeren presente en toecomende geen van alles exempt en specialijck mijne huisinghe sampt ontruiminge van Saete en Lands tegenwoordigh bij mij wordt bewoont en gebruijckt constitueren mij de voorschr. goederen te possideren en besitten van uyt name van voorschr. crediteurs, soo lange en ter tijt toe ick de principale hoofdsommen van die interesse van dien in vasten sal hebben voldaen en betaelt de selver eerster instantie de Hove van Vrieslandt sampt alle andere Gerechten oirconde mijn handtmerck anders niet connende schrijven, benevens de handt van Petro Tijssens Secretaris van Idaarderadeel tot mijn bede de 8 Maij 1625, onderstonde dit is Fedde Sybis....selfs gestelt handtmerck en P.Tijssens.

Registrate coram Grietmanno en mij ondergeschr. Secretaris van Smallingerlandt desis de 28 April 1626.
H. van Haersma.

Dat Fedde Sybis, Tryn Wigles en Ruurd Wytzes met Tiets Gjalts bekenden van elkaar waren, is duidelijk, wanneer we weten, dat een zuster van Tryn Wigles, Yd Wigles, gehuwd was met Gjalt Ruurds, een zoon van Ruurd Wytzes.

Uit verschillende acten leren we het gezin van Ruurd Wytzes nader kennen en komen dan tot de conclusie, dat hij omstreeks 1585 reeds met Tiets Gjalts gehuwd moet zijn. Omtrent zijn ouders kunnen we niets met zekerheid zeggen. Uit de Beneficiaalboeken van 1543 kan men slechts veronderstellingen opbouwen, doch deze zijn zo vaag, dat het geen zin heeft ons hier nader in te verdiepen.

Wel kunnen we opmaken uit het huwelijk van ong. 1585, dat Ruurd Wytzes ong. 1560 geboren moet zijn en zijn vader Wytze, de eigenlijke stamvader, waar de naam ons van bekend is, ongeveer in 1535 het levenslicht aanschouwd zal hebben.

Uit het huwelijk van Ruurd Wytzes en Tiets Gjalts zijn zes kinderen geboren die ons met name bekend zijn, doch waarschijnlijk zijn het er negen geweest. De ons bekende waren: Jesel, Rinck, Gjalt, Rienk, Jelmer en Antje.

Jesel Ruurds is gehuwd omstr. 1612 en waarschijnlijk één van de oudste kinderen gheweest. Zij huwde met Halbe Hartmans, zoon van Hartman Halbes, wonende op Zynsma-sate te Warga. Zij overleed vóór 1623 en haar man vóór 1625. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, nl. Willem 1615, Gerben 1617 en Jesel 1622. Willem huwde tweemaal en had 9 kinderen.

Rinck Ruurds tr. 9.3.1617 recht. Grouw met Syds Wybes van Oosterend. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, nl. Wybe, Gerben, Bauck en nog een dochter, die trouwde met Tonnis Ariens. Wybe Sytzes trouwde met Aeltie Gerbens, weduwe van Wigle Gjalts, zn. van Gjalt Ruurds en Ydt Wigles, dus neef en nicht. Gerben Sydses tr. met Reinu Gerbens.

Uit het huwelijk van Gjalt Ruurds en Ydt Wigles werden geboren: Wigle, tr. Aeltie Gerbens; Jets, tr. Obbe Tiebbes (Tiemersma) Jesel, tr. Ubbe Saekes; Gerbrig tr. Sybren Reiners Jongema en Ruurd, ongehuwd.

Rienk Ruurds trouwde met ........Atesdr. Uit dit huwelijk werden gebroen: Wytske, tr.vóór 1651 met Jentje Rinses uit Wartena; Syert, Wytze, Baucke, Ruurd en Gerben.

JELMER RUURDS, geb. omstr. 1600, overleden vóór 1655 wordt meerdere malen aangetroffen als curator over de kinderen van Gjalt en Rienk Ruurds. Hij woonde te Nes op plaats 1, gelegen ten noorden van het kerkhof, nu bewoond door de fam. Peenstra. Hij huwde omstr. 1635 met TIETS GOYES. Er zijn diverse acten van hem aanwezig die betrekking hebben op geldleningen.

Uit dit huwelijk zijn geboren:
1. Ruurd Jelmers tr. I 30.4.1673 met Tryn Jacobs; TR. II vóór 1681 met
Frouck Freerks. Uit het eerste huwelijk werd een dochter Riemke geboren.

2. Goye Jelmers.

GOYE JELMERS, * omstr. 1636, tr. 21.6.1668 te Grouw met JESEL WILLEMS, dr. v. Willem Halbes en Antje Tiettes.
Zij waren achterneef en achternicht. Goye Jelmers tr. II 30.1.1687 te Oldeboorn met LOLKE PIETERS. Goye Jelmers was boer te Grouw. Voor zover bekend werd uit het eerste huwelijk maar één zoon geboren, nl. Jelmer Goyes.

JELMER GOYES, * omstr. 1674, tr. 26.6.1701 te Grouw met JAAY HEERES, dr. van Heere Melis en Rinsie Wybrens te Akkrum. Jaay trouwde na het overlijden van Jelmer op 11.8.1732 te Grouw met Oege Halbes. In 1718 was Jelmer Goyes boer op Clein Blijema, plaats 59 onder Grouw, gelegen te Syteburen, groot 70 pm.

Kinderen van Jelmer Goyes en Jaay Heeres waren:

1. GOYE JELMERS, tr. 24.2.1743 te Grouw met JAPKE GRELT GREULTS, dr. v. Greult Abes en Bauck Liouckes, boer en boerinne op Tuitsma te Grouw. Later woonde hier Goye Jelmers. Uit dit huwelijk één zoon Uit dit huwelijk:
   1.  TRIJNTJE WILLEMS NIJDAM, geboren 1745 te Vleerbosch / Boornbergum, overleden op 21-08-1838 te Utingeradeel.
Trijntje is een tweelingzus van PIETJE.

Gehuwd voor de kerk op 02-06-1771 te Oldeboorn met TJEERD GOSSES COEHOORN (Koehoorn), geboren 1741 te Haskerdijken, overleden op 19-05-1832 te Utingeradeel, zoon van GOSSE JELLES en JANSEN TJEERDS.
Tjeerd en Trijntje waren Rentenier wonende te Oldeboorn.
Zij woonden op huisnr. 248 te Oldeboorn.
Zowel Tjeerd als Trijntje overleden daar in resp. 1832 en 1838.

   2.  PIETJE WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1745 te Vleerbosch, overleden 1817 te Oldeboorn.
Gehuwd voor de kerk (1) op 02-01-1785 te Oldeboorn met WYTZE KLAZES BOONSTRA.
Gehuwd (2), 2e huwelijk met JACOBUS KEVERLING.
Pietje was een tweelingzus van TRIJNTJE.
Zij is waarschijnlijk overleden in oktober 1817, aangezien zij niet werd vermeld in een Notariele Akte wegens verkoop boerderij in 1818 en in notariele akte (nr.215) op 19-11-1817 wordt zij genoemd als "Jacobus Keverling, weduwenaar van Pietje Willems Nijdam, erflater".
(Bron: Not.Akte 1818-Utingeradeel-nr.187 en Minuutakte nr.196-1817 Utingeradeel en testament op 11-10-1817)
.
   3.  JELMER WILLEMS NIJDAM (zie VIIab).
   4.  SYBE WILLEMS NIEUWDAM (NIJDAM) (zie VIIac).
   5.  TJITZE WILLEMS NIJDAM (TIETTE) (zie VIIad).
   6.  AUKE WILLEMS VLEER (NIJDAM/VLIER) (zie VIIae).
   7.  JAAIKE WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1758 te Vleerbosch.
Gehuwd met JENTJE JELLES DE GROOT.
Jaaike was in 1818 wonende te Flansum.
(Bron: Nota. Akte Utingeradeel)
.
   8.  SYDS WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1761 te Vleerbosch.
   9.  SYBREN WILLEMS NIJDAM (zie VIIaf).
   10.  SYTZE WILLEMS NIJDAM (zie VIIag).

VIm    DOUWE WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1725 te Sneek (gezindte: RK), overleden 1804 te Sneek, zoon van WILLEM DOUWES, Koemelker, en TAETSKE WILLEMS NIJDAM (zie Vg).
Gehuwd voor de kerk circa 1755 met YPKE HANSES.
Douwe en Iepke laten in 1772 een herberg-boerderij bouwen aan de Hoge-of Stenendijk (later Leeuwarderweg 1)
Dit "stee" genaamd "de Pauw" is vanaf 1772 tot 1857 door verschillende generaties Nijdam bewoond geweest.
In al die jaren was het een boerderij met herberg/logement.

Uit dit huwelijk:
   1.  WILLEM DOUWES (WILLEM DOMINICUS NIJDAM) (zie VIIah).
   2.  AKKE DOUWES, gedoopt (rk) op 07-05-1762 te Sneek.

VIn    WILLEM WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1728 te Sneek (gezindte: RK), overleden voor 1811.
In december 1779 bekende Willem Willems 1500 car.gls. schuldig te zijn aan EPKE ROOS, assurandeur te Sneek.(Sneek D.D. 25, fol. 204).
Op 10.3.1781 bekenden Willem Willems en zijn vrouw 500 car.gls. schuldig te zijn aan EPKE de ROOS. (Sneek, D.D. 25, fol. 205), zoon van WILLEM DOUWES, Koemelker, en TAETSKE WILLEMS NIJDAM (zie Vg).
Gehuwd op 14-08-1773 te Sneek.
De huwelijkse proclamaties vonden plaats, waarna zij voor de rechter het huwelijk lieten afsluiten. Echtgenote is JELDU JANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  WILLEM WILLEMS, gedoopt (rk) op 21-11-1774 te Sneek.
   2.  JETSKE WILLEMS, gedoopt (rk) op 15-02-1776 te Sneek.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 01-02-1824 te Sneek met FREDERICUS WIERDS HOFMAN, 21 jaar oud, Koopman te Sneek, geboren op 21-03-1802 te Sneek, zoon van WIERD JOHANNES HOFMAN en GERTRUDIS FREDERICUS.
In de huwelijksakte wordt melding gemaakt van een akte door de Vredesrechter te Sneek opgemaakt, waarin gemeld wordt dat Jetske Willems ook wel in de wandelgang bekend was als Gezina Willems.

   3.  TAETSKE WILLEMS, gedoopt (rk) op 06-06-1780 te Sneek, overleden voor 1785 te Sneek.
   4.  TAETSKE WILLEMS, gedoopt (rk) op 05-10-1785 te Sneek.
   5.  JAN WILLEMS.
Jan Willems was een tweelingbroer van Hans Willems.
Gedoopt (rk) op 06-05-1787 te Sneek.
   6.  HANS WILLEMS.
Hans Willems was een tweelingbroer van Jan Willems. Gedoopt (rk) op 06-05-1787 te Sneek.

VIo    YDE WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1735 te Sneek (gezindte: RK), overleden voor 1811, zoon van WILLEM DOUWES, Koemelker, en TAETSKE WILLEMS NIJDAM (zie Vg).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1765 met WIETSKE DE HAAN, overleden circa 1769.
Gehuwd voor de kerk (2) op 26-08-1770 te Rauwerd (rk) met ANDRIESKE PAULUS "van Tirns", overleden voor 1822.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  WILLEM YDES (zie VIIai).
   2.  WELMOED YDES, gedoopt (rk) op 24-09-1772 te Sneek.
   3.  PAULUS YDES (zie VIIaj).
   4.  TAETSKE YDES, gedoopt (rk) op 09-11-1776 te Sneek.
   5.  ANNE YDES, gedoopt (rk) op 27-05-1779 te Sneek.

VIp    SJOUKIEN WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1738 te Sneek (gezindte: RK), dochter van WILLEM DOUWES, Koemelker, en TAETSKE WILLEMS NIJDAM (zie Vg).
Gehuwd voor de kerk circa 1762 te Sneek met SIEBE ATES, geboren circa 1735.
Vanaf 1775 komen Sybe en Sjoukje te wonen op "de Nieuwe Plantagie" te Sneek (later Leeuwarderweg)
.
Uit dit huwelijk:
   1.  TIEDE SIEBES, gedoopt op 18-06-1764 te Sneek.
   2.  TAETSKE SIEBES, gedoopt op 20-04-1769 te Sneek.

VIq    AEMILIUS SIJES NIJDAM, boer te Lutkewierum, gedoopt op 19-11-1724 te Poppingawier, overleden voor 1811, zoon van SIJE JENTJES NIJDAM (zie Vh) en DIEUWKE AEMILIUS "van Poppingawier".
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 21-01-1753 te Lutkewierum met JELTIE GERRITS.
Uit dit huwelijk:
   1.  GERRIT AEMILIUS (zie VIIak).
   2.  SIJE AEMILIUS, gedoopt op 15-01-1757 te Lutkewierum.

VIr    WYPKJEN FOEKES WYNIA, gedoopt op 22-07-1725 te Oosterend, overleden op 18-12-1814 te Hartwerd op 89-jarige leeftijd.
Wypkjen Foekes kwam 30.3.1766 met attestatie van Deersum naar Hijdaard.
Op 20.2.1772 kocht zij, weduwe van Jan Gabes te Hijdaard, een huizinge aan de Bolswardervaart aldaar. (Bron: Hennaarderadeel K.17, fol.95).
Op 16.4.1784 en 13.5.1785 kochten Joris Sakes en Wypkjen Foekes te Hidaard land en een huizinge te Hartwerd (Bron: Wonseradeel Y.33, fol.22 en Y.34, fol.77 vs).
Op 15.11.1790 kochten Joris en Wypkjen te Hidaard een huis aan de Slachtedijk aldaar. (Bron: Henn.deel K.18, fol.230 vs.).
Op 20-10-1792 en 14-12-1793 kochten zij percelen land te Wartwerd en 30-3-1797 idem te Hidaard.(Bron: Wonseradeel Y.35, fol185 vs.en 285 en Henn.deel K.19,fol.82). Dochter van FOEKE SYTZES NIJDAM (zie Vi) en YMCK ROMKES WYNIA.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 14-05-1752 te Wommels met JAN GABES "van Hartwerd" RADERSMA, geboren circa 1730.
De ouders van Jan Gabes kwamen van Tzum, waar hun huwelijk werd geproclameerd op 12.2.1719.
JAN GABES werd op belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen op 13.4.1759, zijn geloof had hij al eerder met de doop bevestigd te Wommels op 24.11.1752.
Overleden circa 1766, zoon van GABE JANS en AKKE ULBES ("van Kromwal").
Gehuwd voor de kerk (2) op 47-jarige leeftijd op 16-05-1773 te Hijdaard met JORIS SAKES DIJKSTRA, geboren circa 1750, overleden op 14-09-1825 te Hijdaard, zoon van SAKE JORIS DIJKSTRA en GOITSKE OENES.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  AKKE JANS WYNIA, gedoopt op 23-12-1752 te Wommels, overleden op 06-08-1818 te Hidaard op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd met FEIKE JACOBS "van Hidaard" BIJLSMA.
   2.  WYBRIG JANS WYNIA, geboren op 27-10-1753 te Wolsum, gedoopt op 25-11-1753 te Wolsum.
   3.  GABE JANS WYNIA, geboren op 25-05-1755 te Wolsum.
   4.  FOEKE JANS WYNIA (Winia) (zie VIIal).
   5.  YMKJE JANS WYNIA (zie VIIam).
   6.  ULBE JANS WYNIA (Ulbe Wijnja) (zie VIIan).
   7.  PIER JANS VAN DE SCHAAF (Wynia), Koopman, geboren op 07-09-1762 te Wolsum, gedoopt op 26-09-1762 te Wolsum.
Via Internet kwam dank zij de Buwalda familie info de volgende info beschikbaar : Pier bleef NIET ongehuwd. Huwde zelfs twee maal. Hij neemt de naam Van De Schaaf aan !!
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 26-06-1785 te Wommels met ANKE THOMAS SIPPENS, geboren circa 1763.
Gehuwd voor de kerk (2) op 39-jarige leeftijd op 11-07-1802 te Wommels met LIEUWKJEN JACOBS VELLINGA, geboren circa 1770.
   8.  SJOUKE JANS WYNIA (zie VIIao).
   9.  GEISKE JANS WYNIA, geboren op 16-08-1767 te Hidaard.

VIs    MEINDERT FOEKES WYNIA, boer, gedoopt op 29-06-1727 te Oosterend, overleden circa 1790 te Idzega.
Meindert Foekes was boer te Idzega op de plaats waar voorheen ook de Wynia's woonden.
- Op 10.8.1762 kocht MEINDERT FOEKES te Idzega, land "leggende rondom de kopers landen". (Bron: Wymbritseradeel T.3)
- Ook op 25.8.1767 en 2.8.1768 was hij koper van land aldaar.(Wymbr. R.1)
- Op 21.5.1790 verkochten SYTZE FOEKES en GEISKE WIEGERS, huislieden onder Bolsward, een huizinge onder Oudega W. aan hem. (Wymbr. R.3)
- In jan/mrt 1796 verkochten FROUKJE JAKLES, weduwe van MEINDERT FOEKES, en haar zonen FOEKE en JAN MEINDERTS, land te Idzega. (Wymbr. R.4,fol.75)
- Op 29.5.1798 verkochten dezelfden land te Idzega aan JORIS SAKES en WYPKJEN FOEKES, huislieden te Hidaard. (Wymbr.R.4,fol.205vs), zoon van FOEKE SYTZES NIJDAM (zie Vi) en YMCK ROMKES WYNIA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-02-1755 te Rauwerd
(huwelijk afkondiging middels proclamatie). Echtgenote is FROUKJEN JAKLES, geboren circa 1730, overleden in/na 1798.
In Jan/maart 1796 verkochten FROUKJE JAKLES, weduwe van MEINDERT FOEKES, en en haar zonen FOEKE en JAN MEINDERTS, land te Idzega. (Wymbr R.4, fol 205 vs).
Uit dit huwelijk:
   1.  ANTJE MEINDERTS, geboren op 11-03-1756 te Idzega, gedoopt op 28-03-1756 te Oudega, overleden voor 1801.
Aangezien Sybren in 1801 hertrouwde wordt aangenomen dat Antje voor deze datum overleed.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 09-05-1779 te Oudega met SYBREN PIETERS "van Bozum". {Hij is later gehuwd voor de kerk op 31-05-1801 met ANTJE ROMKES WYNIA, geboren circa 1773, dochter van ROMKE FOEKES WYNIA (zie VIt) en ANTJE FREDERIKS "van Deersum".}
   2.  YMKJE MEINDERTS, geboren te Idzega, gedoopt op 04-05-1758 te Oudega.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 07-01-1781 te Woudsend met LOLLE LOLLES DE JONG, geboren circa 1756.
Lolle kwam van Woudsend.
   3.  FROUKJEN MEINDERTS, geboren op 30-01-1760 te Idzega, overleden op 09-01-1824 te Nijland op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd met JOUW SIRKS.
   4.  HINKE MEINDERTS (zie VIIap).
   5.  FOEKJE MEINDERTS, geboren te Idzega, gedoopt op 03-06-1764 te Oudega.
   6.  JAKKELTJE MEINDERTS (zie VIIaq).
   7.  FOEKE MEINDERTS, boer, geboren te Idzega, gedoopt op 22-01-1769 te Oudega (Won.), overleden op 26-04-1831 te Oudega (Won.) op 62-jarige leeftijd.
Foeke bleef een ongehuwde boer te Oudega.
   8.  JAN MEINDERTS (zie VIIar).

VIt    ROMKE FOEKES WYNIA, boer en koopman, gedoopt op 22-05-1729 te Oosterend, overleden op 22-10-1817 te Woudsend op 88-jarige leeftijd.
Romke was achtereenvolgens boer en koopman te Tirns, Idzega, Offingawier en Woudsend.
Op 29.3.1764 en 6.3.1765 was ROMKE FOEKES, huisman onder Tirns, koper van land en een huis te Idzega. Ook wordt hij als dusdanig aangetroffen op 13.6.1769 en 10.12.1772. (Wymbritseradeel R.1, fol. 15, 34 vs. en 186 vs.).
Op 9.1.1778 kochten hij en ANTJE FREDERIKS, huislieden onder Offringawier, land te Idzega. (Wymbr. R.2., fol. 171).
Op 3.3.1781 kochten hij en SYBREN FOEKES een zathe lands met huis, schuur en watermolen onder Idzega. (Wymbr. R.2., fol. 264 en 266).
Op 26.5.1784 waren dezelfden ook kopers van land onder Heeg.(Wymbr.R.3.)
Op 27.5.1790 kocht ROMKE FOEKES een huis van SYTZE FOEKES en GEISKE WIEGERS. (Wymbr. R.3.).
Op 12.5.1771 waten CORNELIS JENTJES en BREGT SYTZES te IJlst 100 car. gls. schuldig aan ROMKE FOEKES te Tirns. (Hypotheekboek IJlst).
Zoon van FOEKE SYTZES NIJDAM (zie Vi) en YMCK ROMKES WYNIA.
Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 12-06-1757 te Poppingawier met ANTJE FREDERIKS "van Deersum", overleden voor 1783.
Gehuwd voor de kerk (2) op 54-jarige leeftijd op 08-06-1783 te Oudega met ANTJE REIJTZES "van Sneek".
Uit het eerste huwelijk:
   1.  MARTENTJE ROMKES, geboren op 11-02-1759 te Tirns.
   2.  MARIA ROMKES, gedoopt op 23-03-1761 te Tirns.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 20-05-1787 te Oudega met ENGELE DIRKS "van Itens".
   3.  PIER ROMKES, gedoopt op 08-01-1764 te Tirns, overleden voor 1766.
   4.  PIER ROMKES (zie VIIas).
   5.  YMKJE ROMKES, gedoopt op 26-02-1769 te Tirns, overleden op 13-04-1817 te Woudsend op 48-jarige leeftijd.
   6.  FREDERIK ROMKES, gedoopt op 25-12-1771 te Tirns.
   7.  ANTJE ROMKES, geboren circa 1773.
Gehuwd voor de kerk op 31-05-1801 met SYBREN PIETERS "van Bozum". {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 09-05-1779 te Oudega met ANTJE MEINDERTS WYNIA, 23 jaar oud, geboren op 11-03-1756 te Idzega, gedoopt op 28-03-1756 te Oudega, overleden voor 1801.
Aangezien Sybren in 1801 hertrouwde wordt aangenomen dat Antje voor deze datum overleed. Dochter van MEINDERT FOEKES WYNIA (zie VIs) en FROUKJEN JAKLES.}

VIu    SYTZE FOEKES WYNIA, boer, gedoopt op 14-10-1731 te Oosterend, overleden op 05-11-1807 te Poppingawier op 76-jarige leeftijd.
Sytze Foekes was eerst boer te Oosthem (1757-1763), later te Bolsward (1779-1780).
-Op 27.6.1775 kochten SYTZE en SYBREN FOEKES, huislieden te Oosthem en Itens "seeckere deftige sathe met huisinge en watermolen, groot 55½ p.m., gelegen te Heeg". (Wymbritseradeel R.2., fol. 85 vs.).
-Op 30.9.1799 verkochten SYTZE FOEKES en GEISKE WIEGERS de helft van een voortreffelijke zathe en landen met huizinge schuur enz. aan de Workumer vaart onder Bolsward. (Wonseradeel Y.33, fol. 50).
-Op 21.3.1783 was SYTZE FOEKES, huisman onder Bolsward, koper van een huis te Oudega. (Wymbr. R.3., fol. 49).
Dit huis werd op 21.5.1790 door hem weer verkocht aan ROMKE FOEKES.
Zoon van FOEKE SYTZES NIJDAM (zie Vi) en YMCK ROMKES WYNIA.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 07-12-1755 te Oosthem, voor de geboorte van het jongste kind uit huw I met GEISKE WIEGERS NIJDAM (zie VIx). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk circa 1745 met RUURD TJEERDS DE HAAN, geboren circa 1720, overleden 1753-1754.}
Uit dit huwelijk:
   1.  RUURDJE SYTZES, geboren op 28-08-1757 te Oosthem.
   2.  FOEKE SYTZES, geboren op 04-04-1759 te Oosthem.
   3.  YMKE SYTZES, geboren op 05-10-1761 te Oosthem, overleden voor 1770.
   4.  GEISKE SYTZES, geboren op 01-05-1763 te Oosthem, overleden voor 1850 te IJlst.
   5.  WYTSKE SYTZES, geboren circa 1765, overleden op 10-01-1841 te Barradeel.
Overlijdensregister meldt dat Wytske 76 jaar was en weduwe.

Gehuwd (1) circa 1790 met JAN MINNES ZANDSTRA, overleden op 10-01-1814 te Oosterlittens.
Gehuwd (2) op 21-09-1816 te Baarderadeel met EPKE EPKES HANNEMA, geboren circa 1753 te Oosterlittens, zoon van EPKE JANS HANNEMA en JETSKE JANS.
   6.  ROMKE SYTZES, geboren op 14-11-1766 te Oosthem.
   7.  YMKE SYTZES, geboren op 11-01-1770 te Oosthem.

VIv    GERRIT FOEKES WYNIA, boer, gedoopt op 13-05-1736 te Poppingawier, overleden voor 1811.
Gerrit was woonachtig te Poppingawier (1768-1788) op de plaats van zijn vader.
- Op 5.6.1773 waren LUITZEN CORNELIS NIJDAM en JELTJE EVERTS, e.l. te IJlst, geld schuldig aan GERRIT FOEKES te Poppingawier.(Hypotheekboek IJlst).
- Op 12.2.1776 kocht GERRIT FOEKES, huisman Te Poppingawier, een halve stemdragende zathe aldaar " tot heden in hure bij de kooper en zijn broeder DYBREN FOEKES". (Rauwerderhem P.6., fol. 210).
- Op 4.10.1786 was hij koper van land te Idzega. (Wymbr. R.3.).
- Op 28.5.1788 werd een huis te Poppingawier verkocht, waarvan hij de helft bezat, terwijl de huizinge in huur werd gebruikt door JOHANNES FOEKES en GRIETJE CLAZES. Zoon van FOEKE SYTZES NIJDAM (zie Vi) en YMCK ROMKES WYNIA.
Gehuwd met AKKE DIRKS, geboren circa 1755, overleden na 1815.
Akke was na 1815 nog als weduwe woonachtig te Waaxens.
Uit dit huwelijk:
   1.  FOEKE GERRITS, boer, geboren op 06-06-1787 te Poppingawier, overleden op 04-11-1825 te Hennaarderadeel op 38-jarige leeftijd.
Foeke was eerst woonachtig op de voorvaderlijke boerderij te Poppingawier en later Waaxens.
Van Foeke zijn beide huwelijken zijn geen kinderen bekend.

Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 19-05-1815 te Wommels met FEIKJEN DIRKS MOLENAAR, 22 jaar oud, geboren op 26-12-1792 te Waaxens, dochter van DIRK TJALLINGS en YTSKE FEDDES.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 19-06-1817 te Wommels met FOKELTJE TJEERDS OPPENHUIZEN, 33 jaar oud, geboren op 19-09-1783 te Waaxens, dochter van TJEERD AANS OPPENHUIZEN en HINKE EIJES.

VIw    SYBREN FOEKES WYNIA, huisman, gedoopt op 12-10-1738 te Poppingawier, overleden op 24-10-1813 te Itens op 75-jarige leeftijd.
Sybren Foekes was huisman te Itens. Zijn vrouw Akke Ruurds komt in haar overlijdensakte voor met de naam Wynia. In de overlijdensakte van haar dochter(s) wordt zij vermeld met de naam De Haan.

-Op 27.6.1775 kochten Sytze Foekes en Sybren Foekes, huislieden te Oosthem en Itens, vast goed onder Heeg (zie ook bij broer Sytze Foekes).
Op 3.3.1781 kochten Romke Foekes te Offringawier en Sybren Foekes te Itens vastgoed onder Idzega (zie ook bij broer Romke Foekes).
Zoon van FOEKE SYTZES NIJDAM (zie Vi) en YMCK ROMKES WYNIA.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 19-04-1771 te Itens met AKKE RUURDS WYNIA (De Haan), 19 jaar oud (zie VIIaw).
Uit dit huwelijk:
   1.  YMKJEN SYBRENS, geboren op 21-02-1772 te Itens, overleden 1785 te Itens.
   2.  RUURDJE SYBRENS, geboren op 09-04-1774 te Itens, overleden op 19-03-1815 te Itens op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 08-01-1797 te Itens met RIENK SYBRENS SYBRANDI, boer te Itens. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1797 met ANTJE REINDERS, overleden voor 1797.}
   3.  FOEKE SYBRENS, geboren op 03-10-1775 te Itens, overleden voor 1788.
   4.  GEISKE SYBRENS, geboren op 04-09-1778 te Itens, overleden op 10-07-1804 te Itens op 25-jarige leeftijd.
   5.  FOEKJE SYBRENS, geboren 1781 te Itens, overleden 1838.
Gehuwd voor de kerk (1) op 13-11-1808 te Wieuwerd met JOHANNES HESSELS.
Gehuwd (2) met FEITE LOLLES ATTEMA.
   6.  WIEGER SYBRENS (zie VIIat).
   7.  TRIJNTJE SYBRENS (Trijntje Sybrens Nijdam), geboren op 11-09-1785 te Itens, overleden op 09-12-1815 te Britswerd op 30-jarige leeftijd.
   8.  FOEKE SYBRENS (Foeke Sybrens Nijdam) (zie VIIau).
   9.  YMKJEN SYBRENS (Ymkje Sybrens Nijdam), geboren op 06-04-1791 te Itens.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-06-1815 te Woudsend met SJOERD GERBENS PRANGER, 31 jaar oud, zeeman, geboren op 03-04-1784 te Woudsend.
Sjoerd had de achternaam van zijn moeder aangenomen. Zoon van GERBEN ATTES MULDER en AKKE SJOERDS PRANGER.

VIx    GEISKE WIEGERS NIJDAM, geboren voor 1725, dochter van WIEGER SYTZES NIJDAM (zie Vj) en WYTSKE ROMKES WYNIA.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1745 met RUURD TJEERDS DE HAAN, geboren circa 1720, overleden 1753-1754.
Gehuwd voor de kerk (2) op 07-12-1755 te Oosthem, voor de geboorte van het jongste kind uit huw I met SYTZE FOEKES WYNIA, 24 jaar oud (zie VIu).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  WYTSKE RUURDS, gedoopt op 04-12-1746 te Woudsend, overleden voor 1748 te Woudsend.
   2.  WYTSKE RUURDS WYNIA (de HAAN/ de VRIES) (zie VIIav).
   3.  AKKE RUURDS, gedoopt op 19-04-1750 te Woudsend, overleden voor 1751 te Woudsend.
   4.  AKKE RUURDS WYNIA (De Haan) (zie VIIaw).
   5.  RUURDJE RUURDS, gedoopt op 09-06-1754 te Woudsend, overleden voor 1757. Ruurdje is vermoedelijk jong gestorven. Als eerste kind (na hertrouwen van ma) werd ook Ruurdje genoemd.

Uit het tweede huwelijk: 7 kinderen (zie onder VIu).
 
VIy    SYTZE CORNELIS NIJDAM, geboren circa 1740 te Idzega ? Overleden op 24-02-1811 te IJlst, zoon van CORNELIS JENTJES "van Deersum" en BREGT SYTZES NIJDAM (zie Vk).
Gehuwd voor de kerk op 11-09-1768 te IJlst met SYTSKE JOHANNES "van Heeg" (Sietske Johannes), geboren circa 1748 te Heeg.
Uit dit huwelijk:
   1.  TJALTJE SYTZES (zie VIIax).
   2.  UILKJEN SYTZES (Uilkje Sietses Wienia) (zie VIIay).
   3.  BRECHTJE SYTZES, geboren circa 1776 te IJlst.

VIz    TJALLING CORNELIS NIJDAM, arbeider / dagloner te IJlst, geboren circa 1742 te Idzega, overleden op 07-09-1814 te IJlst, zoon van CORNELIS JENTJES "van Deersum" en BREGT SYTZES NIJDAM (zie Vk).
Gehuwd voor de kerk op 04-01-1767 te IJlst met AKKE FONGERS VIERSMA, 23 jaar oud, gedoopt op 21-04-1743 te IJlst, overleden op 02-09-1814 te IJlst op 71-jarige leeftijd, dochter van FONGER FOEKES en HYLKJE CORNELIS.
Tjalling was arbeider van beroep en gereformeerd van godsdienst, hoewel hij doopsgezind was opgevoed.

De jongste drie van de vijf kinderen van Tjalling, hebben zeer waarschijnlijk niet de naam NIJDAM gevoerd, ondanks dat deze in 1811 ook voor hen werd aangenomen, daar zij onder de naam NIJDAM niet meer voorkomen.

Uit dit huwelijk:
   1.  FONGER TJALLINGS, makelaar en scheepsbevrachter, gedoopt op 03-11-1768 te IJlst.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 16-10-1791 te Dordrecht met PETRONELLA DOLK, geboren circa 1770, overleden op 03-04-1823.
Uit de huwelijken van Fonger zijn geen kinderen bekend.
Hij was o.a. woonachtig te Amsterdam.
Dit kwam ook naar voren bij de naamsaanname van vader Tjalling in 1811 te IJlst. Hier werd gemeld dat hij makelaar was te Amsterdam.

Gehuwd (2) op 69-jarige leeftijd op 08-11-1837 te Amsterdam met JOHANNA LOHMAN, geboren circa 1784 te Amsterdam, dochter van COENRAAD LOHMAN en CHRISTINA KLOMP.
   2.  GEISKE TJALLINGS (zie VIIaz).
   3.  HYKE TJALLINGS (zie VIIba).
   4.  CORNELIS TJALLINGS, geboren op 18-03-1780 te IJlst, overleden voor 1811.
Cornelis is onder de naam Nijdam (na 1811) niet meer te vinden.
Hij is mogelijk op jonge leeftijd overleden, voor 1811 aangezien hij niet wordt gemeld op de naamsaanname van vader Tjalling in 1811.

Het kan ook zijn dat hij als VIERSMA verder is gegaan. Zoeken.

   5.  JELLE TJALLINGS (Jelle Viersma) (zie VIIbb).

VIaa    LUITZEN CORNELIS NIJDAM, geboren circa 1746 te IJLst, overleden op 03-04-1820 te Sneek.
Luitzen was trekschipper te IJlst, later te Sneek. Hij was doopsgezind van Godsdienst. Zoon van CORNELIS JENTJES "van Deersum" en BREGT SYTZES NIJDAM (zie Vk).
Gehuwd voor de kerk (1) op 04-06-1770 te IJlst met JELTJE EVERTS, geboren circa 1745, overleden voor 1777, dochter van EVERT FREERKS en JELTJE WYTZES.
Gehuwd voor de kerk (2) na 1776 met BONTJE THIJSSENS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  EVERT LUITZENS (zie VIIbc).
   2.  CORNELIS LUITZENS (Cornelis Luitjens) (zie VIIbd).
   3.  BREGTJE LUITZENS (zie VIIbe).

VIab    BOTE IDSERTS NIJDAM, boer, geboren op 07-05-1719 te Nijdamstra state.
Bote en zijn vrouw Jeike waren neef en nicht van elkaar.
Op 9.3.1745 bekenden Bote Idserts en Pier Idserts, huismannen onder Grouw, 364 gulden schuldig te zijn aan DIRK GABES, boterkoopman, en SIKE PIETERS te Grouw. (Idaarderadeel R.8., fol 40)
Op 16.8.1745 schonken Bote en Pier NIJDAM Nijdamstra-state aan JACOBUS BOURBOOM, burgemeester van Leeuwarden. (Idaarderadeel R.8., fol. 421)
Hierna gingen ze wonen te Irnsum.

OVERDRACHT NIJDAMSTRA - STATE 1745

Uit Hypotheekboek Idaarderadeel R.8., blz 421:

Op huiden den 16. Augusti 1745 te drie uur na noen is de Principale dezes de Secretarie overgelevert omme ten hijpotheeq-boek Geregistreerd te worden:
Claes Botes Nidam, woonagtig tot Friens voor 20 p.m., Jouke Jacobs, Ontfanger tot Offringawier, Gerbrig Jacobs Gronsma met approbatie van haar man Jurjen Jelles Nauta te Woudsend ende Bote en Pier Nijdam wegens en haar sterckmakende voor haar moeder Nieske Jacobs, Wed. wijl. Idsert Botes Nijdam, in leven Bysitter van IJdaarderadeel tot Grou en Eelck Bauckes Wed. wijl. Fecke Jacobs tot Offringawier, elck voor een vierde part van veertien ½ pm. Land in een Zathe en Landen gelegen onder den Dorpe Grou staande op 't Cohier met No. 1 Nidamstra genaamt int geheel na naam en faam groot hondert Pondematen beswaart over 't geheel met 18 floreen en 4 st. verklaren hiermede uit een vrie liberaliteit gedonateert en geschonken te hebben aan de Hr. Jacobus Bourboom Old Burgemeester des Stad Leeuwarden, en mede gecommitteerde te Landsdagen en Dr. Peter Bruinsma Secretaris van Idaarderadeel, onse aandeel van 't hornleger en de gerechtigheid van de stem op voorschr. zathe leggende, met alle Lasten en beswarenisse aldaar toe en aanbehorende; nog thans de Huisinge, schuire Cum annexis daar op sal blijven staande tot genoegen van ons donateurs jaarlijks maar een huir van vier stv. alle meidagen te vervallen; welke genereuse donatie bij ged. Hr.Old Burgemeester Mr. Bourboom en Secretaris Bruinsma met alle dankbaarheid geaccepteerd sijnde, so stellen wij deselve van nu af aan in de Ledige reëele en actuele Possessie van 't gedonateerde quotele hornleger met de geregtigheid van de stem, om daar mede te doen en laten als een ijder met Sijn eigen geoorlooft is, aannemende 't selve vri te leveren en voor de Evicte te laveren so na regte onder verbant onser goederen, deselve beneffens onse personen Submitterende den hove van Friesland.
In kennisse onse handen en die van de onderget. Ntr. als getuige; actum Leeuwarden den 29 Meij 1745, bij Continua vertekent den 5 Juni 1745.
Was getekend: Claas Botes Nidam, J.J.Gronsma, P.Nidam, Gerbrig Jacobs, J.Nauta, Th.D.Lei, Nots. Publ. 1745 met J.B.Bourboom en R.Bruinsma.


Uit het proclamatieboek van Idaarderadeel 1746.

De Heren Jacob Bourboom Old Burgemr. des stad Leeuwarden en mede gecomitterde ten Landsdage en Dr. Peter Bruinsma, Secret. van Ijdaarderadeel B.B. en Consent op de Coop van sekere agt en twintig Pondm. Lands in een Zathe en Landen, groot in 't geheel hondert Pondematen; gelegen onder den Dorpe van Grou voorz. staande op 't Cohier met No. 1. Nidamstra genaamt waar af de Heren Copers rede 't quotele hornleger met de geregtigheid van de stem toebehoort, beswaart op 't geheel met agtien floreenen en vier stvr. alsmede met de Tauxatie der Huisinge, Schuiringe, hovinge, Bomen en Plantagien sampt Watermolen, te betalen met Landschaps Obligatien op drie resp. Maidagen; hebbende de Heren Copers ten Oosten, de Eernsumerzijl ten Westen, Lammert Dirks Groustra Erven ten Zuiden en de gemeene vaart ten Noorden; voorts met sijn lasten Profijten, beswarenissen, actien servituten en geregitigheden daartoe en aanbehorende. Dit also in Coop bekomen van Bote en Pier Nidam gebroeders woonachtig onder den dorpe Grou. Ieder pondemate voor Een hondert twintig Cargls. van 20 stv. 't stuck dus in Eener somma; van Drie Duisent drie hondert Sestig Cargls. te betalen op Twee termijnen als bij 't vertekenen deses en over een Jaar a dato 't Elkens de geregte helfte, in klinkende munte en geen Landschaps obligaties of thoner deses, sampt vri cost en schadelose gelde, so van bode consent 40ste penn: Als alle andere geen Exempte omgelden.
Breder ten Coopbrief in dato den 24 Juli 1475. Zoon van IDSERT BOTES NIJDAM (zie IVi) en NIESKE JACOBS GRONDSMA (zie Vl).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 10-12-1741 te Grouw met JEIKE JANTJES (zie VIai).
Uit dit huwelijk:
   1.  SIBBELTIE BOTES, gedoopt op 21-04-1743 te Grouw.
   2.  IDSERT BOTES, gedoopt op 20-09-1744 te Grouw, overleden op 21-01-1818 te Rauwerderhem op 73-jarige leeftijd.

VIac    PIER IDSERTS NIJDAM, boer en ontvanger te Irnsum, geboren circa 1725 te Irnsum / Nijdamstra state, zoon van IDSERT BOTES NIJDAM (zie IVi) en NIESKE JACOBS GRONDSMA (zie Vl).
Gehuwd voor de kerk op 12-01-1749 te Loënga met ELYSABETH TEIJES TRESLING ("Lysbet van Loënga"), dochter van TIJE TRESLING en MARTHA PIETERS.
Lidmaatboek Irnsum vermeldt: Op 31 mei 1753 ingekomen van Grouw

Pier Idsert werd ook genoemd in een schuldbekentenis en de overdrachtsakte van Nijdamstra State. (Zie hiervoor info bij broer Bote Idsert).
Op 8.11.1769 waren PIER NIJDAM en LYSBETH TRESLING te Irnsum niet meer in staat hun eigen zaken te regelen en werd boelgoed gehouden.
(Rauwerderhem U.10.,fol. 325)
.
Uit dit huwelijk:
   1.  BAUKJE PIERS, gedoopt op 12-12-1749 te Irnsum.
   2.  IDSERT PIERS, geboren op 12-04-1751 te Irnsum, overleden voor 1756 te Irnsum.
   3.  ZIBBELTIE PIERS, gedoopt op 11-03-1753 te Irnsum.
   4.  IDSERT PIERS, gedoopt op 23-05-1756 te Irnsum, overleden voor 1759 te Irnsum.
   5.  NIESKE PIERS, gedoopt op 18-12-1757 te Irnsum.
   6.  IDSERT PIERS (Idzerd) (zie VIIbf).
   7.  AALTIE PIERS, gedoopt op 30-01-1763 te Irnsum, overleden op 06-04-1842 te Menaldumadeel op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1790 met RUURD ADAMS.
Gehuwd (2) met JAY PIETERS WIJNSTRA.
In de overlijdensakte van Aaltje stond vermeld dat zij eerder weduwe was van Ruurd Adams en laatst gehuwd was met Jay Pieters Wijnstra.

   8.  TEIJE PIERS, gedoopt op 08-04-1765 te Irnsum, overleden op 28-01-1848 te Irnsum op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 02-06-1800 te Irnsum met GRIETJE PIETERS, geboren circa 1771 te Rien, overleden op 29-06-1840 te Irnsum.
Uit het huwelijk van Teije zijn geen kinderen bekend.
In het testament wordt vermeld dat Melle Idzerts, zoon van Tye zijn broer Idzert de enige erfgenaam is.

Memories kantoor Sneek

Bron: Memories van successieSoort registratie: Inschrijving Memorie van successie; Plaats: Sneek
Bijzonderheden: nav. overlijden Geertje Pieters in 1840
Filmnummer: 281
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

69 jaar (geboren 1770 te Rien); vrouw van Teye Piers Nijdam (erft vruchtgebruik); geen kinderen; enige testamentair erfgenaam is Melle Idzes Nijdam, schoenmaker; ab intestato zouden niet met name genoemde zusterskinderen gerechtigd zijn geweest. Saldo fl. 144,15.

Memories kantoor Leeuwarden, archiefnummer 42, Memories van successie - Tresoar, inventarisnummer 11069, aktenummer 903
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1847-1848
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

weduwnaar van Geertje Pieters (overleden 29/6/1840: ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan hun na te noemen testamentair erfgenaam); geen kinderen; broer van wijlen Idzert Piers Nijdam (vader van Melle Idzerts Nijdam, schoenmakersbaas: enige testamentair erfgenaam). Saldo fl. 128,-.


   9.  FEYKE PIERS (Feye Piers), geboren 1766 te Irnsum, overleden op 28-01-1848 te Irnsum.
Gehuwd circa 1790 te Irnsum met GEERTJE PIETERS, overleden voor 1848 te Rauwerderhem.
Feyke was met zijn broer Idzerd getuige bij een huwelijk in 1826 te Wymbr. Hij werd genoemd "een schoenmaker, oud 60 jr."

In de overlijdenskte werd vermeld dat weduwenaar was van Geertje Pieters.
Hij was geboren in Irsum en woonde aldaar waar hij schoenmaker was.

Oorspronkelijk aanwijzende tafel Rauwerd

Bron: Kadaster 1832; Soort registratie: Akte Kadaster 1832
Aktedatum: 1832; Plaats: Rauwerd
Bijzonderheden: Minuutplan Rauwerd C1
Sectie C; Legger 222

Eigenaar
Feye Piers Nijdam (schoenmaker) wonende te Irnsum
Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte KlasseBelasting
163Huis, Erf en Steegje 84130
172Huis en Erf771

.
   10.  BOTE PIERS, gedoopt op 07-01-1770 te Irnsum.

VIad    PIETER PIETERS NIJDAM, geboren circa 1725 te Lutkelollum.
Pieter Pieters stond niet best aangeschreven in zijn omgeving.
Hij ging zich vaak te buiten aan het gebruik van sterke drank.
Zijn gezin werd door de kerk onderhouden.
Op 30.5.1752 leende hij 500 car.gls. van zijn moeder, zonder dat zijn vader hier van wist, welk bedrag hij nimmer heeft terugbetaald. Zoon van PIETER PIETERS NIJDAM (zie Vn) en SYTSKE CORNELIS "van Welsrijp".
Gehuwd voor de kerk op 20-02-1752 te Franeker met TJETSKE TJERKS.
Uit dit huwelijk:
   1.  SYTSKE PIETERS, geboren circa 1753 (op jonge leeftijd gestorven).
   2.  YTTIE PIETERS, geboren circa 1755 (op jonge leeftijd gestorven).

VIae    CORNELIS PIETERS NIJDAM, geboren circa 1730 te Lutkelollum, overleden op 22-09-1791 te Tzum (Overleed voor genoemde datum), zoon van PIETER PIETERS NIJDAM (zie Vn) en SYTSKE CORNELIS "van Welsrijp".
Gehuwd voor de kerk op 06-03-1764 te Tzum met ANNA VAN TOUTENBURG.
Anna kwam uit Berlikum.
Uit dit huwelijk:
   1.  SYTSKE CORNELIS, geboren op 07-03-1765 te Tzum.
Gehuwd met PIETER ANNES.
   2.  YME CORNELIS, geboren op 29-08-1766 te Tzum, jong gestorven.

VIaf    PIETER HEERKES NIJDAM, geboren circa 1720.
Pieter was in 1753 woonachtig te Schingen; in 1772 te Dronrijp. Zoon van HEERKE PIETERS NIJDAM (zie Vo) en ANTJE CORNELIS "van Welsrijp".
Gehuwd voor de kerk (1) op 30-04-1741 te Dronrijp met GATSKE PALLES, overleden voor 1770.
Gehuwd voor de kerk (2) op 03-06-1770 te Dronrijp met MAAIKE JOHANNES.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  HEERKE PIETERS (zie VIIbg).

VIag    AUKE OUTGERS NIJDAM, schipper te IJlst, geboren op 08-11-1711 te IJlst, gedoopt op 08-11-1711 te IJlst, overleden voor 1811 te IJlst, zoon van OUTGER ALBERTS NIJDAM (zie Vp) en LYSBETH OEGES "van IJlst".
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 08-03-1750 te IJlst met AALTJE OEDZES "van Folsgare", geboren apr. 1721 te Tietjerk, gedoopt op 27-04-1721 te Tietjerk, overleden voor 1811, dochter van OEDS HENDRIKS en STYNTJE WARNERS.
In het DTBL werd vermeld dat Aaltje "van Folsgare" kwam.

Uit dit huwelijk:
   1.  LYSBETH AUKES, gedoopt op 11-02-1753 te IJlst.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 21-11-1784 te Leeuwarden (Westerkerk) met TJEERD LOUWS "van Leeuwarden", geboren circa 1752.
   2.  AETSKE AUKES, gedoopt op 16-11-1755 te IJlst.
Aetske was een tweelingzus van Ytske Aukes.
   3.  YTSKE AUKES (Itske), gedoopt op 16-11-1755 te IJlst.
Ytske was een tweelingzus van Aetske Aukes.
   4.  OUTGER AUKES (Outger Oukes Nijdam) (zie VIIbh).

VIah    GOSSE OUTGERS NIJDAM, mr. timmerman, geboren circa 1717 te IJlst, overleden na 2-1783 te Joure, zoon van OUTGER ALBERTS NIJDAM (zie Vp) en LYSBETH OEGES "van IJlst".
Gehuwd voor de kerk (1) op 15-12-1743 te Sneek (rk ?) met ANTJE IDZES "van Sneek", geboren circa 1718.
Gosse Outger was waarschijnlijk Rooms Katholiek van Godsdienst.
Op 1.6.1759 waren Gosse Outgers, mr. timmerman, en Antje Idzes, wonende te Sneek, 300 car.gls. schuldig aan HYLCKIEN EKEMA, weduwe van JAN HARINGS BILTIUS te Sneek. (Sneek D.D., fol 276).
Op 30.9.1761 waren zij 100 car.gls. schuldig aan HENDRIK WILLEMS BLANKEN en SJOUKJE BILTIUS te Sneek. (Sneek D.D. 21, fol. 276)
.
Gehuwd voor de kerk (2) op 01-02-1783 te Joure (rk ?) met GRIETJE GERRITS "van Joure".
Dat Gosse en Grietje meerdere kinderen (zonen) had wordt duidelijk bij inschrijvingen in register van Friese Militairen onder Napoleon.

Bij naamsaanname familienaam "Vilit" in 1811 door moeder Grietje werd vermeld dat zij 3 zoons hadden, tw. Bonne 25 jr., Gerrit 24 jr. en Auke 21 jr.

Friese militairen onder Napoleon
Bron / Registratie: Inschrijving militairen 1795-1815, Datum: 1815
Bijzonderheden:
Vilit, Gerrit Gosses, geb. en won. te Joure, zoon van Gosse Outgers, overl. en Grietje Gerrits van Barten Vrijwilliger; behoort tot het 3e transport van de compagnie vrijwilligers uit Friesland in 1809 dat op 04. 091809 onder de sergeant Gorter en sergeant Zuringa van Leeuwarden naar Utrecht vertrekt; is 21 jaar, lengte 5 voet en 4 duim en krijgt een premie van 75 gulden; is bij aanneming familienaam 24 jaar en woont dan te IJlst; broer van Auke Gosses Vilit

Friese militairen onder Napoleon

Bron: Militairen 1795-1815
Soort registratie: Inschrijving militairen 1795-1815, Datum: 1815
Bijzonderheden:
Vilit, Auke Gosses, geb. 1790,wonende te Joure zoon van Gosse Outgers, overl. en Grietje Gerrits van Barten loteling mairie Joure; fuselier 126e regt. inf. van linie, 3e bat., 3e comp.; 10.01.1812 opgenomen in het hospitaal te Duinkerken en aldaar overleden 14.02.1812 aan de gevolgen van koorts, oud 21 jaar; is bij aanneming familienaam 21 jaar; broer van Gerrit Gosses Vilit Bronnen: BS Haskerland, mairie Joure overl. akte 1812 bld 6; Gen. Jb. 1956 bldz. 25 nr. 118 NA Mil. stamboeken inv.nr. 2.01.15 pak 149G nr. 118; Raf Joure fol. 35v
.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  HILTJE GOSSES, geboren circa 1747 te Sneek.
Gehuwd voor de kerk op 10-05-1770 te Sneek (rk) met SJOUKE ABES.

VIai    JEIKE JANTJES, geboren circa 1715, dochter van JANTJE MEEKES en SIBBELTJE BOTES NIJDAM (zie Vs).
Gehuwd voor de kerk op 10-12-1741 te Grouw met BOTE IDSERTS NIJDAM, 22 jaar oud (zie VIab).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder VIab).
 
VIaj    BOTE CLA(A)ZES NIJDAM, veehouder, geboren te Douma state, gedoopt op 27-04-1727 te Grouw, overleden op 30-03-1789 te Hartwerd op 61-jarige leeftijd, zoon van CLAAS BOTES NIJDAM (zie Vt) en PIERKE KEIMPES HANSMA.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 21-01-1759 te Friens met TRIJNTJE BOKKES "van Rauwerd", overleden op 05-11-1813 te Folsgare.
Bote was eerst woonachtig te Goënga, later te Hartwerd.
Bij het aangaan van het huwelijk werd gemeld dat hij van Friens kwam.

Uit dit huwelijk:
   1.  CLAAS BOTES (zie VIIbi).
   2.  BOCKE BOTES, gedoopt op 04-07-1762 te Goënga, ongehuwd gestorven.
   3.  PIERKJE BOTES (zie VIIbj).
   4.  WIEBREN BOTES, gedoopt op 10-11-1765 te Hartwerd, overleden jan 1766 te Hartwerd.
   5.  PIETER BOTES (zie VIIbk).
   6.  GRIETJE BOTES, geboren op 08-11-1770 te Hartwerd, overleden op 05-09-1842 te Wonseradeel op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) circa 1795 met OEGE PIETERS BAKKER, geboren circa 1770, overleden op 08-12-1826 te Bolsward.
Oege en Grietje waren met hun gezin woonachtig te Bolsward.

Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 27-10-1827 te Wonseradeel met SYMON SYBRENS BAKKER, geboren 1763 te Witmarsum, zoon van SYBREN ULBES BAKKER en FOKJE ETJE LOURENS.
Symon was lid der Grietenijraad van de gemeente Wonseradeel.
Hij was weduwenaar van Hinke Hessels, welke in augustus 1826 overleed.
De familie woonde te Exmorra.
Grietje was weduwe van Oege Pieters Bakker, welke bijna een jaar voor dit huwelijk was overleden.

   7.  OEGE BOTES, gedoopt op 10-01-1773 te Hartwerd, overleden op 27-01-1773 te Hartwerd, 17 dagen oud.
   8.  YDE BOTES (zie VIIbl).

VIak    SYBREN CLAZES NIJDAM, Boer te Rauwerd, geboren te Douma state, gedoopt op 27-07-1732 te Grouw, overleden voor 1811 te Rauwerd, zoon van CLAAS BOTES NIJDAM (zie Vt) en PIERKE KEIMPES HANSMA.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 19-11-1758 te Rauwerd met JETSKE SJERPS PIERSMA, 27 jaar oud, gedoopt op 28-02-1731 te Rauwerd, dochter van SJERP PIETERS, huisman, en ANTIE JOUKES.
Uit dit huwelijk:
   1.  CLAAS SYBRENS, geboren op 03-04-1767 te Rauwerd, overleden voor 1769.
   2.  CLAAS SYBRENS (zie VIIbm).
   3.  ANTIE SYBRENS, geboren op 12-05-1771 te Rauwerd.
   4.  JOUKE SYBRENS, geboren op 23-02-1776 te Rauwerd, ongehuwd gestorven.

VIal    CORNELIS CLAZES NIJDAM, geboren te Friens (Douma state), gedoopt op 19-02-1740 te Grouw, overleden 1800 te Akkrum, zoon van CLAAS BOTES NIJDAM (zie Vt) en PIERKE KEIMPES HANSMA.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 18-01-1767 te Friens met TJITSKE STEVENS REITSMA, 23 jaar oud, gedoopt op 03-11-1743 te Hallum, overleden 1794 te Friens, dochter van STEVEN ALLES REITSMA, Boer te Akkrum, en AKKE PYTERS.
Cornelis was samen met zijn ongehuwde broer Keimpe boer op Douma state te Friens (tussen Grouw en Irnsum). Hij was patroit en verhuisde in 1795 naar een andere familie-boerderij "Ludinga State" nabij Irnsum.

EEN HUURCONTRACT UIT 1771.

Huurcontract tussen TEETSKE STEVENS, gesterkt met haar man CORNELIS NIJDAM, en GRIETJE STEVENS als verhuurdsters FENTJE SAPES, weduwe wijlen STEVEN ALLES, sampt ALLE en CLAAS STEVENS als huurders.

Teetske Stevens Huisvrouw van Cornelis Nijdam, Huisman, woonagtig onder den Dorpe Friens, gesterkt met deselve haar man, als Eijgenaarse en verhuirderse voor Een geregte Vijfde part, Grietje Stevens, ongehuwde vrijster, tegenswoordig nog woonagtig onder den Dorpe Ackrum, Insgelijks als Eijgenaarse en Verhuirderse voor Twee geregte Vijfde parten, van sekere Stemdragende zathe Lands, gelegen onder den Dorpe Ackrum, met de Huisinge, Schuir, Hovinge, Bomen en Plantagie, watermolen met de Zeijlen, Bargehok, Pompen, Hekken, damleggers, en al hetgeene verders bij en aangemelde Zathe Lands is toe en aanbehorende, welke Zathe lands begeregtigt is met Twee stemmen staande op 't Cohier met Nr. 16 en VI en in 't geheel tegenwoordig nog groot is volgens meetinge daar af sijnde Een Hondert Agt Pondemate Vijf Eijnsen Ses penn: Drie Roeden en beswaart met Zestien floreenen, Twaalf Stvers. soo Binnen als Buitendijx in de algemeene aanbreng der Schatting, vorders nog beswaart met 't onderhoud van 't quotele Zet, Sampt Reed en drift, Grietenij, Deels, Dorps, en andere lasten en beswaarnissen daar op leggende, en daar toe en aanbehorende, niets uitgesondert soo genoemt als ongenoemt, zijnde deze Zathe Lands bij ons wijlen vader Steven Alles als Eijgenaar zelfs gebruikt, en wordt nu tegenwoordig nog gebruikt bij desselfs nagelaten Wed. Fentje Sapes, benevens onze twee Broeders, Alle Stevens en Claas Stevens, beijde ongehuwde Vrijers en van Welke gemelte Zathe lands cum annexis, aan gemelte Fentje Sapes in qual. als Moeder en voorstander over haar zoon Tiete Stevens bij gemelde haar wijlen man Steven Alles in Echte verwekt; Een geregte Vijfde part in Eijgendom is toebehorende, en aan ons twee gemelde Broeders, Alle Stevens en Claas Stevens ijder ook een geregte Vijfde part daarvan in eijgendom is toebehorende, ten Eenre, En Fentje Sapes Wed. wijlen Steven Alles, Alle Stevens en Claas Stevens voorz. als gesamentlijcke Huirders ter anderen zijden, verklaren bij deser met elkanderen te hebben aangegaan navolgende Contract van Ver en Inhuiringe, wegens de twee geregte Vijfde parten van voorz. Zate Lands, cum omnibus annexis hiervoren breder gemelt, aan voorz. Teetske Stevens, Huisvrouw van Cornelis Nijdam en Grietje Stevens in Eijgendom toebehorende.

1. Dat de Huirders de Landen tot deze Zathe behorende, wel en ordentelijk zullen moeten onderhouden, behekkelen, begreppelen, bedijken, bedammen, beslatten, beëerdrijden, bemalen, bedongen, zonder dat Enig dong zullen mogen verkopen maar alles over de landen tot de Zathe behorende moeten brengen en in alles cultiveren soo en als Eerlijcke Meijers betaamt, endat soo wel 't laatste als vorige Jaren sonder dat bij Expiratie der Huirjaren Eenige meilioratien sullen hebben te pretenderen, zullende ook alles tot greide laten verblijven;

2. Dat de Huirders de Huisinge, Schuire, Hovinge, Bomen en Plantagien, Watermolen met de Zeijlen, Bargehok, Pompen, Hekken, Damleggers en vorders al't geene bij en aan gemelte Zathe Lands is toe en aanbehorende op op Petrij en Maij 1773 a.s. op tauxatie zullen moeten ontvangen op verbetering en verslimmering, zullen de bij Expiratie der Huirjaren gemelde Huisinge Cum annexis voortz. wederom moeten worden getauxeerd en als dan de verbeteringe of verslimmeringe aan elkander wedersijts ijder voor Sijn geregte aandeel hier voren reede gemelt, in een Termijn, en dat in klinkende munte moet worden voldaan en betaald, en zullen de Costen over dese Tauxatien vallende, wedersijts voor de geregte helft worden betaald.

3.Dat de Huirders gehouden zullen zijn de voors. Huisinge Cum annexis ter haren costen, alleen geduirende de Huirjaren wel en ordentelijk te onderhouden.

4. Dat de Huirders de gemelde Zathe Lands geduirende de Huirjaren aan ijmant anders zullen mogen verhuiren, ofte door ijmant anders laten gebruiken, als met Consent en approbatie van de verhuirders.

5. Dat de Huirders de Hovinge, tot gemelte Zathe Lands behorende met geen Beesten hoegenaamt, sullen mogen bewijden.

6. Dat in cas van onverhoopte Brandt, door Hooij Broeijen of door de Huirders naar Eijgen Vuir of ligt, Eenige Schade of Schande of nadeel aan voors. huisinge cum annexis mogte worden veroorsaakt, de Huirders gehouden zullen zijn, ten haren Costen alleen 't selve in vorige standt te herstellen, opdat de verhuirders bij Expiratie der Huirjaren geen nadeel daar bij komen te hebben.

7. Dat de Huirders boven de bedongen en beloofde Huirpenningen ook nog sullen moeten betalen, alle ordinaire en Extra-ordinaire lasten, zoo van floreen als anders niets uitgesondert op voorz. sathe lands leggende en daarop mogende worden gelegt.

8. Dat de Huirders op boven, omme en vorengemelte conditien de voorz. twee geregte Vijfde parten van gemelte Zathe lands Cum annexis in Huir en gebruik sullen hebben, de tijd van twee agter een volgende Jaren, in te gaan met Petrij en Maij 1771 en te expireren met Petrij en Maij 1772 A.S. des ijders Jaar op Martinidag, boven 't geene hiervoren tot haar laste is gesteldt aan Teetske Stevens gesterkt als voren voor haar geregte Vijfde part te Huir betalende, Agt en veertig Carolij glns. en aan Grietje Stevens voorz. voor haar geregte Vijfde part, Insgelijks de zomma van Agt en Veertig Carolij glns. en dus aan haar te zamen de zomma van Ses en 't Negentig Car.gls. waar van 't Eerste Jaar sal verschijnen op Martini 1773.

Aan welke contract van ver en Inhuiringe alsoo ons Contrahenten wedersijds, welgenoegt, soo nemen aan en beloven bij desen, elkanderen 't Effect van desen te zullen presteren en doen genieten, alles onder verband van onze geen Exempte goederen, generalijck en wij huirders zamen en een ijder van ons voor het geheel, onder Afstand van de beneficien van Divisie en discussie ons bekent wel specialijk ons levendige Have, Huismanne Reeuw, gereetschap, met submissie van 't selve benevens onze Personen aan den Hove van Vriesland, en alle geregten in Kennisse onse handen onder twee eensluidende, ter presentie van de Secr. M.Zijlstra als getuige, Actum den 10e April 1771.

Fentie Saapes, Klaas Stevens, Alle Stevens,
Teetske Stevens, Grietje Stevens, Korn. K. Nidam

M.Zijlstra 1771


INVENTARIS NALATENSCHAP CORNELIS CLAZES NIJDAM 1800

Inventaris en Respectijve beschrijvinge van alle de Goederen, Leevende have, Reeuw, Contante Penningen, brieven en Effecten, Sampt Vastigheden en Verder meubilair nagelaten bij Cornelis Clazes Nijdam, in Leeven huisman onder Ackrum, Gedaan door ons Cand. en Secr. Uit den Raad der Gemeente van Utingeradeel ter presentie van Durk Wouters, Sybren Clazes Nijdam en Bernardus Eeltjes, alle huislieden Wonende onder Rauwert als Geauthoriseerde Curatoren over Hille Cornelis minderjarig Zoon van Cornelis Clazes Nijdam Voornoemd, Sampt Steeven en Claas Cornelis Nijdam, in maniere als volgt

Leevendige have

20 Koeijen, 6 Rieren, 5 hokkelingen, 5 kalvers, 1 Peerd, 1 Seug.

Huismanne Reeuw

twee hoojwagens, 1 Eerdkarre, 1 Sleeptrog, een Cheus, 9 harken, 8 vorken, 35 melkaarden, een butteraard, een dijto brokaard, een keesparse, Twee keesvaten en dijto tobke, Een karne, 8 melkvaten, 11 koperen Emmers, 7 houten dijto, 2 Tobben, Een holle Praam, Een kret, Een ijzeren hoojroede, Een lodde, Twee scheppen, een Schoffel, Twee Grijpen, Een snijseine, Een hekkel, Eenige stukken en wat Romlen, Een overhaal Praampke, Twee leiken, Twee leiders.

Meubelen en huisgeraden

Twee klokken, Twee Spiegels, Rak met 8 Pannen, 11 dijto Pannen op de Lijst, 6 bedden met 5 Peulen, 12 kussens, 7 deekens, Een boekkast met boeken. Een laadtafel, 16 Stoelen, drie Tafels, 7 koperen ketels kleine en grote, 2 dijto handkeetels, drie dijto Gaatlingen, 2 koperen artpotten, 2 Paar nedgordinen, Een Evenaar met Schalen, 80£ Looden Wigt, een Schotelbank met pannen, een Spijne, Twee vleisvaten, 5 keeren, 2 meelvaten, een koperen doofketel, een Schaal met 30 £ wigt, Twee eiken kasten, een koperen koffiekan, een dijto lekken, een oude Schrijftafel, een koperen hamvaas, een Dijto Strijkijzer, een bord met eenig tingoed, een barometer, een koffiemolen, 13 halfdozijnen Porselein, 12 Trekpotten, een mutzedoos, een houten Tafelblad, 15 Pannen, een stuk Witdoek, 2 leijen, een Staande ijzer, een Tange, een Dijto, een hangijzer.

Brieven en Effecten

Een obligatie tenlaste van de Provintie Vriesland Groot aan Capitaal ƒ.200, - - ,
Een dijto Obligatie Groot ƒ.200, - -, Een dijto van ƒ.50, -- , Een dijto van ƒ.100, - - ,
Een oude Vriesche Obligatie Groot ƒ.500, - Drie recipissen Gesproten uit de Vier ten hondert van inkomsten en bezittingen te Zamen Groot aan Capitaal ƒ.262, - 10 - .

Goud en Zilver

Een Zilver boekbeslag, negen Zilveren knopen, een Paar dijto Gouden, een Silvren punthaak, een Silver Signet, een Silver Schip, nog 22 Silvere knopen, drie String Swarte kralen, Eenige Roode dijto, een Paar broekgespen, een Paar dijto Schoengespen, een Silver Sakharologe met ketting, een Silver mes en Vorken.

Contante Penningen

Aan diverse Specien 159.70 - 1 1 , eenige Stukken Vreemd Geld, een Goud Schaal.

Linnen en wollen

2 manrokken, 2 kamizoolen, een Jas, Drie paar hoozen, Drie broeken, nog 2 Paar hoozen, een hemdrok met Silvren knopen, Twee baaitjes met Silvere knoopen, Twee paar mans schoenen, een Paar Laarzen, Twee hoeden, 8 halsdoeken, 10 manhembden, 19 dijto Vrouwshembden, 30 Sloopen, 4 Peulsakken, 12 Lakens.

Vastigheeden

Crka 20 Pm in de zathe en Landen met huisinge onder den Dorpe Ackrum ten Cohiere van gemelde Dorpe aangeteekend op Nom. 42.
Cirka 5 Pondm. in een Zate Landen onder Rauwert ten Reeele Cohier van Gemeld Dorpe aangetekent.

Aldus Geinventariseerd opgenomen en Gesloten, ten Sterfhuize van Corn. Clazes Nijdam ter presentie van de Perzonene in Capitale deezes Gemeld, op den 17 den April 1800 in kennis onzen handen.

Na het Sluiten en teekenen deezes is bevonden dat voorz. boedel beswaart was met navolgende Schadelijke Staat, een Rekening ten Laste des boedels en ten voordeele van

Dr. Annee van Geleverde Medicijnen Enz. 19 - 02 - 00
Een dijto voor Ds. van der Colk 9 - 05 - 00
Een dijto voor Dr. Coulon 1 - 14 - 00
Een dijto voor Mr. C. Artz 9 - 16 - 00
Aan Jentje Halberts betaald brood en bollen 27 - 02 - 08
Aan H.de Vries voor winkelwaren 79 - 15 - 12
Utzupra aan Dirk Jilderts 16 - 06 - 04
Weegens Kleedinge 45 - 07 - 08
Bode Loon 67 - 00 - 00
Timmeragien aan Idsart Nijdam bet. 26 - 04 - 00
Aan Tije Nijdam Schoenmaker bet. 31 - 00 - 00
Nog 3 - 00 - 00
Nog een Obligatie ten Laste van Cornelis Clazes
Nijdam en ten voordeele van N.N. 200 - 00 - 00

Dus Zomma 580 - 13 - 00


Aldus, aangegeven, Opgenoomen en Gesloten Door ons ondergeschreeven Coms. en Secr. uit Den Raad der Gemeente van Utingeradeel op den 23 ste Maj 1800, in kennis onzer hande benevens de verteekening van de ondergez. Curator


R.Hessels
J.de Jong secr.
Uit dit huwelijk:
   1.  AKKE KORNELIS, geboren te Friens, gedoopt op 24-04-1768 te Irnsum, overleden voor 1770.
   2.  AKKE CORNELIS, gedoopt op 01-04-1770 te Irnsum.
   3.  KLAAS CORNELIS (zie VIIbn).
   4.  STEVEN CORNELIS (zie VIIbo).
   5.  PIER CORNELIS, geboren op 18-01-1780 te Friens.
   6.  HILLE CORNELIS (zie VIIbp).

VIam    BOTE SYBRENS NIJDAM, geboren 1746 te Sneek of Sybrandaburen, overleden op 05-03-1820 te Sneek, zoon van SYBREN BOTES NIJDAM (zie Vu) en SJOERDJE RIENTS (Sjoerdtje Klases ?).
Gehuwd voor de kerk op 17-06-1770 te Sneek met GEERTJE THOMAS STEENSTRA, 22 jaar oud, geboren op 30-11-1747 te Oosterlittens, gedoopt op 10-12-1747 te Oosterlittens, overleden op 01-03-1830 te Sneek op 82-jarige leeftijd, dochter van THOMAS JELTES en SJOUKJE DURKS.
In de overlijdensakte van Bote werd gemeld dat zijn moeder Sjoerdtje Klases zou heten. Tevens werd gemeld dat hij overleed in het huis Sneek, wijk4, nr. 107.

Memories kantoor Sneek, overl. jaar 1820

Overledene : Bote Sybrens Nijdam
Overleden op: 5 maart 1820
Wonende te : Sneek Tekst:
- vader van Sjuwke (vrouw van Sake Meinderts, winkelier Wyckel), Antje (vrouw van Walte Annes de Vries, arbeider aldaar), Thomas, winkelier Oosthem, Tytje (vrouw van Wybren Jans, schippersknecht Franeker), Froukje (vrouw van Klaas Klazes, arbeider), Dirk, timmerman, wijlen Sybren (1e man van Botje Hotzes, thans vrouw van Bonne Gosses Bosma, boer Oosthem; vader van minderjarige Hotze, Teeke, Bote, Gabe, Jetske en Geertje Sybrens Nijdam), wijlen Sjutje (vrouw van Sybren Sakes Joelenga, arbeider; moeder van minderjarige Sake en Geertje Sybrens Joelenga) en wijlen Ytje Botes Nijdam (vrouw van Tjeerd Douwes Buma, idem; moeder van minderjarige Douwe, Geertje, Elisabeth, Bote en Sybren Tjeerds Buma).

(in ondertekening 'Siebren Sakes Jorenga' in plaats van 'Joelenga')

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
.
Uit dit huwelijk:
   1.  SYBREN BOTES (zie VIIbq).
   2.  SJUIKE BOTES (Sjieuwke) (zie VIIbr).
   3.  SJOERTJE BOTES (Sjutje Botes) (zie VIIbs).
   4.  YTJE BOTES (zie VIIbt).
   5.  FROUKJE BOTES (zie VIIbu).
   6.  THOMAS BOTES (zie VIIbv).
   7.  ANTJE BOTES (zie VIIbw).
   8.  TIETJE BOTES (Tietje Botes Nieuwdam) (zie VIIbx).
   9.  GERRIT BOTES, geboren op 28-12-1788 te Sneek, overleden voor 1811.
   10.  DURK BOTES, timmerman, geboren op 20-02-1793 te Sneek, gedoopt op 29-03-1793 te Sneek, overleden op 01-05-1854 te Sneek op 61-jarige leeftijd. Durk lootte in 1816 nr. 175 voor de militaire dienst, hetgeen vrijstelling betekende. Zijn signalement was : lang 5 voet, 4 duim en 2 strepen, aangezicht rond, voorhoofd rond, ogen blauw, neus dik, mond klein, kin rond en haar bruin.
Uit zijn huwelijk met Meltje zijn geen kinderen bekend.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-05-1818 te Sneek met METTJE HENDRIKS WELMA, 26 jaar oud, geboren op 20-11-1791 te Sneek, overleden op 13-06-1851 te Sneek op 59-jarige leeftijd.
Mettje tekende de huwelijksakte met WELLEMA als familienaam.
Dochter van HENDRIK WELMA en EGBERTJE JANS DONKER.

VIan    ANNE HOITES NIJDAM, boer, geboren circa 1720 te Oldeboorn, overleden 1790-1811 te Syteburen.
Anne was met zijn gezin woonachtig te Syteburen onder Grouw.
Op 2.5.1757 waren ANNE HOITES en TRIJNTJE SYBES e.l. te Grouw,ƒ 200.= schuldig aan hun zwager WYTZE SIPKES HOLTROP, huisman te Haskerdijken.
Anne huwde in 1780, na overlijden van zijn vrouw Trijntje, opnieuw met een Nijdam ! Zoon van HOYTE UYLKES, bijzitter van Utingeradeel, en TAETSKE ANNES NIJDAM (zie Vw).
Gehuwd voor de kerk (1) op 17-05-1744 te Oldeboorn met TRIJNTJE SYBES NIJDAM (zie VIk).
Gehuwd voor de kerk (2) op 25-02-1780 te Terzool met ANTJE FOEKES NIJDAM, geboren circa 1744 te Poppingawier.
De geboorteplaats is waarschijnlijk Poppingawier, maar de mogelijkheid is er dat dit Sybrandaburen moet zijn. Overleden voor 1811, dochter van FOEKE SYTZES NIJDAM (zie Vi) en YMCK ROMKES WYNIA. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk circa 1779 met CLAAS CLAZES, overleden voor 1780.}
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen (zie onder VIk).
 
VIao    YDJE DOUWES NIJDAM, geboren circa 1703 te Witmarsum, overleden voor 1811, dochter van DOUWE LIEUWES NIJDAM (zie Vx) en TJITSKE DOUWES HOITINGA.
Gehuwd met SIEPERT JETZES, schoolmeester.
Siepert was schoolmeester te Ried, later wonende te Berlikum.

Uit dit huwelijk:
   1.  TJITSKE SIEPERTS NIJDAM, geboren op 10-11-1726 te Ried, overleden op 10-11-1727 te Ried op 1-jarige leeftijd, overleden voor genoemde datum.
   2.  JETZE SIJPERTS NIJDAM (zie VIIby).

VIap    LIEUWE YDES NIJDAM, boer, geboren circa 1695 te Bolsward, overleden na 1771 te Tzum. Lieuwe Ydes was in 1738 en 1744 boer te Schalsum en van 1748 - 1768 boer onder Tzum. In 1744 telde zijn gezin 6 kinderen, die echter niet met name bekend zijn. Zoon van YDE LIEUWES NIJDAM (zie Vy) en GEERTJE RINNERTS "van Rauwerd".
Gehuwd voor de kerk (1) op 17-09-1724 te Bolsward met POIKE CORNELIS "van Welsrijp".
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1740 met FOLKE BOTES.
Gehuwd voor de kerk (3) 1753-1755 met FOLKE CORNELIS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  CORNELIS LIEUWES (zie VIIbz).
   2.  GEERTJE LIEUWES (zie VIIca).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  BOTE LIEUWES (zie VIIcb).
   4.  YTJE LIEUWES, geboren 1747 te Schalsum, overleden op 06-07-1815 te Tzum.
Gehuwd (1) met TJERK JACOBS, overleden voor 1815, huw I.
Gehuwd (2) met JACOB JANS HILVERDA, overleden voor 1815, huw II.
Uit het derde huwelijk:
   5.  PIETJE LIEUWES, gedoopt op 09-05-1771 te Tzum.

VIIa    ANTJE SIEDSES NIJDAM, geboren op 07-07-1761 te Wartena, gedoopt op 12-07-1761 te Wartena, overleden op 27-08-1830 te Akkrum op 69-jarige leeftijd, dochter van SIEDS FEIKES, mr. timmerman te Wartena, en HILTJE GERBENS NIJDAM (zie VIa).
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 10-06-1792 te Akkrum met JACOB MACHIELS NIJDAM, kastelein, geboren 1770, overleden op 27-08-1802 te Akkrum, zoon van MACHIEL JACOBS en HILTJE JANS.
Jacob Machiels noemde zich Nijdam en was van 1763 kastelein in de herberg "de Oude Schouw" onder Akkrum.

Uit dit huwelijk:
   1.  HILTJE JACOBS, geboren 1793 te Akkrum (Oude Schouw), overleden op 25-04-1817 te Friens.
Gehuwd op 29-12-1811 te Utingeradeel met MEINDERT WYBES PEEKEMA, Beurtschipper en koopman, geboren circa 1791, overleden op 24-07-1833 te Friens.
Meindert Wybes hertrouwt na overlijden van Hiltje met GERTJE GOSLIJKS LIJKLES. Zij waren de grootouders van moederszijd van de in 1954 overleden KEIMPE PIERS NIJDAM te Sneek, toenmalig de oudste man van Nederland !!. Zoon van WYBE JELLES PEEKEMA en YKE SYTZES DAMSTRA. {Hij is later gehuwd op 16-04-1818 te Grouw met GERTJE GOSLIJK LYCKLES, 24 jaar oud, geboren op 28-07-1793 te Grouw, dochter van GOSLYK LYCKLES en TRIJNTJE KLAZES BOONSTRA.}
   2.  AALTJE JACOBS, geboren op 26-01-1794 te Oude Schouw, overleden op 28-01-1871 te Irnsum op 77-jarige leeftijd.
Aaltje wordt naar aanleiding van overlijden van haar 1-e echtgenoot in 1831 scheepstimmermansche genoemd en na overlijden van haar 2-e echtgenoot in 1848 kasteleinsche genoemd.

Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 09-07-1812 te Utingeradeel met SIEDS GEERTS VAN DER WERF, 26 jaar oud, Scheepstimmerman, geboren op 20-10-1785 te Birdaard, overleden op 20-01-1830 te Leeuwarden op 44-jarige leeftijd, zoon van GEERT SYDZES VAN DER WERF en YMKIE UILKES.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 05-03-1831 te Idaarderadeel met REIN RUURDS REITSMA, 42 jaar oud, veehouder en agent politie, geboren op 22-04-1788 te Roordahuizum, overleden op 18-01-1847 te Friens op 58-jarige leeftijd, zoon van RUURD REINS REITSMA en JOUKJE FLORIS.
   3.  SYTSKE JACOBS, geboren 1796 te Oude Schouw, overleden op 18-12-1826 te Friens.
Gehuwd op 22-08-1819 te Utingeradeel met FOPPE ALBERTS KLIJNSMA (Klijnstra), boer te Friens, zoon van ALBERT PIETERS KLIJNSMA en JANKE JOHANNES POPSMA.
   4.  TRIJNTJE JACOBS, geboren 1797 te Akkrum, overleden op 07-07-1843 te Zierikzee.
Gehuwd op 28-05-1818 te Utingeradeel met JOHANNES PIETERS KOMMERS.
   5.  WILLEMKE JACOBS, geboren op 04-02-1798 te Oude Schouw, overleden op 07-05-1885 op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 15-11-1817 te Utingeradeel met BAUKE WYBES RYPKEMA.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 13-07-1837 te Utingeradeel met SYMON SYBES BOETJE, schipper te Terhorne.
   6.  MACHIEL JACOBS, koopman, geboren 1801 te Akkrum, overleden op 04-02-1820 te Akkrum.
Machiel bleef ongehuwd. (Bron: BS Utingeradeel).


VIIb    GOSSE SIEDSES NIJDAM, mr. timmerman te Harlingen, geboren op 21-12-1766 te Wartena, overleden op 21-09-1827 te Harlingen op 60-jarige leeftijd, zoon van SIEDS FEIKES, mr. timmerman te Wartena, en HILTJE GERBENS NIJDAM (zie VIa).
Gehuwd met AALTJE FREERKS VAN DER HOUT, geboren circa 1781, overleden op 30-08-1856 te Harlingen.
Aaltje was de wettelijke huisvrouw van SIPKE BLOK, (oud 39 jaren ten tijde van de aangifte), wonende te Harlingen.

In haar overlijdensakte wordt gemeld:
wed. Sipke Blok; moeder van wijlen Geeske (vrouw van wijlen Nicolaas Smidt) en Dieuwke Sipkes Blok (vrouw van Hendrik Tjerks v.der Zee, zeevarende Amsterdam) en van 'onechte' Syds Blok, metselaar, alias Syds Gosses Nijdam. Saldo fl. 100,-. Tevens vervalt vruchtgebruik ad fl. 700,- ingesteld door Gosse Nijdam, in leven scheepstimmerman (overleden 21/9/1827) aan genoemde Syds en vermoedelijk op zee overleden Freerk Gosses Nijdam, zeeman.

Gosse bleef ongehuwd !.

Op 11-9-1820 deed hij aangifte van de geboorte van een zoon SIETSE; hij verklaarde dat dit zijn zoon was geboren uit AALTJE Freerks van der HOUT, waarvan deze acte:

"In het jaar Een duizend acht honderd en twintig. Elfden der maand September des voormiddags tien uren, is voor ons burgemeester officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Harlingen Provincie Vriesland gecompareerd:
Gosse Siedses Nijdam, oud drie en vijftig jaren, Timmerman, wonende tot Harlingen welke ons een kind van het mannelijk geslagt heeft voorgesteld en verklaard dat Aaltje van der Hout, huisvrouw van Sipke Blok oud negen en dertig jaaren wonende tot Harlingen in Wijk C Nr. 193 is verlost van een Zoon op den elfden September agtien honderd en twintig 's morgens om Een uur, Erkende Vader van het voorschreven kind te zijn en aan het zelve de voornamen van SIETSE te willen geven.
Gemelde verklaring voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Albertus Rasscher oud agt en veertig jaren Eerste Commies ter Secretarij en Jacob van Slooten, oud vier en vijftig jaren Stadsbode wonende te Harlingen. Een hebben vader en getuigen nadat hun deze acte was voorgelezen benevens ons onderteekend Exempt de Vader welke verklaarde niet te kunnen schrijven."

Op 18-2-1824 komt hij weer op het Gemeentekantoor voor aangifte kind Freerk.
Aangever erkent de vader te zijn; naam vader ook vermeld als "Gosse Sietses Nijdam"; voornaam moeder ook vermeld als "Aaltje"

Gosse was scheepstimmerbaas op Noorderhaven C.192;
Inschrijving Memorie van successie vindt plaats op 21-9-1827 te Harlingen.
Testamentair erfgenamen zijn minderjarige Syds en Freerk Gosses Nijdam en hun moeder Aaltje Freerks v.der Hout, winkeliersche (erft ook vruchtgebruik; wed. Sipke Tjepkes Blok) ('allen burgerlijk vreemd aan de erflater'). Saldo fl. 276,40.
{Zij was ook ooit gehuwd met SIPKE BLOK.}
Uit dit huwelijk:
   1.  SIETSE GOSSES BLOK, geboren op 11-09-1820 te Harlingen.
Gosse erkende bij aangifte van geboorte de vader van het kind te zijn van Aaltje Freerks en haar man Sipke Blok.

In een Justitueel document te Leeuwarden dd. 19-12-1838 wordt gemeld dat SIETS als geslachtsnaam BLOK zal voeren, vlg.art. 312, 305 en 306 van Burg.Wetb.

Bij het huwelijk van Siets in 1848 te Harlingen, werd zijn naam Siets Blok, zoon van Aaltje van der Hout, gebruikt. In de akte staat dat zijn vader "niet aanwezig / of overleden is". Moeder is getuige.

   2.  FREERK GOSSES, Zeeman, geboren op 17-02-1824 te Harlingen, overleden voor 1856 te Vermoedelijk "Op Zee".
Info via Tresoar "Alle Friezen". Overlijdensakte van "moeder" Aaltje Freerks van der Hout in 1856 te Harlingen.

VIIc    JELLE SIEDSES NIJDAM, timmerman, geboren op 21-11-1774 te Wartena, gedoopt op 11-12-1774 te Wartena, overleden op 15-03-1814 te Franeker op 39-jarige leeftijd, zoon van SIEDS FEIKES, mr. timmerman te Wartena, en HILTJE GERBENS NIJDAM (zie VIa).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 23-03-1797 te Franeker met ANTJE HARMENS, geboren 1773, overleden op 22-05-1809 te Franeker (Zevenhuizen), dochter van HARMEN REINDERS, timmerman, en TJITSKE PIETERS.
Jelle Siedzes was de stamvader van de Franeker NIJDAM-tak en woonde aan de Zevenhuizen onder Franeker.
In 1797 werd hij Scheepstimmerknecht en later Timmerman genoemd.
In 1811 neemt hij officieel de familienaam Nijdam aan te Franeker. De ambtenaar tekent echter met Nieudam.
Zijn 3 kinderen werden met leeftijd ook vermeld.

Uit dit huwelijk:
   1.  HILTJE JELLES, geboren op 28-08-1797 te Zevenhuizen onder Franeker, gedoopt op 13-09-1797 te Franeker, overleden op 26-07-1849 te Leeuwarden op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-11-1819 te Franeker met EVERT PIETERS NAUTA.
   2.  PIETER JELLES, scheepstimmerman, geboren op 28-10-1798 te Zevenhuizen onder Franeker, gedoopt op 07-11-1798 te Franeker, overleden op 25-07-1873 te Franeker op 74-jarige leeftijd.
Pieter lootte in 1819 nr. 8 voor de militaire dienst en diende 5 jaren bij de 8-ste afdeling infanterie.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-05-1825 te Franeker met TJEPKE TJEBBES HANENBURG, 21 jaar oud, geboren op 08-12-1803 te Welsrijp, dochter van TJEBBE JACOBS HANENBURG en YETSKE YPES.
   3.  SIEDS JELLES (Syds), kastmaker, geboren op 20-05-1802 te Franeker, gedoopt op 23-06-1802 te Franeker, overleden op 24-08-1858 te Franeker op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-06-1828 te Franeker met TRIJNTJE LAMMERTS HOFSTRA, 22 jaar oud, geboren op 28-11-1805 te Welsrijp, dochter van LAMMERT DIRKS HOFSTRA en YETSKE YPES YPMA.
Siedse lootte in 1821 nr. 10 voor militaire dienst; vrij wegens broederdienst.
lang 1 el 730 (1.73), aangezicht ovaal,voorhoofd smal, ogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, haar bruin. Hij was tot zijn huwelijk woonachtig te Idaard, daarna Franeker.


VIId    WIGLE SIEDSES NIJDAM, Veerschipper / koopman / kastelein, geboren op 14-03-1778 te Wartena, gedoopt op 22-03-1778 te Wartena, overleden op 20-09-1847 te Baarderadeel op 69-jarige leeftijd, zoon van SIEDS FEIKES, mr. timmerman te Wartena, en HILTJE GERBENS NIJDAM (zie VIa).
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 26-12-1802 te Diever.
De Proclamatiedatum was 19-12-1802.
De ondertrouw vond plaats op 27-11-1802 te Diever.
Echtgenote is ARENTJE DIRKS POSTHUMUS, geboren circa 1779, overleden voor 1808.
Arentje kwam van Diever.
Dochter van DERK DERKS POSTHUMUS en ARENTJE LUCAS.
Wigle was eerst veerschipper en koopman van beroep, later ook nog kastelein in de herberg "de Dille" bij Oosterwierum.
In 1811 nam hij te Rauwerd officieel de familienaam Nijdam aan.
In de huwelijks"akte" werd vermeld dat Wigle een "jongeman uit Ureterp" was.

Gehuwd voor de kerk (2) op 30-jarige leeftijd op 03-04-1808 te Akkrum met MARTJE JANS HOR(E)NSTRA, geboren 1776, overleden op 19-02-1853 te Baarderadeel.
Martje kwam van Akkrum.

Uit het tweede huwelijk:
   1.  HILTJE WIGLES, geboren op 17-03-1812 te Irnsum, overleden op 03-05-1835 te Mantgum op 23-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 30-12-1830 te Baarderadeel met JELLE GERRITS TJALLEMA, Timmerman, geboren 1806 te Britswerd, zoon van GERRIT TJALLINGS TJALLEMA, Koopman, en TRIJNTJE WOUTERS KUPERUS.
Uit het gezin Tjallema-Nijdam zijn 2 kinderen bekend, tw. Trijntje en Marta.
{Hij is later gehuwd op 16-05-1840 te Baarderadeel met ANTJE JENTJES MEINTEMA.}

VIIe    GERBEN ROEL(OF)S NIJDAM, schipper, geboren op 13-07-1782 te Leeuwarden, overleden op 07-09-1834 te Leeuwarden op 52-jarige leeftijd, zoon van ROEL GERBENS NIJDAM (zie VIc) en AALTJE MARTENS BEERS.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 19-05-1805 te Leeuwarden met ANTJE SYBES FEENSTRA, 25 jaar oud, geboren op 23-11-1779 te Rijperkerk, dochter van SYBE GABES FEENSTRA en TRIJNTJE HENDRIKS.
Uit dit huwelijk:
   1.  SYBE GERBENS, geboren op 11-02-1806 te Leeuwarden, overleden op 14-02-1806 te Leeuwarden, 3 dagen oud. Volgens familienotities is deze eerste Sybe Gerben slechts 3 dagen oud geworden. Hij was een tweeling met Aaltje Gerbens.
   2.  AALTJE GERBENS, geboren op 11-02-1806 te Leeuwarden. Aaltje was een tweelingzus van Sybe Gerbens, die slechts 3 dagen oud werd. Overleden op 04-03-1892 te Leeuwarden op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-07-1828 te Leeuwarderadeel met OENZE KLAZES SINNEMA, geboren 1805 te Lekkum, zoon van KLAAS OENSES SINNEMA en GRIETJE DOUWES DE VRIES.
   3.  SYBE GERBENS, kuiper, geboren op 17-04-1809 te Leeuwarden, overleden op 30-11-1853 te Leeuwarden op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-07-1836 te Leeuwarden met RICHTJE ROMKES DE VRIES (Rixtje), 24 jaar oud, geboren op 11-01-1812 te Huizum, dochter van ROMKE HEINS DE VRIES, Koemelker, en HINKE WARSTIENSTRA.
Sybe lootte in 1828 nr. 239 voor de militaire dienst, diende 5 jaren bij de
10-de afdeling infanterie te Gorinchem. Zijn kenmerken waren: lang 1 el 600 strepen (1.60), aangezicht rond, voorhoofd rond, ogen blauw, neus klein, mond gewoon, kin rond, haar bruin.

   4.  TRIJNTJE GERBENS (Trientje Gerbens), geboren op 23-08-1811 te Leeuwarden.
Akte vermeld dat Trientje geboren is in "De Weerklank" bij het Vliet.
Overleden op 11-01-1863 te Leeuwarden op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 21-01-1844 te Leeuwarden met HENRICUS AKKERMAN, 30 jaar oud, geboren op 05-01-1814 te Oosterhout, overleden op 05-05-1870 te Leeuwarden op 56-jarige leeftijd, zoon van ANTONIUS AKKERMAN en ELISABETH TEMPELAARS.
Bij de geboorteacte van zoon Antonius werd gemeld in de kantlijn dat "bij huwelijk op 21 jan. 1844 hij als wettige zoon wordt erkend".

Henricus was Pottenbakker van beroep.

Uit het gezin Akkerman-Nijdam zijn 2 kinderen bekend, tw. Antonius en Antje.
Na overlijden van Trijntje hertrouwd Henricus met Hiske Annes Gom.
Zij kwam uit Oudkerk op op 10-12-1863.
{Hij is later gehuwd op 49-jarige leeftijd op 28-11-1863 te Leeuwarden met HISKE ANNES GOM, 39 jaar oud, geboren op 30-05-1824 te Leeuwarden.}
   5.  ROELOFKE GERBENS, geboren op 08-05-1814 te Leeuwarden, overleden op 26-06-1815 te Leuwarden op 1-jarige leeftijd.
   6.  ROEL GERBENS, passementwerker, later koopman, geboren op 20-05-1816 te Leeuwarden, overleden op 25-05-1872 te Leeuwarden op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-05-1842 te Leeuwarden met HILTJE VAN DER VLIET, 25 jaar oud, geboren op 22-12-1816 te Leeuwarden, overleden op 25-05-1872 te Leeuwarden op 55-jarige leeftijd, dochter van JAN ABRAHAMS VAN DER VLIET en TIETJE SJOERDS MIEDEMA.
Roel lootte in 1835 nr.272 voor de militaire dienst, vrij wegens broederdienst.
lang 1 el 650 strepen (1.65); aangezicht rond;voorhoofd rond;ogen blauw;neus en mond gewoon; kin rond haar bruin.

   7.  SJOUKJE GERBENS, geboren op 27-01-1819 te Leeuwarden, overleden op 24-12-1838 te Leeuwarden op 19-jarige leeftijd.
Sjoukje bleef ongehuwd.

   8.  GABE GERBENS, timmerman, geboren op 22-12-1821 te Leeuwarden, overleden op 05-03-1910 te Leeuwarden op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-11-1848 te Leeuwarden met AAFKE HOEKSTRA, 28 jaar oud, geboren op 07-12-1819 te Kollum, dochter van ALDERT JOCHUMS HOEKSTRA en TRIJNTJE HENDRIKS BOSGRA.
   9.  HENDRIK GERBENS, Hendrik bleef ongehuwd, geboren op 18-07-1824 te Leeuwarden, overleden op 22-05-1845 te Leeuwarden op 20-jarige leeftijd.

VIIf    JAN JOCHUMS NIJDAM (Jan Jochems), geboren op 13-01-1781 te Opeinde, gedoopt op 04-02-1781 te Rottevalle, overleden op 18-02-1858 te Leeuwarden op 77-jarige leeftijd, zoon van JOCHUM JANS, schipper te Rottevalle, en GEERTJE GERBENS NIJDAM (Grietje Gerbens) (zie VId).
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 06-06-1802 te Wartena met ANTJE GJALTS DE VRIES, 25 jaar oud, geboren op 24-12-1776 te Wartena, overleden op 27-01-1827 te Leeuwarden op 50-jarige leeftijd, dochter van GJALT JACOBS DE VRIES en GRIETJE RIENKS.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 25-05-1828 te Leeuwarden met HILTJE JOHANNES LEERTOUWER, geboren 1778 te Gorredijk, overleden voor 1858, dochter van JOHANNES HANNES LEERTOUWER en JETSKE BENEDICTUS. {Zij was ook ooit gehuwd met PIETER EISES DE HAAN, huw I.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  JOCHUM JANS, geboren op 03-11-1803 te Wartena, overleden op 25-12-1870 te Leeuwarden op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 26-10-1823 te Leeuwarden met BAUKJE FOKKES RONDA, 17 jaar oud, geboren op 08-03-1806 te Jelsum, overleden op 23-03-1857 te Leeuwarden op 51-jarige leeftijd, dochter van FOKKE JANS RONDA en ANTJE JANS.
Jochum was Beurtschipper op Rotterdam.
Hij Lootte in 1822 nr. 89, was vrij van militaire dienst door het nemen van een plaatsvervanger.

Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 02-03-1859 te Leeuwarden met YMKJEN PEL, 47 jaar oud, geboren op 01-01-1812 te Wartena, overleden op 22-04-1891 te Leeuwarden op 79-jarige leeftijd. Overleed in het Doopsgezinde gasthuis te Leeuwarden. Dochter van SIEBREN PIETERS PEL en MARTJE GEERTS VAN DER WERF.
   2.  GRIETJE JANS, geboren op 06-11-1806 te Leeuwarden.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 27-02-1825 te Leeuwarden met PIETER WYCHERS VAN DER WOUDE, Schipper wonend te Leeuwarden, geboren circa 1805 te Gorredijk, zoon van WYCHER PIETERS VAN DER WOUDE en SYKE SIKKES.
   3.  DURK JANS (Dirk), eerst schipper, later turfmeter, geboren op 05-07-1809 te Leeuwarden, overleden op 13-08-1889 te Leeuwarden op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-05-1832 te Leeuwarden met YTJE GERBENS NIJDAM (Jitske Gerbens), 20 jaar oud, geboren op 17-12-1811 te Leeuwarden, overleden op 27-06-1886 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd.
Bij de geboorteaangifte wordt gemeld:
Familienaam vader: "Nijdam" hij is afwezig; is schipper op Amsterdam; familienaam moeder luidt "Duursma"
, dochter van GERBEN JOCHUMS NIJDAM (zie VIIg) en ANTJE FEDDES DUURSMA.
Bij de geboorte van dochter Ytie in 1811 wordt gemeld:
Familienaam vader: "Nijdam" hij is afwezig; is schipper op Amsterdam; familienaam moeder luidt "Duursma"

Dirk was eerst schipper en later turfmeter.

Hij lootte in 1828 nr. 212 voor de militaire dienst, vrij door broederdienst;
lang 1 el 700 strepen (1.70);aangezicht rond;voorhoofd rond; ogen blauw; neus en mond gewoon; kin rond; haar blond.

In 1838 was hij nog militair. In 1841 wordt hij arbeider genoemd.

   4.  GERTJE JANS, geboren op 09-06-1814 te Leeuwarden, overleden op 25-04-1879 te Leeuwarden op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 17-06-1832 te Leeuwarden met JAN HENDRIKS DE LANG, SChipper wonende te Leeuwarden, geboren circa 1808 te Hardegarijp, overleden op 03-03-1867 te Leeuwarden, zoon van HENDRIK JANS DE LANG en HINKE JANS FEENSTRA.
Jan was schipper op de "Jonge Antje". Gertje was "Koopvrouw" te Leeuwarden.
(Bron: Bev. Reg. 1859-1868, Leeuwarden)

Uit het huwelijk van Jan en Gertje zijn 2 kinderen bekend, tw. Hendrik en Antje.

Vanaf 5 maart 1868 wordt ook Jan v.d.Meulen hier ingeschreven.

Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 05-07-1868 te Leeuwarden met JAN ROELOFS VAN DER MEULEN, 48 jaar oud, geboren op 18-09-1819 te Leeuwarden, overleden op 07-10-1891 te Leeuwarden op 72-jarige leeftijd, zoon van ROELOF VAN DER MEULEN en GEESKE JACOBS WIJNSMA (Geeske Wiensma).
Jan was Mastenmaker, wonende te Leeuwarden. Voorheen wonende te Sneek.
Hij was weduwenaar van Hendrikje Westra.
De huwelijksafkondiging vond zowel in Leeuwarden als Sneek plaats.

Op 4 oktober 1870 komt Jan vanuit Huizum te Leeuwarden. Hij was toen Pompmaker.

Op 27 juni 1885 wordt Jan, als weduwenaar van Gertje Nijdam, ingeschreven in Leeuwarden, komende van Veenhuizen nr.2 te Norg.


VIIg    GERBEN JOCHUMS NIJDAM, geboren op 10-05-1785 te Opeinde, gedoopt op 29-05-1785 te Rottevalle, overleden op 20-05-1879 te Leeuwarden op 94-jarige leeftijd, zoon van JOCHUM JANS, schipper te Rottevalle, en GEERTJE GERBENS NIJDAM (Grietje Gerbens) (zie VId).
Gehuwd voor de kerk circa 1809 met ANTJE FEDDES DUURSMA, geboren 1785 te Drachten, overleden op 31-05-1841 te Leeuwarden.
Gerben was Beurtschipper (M.254) met de democilie van Leeuwarden.
In 1841 wordt gemeld nav. overlijden van Antje Duursma dat Gerben Beurtschipper is op Amsterdam. (Vijverbuurt M.154).

Geboorteakte zoon Fedde in 1838 vermelde dat ouders schippers waren met domicili te Drachten.

Uit dit huwelijk:
   1.  JOCHUM GERBENS, grootschipper (buitenvaarder), geboren op 24-04-1810 te Leeuwarden.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 13-11-1841 te Leeuwarden met HISKE ROBBERTS DE VRIES, 25 jaar oud, geboren op 05-09-1816 te Haarlem, overleden op 23-09-1845 te Leeuwarden op 29-jarige leeftijd.
Hiske is op 18 mei 1841 als lidmaat aangenomen, gelijk met haar zus Sytske.
(Bron: Lidmaatregister Leeuwarden)
, dochter van ROBBERT HOEKES DE VRIES en SYTSKE OEDZES DE VRIES.
Jochum lootte in 1829 nr. 110, diende meer dan 5 jaren bij de 15-de afdeling infanterie; Omschrijving: lang 1 el 750 strepen (1.75); aangezicht rond; voorhoofd rond; ogen blauw; neus en mond gewoon; haar blond.

Op moment van huwelijk was Jochum varensgezel, woonachtig te Leeuwarden en Hiske woonachtig te Leens. Haar ouders waren ook schippers, wonende te Leeuwarden.

Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 20-01-1847 te Leeuwarden met GEERTJE WYBRENS VAN DER VEEN.
   2.  YTJE GERBENS (Jitske Gerbens), geboren op 17-12-1811 te Leeuwarden, overleden op 27-06-1886 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd.
Bij de geboorteaangifte wordt gemeld:
Familienaam vader: "Nijdam" hij is afwezig; is schipper op Amsterdam; familienaam moeder luidt "Duursma"
.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-05-1832 te Leeuwarden met DURK JANS NIJDAM (Dirk), 22 jaar oud, eerst schipper, later turfmeter, geboren op 05-07-1809 te Leeuwarden, overleden op 13-08-1889 te Leeuwarden op 80-jarige leeftijd, zoon van JAN JOCHUMS NIJDAM (Jan Jochems) (zie VIIf) en ANTJE GJALTS DE VRIES.
Bij de geboorte van dochter Ytie in 1811 wordt gemeld:
Familienaam vader: "Nijdam" hij is afwezig; is schipper op Amsterdam; familienaam moeder luidt "Duursma"

Dirk was eerst schipper en later turfmeter.

Hij lootte in 1828 nr. 212 voor de militaire dienst, vrij door broederdienst;
lang 1 el 700 strepen (1.70);aangezicht rond;voorhoofd rond; ogen blauw; neus en mond gewoon; kin rond; haar blond.

In 1838 was hij nog militair. In 1841 wordt hij arbeider genoemd.

   3.  FEDDE GERBENS, geboren op 09-08-1813 te Leeuwarden, overleden op 19-02-1838 te Leeuwarden op 24-jarige leeftijd.
Geboorteakte van Fedde vermeld dat ouders schippers waren met domicili te Drachten.
Fedde was een zeilmaker van beroep en stierf ongehuwd.

   4.  JAN GERBENS, geboren op 15-06-1815 te Leeuwarden, overleden op 08-07-1815 te Leeuwarden, 23 dagen oud.
   5.  GERTJE GERBENS, geboren op 26-10-1816 te Enkhuizen, overleden op 17-11-1816 te Grouw, 22 dagen oud.
Gertje was op het schip geboren, welke op dat moment in Enkhuizen lag.
Zij overleed 3 weken later toen het schip van haar ouders in Grouw lag.

   6.  JAN GERBENS, Schipper, geboren op 26-06-1818 te Leeuwarden.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 28-08-1844 te Leeuwarden met SYTSKE ROBBERTS DE VRIES, geboren circa 1821 te Haarlem, overleden op 29-10-1856 te Leeuwarden.
Op 18 mei 1841 deed Sytske belijdenis te Leeuwarden.
Op 30 okt. 1844 vertrekt zij naar Amsterdam.
(Bron: DTB lidmaten Leeuwarden)
, dochter van ROBBERT HOEKES DE VRIES en SYTSKE OEDZES DE VRIES.
In de overlijdensakte van Sytske is kenbaar gemaakt dat zij van Jan Nijdam 3 kinderen had.

Gemeld werd:
"vrouw van Jan Gerbens Nijdam, schipper op Amsterdam; moeder van minderjarige Antje, Sytske en Femmetje Jans Nijdam.".
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 22-08-1860 te Leeuwarden met GEERTJE JACOBS POSTEMA, geboren 1835 te Zevenhuizen, dochter van JACOB JACOBS POSTEMA, Schipper, en KLAASKE WIETES VAN DER VEEN.
Jan Gerbens is anno 1879 wonende te Amsterdam.
Dit wordt gemeld in een Notariele akte, waarin een boedelscheiding plaats vond.

   7.  GE(E)RTJE GERBENS, geboren op 08-12-1822 te Leeuwarden.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 02-08-1858 te Leeuwarden met A(A)TE JACOBS CUIPERS, geboren 1822 te Makkum, zoon van SJOERD JACOBS CUIPERS en MAAIKE STINA ATES.
Ten tijde van dit huwelijk was Ate weduwenaar van Tjitske Reitsma.
De huwelijksaankondiging vond zowel in Leeuwarden als Sneek plaats, alwaar Ate woonde.
Op 19-11-1859 koopt Ate een nieuw perseel grond te Sneek voor fl. 3700 van Anton Homan
Op 26-2-1883 verkoopt Ate te Sneek een huis voor fl. 5000 aan Pieke Sprik uit Oude Pekela !
Anno 1884 woont Ate te Amsterdam.(Royementsverklaring Pieke Sprik)
.
   8.  PIETJE GERBENS, geboren 1823 te Leeuwarden.
   9.  TRIJNTJE GERBENS, geboren op 19-11-1825 te Leeuwarden, overleden op 21-06-1864 te Sneek op 38-jarige leeftijd.
Trijntje overleed in het huis met nr. 441 te Sneek.

Gehuwd circa 1850 met WILLEM ROELS DIJKSTRA.

VIIh    SIEDS JOCHUMS NIJDAM (Siert Nijdam), geboren op 07-05-1788 te Opeinde, gedoopt op 01-06-1788 te Rottevalle, overleden op 03-01-1870 te Leeuwarden op 81-jarige leeftijd, zoon van JOCHUM JANS, schipper te Rottevalle, en GEERTJE GERBENS NIJDAM (Grietje Gerbens) (zie VId).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-04-1814 te Marssum met HINKE RUURDS FEITSMA (Hinke Veitsma), 25 jaar oud, geboren op 31-12-1788 te Dronrijp, gedoopt op 08-02-1789 te Dronrijp, overleden op 13-07-1853 te Leeuwarden op 64-jarige leeftijd, dochter van RUURD FOKKES FEITSMA en ANTJE SJOERDS.
In de huwelijksakte wordt gemeld dat zijn vader reeds op 5 mei 1797 is overleden.
Zijn moeder is als getuige aanwezig.

Op 22 sept. 1814 worden 2 kinderen (2-ling) geboren. Een van hen overlijdt 14 dagen later. De overlijdensakte meldt dat dit Jochum is ipv. Ruurd.
Aangenomen wordt dat dit een fout is, aangezien Jochum later huwt en Ruurd niet meer voor komt. OF Ruurd is later als Jochum doorgegaan.

Vader ondertekend met Sies Jochums.

In 1814 was Siets "schippersknecht". In 1820 "arbeider". Later "Schipper".
Als schipper woonde Sieds (soms Siert genoemd in aktes) Jochem te Leeuwarden aan het Zwitserswaltje.
Tevens was hij Winkelier. Zijn dochter Ge(e)rtje werkte in de winkel.

In 1853 was Sies een "Turfschipper".

Kopie van volkstelling 1839 beschikbaar, waarin gezin samenstelling wordt weergegeven.

Uit dit huwelijk:
   1.  RUURD SIEDSES, geboren op 22-09-1814 te Marssum, overleden op 05-10-1814 te Leeuwarden, 13 dagen oud.
   2.  JOCHEM SIEDS (Jochem Sierts), geboren op 22-09-1814 te Leeuwarden, overleden op 05-10-1887 te Leeuwarden op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25-05-1845 te Leeuwarden met WIETSKE PIERS SMYNGA, 34 jaar oud, geboren op 14-03-1811 te Follega, overleden op 10-10-1885 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd, dochter van PIER AUKES SMYNGA en ELIZABETH HENDRIKS OENEMA.
In het "Bevolkingsregister van Leeuwarden ca. 1845" wordt gemeld dat Jochum het ouderlijk huis verlaat als 28 jarige naar een andere wijk in Leeuwarden.
Dus hij is geboren in 1814, als 2-ling. Dus niet hij is overleden na 14 dgn. maar zijn broertje Ruurd.


   3.  ANTJE SIEDSES, geboren op 17-04-1815 te Leeuwarden, overleden op 24-03-1881 te Leeuwarden op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-05-1841 te Leeuwarden met HARMANUS OUDSBURG (Hermanus Augsburg), Schoenmaker te Leeuwarden, geboren 1813 te Leeuwarden, overleden voor 1853 te Leeuwarden, zoon van PIETER OUDSBURG en HENDERICA JANSEN.
   4.  GEERTJE SIEDSES (Geertje Sierts), geboren op 13-02-1820 te Leeuwarden, overleden op 24-05-1863 te Leeuwarden op 43-jarige leeftijd.
Ge(e)rtje bleef ongehuwd.
Zij was Winkeliersche te Leeuwarden.

   5.  MARIA SIEDSES, geboren op 10-06-1823 te Leeuwarden.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-11-1847 te Leeuwarden met PIETER LEVERLAND, Gerechtsdienaar, geboren 1822 te Leeuwarden, zoon van GEORG ANDRIES LEVERLAND en YNSKE PIETERS VAN LINGEN.
Ten tijde van het aangaan van het huwelijk woonde Pieter in Heerenveen, alwaar zijn vader een "Kunstlakker" was.

   6.  RUURD SIEDSES, geboren op 18-12-1826 te Leeuwarden, overleden op 22-11-1849 te Leeuwarden op 22-jarige leeftijd.
   7.  TRIJNTJE SIEDSES, geboren op 16-06-1829 te Leeuwarden, overleden op 17-01-1916 te Wymbritseradeel op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd met BEREND WUTEN.
Bewrend en Trijntje waren woonachtig te Heeg, waar Trijntje overleed. Zij was toen (1916) al weduwe.

   8.  RUURTJE SIEDSES, geboren op 10-08-1833 te Leeuwarden.

VIIi    RINSE JOCHUMS NIJDAM, geboren op 08-07-1791 te Opeinde, gedoopt op 21-08-1791 te Rottevalle, overleden op 01-10-1854 te Leeuwarden op 63-jarige leeftijd.
Rinse zo werd vermeld, overleed aan verzwakking en slijmtering.
Zoon van JOCHUM JANS, schipper te Rottevalle, en GEERTJE GERBENS NIJDAM (Grietje Gerbens) (zie VId).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 19-01-1823 te Leeuwarden met JANNA JOHANNES RONNER, 20 jaar oud, geboren op 14-11-1802 te Leeuwarden, overleden op 12-04-1880 te Leeuwarden op 77-jarige leeftijd, dochter van JOHANNES RONNER en GEERTJE DIJKSTRA.
Rinze was Beurtschipper van Leeuwarden op Rotterdam

Blijkens signalement, genoteerd op akte van Nationale Militie, was Rinse 5 voet lang, aangezicht lang, voorhoofd laag, ogen bruin, neus groot, mond gewoon, kin rond, haar bruin.

Uit dit huwelijk:
   1.  JOCHUM RINSES, schipper op Amsterdam, geboren op 24-07-1824 te Leeuwarden, overleden op 30-11-1878 te Leeuwarden op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1850 te Leeuwarden met ANTJE MARIE HARTS ZIJLSTRA, geboren circa 1827 te Leeuwarden, overleden op 18-02-1909 te Zwolle, dochter van HART GERRITS ZIJLSTRA en YMKJE WILLEMS VOERMAN.
   2.  JOHANNES RINSES, schipper, geboren op 19-12-1825 te Leeuwarden, overleden op 10-11-1895 te Leeuwarden op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-03-1855 te Leeuwarden met MARIA BIKBERGEN, 28 jaar oud, geboren op 22-08-1826 te Leeuwarden, overleden op 30-11-1904 te Leeuwarden op 78-jarige leeftijd, dochter van JAN BIKBERGEN en MAAIKE SMIT.
   3.  SIES RINSES, geboren op 12-07-1829 te Leeuwarden, overleden op 30-09-1873 te Leeuwarden op 44-jarige leeftijd.
Sies bleef ongehuwd.

   4.  JACOBUS RINSES, geboren op 24-09-1831 te Leeuwarden, overleden op 05-12-1832 te Leeuwarden op 1-jarige leeftijd.
   5.  JACOBUS RINSES, tapper, geboren op 17-02-1833 te Leeuwarden, overleden op 16-03-1887 te Leeuwarden op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1856 met TEUBELINA BENEKEN, geboren op 02-07-1835 te Leeuwarden, dochter van JAN KLAASSENS BENEKEN, Grofsmid, en EPKE HENDRIKS VAN DER HEIDE.
   6.  Levenloos kind, geboren op 05-09-1837 te Leeuwarden, overleden op 05-09-1837 te Leeuwarden, 0 dagen oud.

VIIj    ALBERDINA SYTZES NIJDAM (Albertje Sieses), geboren op 02-08-1763 te Haren, gedoopt op 11-09-1763 te Haren, overleden op 24-08-1851 te Paterswolde op 88-jarige leeftijd, dochter van SYTZE BERENDS NIJDAM (zie VIe) en TRIJNTJE ROELOFS KUIPERS.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 22-03-1787 te Haren met BEREND ARENTS NIJDAM (zie VIIu).
Berend en Alberdina hebben in 1803 drie inwonende kinderen.
In 1812 op nr. 117 naamsaanname: kinderen Antje 22, Trientje 17, Arend 7.

Uit dit huwelijk:
   1.  ANTJE BERENDS, gedoopt op 28-03-1790 te Haren, overleden voor 1792.
   2.  ANTJE BERENDS, gedoopt op 15-04-1792 te Haren, overleden op 11-01-1871 te Hoornschedijk op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 08-06-1825 te Eelde met ROELF EGBERTS SIEGERS (Sijgers), 31 jaar oud, geboren op 13-03-1794 te Eelde, gedoopt op 16-03-1794 te Eelde, overleden op 04-09-1826 te Paterswolde op 32-jarige leeftijd, zoon van EGBERT LUCAS SIEGERS (Sijgers) en DERKIEN GEERTS VORENKAMP.
Ten tijde van overlijden van Roelf (1826), woonden zij op nr. 93 te Paterswolde.
De overlijdensakte meldt dat hij 32 jr. en 6 maand was. Maar ook werd zijn geboortedatum van 1784 gemeldt.
Dus een schrijffout van de ambtenaar. Geen 1784 maar 1794 als geboortejaar.
Ook de huwelijksakte (Roelf Sijgers in 1825) meldt oud 31 jr. oud.

(Bron: ovl.en huw. akte Roelf Siegers / Sijgers)
.
   3.  TRIENTIEN BERENDS, geboren op 21-10-1796 te Haren, gedoopt op 27-11-1796 te Haren, overleden op 28-11-1828 te Eelderwolde op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-09-1826 te Eelde.
Jan was weduwenaar van Anna Beerling. (Bron: GenLias).
Echtgenoot is JAN HENDRIKS RUTGERS, geboren 1774 te Eelde, gedoopt op 01-05-1774 te Eelde, overleden op 27-11-1838 te Eelde, zoon van HENDRIK JANS RUTGERS en HENDRIKA JANS BOUWMAN.
   4.  AREND BERENDS, arbeider, geboren op 14-12-1806 te Paterswolde (Eelde), gedoopt op 21-12-1806 te Eelde, overleden op 22-04-1846 te Paterswolde op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 02-11-1839 te Haren met JANTIEN ALBERTS NIJDAM, 22 jaar oud, geboren op 29-01-1817 te Paterswolde, overleden op 05-07-1850 te Paterswolde op 33-jarige leeftijd.
Jantien Nijdam was wel aangegeven bij de burgerlijke stand maar de burgemeester van Eelde had het te druk met hooien en daardoor vergeten haar in te schrijven.
Zij werd daardoor op 12-6-1817 pas ingeschreven.
Dochter van ALBERT ANDRIES NIJDAM (zie VIIq) en MENKE GOSSES VAN DER VEEN.
Arend lootte in 1825 nr.23, en behoefde derhalve geen militaire dienst te vervullen.


VIIk    BEREND SYTZES NIJDAM, geboren sept.1766 te Hoornschedijk, gedoopt op 28-09-1766 te Haren, overleden op 30-08-1828 te Hoornsedijk, zoon van SYTZE BERENDS NIJDAM (zie VIe) en TRIJNTJE ROELOFS KUIPERS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 30-03-1794 te Haren met MINKE ANDRIES NIJDAM, 21 jaar oud (zie VIIo).
Gehuwd voor de kerk (2) op 01-04-1804 te Haren met JELTIEN GJALTS NIJDAM, 25 jaar oud (zie VIIw).
Berend was landbouwer aan de Hoornsche dijk onder Haren.

Uit het eerste huwelijk:
   1.  MENKE BERENDS, geboren op 09-08-1795 te Hoornsedijk.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  SIETZE BERENDS, landbouwer, geboren op 25-08-1805 te Hoornsedijk, overleden op 02-05-1875 te Hoornsedijk op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 12-04-1846 te Groningen met ANNA MARIA EELSINGH, 40 jaar oud, gedoopt op 13-12-1805 te Groningen. Dochter van WILLEM EELSINGH (schuitevaarder) en MARGIEN NESSELAARS, dochter van WILLEM EELSINGH, Schuitevaarder, en MARCHIEN NESSELAARS.
   3.  GJALT BERENDS, geboren 1809 te Hoornschedijk, overleden 1859.
   4.  ANTJE BERENDS, geboren op 27-10-1813 te Hoornschedijk, overleden op 16-07-1869 te Engelbert (gem.Noorddijk) op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-07-1837 te Haren met JAN ALBERTS VAN DIJK (van Dijken), 27 jaar oud, geboren op 11-02-1810 te Hoornschedijk, overleden op 12-12-1863 te Engelbert (Noordijk) op 53-jarige leeftijd, zoon van ALBERT JAN VAN DIJK (van Dijken) en AALTJE DERKS.
Jan en zijn vrouw Antje woonden anno 1840 en 1850 te Roodehaan bij Haren, alwaar hij landbouwer was.

   5.  TRIJNTJE BERENDS, geboren op 10-01-1817 te Hoornsedijk, overleden 1892.
Gehuwd met ANDRIES ALLES, Veenbaas.

VIIl    ROELF SYTZES NIJDAM, veenbaas aan de Hoornse dijk, geboren te Hoornsedijk, gedoopt op 16-11-1770 te Haren, overleden op 10-08-1836 te Hoornsedijk op 65-jarige leeftijd, zoon van SYTZE BERENDS NIJDAM (zie VIe) en TRIJNTJE ROELOFS KUIPERS.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 27-03-1796 te Haren met AGNIETE HENDRIKS NAGELDER, 21 jaar oud, gedoopt op 17-04-1774 te Haren, overleden op 28-08-1846 te Hoornse Dijk op 72-jarige leeftijd, dochter van HENDRIK KOOPS NAGELDER en HARMPJEN REINDERS OOSTERVELD (Harmtien Reiners).
Uit dit huwelijk:
   1.  SYTZE ROELFS (Siese), koemelker, geboren te Hoornsedijk, gedoopt op 26-08-1797 te Haren, overleden op 09-02-1876 te Hoornsedijk op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-04-1825 te Haren met JANTJE DERKS SIEGERS, 22 jaar oud, gedoopt op 27-02-1803 te Leek, dochter van DERK SIEGERS en TRIJNTJE SMALLENBROEK.
Sytze lootte in 1816 nr.35 voor de militaire dienst, hetgeen vrijstelling betekende. Zijn signalement was : aangezicht plat, voorhoofd rond, ogen blauw, neus ordinair, mond gewoon, kin rond, haar blond.

   2.  HARMTIEN ROELFS, gedoopt op 29-09-1799 te Haren, overleden op 30-11-1868 te Hoornsedijk op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-04-1822 te Haren, 1e aankondiging vond plaats op 30-3-1822 te Haren. Echtgenoot is JANNES WOPKES JANSEN, 24 jaar oud, Veehouder en koemelker aan de Hoornschedijk 120, geboren op 26-11-1797 te Hoornschedijk, gedoopt op 09-12-1797 te Haren, overleden op 09-07-1863 te Groningen op 65-jarige leeftijd, zoon van WOPKE JANS JANSEN en AALTIE ANDRIES NIJDAM (Alkien) (zie VIIn).
   3.  HENDRIK ROELFS, arbeider, geboren te Hoornsedijk, gedoopt op 03-10-1802 te Haren, overleden op 18-12-1863 te Hoornsedijk op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 07-06-1836 te Haren met ANNA MARIA DUREE, 22 jaar oud, geboren op 04-08-1813 te Haren, overleden op 13-03-1886 te Den Hoorn (Haren) op 72-jarige leeftijd, dochter van PIETER DUREE en MARIA WILKENS.
Hendrik lootte in 1821 nr. 12, behoefde geen dienst te doen, was vrijwilliger bij de 1-e afdeling Groninger schutterij.

   4.  TRIENTIEN ROELFS, gedoopt op 27-02-1806 te Haren, overleden op 14-02-1886 te Groningen op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-05-1836 te Noorddijk met TONNIS HINDRIKS KONING, 34 jaar oud, Koopman, geboren op 23-12-1801 te Euvelgunne, gedoopt op 03-01-1802 te Middelkerk, overleden op 26-03-1878 te Groningen op 76-jarige leeftijd, zoon van HINDRIK TONNIS KONING en JANTJE ELLENS.
Tonnis en Trijntje (ook wel Trientje genoemd) woonden anno 1850 aan de Heereweg 161 te Groningen.
Uit dit gezin is 1 kind bekend, tw. Anna geb. in 1838

.
   5.  GEESSIEN ROELFS (Gesina/Geessien Nydam), gedoopt op 18-03-1810 te Haren, overleden op 02-11-1894 te Paterswolde op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-04-1834 te Eelde met HARM GEERTS NIJDAM (Harm NYDAM), 24 jaar oud, schipper / koopman, geboren op 29-08-1809 te Paterswolde, gedoopt op 10-09-1809 te Haren, overleden op 04-03-1888 te Groningen op 78-jarige leeftijd, zoon van GEERT ARENTS NIJDAM (zie VIIv) en AALTJE ATES PAMMA (Panma/Pama).
Harm lootte in 1828 nr. 21 voor de militaire dienst, kwam vrij door het nemen van een plaatsvervanger; lang 1 el 6 palm en 2 duim (1.65), aangezicht langwerpig, voorhoofd plat, ogen bruin, neus spits, mond gewoon, kin lang en haar bruin.
In 1850 woonden Harm en broer Jan op nr. 114 (Paterswolder Schipsloot), met beroep Schipper.
Zowel zijn achternaam als van Geessien kwam ook als NYDAM voor.
Harm was beurtschipper van beroep, wonende te Paterswolde.

   6.  ROELF ROELFS, geboren op 05-02-1813 te Hoornsedijk, overleden op 05-03-1871 te Groningen op 58-jarige leeftijd.
Roelf was woonachtig te Groningen in de Pelsterstraat.
Hij was eerst cichoreibrandersknecht, daarna zolderknecht / pakhuisknecht van beroep, later werd hij tapper.
Zijn huwelijksakte zelf was moeilijk te raadplegen, daar deze door vocht bijna geheel is verloren gegaan.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 26-05-1850 te Groningen (getuige(n): Broers van de bruidegom Sytze en Hendrik Nijdam) met ANNA BOUWMAN, 27 jaar oud, geboren op 22-09-1822 te Bellingwolde, overleden op 03-11-1895 te Groningen op 73-jarige leeftijd, dochter van FRERIK EDZARDS BOUWMAN, Molenaarsknecht, en TRIJNTJE HINDRIKS VELDMAN.
   7.  ALKE ROELFS, geboren op 06-11-1817 te Hoornse Dijk, overleden op 06-02-1883 te Helpman op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-05-1847 te Groningen met JAN JANS WIECHERS, 28 jaar oud, Tuinier, geboren op 15-11-1818 te Groningen, overleden op 27-12-1870 te Groningen op 52-jarige leeftijd, zoon van JAN WIECHERS, Timmerman, en FENNECHIEN JANS MOLENBERG.
Uit het gezin Wiechers-Nijdam zijn 2 kinderen bekend, tw. Fennechien en Hillechien.


VIIm    BE(E)REND ANDRIES NIJDAM, gedoopt op 06-10-1760 te Eelde, overleden op 05-01-1818 te Hoornsedijk op 57-jarige leeftijd, zoon van ANDRIES BERENDS NIJDAM (zie VIf) en GRIETJE P(I)ETERS "van Surhuizum".
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-04-1783 te Haren met GE(ES)SIEN HINDRIKS NAGELDER, geboren nov. 1759 te Eext, gedoopt op 02-12-1759 te Anloo, overleden op 06-11-1820 te Hoornsedijk, dochter van HENDRIK KOOPS NAGELDER en HARMPJEN REINDERS OOSTERVELD (Harmtien Reiners).
Berend was Veenbaas, wonende aan de Hoorschedijk.
Op 16 juli 1818 wordt een akte van nalatenschap opgesteld, waarin de familieleden worden gemeld.
Er was geen onroerend goed te verdelen.

Uit dit huwelijk:
   1.  GRIETJE BERENDS, gedoopt op 21-03-1784 te Haren.
   2.  HENDRIK BERENDS, Landbouwer, geboren te Hoornsedijk, gedoopt op 26-02-1786 te Haren, overleden op 18-12-1864 te Hoornsedijk op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 30-12-1810 te Haren met AALTIEN JANS KUIPERS, geboren 00-11-1788 te Hoornsedijk, gedoopt op 02-11-1788 te Haren, overleden op 19-05-1820 te Hoornsedijk, dochter van JAN JANS KUIPERS, Landbouwer, en GEERTJE MARTENS VENEMA.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 17-11-1821 te Haren met GEERTRUID HENDRIKS TIMMER, 25 jaar oud, gedoopt op 26-12-1795 te Vries, overleden op 16-02-1837 te Hoornsedijk op 41-jarige leeftijd, dochter van HENDRIK GEERTS TIMMER, Timmerman, en HILLECHIEN HENDRIKS DE VRIES.
   3.  HARMTIEN BERENDS, gedoopt op 15-07-1788 te Haren, overleden voor 1791 te Hoornsedijk.
   4.  HARMTIEN BERENDS (Harmpien), gedoopt op 28-08-1790 te Haren.
Gehuwd circa 1815 met HINDERK HARMS VAN DER VEEN, Landbouwer / verveener, gedoopt op 25-01-1789 te Haren, zoon van HARM HINDRIKS VAN DER VEEN en JANTJE HINDRIKS.
   5.  TRIENTJE BERENDS, Lanbouwersche, gedoopt op 20-06-1793 te Haren, overleden op 18-10-1877 te Hoornsedijk op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-04-1817 te Haren met DERK HARMS VAN DER VEEN, 25 jaar oud, Landbouwer, gedoopt op 01-05-1791 te Haren, overleden op 29-05-1834 te Hoornsedijk op 43-jarige leeftijd, zoon van HARM HINDRIKS VAN DER VEEN en JANTJE HINDRIKS.
   6.  ANDRIES BERENDS, Veenbaas en koopman, geboren te Hoornsedijk, gedoopt op 31-01-1796 te Haren, overleden op 13-03-1869 te Hoornsedijk op 73-jarige leeftijd.
Andries kwam vrij van militaire verplichtingen door het nemen van een plaatsvervanger. Persoonlijke kenmerken die vermeld waren zijn : lang 1 el 6 palm en 5 duim (1.72), aangezicht blozend, voorhoofd rond, ogen blauw, neus dik, mond groot, kin rond en haar licht bruin.

Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 17-06-1820 te Haren met ANNECHIEN HARMS BONDER, 22 jaar oud, gedoopt op 18-03-1798 te Haren, overleden op 01-11-1825 te Haren op 27-jarige leeftijd, dochter van HARM(EN) ALBERTS "van Yde" BONDER, landbouwer, en MARCHIEN HENDRIKS "van Haren" NIJBOER.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 07-06-1827 te Haren met WIL(HEL)MINA HARMS BONDER, 17 jaar oud, gedoopt op 08-10-1809 te Haren, dochter van HARM(EN) ALBERTS "van Yde" BONDER, landbouwer, en MARCHIEN HENDRIKS "van Haren" NIJBOER.
Tijdens het huwelijk werd 1 kind gewettigd.

   7.  REINDER BERENDS, Soldaat (1818), veenbaas en landbouwer, geboren op 02-09-1798 te Hoornsedijk, gedoopt op 09-09-1798 te Haren, overleden op 01-05-1882 te Eelderwolde op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-04-1824 te Eelde met GEERTRUID HARMS BONDER (Geertien Harms), 21 jaar oud, gedoopt op 29-03-1803 te Haren, overleden voor 1876 te Haren, dochter van HARM(EN) ALBERTS "van Yde" BONDER, landbouwer, en MARCHIEN HENDRIKS "van Haren" NIJBOER. Reinder diende in de "Nationale Militie" van 18 aug 1817 tot 15 mrt. 1822.
Bij aankomst werden zijn kenmerken geregistreerd, tw. Breed voorhoofd, Blauwe ogen, Neus klein en stomp, lengte 5 voet en 7 duim.

Reinder huwt met de zuster van zijn schoonzus(sen) Annechien en Wilhelmina. (Beiden echtgenoote van Andries Berends Nijdam).

Het gezin woonde eerst te Eelderwolde, van 1830 - 1844 aan de Hoornschedijk (als veenbaas) en daarna weer te Eelderwolde (als landbouwer).
Reinder kocht in 1846 het voormalige Ripperdahuis te Eelderwolde, waarin Gerbrand Staal woondde.
Schoonzoon Roelof Luinge was in 1884 de eigenaar (toen gedeeltelijk afgebroken).
(Bron: oa. Arend Arends-"Huizen in Eelde").

   8.  MINKE BERENDS (Menke), geboren juni 1801 te Hoornsedijk, gedoopt op 21-06-1801 te Haren, overleden op 22-11-1879 te Paterswolde.
Gehuwd op 29-07-1821 te Haren met ROEL(O)F ARENDS ARENDS, Visscher (1876), geboren 1798 te Paterswolde, gedoopt op 02-12-1798 te Eelde, overleden op 05-04-1885 te Paterswolde.
Getuigen bij het huwelijk zijn Jan Arends en Jan Geerts Boer (broer en oom van bruidegom) en tevens Hendrik Berends Nijdam en Andries Berends Nijdam (broers van de bruid, beiden wonende aan de Horenschedijk).

Eerst woonde het gezin aan de Hoornschedijk te Haren.(In 1826 op "Letter E, nr.20). Rond 1827 verhuisd men naar Paterswolde, waarschijnlijk aan de Hooiweg ten noordwesten van De Braak.

In de aktes van Haren wordt geschreven Minke Nijdam, in de aktes van Eelde en bij de huwelijken van haar kinderen wordt meestal Menke Nijdam geschreven.

Uit het huwelijk van Roelf en Minke zijn 8 kinderen bekend.
Arend, Berend, Geessien, Berend, Wibbechien, Hindrik, Wubbechien en Harmtien. Allen werden geboren Paterswolde / Hoornschedijk.
(Bron: Genealogie Arends / Huizen Eelde).

   9.  JAN BERENDS, landbouwer, geboren op 10-03-1804 te Hoornsedijk, gedoopt op 18-03-1804 te Haren, overleden op 03-12-1874 te Bunne op 70-jarige leeftijd.
Jan was kanonnier 2e klasse bij het 4e bataljon artillerie te Amersfoort van 1823 - 1828; zijn kenmerken waren : lang 1 el 8 palm 1 duim (1.82½), aangezicht rond, voorhoofd ovaal, ogen blauw, neus en mond klein, kin rond, haar blond.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-11-1827 te Haren met GEERTIEN HENDRIKS TIMMER, 23 jaar oud, geboren op 18-12-1803 te Bunne (Vries), gedoopt op 26-12-1803 te Vries, overleden op 02-10-1878 te Bunne (Vries) op 74-jarige leeftijd, dochter van HENDRIK GEERTS TIMMER, Timmerman, en HILLECHIEN HENDRIKS DE VRIES.

VIIn    AALTIE ANDRIES NIJDAM (Alkien), geboren op 26-01-1770 te Hoornschedijk, gedoopt op 11-02-1770 te Haren, overleden op 09-04-1837 te Haren op 67-jarige leeftijd, dochter van ANDRIES BERENDS NIJDAM (zie VIf) en GRIETJE P(I)ETERS "van Surhuizum".
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 31-03-1793 te Haren met WOPKE JANS JANSEN, 21 jaar oud, gedoopt op 04-03-1772 te Westerbroek, overleden op 22-05-1845 te Haren op 73-jarige leeftijd, zoon van JANNES JISKES en TRIJNTJE REINDERS (Trijntje Rinnerts).
Uit dit huwelijk:
   1.  JANNES WOPKES, Veehouder en koemelker aan de Hoornschedijk 120, geboren op 26-11-1797 te Hoornschedijk, gedoopt op 09-12-1797 te Haren, overleden op 09-07-1863 te Groningen op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-04-1822 te Haren, 1e aankondiging vond plaats op 30-3-1822 te Haren. Echtgenote is HARMTIEN ROELFS NIJDAM, 22 jaar oud, gedoopt op 29-09-1799 te Haren, overleden op 30-11-1868 te Hoornsedijk op 69-jarige leeftijd, dochter van ROELF SYTZES NIJDAM (zie VIIl) en AGNIETE HENDRIKS NAGELDER.
   2.  BERENT, geboren op 23-12-1806 te Hoornschedijk, overleden op 24-11-1860 te Haren op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-10-1829 te Haren met ANTJE ANDRIES NIJDAM, 19 jaar oud, geboren op 05-07-1810 te Hoornschedijk, gedoopt op 08-07-1810 te Haren, overleden op 03-08-1871 te Haren op 61-jarige leeftijd, dochter van ANDRIES GJALTS NIJDAM (zie VIIx) en ANNECHIEN HARMS "van Vries" SNOEK (Annegje Harms).
Uit het gezin Jansen-Nijdam zijn 4 kinderen bekend, te weten Wopke, Berend, Annechien en Alke JAnsen.
Berend was arbeider / landbouwer.

(ongedateerd verm. 1835), akte van transport
Verkoper: Antje Nijdam en man Berend Jansen, arbeider en slachter te Haren
Koper: Roelfien Nijdam en man Jan Willems Meulman, landbouwer Eelde
Het verkochte: helft van stukje land, geheel in gebruik bij Jan Alberts van Bergen voor grondpacht f 8,- p.j., C 274 te Paterswolde, geërfd van hun vader A.G. Nijdam
Koopsom: f 60,-, voldaan.

VIIo    MINKE ANDRIES NIJDAM, geboren te Hoornschedijk, gedoopt op 28-02-1773 te Haren, overleden op 09-08-1795 te Hoornschedijk op 22-jarige leeftijd, dochter van ANDRIES BERENDS NIJDAM (zie VIf) en GRIETJE P(I)ETERS "van Surhuizum".
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 30-03-1794 te Haren met BEREND SYTZES NIJDAM (zie VIIk). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 01-04-1804 te Haren met JELTIEN GJALTS NIJDAM, 25 jaar oud (zie VIIw).
Berend was landbouwer aan de Hoornsche dijk onder Haren.
}
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder VIIk).
 
VIIp    JANNA ANDRIES NIJDAM (Jantien), geboren te Hoornschedijk, gedoopt op 27-10-1793 te Haren, dochter van ANDRIES BERENDS NIJDAM (zie VIf) en JANTIEN JANS KUIPERS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-02-1819 te Haren met GEERT HENDRIKS OOSTING, 31 jaar oud, geboren op 12-04-1787 te Noordsleen, overleden op 06-02-1839 te Paterswolde op 51-jarige leeftijd, zoon van HENDRIK JANS en ANNECHIEN OOSTING.
Uit het huwelijk Oosting-Nijdam zijn 2 kinderen bekend tw.Jantien en Hendrik.


Uit dit huwelijk:
   1.  JANTIEN GEERTS (Oostink), geboren op 31-05-1826 te Eelde, overleden op 04-06-1826 te Paterswolde, 4 dagen oud.
   2.  HINDRIK GEERTS, geboren op 21-06-1829 te Eelde.
Hindrik huwde op 4-11-1861 te Emmen met Johanna ter Veen (*20-3-1834 Sleen).

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04-11-1861 te Emmen met JOHANNA TER VEEN, 27 jaar oud, geboren op 20-03-1834 te Sleen, dochter van CHRISTIAAN TER VEEN en LOUISA CHARLOTTE LAMPE.

VIIq    ALBERT ANDRIES NIJDAM, arbeider, geboren op 17-09-1794 te Hoornschedijk, gedoopt op 18-10-1795 te Haren, overleden op 24-11-1846 te Paterswolde op 52-jarige leeftijd, zoon van ANDRIES BERENDS NIJDAM (zie VIf) en JANTIEN JANS KUIPERS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-01-1816 te Haren met MENKE GOSSES VAN DER VEEN, 23 jaar oud, geboren op 02-02-1792 te Haren, overleden op 09-08-1834 te Paterswolde op 42-jarige leeftijd, dochter van GOSSE HENDRIKS VAN DER VEEN en TJITSKE ROELOFS.
Uit dit huwelijk:
   1.  JANTIEN ALBERTS, geboren op 29-01-1817 te Paterswolde, overleden op 05-07-1850 te Paterswolde op 33-jarige leeftijd.
Jantien Nijdam was wel aangegeven bij de burgerlijke stand maar de burgemeester van Eelde had het te druk met hooien en daardoor vergeten haar in te schrijven.
Zij werd daardoor op 12-6-1817 pas ingeschreven.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-11-1839 te Haren met AREND BERENDS NIJDAM, 32 jaar oud, arbeider, geboren op 14-12-1806 te Paterswolde (Eelde), gedoopt op 21-12-1806 te Eelde, overleden op 22-04-1846 te Paterswolde op 39-jarige leeftijd, zoon van BEREND ARENTS NIJDAM (zie VIIu) en ALBERDINA SYTZES NIJDAM (Albertje Sieses) (zie VIIj).
Arend lootte in 1825 nr.23, en behoefde derhalve geen militaire dienst te vervullen.

   2.  GOSSE ALBERTS, arbeider te Paterswolde, geboren op 26-10-1819 te Paterswolde, overleden op 16-01-1906 te Rolde op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 01-09-1855 te Eelde met IDA GERRITS GRASHUIS, 32 jaar oud, geboren op 15-07-1823 te Paterswolde, overleden op 12-01-1913 te Rolde op 89-jarige leeftijd, dochter van GERRIT JANS GRASHUIS en DERKIEN GOSSENS VAN DER VEEN.
   3.  ALKIEN ALBERTS, geboren op 19-10-1822 te Paterswolde, overleden op 10-10-1888 te Hemmen-Haren op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-09-1845 te Haren met WILLEM NIJBOER, 23 jaar oud, Boerenarbeider, geboren op 05-12-1821 te Haren, overleden op 28-12-1885 te Haren op 64-jarige leeftijd.
Uit het gezin Nijboer-Nijdam is een dochter bekend, tw. Egbertje, geb. 1865 en ovl. 1944.

   4.  ANDRIES ALBERTS, arbeider, geboren op 24-08-1825 te Paterswolde.
Andries lootte in 1844 nr. 14 voor de militaire dienst, was vrij uit hoofd van broederdienst.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-04-1856 te Haren met ANNECHIEN ALBERTS ELEVELD, 29 jaar oud, geboren op 29-05-1826 te Essen (gem. Haren), dochter van ALBERT ELEVELD, Landbouwer te Essen gemeente Haren, en AALTJE MENDERS.
   5.  TJITSKE ALBERTS, geboren op 16-12-1828 te Paterswolde.
Gehuwd met JAN STEINHORST.
   6.  IDA ALBERTS, geboren op 22-01-1834 te Paterswolde.

VIIr    WOPKE ANDRIES NIJDAM, geboren te Hoornschedijk, gedoopt op 18-02-1798 te Haren, overleden op 27-04-1868 te Hoornschedijk op 70-jarige leeftijd, zoon van ANDRIES BERENDS NIJDAM (zie VIf) en JANTIEN JANS KUIPERS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-05-1824 te Haren met NIESSIEN KOOIMAN, 28 jaar oud, gedoopt op 06-09-1795 te Haren, overleden op 01-01-1881 te Hoornschedijk op 85-jarige leeftijd, dochter van WILLEM HENDRIKS KOOIMAN en AALTJE HARMS.
Wopke was eerst boerenknecht (1824), later arbeider. Zijn signalement was: aangezicht lang, voorhoofd rond, ogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond en haar blond.

Uit dit huwelijk:
   1.  ANDRIES WOPKES, geboren op 17-11-1826 te Hoornsedijk, overleden op 17-11-1882 te Midlaren op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31-01-1857 te Haren met ELIZABETH EVERTS RIGTERING, 29 jaar oud, geboren op 08-02-1827 te Zuidlaren, dochter van EVERT RIGTERING, wever, en ANNIGJEN HENDRIKS SCHUT.
Andries was dienstknecht op de Middelhorst te Haren. Later was landbouwer, eerst te Noordlaren, later te Midlaren. Hij lootte in 1845 nr.30 voor de militaire dienst, hetgeen vrijstelling betekende.

   2.  WILLEM WOPKES, arbeider, geboren op 02-02-1830 te Hoornschedijk, overleden op 17-02-1923 te Hoornschedijk op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 10-09-1864 te Haren met JANTJE JANNES VAN BOLHUIS, 28 jaar oud, geboren op 17-11-1835 te Haren, overleden op 31-10-1917 te Hoornschedijk op 81-jarige leeftijd, dochter van JANNES VAN BOLHUIS en MATTJE HEITINGH.
Willem lootte in 1849 nr. 29 voor militaire dienst, hetgeen vrijstelling betekende.

   3.  JANTJE WOPKES, geboren op 15-10-1834 te Hoornschedijk, overleden op 12-12-1886 te Hoornschedijk op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-05-1863 te Haren met ALBERT ALBERTS DE BOER, 46 jaar oud, geboren op 02-01-1817 te Roden, overleden op 06-02-1890 te Haren op 73-jarige leeftijd, zoon van JAN ALBERTS en ANJE HARMS.
De huwelijksakte meldt dat Albert 46 jr. en Jantje 28 jr. is.
Albert was landbouwer, wonende te Essen (Haren).

De familienaam De Boer wordt vermeldt in de overlijdensakte van Albert zijn vrouw Jantje in 1886.

Uit het gezin De Boer-Nijdam is 1 kind bekend, tw. Neissien, geb. 14-10-1863 te Haren.


VIIs    ROELF ANDRIES NIJDAM, bakker, geboren te Hoornschedijk, gedoopt op 29-12-1799 te Haren, overleden op 25-12-1868 te Hoornschedijk op 68-jarige leeftijd, zoon van ANDRIES BERENDS NIJDAM (zie VIf) en JANTIEN JANS KUIPERS.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 18-05-1826 te Grootegast met GRIETJE VAN DELLEN, strohoedenmaakster, geboren 1806 te Grootegast, overleden op 17-02-1830 te Sebaldeburen, dochter van GEERT VAN DELLEN en GRIETJE DANIELS RIJKEN.
Roelf was bakker van beroep en woonachtig te Grootegast.

Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 30-06-1832 te Haren met BERENDJE HARMENS TOR, 24 jaar oud, geboren op 07-01-1808 te Kropswolde (Nieuwe Compagnie), overleden op 01-11-1859 te Haren op 51-jarige leeftijd, dochter van HARM JANS TOR en HENDERIKA JANS HINDRIKS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  ANDRIES ROELFS, geboren op 14-01-1827 te Sebaldeburen, overleden op 19-11-1830 te Grootegast op 3-jarige leeftijd.
   2.  GRIETJE ROELFS, geboren op 08-11-1828 te Sebaldeburen, overleden op 20-11-1828 te Sebaldeburen, 12 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  ANDRIES ROELFS, broodbakker, geboren op 16-09-1832 te Haren, overleden op 09-07-1896 te Onnen op 63-jarige leeftijd.
Andries diende van 1851 - 1856 bij het derde regiment infanterie.
Hij woonde in eerste instantie te Zuidlaarderveen, later in Donderen en Haren.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-04-1861 te Haren met WILLEMTJE ELEMA, 30 jaar oud, geboren op 11-05-1830 te Helpman, dochter van JAN LUKAS ELEMA, stelmaker, en TRIENTJE JOCHEMS.
   4.  HENDERICA ROELFS, geboren op 30-10-1834 te Haren, overleden op 30-12-1888 te Hoornschedijk op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-01-1862 te Haren met ANTONI(E) BRINK, 30 jaar oud, dienstknecht / arbeider (1863-1894), geboren op 17-03-1831 te Onnen, overleden op 08-05-1906 te Haren op 75-jarige leeftijd, zoon van LUKAS BRINK, landbouwer, en JANNA PAUWELS.
Uit huwelijk Brink-Nijdam zijn 4 kinderen bekend, tw. Roelf, Janna, Berend en Lukas.

   5.  JANTJE ROELFS, dienstmeid, geboren op 08-10-1836 te Haren, overleden op 16-04-1901 te Haren op 64-jarige leeftijd.
Jantje kreeg op 7-6-1865 te Haren een levenloos kind.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-11-1865 te Haren met AREND PIETERS, 36 jaar oud, Fabrikant, geboren op 22-08-1829 te Haren, zoon van JAN PIETERS en AALTJE MULDER.
Arend was weduwenaar van Geeske Vaster. Van beroep was hij eerst Slager (1865) en later Fabrikant (1878) en Olieslager (1894).

Uit het gezin Pieters-Nijdam zijn 6 kinderen bekend.
Twee hiervan zijn levenloos geboren (1876 en 1878)
.
   6.  HARM ROELFS, landbouwer, geboren op 27-08-1838 te Haren, overleden op 15-03-1878 te Paterswolde op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-06-1861 te Eelde met ABELINA SLUITER, 20 jaar oud, arbeidster, geboren op 17-09-1840 te Haren, overleden op 12-04-1912 te Groningen op 71-jarige leeftijd, dochter van EGBERT SLUITER, landbouwer te Paterswolde, en HILLECHIEN BRINK.
Abelina kreeg nadat zij weduwe was geworden nog een dochter Hillechien (geb.7-2-1886). De geboorteakte meldt : moeder is weduwe van Harm Nijdam).

Abelina ging op 22-05-1894 (bijna 54 jaar en weduwe) van Eelde naar Groningen.

   7.  AALTJE ROELFS, geboren op 24-10-1840 te Haren, overleden op 07-06-1875 te Hoornsedijk op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 08-03-1873 te Haren met HENDRIK HENDRIKS NIJDAM, 45 jaar oud, veehouder, geboren op 02-10-1827 te Hoornsedijk, overleden op 08-02-1891 te Hoornsedijk op 63-jarige leeftijd, zoon van HENDRIK BERENDS NIJDAM, Landbouwer, en GEERTRUID HENDRIKS TIMMER. {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-05-1855 te Haren met AGNIET JANS JANSEN, 26 jaar oud, geboren op 28-08-1828 te Hoornsedijk, overleden op 27-01-1871 te Hoornsedijk op 42-jarige leeftijd, dochter van JANNES WOPKES JANSEN, Veehouder en koemelker aan de Hoornschedijk 120, en HARMTIEN ROELFS NIJDAM. Hij is later gehuwd op 50-jarige leeftijd op 23-03-1878 te Haren met ANTJE JOHANNES VISSER, 35 jaar oud, geboren op 13-04-1842 te Harendermolen, overleden op 16-11-1915 te Hoorschedijk op 73-jarige leeftijd, dochter van JOHANNES THOMAS VISSER, Visser, en JANNA OOSTERVELD.}
   8.  ROELF ROELFS, landbouwer, geboren op 21-01-1843 te Hoornsedijk, overleden op 25-02-1929 te Paterswolde op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 13-12-1866 te Eelde met MAIKE BEERLING, 26 jaar oud, Koopvrouw, geboren op 26-10-1840 te Paterswolde, overleden op 14-01-1874 te Paterswolde op 33-jarige leeftijd, dochter van HENDRIK BEERLING, koopman, en IJKE ZEILSTRA.
Bij het aangaan van het huwelijk met Maike wordt dochter Ike door Roelf gewettigd.

Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 27-11-1875 te Eelde (getuige(n): De broer van de bruidegom Berend Nijdam) met HINDERKIEN EVERTS HENDRIKS, 44 jaar oud, geboren op 10-05-1831 te Paterswolde, overleden op 11-02-1908 te Paterswolde op 76-jarige leeftijd, dochter van EVERT HENDRIKS en AALTIEN HENDRIKS STEL.
   9.  JANNA ROELFS, geboren op 28-09-1847 te Hoornsedijk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-11-1872 te Haren met JAN BRINK, 26 jaar oud, koetsier te Winschoten, geboren op 18-06-1846 te Roden, zoon van ALBERT LUCAS BRINK, tolgaarder, en ANTIEN JANS THIE.
   10.  BEREND ROELFS, bakker, geboren op 13-04-1851 te Hoornsedijk, overleden op 09-03-1899 te Hoornschedijk op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-06-1873 te Haren met AALTIEN BRINK, 25 jaar oud, geboren op 04-02-1848 te Eelde, overleden op 11-08-1907 te Hoorschedijk op 59-jarige leeftijd, dochter van ALBERT LUCAS BRINK, tolgaarder, en ANTIEN JANS THIE.
In de huwelijksakte werd vermeld dat Andries Nijdam toeziend voogd was van Bruidegom!


VIIt    JAN ANDRIES NIJDAM, arbeider, geboren te Hoornschedijk, gedoopt op 19-12-1802 te Haren, overleden op 21-06-1881 te Hoornschedijk op 78-jarige leeftijd, zoon van ANDRIES BERENDS NIJDAM (zie VIf) en JANTIEN JANS KUIPERS.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 13-08-1829 te Haren met JANTJE JANS VAN LOO, 27 jaar oud, gedoopt op 23-05-1802 te Haren, overleden op 09-04-1850 te Haren op 47-jarige leeftijd, dochter van JANNES JACOBS VAN LOO en AALTJE JANS.
Jan zijn signalement luidde: lang 1 el, 7 palm, 1 duim en 1 streep (1.73½ M), aangezicht lang, voorhoofd rond, ogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond en haar bruin.
Als beroep werd in 1888 (overlijden van zoon Jan) Kastelijn opgegeven.

Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 19-04-1851 te Groningen met TRIENTJE WILLEMS SESSELAAR, 46 jaar oud, gedoopt op 03-03-1805 te Hoogezand, overleden op 23-06-1880 te Hoornschedijk op 75-jarige leeftijd, dochter van WILLEM SESSELAAR, kuiper, en OKJE BEERDA. {Zij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-03-1831 te Haren met HENDRIK OOSTERVELD, geboren april 1799 te Haren, gedoopt op 14-04-1799 te Haren, overleden op 01-05-1848 te Haren, zoon van JAN LUKAS en JANTIEN JANS, huw I.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  ANDRIES JANS, Molenaar, geboren op 10-09-1829 te Hoornsedijk, overleden op 04-12-1884 te Hemmen (Haren) op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 26-11-1853 te Haren met AALTJE JANS PIETERS, 21 jaar oud, geboren op 23-12-1831 te Haren, overleden op 08-01-1855 te Hoornsedijk op 23-jarige leeftijd, dochter van JAN EGBERTS PIETERS, landbouwer, en GRIETJE LUKAS.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 01-05-1858 te Haren met GEESJE SCHUT, 24 jaar oud, geboren op 17-10-1833 te Haren, overleden op 26-03-1930 te Haren op 96-jarige leeftijd, dochter van KORNELIS SCHUT, arbeider, en LAMMECHIEN BRINK.
   2.  AALTJE JANS, geboren op 23-10-1831 te Hoornschedijk (Haren), overleden op 07-01-1896 te Haren op 64-jarige leeftijd.
Aaltje bleef ongehuwd.

   3.  JANTJE JANS, geboren op 05-05-1836 te Hoornsedijk, overleden op 12-05-1916 te Haren op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-05-1860 te Haren met JAN JOCHUMS ELEMA, geboren 1834 te Groningen, zoon van JAN LUKAS ELEMA, stelmaker, en TRIENTJE JOCHEMS.
   4.  JAN JANS, landbouwer, geboren op 07-10-1842 te Hoornsedijk, overleden op 15-02-1888 te Groningen op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-11-1870 te Haren met JANTJE SMILDA, 36 jaar oud, geboren op 07-04-1834 te Zevenhuizen, overleden op 21-06-1921 te Ede op 87-jarige leeftijd, dochter van EGBERT JANS SMILDA en DIEUWKE GIRBES BUIST.
Jan lootte in 1861 nr. 30, behoefde geen dienst te doen.


VIIu    BEREND ARENTS NIJDAM, arbeider, geboren 1765 te Hoornsedijk, overleden op 30-06-1828 te Hoornsedijk, zoon van ARENT GEERTS en ANTJE BERENDS NIJDAM (zie VIg).
Gehuwd voor de kerk op 22-03-1787 te Haren met ALBERDINA SYTZES NIJDAM (Albertje Sieses), 23 jaar oud (zie VIIj).
Berend en Alberdina hebben in 1803 drie inwonende kinderen.
In 1812 op nr. 117 naamsaanname: kinderen Antje 22, Trientje 17, Arend 7.

Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder VIIj).
 
VIIv    GEERT ARENTS NIJDAM, geboren op 23-11-1767 te Hoornsedijk, gedoopt op 06-12-1767 te Haren, overleden op 04-05-1834 te Paterswolde op 66-jarige leeftijd, zoon van ARENT GEERTS en ANTJE BERENDS NIJDAM (zie VIg).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 23-03-1794 te Haren met AALTJE ATES PAMMA (Panma/Pama), 23 jaar oud, geboren op 12-09-1770 te Slochteren-Scharmer, overleden op 16-09-1844 te Paterswolde op 74-jarige leeftijd, dochter van ATE HARMS PA(M)MA en ANTJE MEINTS.
Geert Arends is in 1797 arbeider bij Hulshof op De Braak in Paterswolde.
Bij de naamsaaname in 1812 wordt het gezin op nr.117 alsvolgt weergegeven: kinderen Arent 16, Ate 13, Jan 9, Harm 2, Antje 6.
In 1807 woonde hij nog in het huis ernaast en had 4 kinderen. Zijn beroep was Pakkendrager, Arbeider en Koopman.

Uit dit huwelijk:
   1.  AREND GEERTS, Beurtschipper, geboren op 04-01-1796 te Paterswolde. Vlak bij "de Braak".
Gedoopt op 10-01-1796 te Eelde, overleden op 04-01-1878 te Paterswolde op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-11-1823 te Eelde met ELISABETH (ABELS) ABELS, 21 jaar oud, geboren op 14-08-1802 te Eelde, gedoopt op 22-08-1802 te Eelde, overleden op 25-06-1884 te Zuidlaren op 81-jarige leeftijd, dochter van ABEL ROELFS ABELS en JANTIEN JANS HARTLIEF.
Arend was eerst Landbouwer, later Beurtschipper en rond 1844 ook Bakker.

Arend Geerts en broer Ate Geerts Nijdam kopen op 22-6-1829 de Schipperij, etc. met huisnummer 131 voor 2000 gld. van Jonkheer Jan Ernst Willem van Gesseler te Groningen.

In 1832 zijn Arend Geerst en cons. eigenaar van een huis aan de Brinkhovenlaan bij de Eelder schipsloot met gracht aan drie zijden van het huis.
In 1850 woont broer Ate hier nog als schipper en is Arend broodbakker in huis 137 (hoek Hoofdweg / Vennerstraat noordzijde).

(Bron: oa. DrenLias 2004)
.
   2.  ATE GEERTS, Beurtschipper, geboren op 03-05-1798 te Paterswolde, gedoopt op 03-06-1798 te Eelde, overleden op 29-04-1888 te Eelde op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-04-1825 te Eelde met FENNA (ABELS) ABELS, 20 jaar oud, geboren op 16-07-1804 te Eelde, gedoopt op 29-07-1804 te Eelde, overleden op 15-09-1866 te Paterswolde op 62-jarige leeftijd, dochter van ABEL ROELFS ABELS en JANTIEN JANS HARTLIEF.
Ate was zowel landbouwer als beurtschipper geweest. Voor zij Militaire verplichtingen diende hij vijf jaren bij de 8-ste afdeling infanterie.

Ate Geerts en Arend Geerts Nijdam kopen op 22-6-1829 de Schipperij, etc. met huisnummer 131 voor 2000 gld. van Jonkheer Jan Ernst Willem van Gesseler te Groningen.
In 1832 zijn Arend Geerts en cons. eigenaar van een huis met hof, singels, geboomte en 1,5 ha. hooiland aan de Brinkhovenlaan (16) bij de Eelder schipsloot met gracht aan drie zijden van het huis. In 1850 woont Ate hier nog als schipper en is Arend broodbakker in huis 137 (hoek Hoofdweg / Vennerstraat noordzijde).

In Ate zijn overlijdensakte werd zijn moeder Aaltje Panman ipv Pama genoemd. Als geb. maand werd mei ipv juni genoemd.

   3.  JAN GEERTS, beurtschipper, geboren op 05-01-1803 te Eelde, gedoopt op 16-01-1803 te Eelde, overleden op 03-09-1853 te Paterswolde op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-05-1830 te Eelde met EGBERTIEN BEERLING, 26 jaar oud, gedoopt op 13-11-1803 te Paterswolde, overleden op 10-08-1853 te Paterswolde op 49-jarige leeftijd, dochter van HENDRIK WILLEMS BEERLING en MARCHIEN DIRKS ARENDS.
In 1850 woonden Jan en broer Harm op nr. 114 (Paterswolder Schipsloot), met beroep Schipper.

   4.  ANTJE GEERTS, geboren op 20-03-1806 te Haren, gedoopt op 06-04-1806 te Eelde, overleden op 20-08-1881 te Kloosterveen op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15-05-1836 te Assen met HARM HENDRIKS STRABBING, 34 jaar oud, geboren op 23-02-1802 te Groningen, gedoopt op 15-03-1802 te Groningen, overleden op 22-10-1882 te Kloosterveen (Assen) op 80-jarige leeftijd, zoon van HENDRIK HENDRIKS STRABBING en AALTIEN HARMS SMIT.
Van 1833 tot 1835 was Antje Dienstbode ten huize van fam. Tonckens, Rechter te Assen.

Ten tijde van het huwelijk was Harm reeds weduwe van Saartje Fritser.
Op 25-2-1839 werd een levensloos kind van mannelijk geslacht geboren.
Het gezin woonde toen in Kloosterveen bij Assen.

Het Huisregister (Bevolkingsregister) uit 1840 meldt dat Uit het 1e huwelijk Saartje is geboren, aangezien zij dan 12 jaar oud is.
Hendrik wordt vermeld met een leeftijd van 4 jaar (*1836).

Het Huisregister van 1843 en 1847 (Bevolkingsregister) meldt het gezin van Antje en Harm (1843-2 kinderen resp. Aaltien en Hendrik / 1847-3 kinderen resp. Hendrik, Aaltien en Marchien), naast het feit dat Harm Zaagmolenaarsknecht op de zaagmolen van Jonkheer A.W. ten Holthe in Dwingelo is.

Info uit het Drents archief geeft aan dat Antje naar de USA emigreerde.
Het moet haar niet zijn bevallen, aangezien zowel Antje als haar man Harm Strabbing in Kloosterveen (resp. 1881 en 1882) overleden.

Uit dit gezin is verder 3 kinden bekend, tw. Hendrik, geb. 1832.
{Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-05-1827 te Assen met SAARTJE FRITSER, 29 jaar oud, geboren op 20-12-1797 te De Kijl, overleden op 24-12-1827 te Smilde op 30-jarige leeftijd.}
   5.  HARM GEERTS (Harm NYDAM), schipper / koopman, geboren op 29-08-1809 te Paterswolde, gedoopt op 10-09-1809 te Haren, overleden op 04-03-1888 te Groningen op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-04-1834 te Eelde met GEESSIEN ROELFS NIJDAM (Gesina/Geessien Nydam), 24 jaar oud, gedoopt op 18-03-1810 te Haren, overleden op 02-11-1894 te Paterswolde op 84-jarige leeftijd, dochter van ROELF SYTZES NIJDAM (zie VIIl) en AGNIETE HENDRIKS NAGELDER.
Harm lootte in 1828 nr. 21 voor de militaire dienst, kwam vrij door het nemen van een plaatsvervanger; lang 1 el 6 palm en 2 duim (1.65), aangezicht langwerpig, voorhoofd plat, ogen bruin, neus spits, mond gewoon, kin lang en haar bruin.
In 1850 woonden Harm en broer Jan op nr. 114 (Paterswolder Schipsloot), met beroep Schipper.
Zowel zijn achternaam als van Geessien kwam ook als NYDAM voor.
Harm was beurtschipper van beroep, wonende te Paterswolde.


VIIw    JELTIEN GJALTS NIJDAM, landbouwer, geboren te Hoornsedijk, gedoopt op 29-04-1778 te Haren, overleden op 14-08-1845 te Hoornschedijk op 67-jarige leeftijd, dochter van GJALT BERENDS NIJDAM (zie VIh) en ANTJE A(L)LES "van Haren" (ANNEGJE AALDERS).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 01-04-1804 te Haren met BEREND SYTZES NIJDAM (zie VIIk).
Berend was landbouwer aan de Hoornsche dijk onder Haren.
{Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 30-03-1794 te Haren met MINKE ANDRIES NIJDAM, 21 jaar oud (zie VIIo).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder VIIk).
 
VIIx    ANDRIES GJALTS NIJDAM, landbouwer aan de Hoornse dijk, geboren dec. 1780 te Hoornsedijk, gedoopt op 17-12-1780 te Haren, overleden op 30-08-1829 te Hoornschedijk, zoon van GJALT BERENDS NIJDAM (zie VIh) en ANTJE A(L)LES "van Haren" (ANNEGJE AALDERS).
Gehuwd voor de kerk (1) op 01-06-1809 te Haren met ANNECHIEN HARMS "van Vries" SNOEK (Annegje Harms), 25 jaar oud, gedoopt op 21-09-1783 te Haren, overleden op 02-11-1813 te Haren op 30-jarige leeftijd, dochter van HARM EVERTS en ROELOFJEN JANS "van Yde".
Gehuwd (2) op 15-05-1814 te Haren met GEERTJE MARTENS VENEMA, geboren 1766 te Tolbert, gedoopt op 01-06-1766 te Leek, overleden op 21-09-1827 te Hoornschedijk, dochter van MARTEN JANS VENEMA en HILLIGJE HARMS. {Zij was eerder gehuwd op 30-12-1787 te Haren met JAN JANS KUIPERS, Landbouwer, geboren circa 1760.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  ANTJE ANDRIES, geboren op 05-07-1810 te Hoornschedijk, gedoopt op 08-07-1810 te Haren, overleden op 03-08-1871 te Haren op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 01-10-1829 te Haren met BERENT JANSEN, 22 jaar oud, geboren op 23-12-1806 te Hoornschedijk, overleden op 24-11-1860 te Haren op 53-jarige leeftijd, zoon van WOPKE JANS JANSEN en AALTIE ANDRIES NIJDAM (Alkien) (zie VIIn).
Uit het gezin Jansen-Nijdam zijn 4 kinderen bekend, te weten Wopke, Berend, Annechien en Alke JAnsen.
Berend was arbeider / landbouwer.

(ongedateerd verm. 1835), akte van transport
Verkoper: Antje Nijdam en man Berend Jansen, arbeider en slachter te Haren
Koper: Roelfien Nijdam en man Jan Willems Meulman, landbouwer Eelde
Het verkochte: helft van stukje land, geheel in gebruik bij Jan Alberts van Bergen voor grondpacht f 8,- p.j., C 274 te Paterswolde, geërfd van hun vader A.G. Nijdam
Koopsom: f 60,-, voldaan.
   2.  ROELOFJE ANDRIES, geboren op 11-06-1812 te Haren, overleden op 05-05-1900 te Eelde op 87-jarige leeftijd.
Rond 1830 woonde Roelfien bij haar zus en zwager (Antje N. en Berend J.) in, aangezien haar ouders bij het trouwen van zus Antje in 1829 reeds overleden waren.

Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 30-05-1835 te Eelde met JAN WILLEMS MEULMAN, geboren okt. 1810 te Paterswolde, gedoopt op 21-10-1810 te Eelde, overleden op 15-09-1857 te Hoornschedijk, zoon van WILLEM JANS MEULMAN en AALTIEN JANS HARTLIEF
(ongedateerd verm. 1835), akte van transport
Verkoper: Antje Nijdam en man Berend Jansen, arbeider en slachter te Haren

Koper: Roelfien Nijdam en man Jan Willems Meulman, landbouwer Eelde
Het verkochte: helft van stukje land, geheel in gebruik bij Jan Alberts van Bergen voor grondpacht f 8,- p.j., C 274 te Paterswolde, geërfd van hun vader A.G. Nijdam
Koopsom: f 60,-, voldaan

12 april 1839, akte van transport (reg. 14-6-1839)
Verkoper: Geert Jans Rutgers, veenbaas, Jan Kornelis Rutgers, Harm Kornelis Rutgers, Kornelis Jans Rutgers, timmerlieden en Willem Jans Rutgers, tapper en winkelier, alle te Paterwolde
-Koper: Jan Willems Meulman en vrouw Roelfien Andries Nijdam, landbouwers Eelde
Het verkochte: behuizing nr. 79 te Eelde met hof en kamp, ten O. de weg, ten Z. Kornelis Hilbrants, ten W. de Hooiweg, ten N. hr. G.L. Gasinjet en anderen, = D 51 t/m 53
Koopsom: f 660,-, voldaan 6-2-1840
Bijz. lasten: 11 koppen en 2 maatjes huisrogge voor de predikant (= ca. f 0,50)
Bijzonderheden: met banderolle: "goed voor f 600,-, J.W. Meulman"

3 april 1843, akte van transport
Verkoper: Luite Jans Meulman, landbouwer Eelde
-Koper: Jan Meulman en Roelfien Nijdam, arbeider Eelde
Het verkochte: akker de Papeling D389, ten O. Remmelt Groenewold, ten W. Roelf Stel, 27 j. geleden geërfd van ouders van Jan Meulman
Koopsom: f 103,-, huurwaarde f 4,28

1 mei 1844, schuldbekentenis
Debiteur: Jan Willems Meulman, landbouwer, en vrouw Roelfien Andries Nijdam, w. Eelde
Crediteur: Salomo Josef Levi, landbouwer
Bedrag, %, datum: f 250,-, 4 %, 1-5-1845
Bijzonderheden: in de marge: van Luchtenborg, Henderk Arens; op achterzijde van huurcontract (zie boven)
.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 20-11-1858 te Eelde met JAN HARTLIEF MEULMAN, 38 jaar oud, geboren op 11-02-1820 te Eelde, overleden op 04-04-1904 te Eelde op 84-jarige leeftijd.
Deze Jan Hartlief is een jongere broer van Jan Willems.
Hij kreeg de toevoeging Hartlief na overlijden van zijn oudere broer Jan. Hij huwde zijn schoonzus na overlijden van zijn broer.
Zoon van WILLEM JANS MEULMAN en AALTIEN JANS HARTLIEF,
21 januari 1871, testament Notaris: Anthonij Homan te Vries Getuigen: Hendrik Polling, oud-rijksveldwachter, nu z.b., Markus Enting, arbeider, beide te Vries Erflater: Roelfje Nijdam, echtgen. van Jan Hartlief Meulman, grondeigenaresse Eelde Erfgenaam: zoon Andries Meulman uit haar huwelijk met wijlen Jan Meulman Bepaling: Aan hem boven zijn wettig erfdeel haar aandeel in boerenbehuizing, hof en kamp bouwland, zoals door haar en haar echtgenoot in gebruik.

24 februari 1879, schuldbekentenissen
Debiteur: Geert Ates Nijdam, landbouwer Paterswolde
Crediteur: Jan Hartlief Meulman, landbouwer Eelde
Bedrag, %, datum: f 300,- en f 200,-, terugbetalen 12-5-1879, 4,5 %, terugbetaald 14-4 (f 100,-), 28-4 (f 150,-), 17-5 (f 300,-)
.

VIIy    SIKKO RINZES NIJDAM, schipper, geboren 1778 te Grouw, overleden op 28-02-1820 te Grouw, zoon van RINZE SIKKES, koopman, en GRIETJE GOSSES NIJDAM (zie VIi).
Gehuwd voor de kerk op 01-01-1804 te Grouw met JACOBJE JANS GORTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  GRIETJE SIKKES, geboren 1805, overleden op 24-02-1812 te Grouw.
   2.  SAAKJE SIKKES, geboren 1807 te Grouw, overleden op 15-12-1888 te Rauwerd.
Gehuwd op 13-06-1835 te Idaarderadeel met HOTZE JOHANNES GORTER, geboren circa 1808, zoon van JOHANNES JANS GORTER en JETSKE HOTZES.

VIIz    JAN JOHANNES VLEER, schipper, geboren circa 1768 te Grouw, overleden op 02-03-1806 te Compagnie Jubbega, zoon van JAN GERBENS VLEER (Johannes Gerbens Fleer) (zie VIj) en AALTJE JURRES.
Gehuwd voor de kerk circa 1788 te Oldeboorn met AAFKE SIKKES SIK(S)MA, "van Oldeboorn".
Uit dit huwelijk:
   1.  GEESKE JANS, geboren 1788 te Oldeboorn, overleden op 08-03-1870 te Utingeradeel.
Gehuwd op 31-12-1812 te Oldeboorn met SIEBREN JACOBS DE NES, geboren 1784 te Oldeboorn, overleden voor 1870, zoon van JACOB ABES DE NES, IJkmeester, en SAAKJE SIEBRENS.
Geeske tekent de huwelijksakte met "Geiske Jans Vler".
Haar moeder Aafke is bij de huwelijksluiting aanwezig.
Uit het gezin De Nes-Vleer zijn 2 kinderen bekend, tw. Jacob en Jan.

   2.  JOHANNES JANS, schippersknecht, geboren 1800 te Oldeboorn, overleden op 24-02-1816 te Oldeboorn.

VIIaa    HOITE ANNES NIJDAM (Hoyte Annes), Boer, geboren op 02-02-1751 te Syteburen, overleden op 20-10-1851 te Grouw op 100-jarige leeftijd, zoon van ANNE HOITES NIJDAM (zie VIan) en TRIJNTJE SYBES NIJDAM (zie VIk).
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 18-07-1784 te Grouw met BOUKJE JELLES, 27 jaar oud, gedoopt op 26-09-1756 te Grouw, dochter van JELLE HENDRIKS en IJBELTJE SYTZES.
Hoite Annes was boer op "Driehuis" onder Grouw. Hij bereikte de leeftijd van 100 jaar en 7½ maand en was daarmee de eerste NIJDAM die 100 jaar werd.
Hij was doopsgezind van godsdienst.

- Op 18-06-1781 was Hoite Annes op Driehuis geld schuldig aan AUKE AUKES en TIJTIE TJEERDS te Wartena (Idaarderadeel R.10, fol. 416).

Hoite Annes ontving op zijn honderdste verjaardag een felicitatiebrief, geschreven door zijn "toegenegen" vriend W.K. Politiek. Deze brief is in het bezit van de Nijdam familie uit Hoorn.

In de naamsaannameakte van 1811 werden zijn 6 kinderen vermeld, naast de melding dat hij de naam Nijdam al had.

Uit dit huwelijk:
   1.  JELLE HOITES, Boer, geboren op 19-06-1785 te Grouw, gedoopt op 28-08-1785 te Grouw.
Jelle deed op 30 aprl 1818 te Oosterlittens belijdenis.
Overleden op 20-06-1821 te Oosterlittens op 36-jarige leeftijd.
Overleden op Oosterlittens nr. 22.
In de overlijdensakte wordt zijn vrouw Trijntje vermeld met de achternaam Peters.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-05-1814 te Roordahuizum met TRIJNTJE GOOITZE(N)S PETERS, 20 jaar oud, geboren op 25-05-1793 te Roordahuizum, gedoopt op 16-06-1793 te Roordahuizum.
Trijntje deed op 30 april 1818 te Oosterlittens belijdenis.
Overleden jan 1823 te Oosterlittens, dochter van GOOITZEN EELTJES en EEKE SIERKS.
Ten tijde van aangaan huwelijk was Jelle nog boerenknecht en Trijntje boerenmeid.
Getuigen waren : Vader Hoite Nijdam, Jan Renses Boersma, Haring Rinses de Jong en Rinse Wytzes de Jong (allen onverwant).
(Bron: Roordahuizum, Aktenr. 8).

Uit dit huwelijk met Trijntje zijn voor zover bekend geen kinderen geboren.

Memories kantoor Sneek

Bron: Memories van successieSoort registratie: Inschrijving Memorie van successiePlaats: Sneek
Bijzonderheden:
Filmnummer: 272
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

zoon van Hoyte Annes Nijdam, boer te Grouw & Baukje Jelles; broer van Hendrik, idem aldaar, Antje (vrouw van Durk Tjeerds Oedsma, idem aldaar), Anne, idem te Baard, Ybeltje (vrouw van Durk Smeding, mr.kuiper Roordahuizum) en Trijntje Hoites Nijdam (vrouw van Andries Nammeles Warringa, timmerknecht Oldeboorn).

Overledene
Jelle Hoites Nijdam overleden op 20-06-1821 wonende te Oosterlittens
.
   2.  ANNE HOITES, Boer, geboren op 25-08-1787 te Grouw, overleden op 12-05-1861 te Grouw op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 05-10-1820 te Idaarderadeel met GEESKE RUURDS AKKERMAN, geboren 1798 te Oldeboorn, overleden op 24-03-1875 te Idaarderadeel, dochter van RUURD HOBBES AKKERMAN en MARTJE PAULUS.
   3.  TRIJNTJE HOITES, geboren 1789 te Grouw, overleden op 15-04-1863 te Utingeradeel.
Gehuwd op 07-05-1816 te Utingeradeel met ANDRIES NAMLES WARINGA, Timmerknecht te Oldeboorn (1821), geboren 1785 te Oldeboorn, zoon van NAMLE DIRKS WARINGA en MINKE ANDRIES.
   4.  YBELTJE HOITES, geboren 1791 te Grouw, overleden op 26-02-1855 te Idaarderadeel.
Gehuwd op 29-05-1817 te Idaarderadeel` met DURK ANDRIES SMEDING, geboren 1794 te Wirdum, overleden op 16-04-1852 te Idaarderadeel, zoon van ANDRIES DURKS SMEDING en SIPKJE DOUWES.
Uit dit huwelijk Smeding-Nijdam zijn 4 kinderen bekend.
Sipkje, Baukje, Antje en Andries.

   5.  HENDRIK HOITES, Boer, geboren op 29-05-1794 te Grouw, overleden op 26-10-1876 te Grouw op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-06-1817 te Idaarderadeel met TIETJE TJEERDS OETSMA (Tjettje Tjeerds), geboren 1799 te Grouw, overleden op 02-11-1827 te Grouw, dochter van TJEERD YNSES OETSMA en JANKE DURKS.
Hendrik was woonachtig op "Klein-Fenwierstra" onder Grouw.
Hij kwam hier doordat hij huwde met Tjettje, die geboren en woonachtig bij ouders was op deze boerderij.

Op Hendrik zijn Militaire oproep stond zijn signalement: lang 1 el, 5 voet, 2 streep, (1.52 M.) aangezicht rond, voorhoofd klein, ogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond, haar bruin.

Na overlijden van Hendrik werd de navolgende overlijdens-advertentie geplaatst :

Heden overleed, na eene korte ongesteldheid, onze waarde Vader en Grootvader

HENDRIK HOITES NIJDAM

in den ouderdom van ruim 82 jaren.

Grouw, 26 oktober 1876.
N. NIJDAM
H. NIJDAM
G. NIJDAM
.
   6.  ANTJE HOITES, geboren 1797 te Grouw, overleden op 08-05-1830 te Grouw.
Gehuwd (1) op 26-06-1819 te Idaarderadeel met DURK TJEERDS OETSMA, geboren circa 1795 te Grouw, overleden op 18-04-1825 te Grouw, zoon van TJEERD YNSES OETSMA en JANKE DURKS.
Gehuwd (2) op 11-02-1830 te Idaarderadeel met JELLE AUKES SYTEMA.

VIIab    JELMER WILLEMS NIJDAM, boer, geboren 1749 te Vleerbosch (gezindte: dg), overleden op 28-03-1824 te Oldeboorn, zoon van WILLEM JELMERS, Boer en kooiker op de "Groot-Vleerbosch", en GERBRICH SYBES NIJDAM (zie VIl).
Gehuwd voor de kerk op 02-12-1792 te Oldeboorn met JOUKJE LINZES SMEERKE, 26 jaar oud, gedoopt op 02-03-1766 te Oudega (Smal.), overleden op 22-12-1839 te Oldeboorn op 73-jarige leeftijd, begraven op 27-12-1839 te Oldeboorn, dochter van LINZE JOHANNES, boer, en SJOUKJE BARTLES.
Jelmer was doopsgezind, woonde eerst op de Vleerbosch onder Boornbergum, later was hij boer te Oldeboorn.
In 1811 nam Jelmer de familienaam Nijdam aan te Oldeboorn.
In de akte werd gemeld dat hij 2 kinderen had.

1826 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi
Gemeente: Utingeradeel
Royement, akte niet aanwezig
- Joukjen Linzes te Oldeboorn, weduwe van Jelmer Willems Nijdam
- Sjoukjen Jelmers Nijdam te Oldeboorn, gehuwd met Pieter Pieters de Jong
- Hotske Reitses de Jong te Oldeboorn, weduwe van Willem Jelmers Nijdam
- Fokjen Rienks te Oldeboorn, weduwe van Lieuwe Klases

1829 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi
Gemeente: Utingeradeel
Royement, akte is wel aanwezig
- Joukje Linzes te Oldeboorn, weduwe van Jelmer Willems Nijdam
- Sjoukjen Jelmers Nijdam te Oldeboorn, gehuwd met Pieter Pieters de Jong
- Hotske Reitzes de Jong, weduwe van Willem Jelmers Nijdam als voogd over haar
kinderen
- Jentje Jelles de Groot te Poppingawier
- Jaike Willems Nijdam te Poppingawier

Toen Joukje op 74 jarige leeftijd overleed (wegens "krachtverval"), was zij inwonend bij haar schoondochter die weduwe was van Willem Jelmers.

Uit dit huwelijk:
   1.  WILLEM JELMERS, boer te Oldeboorn, geboren op 07-09-1793 te Oldeboorn, overleden op 23-03-1826 te Oldeboorn op 32-jarige leeftijd, begraven op 28-03-1826 te Oldeboorn.
Lootte in 1814 nr. 2 voor de militaire dienst, kwam vrij door het nemen van een plaatsvervanger, lang 5 voet 5 duim en 1 streep (1.73½), aangezicht rond, voorhoofd breed, ogen licht bruin, neus groot, mond groot en haar bruin.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-05-1818 te Utingeradeel met HOTSKE REITZES DE JONG, 26 jaar oud, geboren op 23-12-1791 te Oldeboorn, overleden op 02-03-1876 te Oldeboorn op 84-jarige leeftijd, dochter van REITZE HOTZES DE JONG en JETSKE JELLES DIJKSTRA,
1825 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi
Gemeente: Utingeradeel
Koopakte
Betreft de verkoop van 1/2 gedeelte in een stuk hooiland te Terkaple, koopsom
fl. 300
- Trijntje Reitses de Jong te Langezwaag, gehuwd met Jouke Sieses de Jong,
verkoper
- Willem Jelmers Nijdam te Oldeboorn, gehuwd met Hotske Reitses de Jong, koper

1826 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi
Gemeente: Utingeradeel
Provisionele en finale toewijzing en inhouding
Betreft de verkoop van onroerend goed; en een fenstuk ingehouden te Oldeboorn
- Jan Uiltjes de Zee te Oldeboorn, verkoper
Betreft de koop van een fenstuk, koopsom fl. 400
- Willem Jelmers Nijdam te Oldeboorn, koper
Betreft de koop van maden, koopsom fl. 298
- Jelle Hendriks Langhout te Oldeboorn, koper

1832 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi
Gemeente: Utingeradeel
Inventaris
- Willem Jelmers Nijdam, erflater; in leven woonachtig te Oldeboorn

Bron : Tresoar
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 109017
Repertoirenr.: 17 d.d. 21 februari 1832

1850 Oldeboorn, notaris W. A. Evertsz
Gemeente: Utingeradeel
Koopakte
Betreft de verkoop van een huizinge te Oldeboorn
- Fokke Beetsma te Oldeboorn, verkoper
- Hotske Reitzes de Jong te Oldeboorn, weduwe van Willem Jelmers Nijdam, koper

Bron : Tresoar
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 109031
Repertoirenr.: 72 d.d. 9 december 1850.
   2.  JOUKJEN JELMERS (Sjoukje), geboren op 19-05-1795 te Boornbergum, overleden op 19-01-1851 te Utingeradeel op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-05-1818 te Utingeradeel met PIETER PIETERS DE JONG, geboren circa 1795,
1840 Oldeboorn, notaris W. A. Evertsz
Gemeente: Utingeradeel
Boedelscheiding
- Sjoukje Jelmers Nijdam te Oldeboorn, gehuwd met Pieter Pieters de Jong,
erfgenaam
- Hotske Reitzes de Jong te Oldeboorn, weduwe van Willem Jelmers Nijdam,
erfgenaam, tevens als moeder van en voogd over Jelmer, Joukje en Reitze Willems
Nijdam
- Jelmer Willems Nijdam, weduwnaar van Joukjen Linzes, erflater

Bron : Tresoar
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 109022
Repertoirenr.: 30 d.d. 21 maart 1840.

VIIac    SYBE WILLEMS NIEUWDAM (NIJDAM), boer te Oudega, geboren op 25-12-1751 te Vleerbosch, gedoopt op 26-04-1789 te Oudega (Smal.).
Sybe werd "op belijdenis" gedoopt, twaalf jaar na zijn huwelijk op 37 jarige leeftijd. Overleden op 04-10-1815 te Oudega op 63-jarige leeftijd.
Sybe zijn naam werd in 1811 door de ambtenaar van de burgelijke stand in Oudega ingeschreven als NIEUWDAM.
Hij was boer op plaats 36 en 39 te Oudega, welke 66 p.m. groot was.
- Op 14.4.1783 waren SYBE WILLEMS en OETSKE HATTUMS 500 gulden schuldig aan WYTSKE RIEMENS, weduwe van RIENK KARSTENS (Smallingerland X.17, fol.311).
In hetzelfde jaar waren zij ook 600 gulden schuldig aan HATTUM GJALTS en FRIETZEN DOUWES (Bron : Smallingerland X.17, 335). Zoon van WILLEM JELMERS, Boer en kooiker op de "Groot-Vleerbosch", en GERBRICH SYBES NIJDAM (zie VIl).
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 20-03-1777 te Oudega met OETSKE HATTUMS HOEKSTRA, 21 jaar oud, geboren op 13-02-1756 te Oudega, overleden op 16-12-1808 te Oudega op 52-jarige leeftijd, dochter van HATTUM GJALTS, boer, en FRIETZEN DOUWES.
Gehuwd (2) op 59-jarige leeftijd op 01-09-1811 te Oudega met TJITSKE RINDERTS KOOISTRA, 40 jaar oud, geboren op 09-12-1770 te Oudega, overleden op 11-08-1846 te Oudega op 75-jarige leeftijd. {Zij is later gehuwd na 1815 met JACOB GJALTS KOOISTRA.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  WILLEM SIEBES, boer, geboren op 27-07-1780 te Oudega (Smal.), gedoopt op 18-06-1789 te Oudega (Sma.).
Willem was boer (en woonachtig) op de Egbertsgaasten onder Nijenga.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 14-09-1805 te Oudega (Smal.) met AALTJE HENDRIKS DE JONG, geboren circa 1780, overleden op 14-04-1819 te Nijega (Smal.), dochter van HENDRIK HENDRIKS DE JONG en AKKE TAEDES.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 18-10-1834 te Smallingerland met GIELKE JANS DE BOER, geboren circa 1810, dochter van JAN ARENDS DE BOER en AAFJE WIEBERENS.
   2.  HATTUM SIEBES, geboren op 07-09-1783 te Oudega, jong gestorven.
   3.  FRIETZEN SIEBES, geboren op 27-12-1784 te Oudega, overleden voor 1789.
   4.  FRIETZEN SIEBES, geboren op 07-09-1789 te Oudega.
Gehuwd met KLAAS HENDRIK JACOBSMA.
   5.  HATTUM SIEBES, geboren op 12-04-1793 te Oudega.
   6.  GEBKE SIEBES, geboren op 11-04-1799 te Oudega.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-02-1823 te Smallingerland met OENE STEVENS VAN KAMMEN.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  REINDERT SIEBES, geboren op 11-06-1810 te Oudega, overleden op 04-10-1832 te Oudega op 22-jarige leeftijd.

VIIad    TJITZE WILLEMS NIJDAM (TIETTE), schipper en koopman te Oldeboorn, geboren circa 1753 te Vleerbosch, overleden voor 1798.
Op 19.2.1786 waren TIETTE WILLEMS en zijn vrouw 1250 guldens schuldig aan AUKEUKE HENDRIKS, schuiteschipper te Akkrum voor de koop van een schip. GERBRIG SYBES was borg. (Utingeradeel J 9,fol.434).
Op 1.6.1786 bekenden TIETTE WILLEMS en JANTJEN HARINGS 300 guldens schuldig te zijn aan GERBRICH SYBES. (Utingeradeel J.10, fol. 12). Zoon van WILLEM JELMERS, Boer en kooiker op de "Groot-Vleerbosch", en GERBRICH SYBES NIJDAM (zie VIl).
Gehuwd voor de kerk op 08-10-1780 te Oudega Sm. Echtgenote is JANTJE HARINGS HARINGSMA, geboren te Akkrum, overleden op 16-12-1798 te Joure, dochter van HARING TJITZES en JANTJEN PYTERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  HARING TIETTES, geboren circa 1788 te Oldeboorn.
In 1799 was Haring nog in leven, doch in 1816 absent zijnde. Vermoedelijk is hij omgekomen tijdens de veldtocht van Napoleon in Rusland.

VIIae    AUKE WILLEMS VLEER (NIJDAM/VLIER), boer, geboren circa 1756 te Vleerbosch, overleden op 17-02-1827 te Warniahuizen, zoon van WILLEM JELMERS, Boer en kooiker op de "Groot-Vleerbosch", en GERBRICH SYBES NIJDAM (zie VIl).
Gehuwd voor de kerk op 09-04-1786 te Oldeboorn met SYTSKE JOHANNES BOTTEMA, geboren 1761 te Oldeboorn, overleden op 17-02-1830 te Warniahuizen, dochter van JOHANNES SIPKES BOTTEMA en HANTJE MURKS DE ZEE.

Tot 1804 was het gezin van AUKE woonachtig op plaats 7 Oldeboorn, daarna op plaats 63 te Warniahuizen (Wantinga-hus onder Oldeboorn), thans (ca.1980) bewoond door de weduwe van der KRIEKE-VLEER.

- Op 2.6.1786 bekenden AUKE WILLEMS en SYTSKE JOHANNES 900 guldens schuldig te zijn aan GERBRICH SYBES (Utingeradeel J.10, fol. 15).

- Op 30.5.1803 werd bij hen te Oldeboorn boter uit de kelder gestolen. (Utingeradeel B.2).

- Op 8.2.1804 kochten zij voor 3700 guldens en 20 stuivers de gerechte helft van zate en landen nr.7, bij AUKE WILLEMS zelf bewoond, van TJERK JOHANNES BOTTEMA en TRIJNTJE SYTZES. (Utingeradeel, proclamatieboek).

- AUKE WILLEMS nam op 17 december in 1811 (via zijn broer !) de naam VLIER aan, welke door de ambtenaar van de burgelijke stand veranderd werd in VLEER.

Deze akte vermeld oa. "Gecompareede zijnde Broeder Auke Willems uit hoofde van derselfs sukkelachte en ziekenlijken omstandigheden, wonende te Oldeboorn, heeft dezelve verklaard, dat hij aanneemt de naam VLEER, voor familienaam, dat hij heeft het volgende tal zonen en dochters : Willem, 12 jaar, Johannes, 11 jaar, Hantje 21 jaar en Gepke 17 jaar, allen wonende te Oldeboorn".
Was getekend door Jelmer Willems Nijdam !!!

- Na het overlijden van AUKE en zijn vrouw SYTSKE JOHANNES werd in mei 1830 op de boerderij te Warniahuizen de inventaris opgemaakt en vond een boedelscheiding plaats (Not.archief 353, jaar 1830, nr 28).
De boerderij en bijbehoren werden overgedragen aan Willem Aukes Vleer en zijn zuster Gepke Aukes Vleer (weduwe van K. Engelsma).

In de week voorafgaande aan 1-4-1829 werd bij de weduwe van Auke een hoeveelheid boter en enige kleding uit de "molkenkelder" gestolen.

Uit dit huwelijk:
   1.  HANTJE AUKES, geboren op 20-05-1790 te Oldeboorn, overleden op 18-08-1825 te Warniahuizen op 35-jarige leeftijd.
Hantje zou zijn overleden aan "kwaadaardigen koortsen". (Bron:"Dagboeken van Lieuwe Jans de Jong").
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11-05-1822 te Oldeboorn met KLAAS LIEUWES DE JONG.
   2.  GEPKE AUKES, geboren juni 1794 te Oldeboorn, overleden op 24-07-1874 te Oldeboorn.
Gehuwd (1) op 02-06-1825 met KLAAS YDES ENGELSMA, overleden voor 1830.
Gehuwd (2) op 27-08-1835 met JAN GALES VAN DER WEST (Jan Wester).
   3.  WILLEM AUKES, veehouder, geboren op 12-05-1799 te Oldeboorn, overleden op 24-04-1878 te Warniahuizen op 78-jarige leeftijd.
Bij het overlijden van Willem, werd een overlijdensadvertentie geplaatst :

"Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde vader
Willem Aukes Vleer, in de ouderdom van 78 jaren.

Oldeboorn, 24 april 1878 Uit aller naam Auke W. Vleer.".
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-05-1830 te Utingeradeel met HANTJE TJERKS BOTTEMA, 29 jaar oud, geboren op 09-01-1801 te Oldeboorn, overleden op 29-09-1873 te Warniahuizen op 72-jarige leeftijd, dochter van TJERK JOHANNES BOTTEMA en TRIJNTJE SYTZES LANDSMA.
Willem lootte in 1818 nr.32, hetgeen vrijstelling van militaire dienst betekende. Zijn signalement was: lang 1 el 820 strpen (1.82), aangezicht ovaal, voorhoofd laag, ogen blauw, neus groot en spits, mond gewoon, haar bruin, kin rond.

Het huwelijk tussen Willem en Hantje is een huwelijk tussen neef en nicht.
Zij woonden op een boerderij op Warniahuizen (Oldeboorn nr. 157A).
Het gezin was Doopsgezind.
Willem werd op 3 maart 1832 gedoopt op belijdenis.

De storm van januari 1834 heeft veel land onder water gezet in deze regio. De landerijen van Willem A. Vleer werden door krimpende wind hiervan verschoond.

   4.  JOHANNES AUKES, veehouder op de Vleerbosch, geboren op 17-03-1801 te Oldeboorn, overleden op 25-08-1865 te Oldeboorn op 64-jarige leeftijd.
Bij het overlijden werd de navolgende familieadvertentie geplaatst :

"Tot onze diepe droefheid overleed hedenavond zacht en kalm,
na eene langdurige sukkeling, onze waarde vader en behuwdvader
Johannes Aukes Vleer, in den ouderdom van ruim 64 jaren.

Oldeboorn, Auke J. Vleer
25 Augustus 1865 Uit aller naam.".
Johannes lootte in 1820 nr.9 voor de militaire dienstplicht, kwam vrij door het nemen van een plaatsvervanger. Zijn signalement was: lang 1 el 609 str. (1.69), aangezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen blauw, neus dik, mond groot, kin rond, haar rood.
Veel wisselingen vonden plaats op de boerderij op de Vleerbosch de oorzaken waren overstromingen en ziekten in 1823 en 1826. Op 12-5-1827 wordt Johannes boer op de Vleerbosch.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-05-1826 te Opsterland met FROUKJE ERRITS SYTZEMA, 22 jaar oud, geboren op 16-08-1803 te Beets, overleden op 14-02-1856 te Oldeboorn op 52-jarige leeftijd.
De vader van Froukje was "assessor" van Opsterland. Dochter van ERRIT SYTZEMA, Assessor van Opsterland, en ANTJE JOCHEMS VAN DER ZWAAG.

VIIaf    SYBREN WILLEMS NIJDAM, arbeider te Oldeboorn, geboren circa 1767 te Vleerbosch, overleden op 29-06-1832 te Oldeboorn, zoon van WILLEM JELMERS, Boer en kooiker op de "Groot-Vleerbosch", en GERBRICH SYBES NIJDAM (zie VIl).
Gehuwd voor de kerk op 11-04-1791 te Oldeboorn met AAFKE SIPKES, overleden voor 1811.
In 1811 neemt Sybren de familienaam Nijdam officieel aan te Oldeboorn.
Vermeld werd dat hij een zoon Willem van 14 jr. had.

Op 27-11-1827 koopt Sybren de zathe en landen met huizinge van de Wed.Klaas Krijns Walthuis en erven voor de som van F.8112.

Op 13-3-1828 koopt Sybren enkele stukken land onder Oldeboorn (Poppenhuizen).

Sybren overlijdt aan "zware krampen en braken met perzingen".
Zijn Zathe werd gekocht door K.S.Mooi voor F.6628 volgens Kadastrale meting ca. 23 bunders groot.

Uit dit huwelijk:
   1.  WILLEM SYBRENS, veehouder te Oldeboorn, geboren op 31-01-1797 te Oldeboorn, overleden op 17-09-1884 te Oldeboorn op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 13-06-1829 te Utingeradeel, gescheiden na 6 jaar op 04-09-1835 te Utingeradeel van JELTJE JOHANNES BOTTEMA, geboren op 27-08-1791 te Oldeboorn, overleden op 24-03-1882 te Akkrum op 90-jarige leeftijd.
Jeltje woonde, na haar scheiding, samen met haar ongehuwde broer Klaas, op huis nr. 99 te Akkrum. (1850-1860)
, dochter van JOHANNES PIETERS BOTTEMA en AAFKE KLAZES.
Het signalement van Willem luidde : lang 1 el 710 strepen (1,71), aangezicht ovaal, voorhoofd hoog, ogen blauw, neus klein, mond gewoon, kin scherp, haar zwart, wenkbrauwen blond, litteken op de rechter wang.

Op 14-12-1831 gingen L.J. de Jong en H.A. Hofstra op verzoek van Willem mee naar Heerenveen, waar zij voor de Rechtbank een eerste getuigenis aflegden met betrekking tot een echtscheidingseis van Jeltje.

Uit de dagboeken van L.J. de Jong blijkt ook :
"15 maart 1832. Alweder naar het Heerenveen geweest tot assistentie van W.S.Nijdam in het proces tusschen hem en zijne vrouw (proces op 14 december 1831). Enige processen hieruit spruitende of uit nijd en verbittering ontstaan zijn reeds afgedaan, eenige nog werkende.
't Valt ten voordele W.S.Nijdam of zijn ouders nog goed."
De echtscheiding werd uiteindelijk op 4 sept. 1835 uitgesproken.

In nov. 1841 werd melding gemaakt dat de polders van Willem onder water stonden.

Dochter Afke woonde na de scheiding bij haar moeder in Akkrum, alwaar zij ook overleed op 18 jr. en 8 maanden leeftijd.


VIIag    SYTZE WILLEMS NIJDAM, boer te Oldeboorn, geboren circa 1770 te Vleerbosch, overleden op 02-05-1808 te Oldeboorn, zoon van WILLEM JELMERS, Boer en kooiker op de "Groot-Vleerbosch", en GERBRICH SYBES NIJDAM (zie VIl).
Gehuwd op 07-09-1800 te Oldeboorn met JANTJE SYTZES LANDSMA, geboren te Oldeboorn, dochter van SYTZE TJEERD en FOKJEN JOHANNES.
Jantje woonde in 1818 te Oldeboorn, weduwe van Sytse Willems Nijdam.
(Bron: Nat.Akte 187 Utingeradeel)
.
Uit dit huwelijk:
   1.  SYTZE SYTZES, veehouder, geboren op 24-11-1800 te Oldeboorn, overleden op 04-06-1862 te Sythuizen onder Haskerdijken op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 24-05-1828 te Utingeradeel met AETSKE PIETERS EENSHUISTRA, 23 jaar oud, geboren op 13-08-1804 te Oldeboorn, overleden op 23-11-1831 te Haskerdijken op 27-jarige leeftijd, dochter van PIETER KLAZES EENSHUISTRA, Boer te Lekkerterp onder Oldeboorn, en KLAASKE JACOBS DIJKSTRA.
In de overlijdensakte van zijn vader Sytze in 1808, wordt zijn moeder genoemd zijnde Jansen Sytzes PASMA i.p.v. LANDSMA.

Sytze lootte in 1819 nr. 28 voor de militaire dienst; behoefde geen dienst te doen, lang 1 el 720 strepen (1.72), aangezicht rond, voorhoofd steil, ogen blauw, neus kort, mond gewoon, kin rond, haar licht bruin.


Bij het overlijden van Sytze werd een familieadvertentie geplaats, welke als volgt luidde :
"Heden overleed, na eene korte ongesteldheid, tot onze diepe
droefheid, mijn waarde Echtgenoot Sytze Sijtzes Nijdam, in
den ouderdom van 61 jaren 6 maanden 11 dagen.

Sijthuizen bij Akkrum, 4 junij 1862.
Janke Gerrits Zantema,
Wed. S.S.Nijdam.
Mede names de kinderen.
Algemeene kennisgeving aan Familie, Vrienden en Bekenden."
.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 02-02-1840 te Haskerland met JANKE GERRITS ZANTEMA, 28 jaar oud, geboren op 07-07-1811 te Akkrum, overleden op 14-11-1868 te Haskerdijken op 57-jarige leeftijd, dochter van GERRIT ABES ZANTEMA en RIGTJE JACOBUS HOFSTRA.
   2.  WILLEM SYTZES, veehouder, geboren op 14-11-1803 te Oldeboorn, overleden op 04-01-1890 te Oldeboorn op 86-jarige leeftijd.
Willem lootte in 1822 nr.20 voor de militaire dienst, behoefde geen dienst te verrichten; zijn signalement luidde: lang 1 el 680 strapen (1.68), aangezicht ovaal, voorhoofd plat, ogen blauw, neus smal, mond gewoon, kin rond, haar bruin.
In 1852 wordt in de geboorteaanmelding van zijn zoon Willem gemeld dat Willem sr. "lid van de Raad" is.

Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 20-05-1830 te Utingeradeel met TRIJNTJE PIETERS EENSHUISTRA, 21 jaar oud, geboren op 01-04-1809 te Oldeboorn, overleden op 02-07-1843 te Oldeboorn op 34-jarige leeftijd, dochter van PIETER KLAZES EENSHUISTRA, Boer te Lekkerterp onder Oldeboorn, en KLAASKE JACOBS DIJKSTRA.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 03-05-1845 te Smallingerland met ELISABETH LEFFERTS ANNEMA, 22 jaar oud, geboren op 07-10-1822 te Leeuwarden, overleden op 03-02-1885 te Oldeboorn op 62-jarige leeftijd, dochter van LEFFERT PIETERS ANNEMA en SJOERDTJE GERRITS REITSMA.
   3.  SYTZE SYTZES (Sytze Sytzes Postma Nijdam), schilder en glazenmaker, geboren op 10-09-1808 te Oldeboorn, overleden op 20-02-1870 te Oldeboorn op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24-05-1840 te Utingeradeel met AKKE JOUKES DE JONG, 26 jaar oud, geboren op 11-01-1814 te Langezwaag, overleden op 04-05-1882 te Oldeboorn op 68-jarige leeftijd, dochter van JOUKE SIESES DE JONG (Jouke Sietzes) en TRIJNTJE REITZES.
Sytze lootte in 1827 nr. 11 voor de militaire dienst; kwam vrij door het nemen van een plaatsvervanger; lengte 1 el 695 strepen (1.69½), aangezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen blauw, neus gewoon, mond groot, kin rond en haar zwart.

Sytze Sytzes Nijdam tekent met "Postuma Nijdam". In de acten van de burgerlijke stand is het steeds "Postma Nijdam". De naam Postma werd toegevoegd daar Sytze Sytzes posthuum, na het overlijden van zijn vader, geboren werd. Tevens zal deze naam gediend hebben om verwarring te voorkomen, daar zijn broer ook Sytze Sytzes Nijdam heette.

Sytze werd op 6-3-1842 in de Doopsgezinde Kerk te Oldeboorn gedoopt, waarbij ook vermeld werd dat hij gehuwd was met Akke Joukes de Jong.

Na overlijden van Sytze wordt op 8-4-1870 bij de Notaris een inventarisatie opgemaakt. Naast zijn vrouw Akke worden ook zonen Jan en Jouke genoemd.


VIIah    WILLEM DOUWES NIJDAM (WILLEM DOMINICUS NIJDAM), boer te Sneek, gedoopt (rk) op 07-04-1759 te Sneek, overleden op 25-07-1826 om 10.00 uur te Sneek op 67-jarige leeftijd, zoon van DOUWE WILLEMS NIJDAM (zie VIm) en YPKE HANSES.
Gehuwd voor de kerk circa 1797 met AKKE HENDRIKS, overleden op 04-08-1826 te Sneek. Het overlijdensbericht luidde:
Sneek, den 4 Augustus 1826. Heden namiddag omstreeks vijf uren wierden
wij in een allerdiepsten rouw gedompeld, door het afsterven van onze
waarde en veel geliefde moeder AKKE HENDRIKS, weduwe van
WILLEM DOMINICUS NIJDAM. Daar wij noh zuchten over het verlies van onzen geliefden vader, die den 25 julij van ons wierd weggerukt, vader
bereikte den ouderdom van 67 jaren en 4 maanden, en onzen moeder den
ouderdom van 54 jaren, na eene gelukkige echtverbintenis van ruim
29 jaren, na beide voorzien te zijn van de H. Sacramenten onzer
geeerbiedigde Godsdienst; o welke bedrukte dagen voor ons te moeten
derven zoo schielijk zulke brave ouders wiens hart moet niet roerende
zijn daar wij met zulke beklemde harten stonden voor ons moederlijk
bed. God almagtig aanroepende als het haar en ons zalig was, om onze
geliefde moeder nof te mogen behouden. Maar God heeft het niet gewild.
Hopende nu op Gods barmhartigheid dat hij ons zal troosten en bijstand
verleenen, want hij verlaat de zijnen niet. En als wij van Hem
geroepen worden dat hij ons dan geleide bij onze geliefde ouders, om
alle te mogen zijn vereerd met de laurier-takken der heerlijkheid.
DOMINICUS WILLEMS NIJDAM, mede uit naam myner broeders.
In 1811 nam Willem officieel, te Sneek, de familienaam Nijdam aan. Er werd tevens vermeld dat hij 3 kinderen had. Douwe 10 jr,Hendrik 3 jr,Thijs ca. 1 jr.

Na overlijden van vader Douwe , neemt Willem het logement "de Pauw" over.
Na zijn overlijden neemt zijn zoon Hendrik het tijdelijk over.

Hierbij het overlijdensbericht van Willem:
Sneek, den 25 juli 1826. Hedenmorgen omstreeks tien uren,
ontsiep in den Heer, mijn waarde en dierbare man WILLEM
DOMINICUS NIJDAM, na voorzien te zijn met de H.Sacramenten
van onze geeerbiedigden Godsdienst, in den ouderdom van
ruim 67 jaren, na een genoeglijke echtvereniging van ruim 29
jaren. Ik betreur in hem een waarde en dierbare man, en
mijne kinderen een allerzorgdragendste vader; maar God
heeft hem uit het leven geroepen, welke hij ook met veel ver-
trouwen op Gods goedheid en barmhartigheid, heel zacht zijne
ziel gaf in Zijne vaderlijke armen; hopende hem hier namaals
weer te mogen vinden met kroone der onsterfelijkheid,
wiens wille moet geschieden, in wien ik met mijne kinderen
onze troost zal vinden.
AKKE HENDRIKS
mede uit naam mijner kinders
.
Uit dit huwelijk:
   1.  DOMINICUS WILLEMS (Douwe), geboren 1802 te Sneek, overleden op 09-02-1827 te Sneek.
   2.  HENDRICUS WILLEMS (Hendrik), Kastelein, geboren op 18-03-1808 te Sneek, gedoopt (R.K.) op 28-03-1808 te Sneek, overleden op 15-12-1856 te Sneek op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 13-05-1832 te Sneek met JISKJE DOUWES TEERNSTRA, 27 jaar oud, geboren te Witmarsum, gedoopt (R.K.) op 06-09-1804 te Bolsward, overleden op 27-09-1836 te Sneek op 32-jarige leeftijd, dochter van DOUWE HARINGS TEERNSTRA, boer, en AKKE FEDDES.
In 1855 heerst er in Friesland veel longziekte onder het vee. Ook in Sneek is dit het geval.
Een "Rijksveearts" konstateerde dat ook bij Hendrik zijn koeien de longziekte heerste.
In 1856 wordt Hendrik zelf ook ziek. Hij weet dat het einde nadert, want hij laat "ziek en zwak, maar bij vollen verstand" een wilsbeschikking opmaken op 8 dec. 1856 door Notaris Jorritsma.
8 dagen later is hij overleden.

Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 27-06-1848 te Sneek met SABINA JOANNA ASSUERUS TERWISGA VAN SCHELTINGA, 34 jaar oud, geboren op 10-06-1814 te Ter Idzerd, overleden op 05-03-1901 te Sneek op 86-jarige leeftijd, dochter van ASSUERUS TITES TERWISGA VAN SCHELTINGA (Terwisscha van Scheltinga) en SIEBRIGJE JANS KOELMAN.
Naast de vermelde kinderen uit dit huwelijk, zou er volgens enkele familieleden nog een zoon bestaan hebben, die naar Wenen vertrok.

In 1843 bouwde Hendrik een pand aan de Leeuwarderweg nr.1 te Sneek.
Dit was ooit een Herberg-Logement, waaraan ook een boerderij was verbonden.
De Herberg had de naam "De Pauw"

Sabina gaat, als weduwe van Hendrik, met haar nog in huis zijnde kinderen wonen aan het Kleinzand-westzijde-op nr.76 te Sneek.
Anno 2010 zijn hier de appartementen "De Eerste Rang" op het vanouds zijnde Tonnema complex.
Ook zwager Ypke Willems woont bij hun in op nr. 76.
Foto van Sabina Terwisga-Scheltinga ca. 1860.?
[terwisga-sabina.jpg]
.
   3.  MATTHIJS WILLEMS (Thijs), geboren 1811 te Sneek, overleden op 11-09-1823 te Sneek.
   4.  YPKE WILLEMS, geboren op 13-05-1816 te Sneek, overleden op 28-02-1900 te Sneek op 83-jarige leeftijd.

VIIai    WILLEM YDES NIJDAM, geboren 1766, gedoopt (rk) op 03-06-1771 te Sneek, overleden op 18-04-1822 te Leeuwarden, zoon van YDE WILLEMS NIJDAM (zie VIo) en ANDRIESKE PAULUS "van Tirns".
Gehuwd voor de kerk circa 1800 met DIEUWKE CORNELIS, overleden voor 1822.
Willem woonde in 1811 te Warga, later te Leeuwarden.
In 1811 nam hij de familienaam NIJDAM aan te Roordahuizum. Vermeld werd dat hij een dochter Reinskje van 8 jaar had.

Volgens BS Leeuwarden was hij 56 jaar oud (en weduwe) bij zijn overlijden, waaruit we kunnen opmaken dat hij op 5 jarige leeftijd werd gedoopt en zijn vrouw Dieuwke al was overleden.

Uit dit huwelijk:
   1.  REINSKJE WILLEMS, geboren 1804 te Warga.
   2.  ANDRIESJE WILLEMS, geboren 1814 te Leeuwarden, overleden op 17-10-1817 te Leeuwarden.

VIIaj    PAULUS YDES NIJDAM, Timmermansknecht te Sneek, gedoopt (RK) op 04-11-1773 te Sneek, overleden op 23-09-1822 te Sneek op 48-jarige leeftijd, zoon van YDE WILLEMS NIJDAM (zie VIo) en ANDRIESKE PAULUS "van Tirns".
Gehuwd (1) circa 1800 te Sneek met NIESKE HESSELS, geboren circa 1774, overleden voor 1822 te Sneek.
In 1811 neemt Paulus officieel de naam NIJDAM aan te Sneek.
Hij heeft dan 1 dochter genaamd Tietie die 8 jr. oud is en een dochter Andrieske oud 6 jr.

Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 03-03-1822 te Sneek met WYTSKE JACOBS DE HAAN, 57 jaar oud, geboren op 06-04-1764 te Leeuwarden, dochter van JACOB DOEKELES en MARIJKE CORNELIS. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk circa 1790 te Sneek met THEUNIS STRAATSMA, overleden voor 1822 te Sneek.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  TIETIE (PAULUS), geboren circa 1804 te Sneek.
   2.  ANDRIESKE, Naaister wonende te Sneek (1835), geboren op 21-09-1805 te Sneek.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-05-1835 te Sneek met FREDERIEK TJALLINGS TEENSMA, 26 jaar oud, Wagenmaker te Sneek, geboren op 26-01-1809 te Bolsward.

VIIak    GERRIT AEMILIUS NIJDAM, arbeider te Arum, gedoopt op 07-04-1754 te Lutkewierum, overleden op 15-02-1817 te Arum op 62-jarige leeftijd, zoon van AEMILIUS SIJES NIJDAM (zie VIq) en JELTIE GERRITS.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 26-12-1780 te Arum met TRIJNTJE HENDRIKS, geboren circa 1755.
In 1811 neemt Gerrit, dan wonend te Arum, de familienaam NIJDAM aan.
Tevens werden zijn 3 kinderen gemeld.
{Zij was eerder gehuwd voor de kerk circa 1778 met SYBE GABES FEENSTRA.}
Uit dit huwelijk:
   1.  HENDRIK GERRITS, arbeider, geboren op 16-09-1781 te Arum, overleden op 02-09-1836 te Wonseradeel op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 20-05-1815 te Arum met RICHTJE GERRITS KLAZES, 31 jaar oud, geboren op 11-05-1784 te Harlingen, overleden voor 1836 te Wonseradeel, dochter van GERRIT KLAZES en AUKJEN HEINS.
   2.  AEMILIUS GERRITS (Melis), boer, geboren op 19-12-1783 te Arum, overleden op 03-07-1846 te Wonseradeel op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-07-1813 te Arum met REINO RINSES RUIN, geboren circa 1788 te Arum, overleden op 26-06-1859 te Arum.
In de overlijdensakte van haar zoon Gerrit in 1849 werd melding gemaakt dat Reino een Winkeliersche te Arum was.
Dochter van RINSE YPES RUIM en MARIJ DIRKS.
   3.  AKKE GERRITS, geboren circa 1792 te Arum.
Gehuwd (1) op 25-09-1813 te Wonseradeel met FOLKERT HENDRICUS ANDRIES MEETER, geboren circa 1790, overleden voor 1838 te Wonseradeel.
Gehuwd (2) op 23-06-1838 te Wonseradeel met TJEPKE JACOBS DE VRIES.

VIIal    FOEKE JANS WYNIA (Winia), boer te Wieuwerd, later te Burgwerd, geboren op 21-04-1757 te Wolsum, gedoopt op 08-05-1757 te Wolsum, overleden op 20-01-1826 te Burgwerd op 68-jarige leeftijd.
Foeke Jans kocht op 29.3.1797 land te Wommels, idem op 21.3.1805 te Cubaard en op 28.8.1809 weer te Wommels. Ook verkocht hij op 2.8.1808 land te Hennaard. (Bron: Proclamatieboeken Henn. nr. 19, fol. 89, nr. 20 fol. 10, 79, 81 en 113).
Zoon van JAN GABES "van Hartwerd" RADERSMA en WYPKJEN FOEKES WYNIA (zie VIr).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 06-06-1784 te Itens met BOTJE AGES HOEKSTRA, geboren circa 1759 te Scharnegoutum, overleden op 11-06-1834 om 20.00 uur te Tzum,
Hedenavond ongeveer 8 ure overleed, na een voorafgaand
verval van krachten, onze waarde beminde moeder:

BOTJE AGES HOEKSTRA,

Weduwe van FOEKE JANS WINIA,
in leven renteniersche te Tzum in de ouderdom
van bijkans 75½ jaar.

Stille gelatenheid in des Heeres wille te berusten.

Tzum, den 11 juni 1834.

J.F. WINIA.

Mede uit naam van BROEDER en ZUSTER en aangehuwde BROEDER.
Foeke Jans kocht op 29.3.1797 land te Wommels, idem op 21.3.1805 te Cubaard en op 28.8.1809 weer te Wommels. Ook verkocht hij op 2.8.1808 land te Hennaard. (Bron: Proclamatieboeken Henn. nr. 19, fol. 89, nr. 20 fol. 10, 79, 81 en 113).
In de overlijdensaankondiging van zijn vrouw werd zijn naam als WINIA geschreven. Ook zoon Jan werd als Jan WINIA weergegeven.

Uit dit huwelijk:
   1.  WYPKJE FOEKES WÿNIA, geboren op 24-09-1784 te Wieuwerd, overleden voor 1842.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 02-11-1806 te Hydaard met MINNE SYBRENS WALSWEER, overleden voor 1842.
   2.  AKKE FOEKES RADERSMA (Wynia), geboren op 19-03-1786 te Wieuwerd, overleden op 13-04-1871 te Wommels op 85-jarige leeftijd.
Wommels, den 13e april 1871.
Hedenavond omstreeks 8 uur, ontsliep zacht en kalm onze geliefde en zorgdragende moeder

AKKE FOEKES WYNIA

Wed. van MEIDERT THEUNIS WYNIA, in den gezegenden ouderdom
van ruim 84 jaren.
Hoewel dankbaar voor haar langdurig bezit treuren wij echter
om haar gemis, die ons zoo dierbaar was, doch het volle
vertrouwen in Jezus Christus als haar Zaligmaker en middelaar
bij God, doet ons kalm berusten in de wil der Almachtige

F.M. WYNIA.
Uit aller naam.

Kennisgeving aan Vrienden en Bekenden.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 25-08-1805 te Hichtum met MEINDERT THEUNIS WYNIA, Boer, geboren febr 1780 te Hartwerd, gedoopt op 19-03-1780 te Nijland, overleden op 13-12-1834 te Tzum.
Hedenmorgen, ongeveer ten zes ure, trof mij de gevoeligste slag mijns levens, daar het den Almachtigen God van leven en dood behaagde, van mij en mijne kinderen en behuwdkinderen, tot onze bittere droefheid weg te rukken, mijn waarde Echtgen.

MEINDERT THEUNIS WINIA

in den ouderdom van bijhans 55 jaren, van welke wij ruim 29 jaren in eenen genoeglijken echt hebben mogen doorbrengen; een hevige zinkingsziekte, bezetting op de borst en bijkomende waterzucht maakten een einde aan zijn voor ons zoo dierbaar leven.
Diep bedroefd geven wij daarvan kennis, wij wensen echter met stille gelatenheid in de wil des Allerhoogsten te berusten, wiens doen is enkel majesteit en heerlijkheid.
Strekkende deze tot bekendmaking aan verdere Vrienden en Bekenden.

Tzum, den 13 december 1834
AKKE FOEKES WINIA
Wed. M.T. WINIA
mede uit naam van de kinderen. Zoon van THEUNIS LIEUWES WYNIA, boer, en WYTSKE RUURDS WYNIA (de HAAN/ de VRIES) (zie VIIav).
   3.  GEISKE FOEKES, geboren op 05-04-1789 te Wieuwerd, overleden op 20-11-1828 te Welsrijp op 39-jarige leeftijd.
Met een diep getroffen hart maak ik voor deze aan Familie en Vrienden bekend, dat mijn hartelijk geliefde en onvergetelijken Huisvrouw.

GEISKE FOEKES WYNIA

mij, na eene korte ongesteldheid dezen namiddag te een ure voor eenen onverwachten dood, ontrukt werd.
Zij bereikte slechts de ouderdom van ruim 39 jaren, waarvan ik bijna 16 jaren met haar voor een gelukkigste echt verbonden was.
Zes kinderen, van welke de jongste nog geen jaar oud is zijn nu alleen aan mijne zorg toevertrouwd; ook hare oude moeder betreurt met mij dit onberekenbaar verlies.
Ik beveel mij en de mijnen aan God en aan de voorbede, en het aandenken onze Christelijke vrienden.

Welsrijp, 20 november 1828.
LIEUWE HEERES WYNIA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-09-1812 te Wommels (getuige(n): Vader van de bruid, Foeke Jans Wynia, Pier Jans vd. Schaaf als oom van de bruid en Meindert Theunis Winia, zijnde huisman onder Tzum, als zwager van de bruid.) met LIEUWE HEERES WYNIA, 20 jaar oud, boer, geboren op 29-10-1791 te Waaxens, overleden op 26-01-1830 te Welsrijp op 38-jarige leeftijd.
Het behaagde God wiens doen Majesteit en Heerlijkheid is, in zijne wijze en ondoorgrondelijke Regering, op heden namiddag ten een ure, door den dood tot zich te nemen in Zijne Eeuwige Heerlijkheid, mijnen Godszuchtigen, eenigen Broeder en onze waarde, zorgdragende Vader

LIEUWE HEERES WYNIA.

Landbouwer en kerkvoogd alhier, na een slepende ziekte van negen weken, in den ouderdom van 39 jaren en bijhans 3 maanden.
Ruim twee jaren vroeger ging hem voor in de gewesten der onstervelijkheid, zijne onvergetelijke Huisvrouw.
GEISKE FOEKES WYNIA.
Zes nu ouderlooze kinderen, van welke de oudste nog geen zestien jaren oud, beweenen met mij en de verdere aanverwanten den dierbaren overledene, wiens gedachtenis een zegening zal zijn bij alle, die 's mans uitnemend karakter, zuivere waarheidsliefde en echte Vroomheid wisten op prijs te stellen.

Welsrijp, den 26 sten januari 1830.
D.J. WYNIA, mede uit naam der kinderen. Zoon van HEERE LIEUWES WYNIA en TIETJE JELLES STELLINGWERF.
   4.  WIEBRIG FOEKES, geboren op 17-01-1792 te Wieuwerd, overleden voor 1799.
   5.  AAGJE FOEKES, geboren op 10-06-1794 te Wieuwerd, overleden op 24-09-1823 te Wonseradeel op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-10-1815 te Wommels met DOUWE JANS WYNIA, 34 jaar oud, boer, geboren op 28-12-1780 te Itens, overleden op 04-05-1859 te Wonseradeel op 78-jarige leeftijd, zoon van JAN DOUWES en TIETJE JELLES STELLINGWERF.
   6.  JAN FOEKES, boer, geboren op 15-10-1796 te Wieuwerd, overleden op 16-08-1886 te Wommels op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-06-1819 te Wonseradeel met GERBRIG ULBES ANDELA, 17 jaar oud, geboren op 14-12-1801 te Burgwerd, overleden op 25-12-1874 te Wommels op 73-jarige leeftijd, dochter van ULBE HAANTJES ANDELA en BOUKE JANTJES.
Jan lootte in 1817 nr. 37 voor de militaire dienst hetgeen vrijstelling betekende.
Jan was een van de bekendste kleinkinderen van Jan Gabe en Wypkje Foekes Wijnia in Littenseradiel, daar hij koopman, landeigenaar te Wommels was, maar ook Wethouder van Hennaarderadeel.

   7.  WYBRIG FOEKES, geboren circa 1799 te Wieuwerd.
   8.  GABE FOEKES, boer, geboren op 13-12-1802 te Wieuwerd, overleden op 06-04-1858 te Wommels op 55-jarige leeftijd.
Heden overleed te 9½ure, na een kortstondige doch hevige ongesteldheid, in de ouderdom van ruim 55 jaren, na een genoeglijk echtvereeniging van ruim 32 jaren, mijn innig geliefde Echtgenoot en der Kinderen zorgdragende Vader

GABE FOEKES WYNIA

in leven Landeigenaar en gedurende 18 jaren administrerend Kerkvoogd en sedert enige jaren Armvoogd alhier, terwijl hij ook de twee laatste de betrekking van Kerkvoogd te Ytens bekleedde, welke bedieningen hij met de meeste zorg en bereidvaardigheid uitoefende.
Allen, die den overledene gekend hebben, zullen met mij en mijne Kinderen kunnen beseffen, wat wij in hem verliezen.
Diep bedroefd staren wij den overledene na, terwijl GOD aan mij en de mijnen kracht moge schenken om in Zijn wijzen Wil te berusten.

Wommels, den 6 April 1858.

ANKE G. TUINSTRA
Wed. G.F. Wijnia.
Gabe lootte in 1821 nr.27; kwam vrij van militaire dienst door het nemen van een een plaatsvervanger.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-08-1825 te Hennaarderadeel met ANKE GERLOFS TUINSTRA, 23 jaar oud, geboren op 26-04-1802 te Wommels, overleden op 29-08-1874 te Wommels op 72-jarige leeftijd.
De overlijdensadvertentie meldde dat "een langzaam verval van krachten een einde maakte aan haar leven".

Als weduwe verhuisde Anke in 1862 van Wommels 83 naar Wommels 124.
Dochter van GERLOF SJOERDS TUINSTRA en JANKE THOMAS SIPPENS. {Zij is later gehuwd na 1858 met TAEDE FOLKERTS RISPENS.}

VIIam    YMKJE JANS WYNIA, geboren op 07-02-1759 te Wolsum, gedoopt op 25-02-1759 te Wolsum, overleden op 17-03-1829 te Spannum op 70-jarige leeftijd, dochter van JAN GABES "van Hartwerd" RADERSMA en WYPKJEN FOEKES WYNIA (zie VIr).
Gehuwd voor de kerk 1798 met JACOB DIRKS NOORDMANS, Boer te Edens.
Uit dit huwelijk:
   1.  FEMKJEN JACOBS, overleden op 17-03-1829.

VIIan    ULBE JANS WYNIA (Ulbe Wijnja), boer, geboren op 06-11-1760 te Wolsum, gedoopt op 23-11-1760 te Wolsum, overleden op 11-12-1840 te Heeg op 80-jarige leeftijd.
Ulbe was eerst boer te Idzega, later te Nijhuizum, Oosterend, weer te Idzega en te Heeg. Zoon van JAN GABES "van Hartwerd" RADERSMA en WYPKJEN FOEKES WYNIA (zie VIr).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1785 met CORNELISKE JETZES BIJL, overleden op 27-07-1829 te Idzega.
Gehuwd (2) op 72-jarige leeftijd op 02-04-1833 te Wymbritseradeel met WYTSKE JURJENS DE BOER, 33 jaar oud, geboren op 22-03-1800 te Huizum, overleden op 20-06-1865 te Huizum op 65-jarige leeftijd, dochter van JURJEN ULBES DE BOER en ANTJE OEGES.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  WYPKJEN ULBES, geboren op 21-08-1785 te Idzega, overleden op 24-11-1871 te Oudega op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk circa 1810 met HANS ZANDSTRA.
   2.  JAN ULBES, boer, geboren op 21-09-1786 te Idzega, overleden op 06-06-1882 te Oosthem op 95-jarige leeftijd.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 30-05-1831 te Wymbritseradeel met BAUKJEN TJEERD DE BOER, 25 jaar oud, geboren op 14-05-1806 te Heeg, dochter van TJEERD AUKES DE BOER en ANNA ULBES.
   3.  TRIJNTJE ULBES, geboren op 05-09-1787 te Idzega.
   4.  JETZE ULBES, geboren op 21-11-1788 te Idzega.
   5.  SJOUKJEN ULBES, geboren op 04-11-1789 te Idzega.
   6.  WYBRIG ULBES, geboren op 21-01-1791 te Idzega, overleden op 29-09-1877 te Utingeradeel op 86-jarige leeftijd.
   7.  GEISKE ULBES, geboren 1792 te Idzega, overleden op 15-06-1846 te Balk.
De overlijdensakte vermeld dat zij om 4 uur in huize gemerkt 87 te Balk is overleden.
De achternaam van haar moeder wordt als Bijl vermeldt.

Gehuwd op 08-03-1820 te Wymbritseradeel met GEERT JACOBS DE GRAAF, geboren 1795 te Balk, overleden voor 1846 te Balk, zoon van JACOB JANS DE GRAAF en MAAIKE DOUWES.
   8.  JANTJE ULBES WÿNJA, geboren op 08-03-1793 te Gaastmeer.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-11-1818 te Menaldumadeel met SIKKE LUITZENS HIEMSTRA, woonde te Deinum (1818), geboren 1799 te Blessum, zoon van LUITZEN KLAZES HIEMSTRA, woonachtig te Deinum (1818), en BAUKJE EELTJES FENNEMA.
   9.  JORIS ULBES, boer, geboren op 09-08-1799 te Nijhuizum.
Joris verzuimde naar de loting te gaan, werd voor straf zonder meer ingelijfd bij de 8-ste afdeling infanterie, diende vijf jaren, van 1819 - 1824.
Een handtekening van Joris lijkt meer op een familienaam "wijnja" dan op "Wynia". Dat de ambtenaren er ook moeilijk mee hadden mag duidelijk zijn. Mogelijk ligt hier een van de oorzaken van naamsveranderingen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-02-1828 te Wymbritseradeel met BAUKJE JETZES SCHAAFSMA, 28 jaar oud, geboren op 19-11-1799 te Bolsward, dochter van JETZE JOHANNES SCHAAFSMA en GRIETJE JANS.
   10.  JETSKE ULBES, geboren 1802 te Nijhuizum.
Gehuwd op 23-07-1820 te Menaldumadeel met EELTJE LIEUWES HOORNSTRA.
   11.  SJOUKJEN ULBES, geboren 1803 te Oosterend, overleden op 25-02-1879 te Franekeradeel.
Gehuwd op 07-11-1823 te Wymbritseradeel met JOHANNES BERNARDUS RODENBURG, geboren te Akkrum, zoon van RUTGERUS RODENBURG, dominee, en MARIA LAMINA HILLEGONDA VAN LOENEN.
   12.  GABE ULBES, boer, geboren op 28-10-1804 te Oosterend.
Gabe lootte in 1823 nr. 47, wegens gebrek aan lengte en broederdienst werd hij vrijgesteld om te dienen voor de Nationale Militie.

Een handtekening van Gabe lijkt meer op een familienaam "wijnenega" dan op "Wynia". Dat de ambtenaren er ook moeilijk mee hadden mag duidelijk zijn. Mogelijk ligt hier een van de oorzaken van naamsveranderingen.
In sommege akte wordt hij ook wel "Wijnja" genoemd.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-09-1827 te IJlst met FEIKJEN REINERS WESTRA, 24 jaar oud, geboren op 30-08-1803 te IJlst, dochter van REINDER PIETERS WESTRA, Schipper, en SIENTJE JANS SWANENBURG.
Uit het tweede huwelijk:
   13.  ANTJE ULBES, geboren op 11-08-1833 te Heeg, overleden op 09-11-1863 te Sneek op 30-jarige leeftijd.
   14.  JURJEN ULBES, geboren op 09-03-1835 te Heeg, overleden op 29-01-1860 te IJlst op 24-jarige leeftijd.
   15.  ULBE ULBES (Ulbe Wijnja), geboren op 23-04-1839 te Heeg.

VIIao    SJOUKE JANS WYNIA, boer te Hijdaard, geboren op 27-12-1764 te Wolsum, gedoopt op 13-01-1765 te Wolsum, overleden op 05-04-1837 te Hijdaard op 72-jarige leeftijd, zoon van JAN GABES "van Hartwerd" RADERSMA en WYPKJEN FOEKES WYNIA (zie VIr).
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 24-05-1790 te Hijdaard met JOHANTJE EELTJES, overleden op 08-11-1800 te Hijdaard.
In de ov erlijdensakte van dochter Trijntje werd gemeld dat Johantje de naam Johantje Everts Bootsma had.

Gehuwd voor de kerk (2) op 39-jarige leeftijd op 21-05-1804 te Hijdaard met GERLOFKE JACOBS, geboren te Oosterend.
De overlijdensadvertentie van Sjouke vermeld de familienaam van JACOPS voor Gerlofke in 1837.
Tevens werd vermeld dat 8 kinderen werden nagelaten, waarvan 3 uit een vorig huwelijk.

Uit het eerste huwelijk:
   1.  JAN SJOUKES, boer, geboren op 25-03-1791 te Hijdaard, overleden op 26-01-1858 te IJlst op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) circa 1817 met GERRITJE AUKES ABMA, geboren op 02-01-1793 te Hijdaard, overleden op 07-04-1818 te Hijdaard op 25-jarige leeftijd, dochter van AUKE FREERKS ABMA en TRIJNTJE JANS.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 09-10-1819 te Hennaarderadeel met GRIETJE AUKES ZIJLSTRA, 27 jaar oud, geboren op 17-08-1792 te Abbega, overleden op 03-01-1829 te Hijdaard op 36-jarige leeftijd, dochter van AUKE WYBES ZIJLSTRA en BREGTJE MINKS SIBMA.
Rond 1849 werd Jan als "winkelier te IJlst" vermeld in de huwelijksakte van zijn zoon Auke.

Gehuwd (3) op 40-jarige leeftijd op 19-05-1831 te Hennaarderadeel met FIMK SYGERS LYCLAMA (Wimkjen Siegers Lyklama), 30 jaar oud, geboren op 21-03-1801 te Harich, dochter van SIJGER IGES LYCLAMA en SYTSKE HISSES HISSEMA.
   2.  TRIJNTJE SJOUKES, geboren op 23-10-1792 te Hijdaard, overleden op 22-09-1865 te IJlst op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1818 te Hennaarderadeel met DOUWE ALBERTS "van Goingarijp" DE GROOT.
   3.  EELKE SJOUKES, landbouwer, kastelein en kerkvoogd, geboren op 29-04-1795 te Hijdaard, overleden op 18-03-1851 te Hitzum op 55-jarige leeftijd.
Eeltje lootte in 1817 nr. 5 voor de militaire dienst, was vrij; zijn signalement luidde: lang 1 el 610 strepen (1,61), aangezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen blauw, neus plat, mond gewoon, kin rond, haar bruin.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-05-1825 te Hennaarderadeel met ZUSTER RUURDS DE VRIES, 21 jaar oud, geboren op 24-04-1804 te Oosterend, overleden op 14-02-1864 te Hitzum op 59-jarige leeftijd, dochter van RUURD ANSKES DE VRIES, Boer, en MARIJTJE WILLEMS.
   4.  GABE SJOUKES, geboren op 22-10-1797 te Hijdaard.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  WYPKJEN SJOUKES, geboren op 10-03-1805 te Hidaard.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-04-1825 te Hennaarderadeel met WILLEM JANS BIJLSMA, geboren 1798 te Baard, overleden op 13-03-1845 te Leeuwarden, zoon van JAN SYTSES BIJLSMA en RUURDJE WILLEMS.
Uit het gezin Bijlsma-Wynia zijn 6 kinderen bekend.
Sjouke, Ruurdje, Gerlofke, Jantje, Sjoukje en Japke.
(Bron: GenLias feb.2007)
.
   6.  JACOB SJOUKES, geboren op 29-08-1807 te Hijdaard, overleden voor 1814.
   7.  WYBRIG SJOUKES, geboren op 08-12-1808 te Hijdaard, overleden op 03-02-1861 te Wymbritseradeel op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-05-1831 te Hennaarderadeel met SJIEUWKE HESSELS BOERSMA, 25 jaar oud, geboren op 08-08-1805 te Oosthem, zoon van HESSEL BOERSMA en PIETJE JACOBS.
Uit dit gezin Boersma-Wynia zijn 6 kinderen bekend, tw. Pietje, Hessel, Hessel, Sjouke, Gerlof en Gerlofke.

   8.  GERBRIG SJOUKES, geboren op 06-04-1811 te Hijdaard, overleden op 22-05-1865 te Wymbritseradeel op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-05-1835 te Wymbritseradeel met JAN HESSELS BOERSMA, zoon van HESSEL BOERSMA en PIETJE JACOBS.
Uit het huwelijk Boersma-Wynia zijn 9 kinderen bekend.
Hessel, Gerlofje, Hessel, Sjouke, Sjouke, Jouke, Pietje, Joukjen en Jouke,
   9.  JACOB SJOUKES, boer, geboren op 15-01-1814 te Hijdaard, overleden op 22-11-1848 te Wommels op 34-jarige leeftijd.
Jacob lootte in 1833 nr. 48, behoefde geen militaire dienst te verrichten.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-05-1839 te Hennaarderadeel met YEFKE GERBENS RIJPMA, 25 jaar oud, geboren op 20-04-1814 te Hartwerd, dochter van GERBEN SIPKES RIJPMA en FETTJE SJOERDS YPMA.
De overlijdensadvertentie van Jacob meldde dat hij Koopman te Wommels was en 6 kinderen naliet.
Bij ons zijn slechts 5 bekend.

   10.  GEISKE SJOUKES, geboren op 26-09-1817 te Hijdaard, overleden op 16-05-1875 te Hydaard op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-05-1840 te Hennaarderadeel met JACOB BENEDICTUS LEIJENAAR.

VIIap    HINKE MEINDERTS WYNIA, geboren te Idzega, gedoopt op 23-08-1762 te Oudega, overleden op 05-10-1827 te Sandfirden op 65-jarige leeftijd, dochter van MEINDERT FOEKES WYNIA (zie VIs) en FROUKJEN JAKLES.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 26-02-1786 te Oudega met HENDRIK SIKKES WYNIA, arbeider, geboren circa 1760 te Hieslum, overleden op 24-07-1827 te Idzega.
Hendrik woonde te Idzega en liet zich later WYNIA noemen.
Uit dit huwelijk:
   1.  SIKKE HENDRIKS, geboren op 25-05-1786 te Idzega, overleden op 13-04-1859 te Wymbritseradeel op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-01-1814 te Heeg met UILKJE PIETERS ZIJLSTRA, 24 jaar oud, geboren op 02-05-1789 te Woudsend, dochter van PIETER MURKS ZIJLSTRA en GRIETJE DOUWES.
   2.  MEINDERT HENDRIKS, arbeider, geboren op 18-10-1791 te Idzega, overleden op 03-09-1864 te Wymbritseradeel op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-02-1816 te Heeg met ANTJE SANES GAASTRA, 25 jaar oud, geboren op 28-02-1790 te Idzega, dochter van SANE TJALKES GAASTRA en TRIJNTJE TIJSSES.

VIIaq    JAKKELTJE MEINDERTS WYNIA, geboren circa 1766 te Idzega, gedoopt op 17-08-1766 te Oudega, overleden op 11-03-1841 te Oosterend, dochter van MEINDERT FOEKES WYNIA (zie VIs) en FROUKJEN JAKLES.
Gehuwd op 08-10-1799 met IEME INNES (Yme Ennes), geboren circa 1758 te Oosterend, overleden 1802 te Bozum.
Aangezien Ieme voor 1811 (in 1802) stierf, heeft hij nooit een familienaam officieel aangenomen. Zijn vrouw gebruikte dus haar eigen familienaam voor haar nageslacht.
Zoon van ENNE IEMES, "van Oosterend", en AAFKE IDES, "van Oosterend".
Uit dit huwelijk:
   1.  JANTJE YMES WYNIA, Boerin, geboren 1796 te Bozum, overleden op 21-10-1857 te Tzum.
Gehuwd met KLAAS HARMENS DE VRIES, Boer te Tzum.
   2.  ENNE YEMES WYNIA (Wijnja), boer, geboren op 12-11-1799 te Bozum, overleden op 13-12-1860 te Sneek op 61-jarige leeftijd.
Grootvader van Enne, ook Enne Iemes, nam de naam WYNIA aan in 1811.
Enne lootte in 1818 nr. 12 voor de militaire dienst doch was als enige zoon finaal vrijgesteld.

Gehuwd (1) circa 1822 met FOKELTJE SIETSES DE BOER, geboren circa 1800, overleden op 10-08-1826 te Loenga. Dit huwelijk werd niet gevonden in de registers v.d. burg.stand.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 23-05-1829 te Wymbritseradeel met PIETERTJE SIEBRENS JELLEMA, 32 jaar oud, geboren op 13-10-1796 te Scharnegoutum, dochter van SIEBREN PIETERS JELLEMA en ANTJE MEINDERTS.

VIIar    JAN MEINDERTS WYNIA, boer te Idzega, geboren op 03-05-1773 te Idzega, gedoopt op 20-06-1773 te Oudega, overleden op 14-08-1808 te Oudega (W) op 35-jarige leeftijd, zoon van MEINDERT FOEKES WYNIA (zie VIs) en FROUKJEN JAKLES.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-09-1795 te Wijmbritseradeel met UILKJEN SYTZES NIJDAM (Uilkje Sietses Wienia), 21 jaar oud (zie VIIay).
In eerste instantie was er geen doopacte van Uilkje gevonden.
Verondersteld werd dat de ouders Sytze Foekes Wynia en Geiske Wiegers Nijdam waren.

Die informatie was oa afgeleid van het feit dat zij een dochter Geiske noemt.
In latere instantie is door mevr. W.Schilstra-Wiersma de overlijdensakte info toegespeeld, waarin de geboortedatum stond en de ouders werden vermeld.
Blijkt toch een Nijdam als vader te zijn.

In 1819 werd Uilkje "winkeliersche te Oudega" genoemd.(Huw. akte dochter Froukje).
In 1829 werd Uilkje "winkeliersche te Parrega" genoemd. (Huw.akte zoon Meindert).


Uit dit huwelijk:
   1.  SYTSKE JANS (Sietske), naaister, geboren op 14-11-1795 te Idzega, gedoopt op 20-12-1796 te Oudega (Wym.), overleden op 04-05-1834 te Wymbritseradeel op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-10-1817 te Wymbritseradeel met PIETER UILTJES WIERSMA, geboren circa 1792.
Pieter kwam van Abbega. Hij was Timmerman en woonachtig te Oudega (Wym.).

Vanuit dit huwelijk is de relatie ontstaan tussen de families Schilstra & Wiersma met de Wynia familie. Kleindochter W.Wiersma is anno 1974 gehuwd met Schilstra, wonende te Ermelo.

   2.  SYTZE JANS, geboren op 07-03-1798 te Idzega, gedoopt op 11-03-1798 te Oudega, overleden voor 1800 te Idzega.
Sytze is op jonge leeftijd gestorven. Hij was een tweelingbroer van VROUKJE JANS WYNIA
.
   3.  FROUKJE JANS (Vroukje), Naaister wonende te Oudega, geboren op 07-03-1798 te Idzega, gedoopt op 11-03-1798 te Oudega, overleden op 01-05-1874 te IJlst op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-03-1819 te Wymbritseradeel met SYBREN UILTJES WIERSMA ("van Abbega"), 22 jaar oud, geboren op 15-05-1796 te IJlst, overleden op 12-01-1869 te IJlst op 72-jarige leeftijd, zoon van UILTJE PIETERS WIERSMA en LOLKJEN SYBRENS.
Uit het gezin Wiersma-Wynia zijn 4 kinderen bekend.
Auke, Lolkjen, Antje en Sytze.

   4.  SYTZE JANS, Koopman te IJlst, geboren op 26-06-1800 te Idzega, gedoopt op 13-07-1800 te Oudega, overleden op 07-02-1860 te Hoorn op 59-jarige leeftijd.
   5.  MEINDERT JANS (Meindert Wijnja), boer, geboren op 18-05-1802 te Idzega. Eerder was een geboortedatum 18 dec. 1801 geregistreerd.??? Overleden op 20-08-1859 te Wieuwerd op 57-jarige leeftijd.
In de overlijdensakte wordt de achternaam van moeder Wynia genoemd ipv. Nijdam. (Bron: GenLias jan.2007)
.
Meindert lootte in 1820 nr.44; behoefde geen dienst te doen.
Hij huwde de tweede keer met de zuster van zijn eerste vrouw. Hiervoor kreeg hij een Koninklijke goedkeuring.

Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 30-05-1829 te Baarderadeel met SYTSKE HARMENS VAN DIJK, geboren 1810 te Oosterend, overleden op 08-03-1830 te Wieuwerd, dochter van HARMEN ULBES VAN DIJK, boer, en JELTJE KEIMPES VAN DIJK.
Sytske stierf in het kraambed na geboorte van haar zoon Harmen.

Meindert huwde later (1832) Sytske haar jongere zus Antje, die toen 19 jaar was.

Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 16-06-1832 te Baarderadeel met ANTJE HARMENS VAN DIJK, 19 jaar oud, geboren op 09-05-1813 te Baarderadeel, overleden op 09-02-1841 te Wieuwerd op 27-jarige leeftijd, dochter van HARMEN ULBES VAN DIJK, boer, en JELTJE KEIMPES VAN DIJK.
In de huwelijksakte (1832) werd de moeder van Meindert "Oelkjen" Sytzes Wynia genoemd.

   6.  GEISKE JANS, geboren op 16-06-1803 te Idzega, gedoopt op 03-07-1803 te Oudega, overleden op 31-12-1833 te Workum op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25-08-1833 te Workum met JEAN JOSEPH RAMEAU, 36 jaar oud, geboren op 01-05-1797 te Leeuwarden, gedoopt op 03-05-1797 te Leeuwarden, overleden op 19-11-1841 te Leeuwarden op 44-jarige leeftijd, zoon van THEODORUS LODEWIJK BRUNO RAMEAU en CORNELIA VAN KELLER.
De huwelijksadvertentie in de courant verteld ons dat Gijske (ook wel Geiske) huwde met Jean, welke een "Landmeter der 1e klasse bij 's Rijks Kadaster" was.

Jean is eerder gehuwd geweest (6-6-1821 in Leeuwarden) met Magdalena Catharina Hanekamp van Harinxma thoe Heeg.
Dit huwelijk werd ontbonden op 22-12-1829 te Leeuwarden.

Zoon Jean Wynia is voor het huwelijk verwekt en zal waarschijnlijk de reden van scheiding zijn geweest.


VIIas    PIER ROMKES WYNIA, boer, gedoopt op 24-11-1765 te Tirns, overleden op 02-04-1815 te Woudsend op 49-jarige leeftijd.
Pier Romkes was boer te Idzega. Zoon van ROMKE FOEKES WYNIA (zie VIt) en ANTJE FREDERIKS "van Deersum".
Gehuwd circa 1793 met HUBERTINA GERHARDUS JACOBUS STEENSMA, geboren circa 1772 te Kollum, overleden op 02-08-1827 te Woudsend.
Uit dit huwelijk:
   1.  ROMKE PIERS, geboren op 28-07-1793 te Idzega, overleden op 02-09-1814 te Idzega op 21-jarige leeftijd.
   2.  GERARDUS JACOBUS PIERS, geboren op 30-11-1795 te Idzega.
   3.  FREDERIK PIERS, Arbeider te Leeuwarden, geboren op 12-09-1797 te Idzega, overleden op 09-01-1848 te Idzega op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 04-04-1841 te Leeuwarden met SJOUKJE REINDERS ELSINGA, 33 jaar oud, geboren op 30-01-1808 te Wolvega, dochter van REINDER LAMBERTS ELZINGA en BAUKJE JELLES BAKKER.
   4.  ANTJE PIERS, geboren op 23-01-1800 te Idzega.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-04-1822 te Wymbritseradeel met LAMMERT JOHANNES VELTING, Schipper te Terkaple, geboren circa 1798.
   5.  ANNA MARIA PIERS, geboren op 12-09-1802 te Idzega.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-10-1828 te Wymbritseradeel met HENDRIKUS HENDRIKS HEINER, geboren circa 1802.
   6.  RENSE PIERS, geboren op 09-10-1804 te Idzega.
   7.  LOLKJEN PIERS, geboren op 06-03-1807 te Oudega.
   8.  WYBE PIERS, geboren op 07-08-1808 te Oudega.
   9.  LOLKJEN PIERS, geboren circa 1810 te Oudega.

VIIat    WIEGER SYBRENS WYNIA, boer te Britswerd, geboren op 22-07-1783 te Itens, gedoopt op 10-08-1783 te Itens, overleden op 31-03-1852 te Britswerd op 68-jarige leeftijd, zoon van SYBREN FOEKES WYNIA (zie VIw) en AKKE RUURDS WYNIA (De Haan) (zie VIIaw).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 30-10-1814 te Bozum met LYSBETH JELLES SYBRANDY (Lijsbert Jelles Sybrandi), 25 jaar oud, geboren op 20-07-1789 te Nijland, overleden circa 1826, dochter van JELLE SYBRENS SYBRANDI en ANTJE JOHANNES.
Uit dit huwelijk:
   1.  SYBREN WIEGERS WINIA (Wynia), Boer; tijdelijk veerschipper; in 1852 weer boer, geboren op 11-10-1815 te Britswerd, overleden op 10-02-1853 te Britswerd op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-05-1843 te Rauwerderhem met PIETERTJE TJIPKES BUMA, 22 jaar oud, geboren op 24-03-1821 te Jutrijp, overleden op 23-08-1889 te Barderadeel op 68-jarige leeftijd.
Pietertje hertrouwde na overlijden van Sybren met Jacob Wester. Uit dit huwelijk en voorgaande zijn de kinderen bekend met dezelfde voornamen. In hoeverre dit in sommige gevallen dezelfde personen zijn met andere familienaam opgave is niet duidelijk.
Dochter van TJIPKE PIETERS BUMA en PIETRICK GELKES BOSCHAKKER.
Een paar maanden, nadat zijn vader van de Slag van Waterloo (18 juni 1815) waaraan hij als ruiter deelnam, terugkeerde, aanschouwde SYBREN het levenslicht.

Als jongeman bleek al vrij gauw, dat hij een antipode van zijn vader was. Zijn vader, een fanatiek gelovige, was gewoonweg één met de natuur en boer in hart en nieren.
Van geslacht op geslacht was het boerenwezen in hem beworteld.
Het moet daarom voor hem onbegrijpelijk geweest zijn, dat zijn oudste zoon SYBREN niet uit dat hout gesneden was.
Deze zoon voelde zich meer tot de boeken en de studie aangetrokken en vooral tot de sterrenkunden en de wiskunde.
Wat hij door zelfstudie in deze wetenschappen heeft bereikt moet fenominaal geweest zijn. Een kleine neerslag van zijn machtig kennen is bewaard gebleven in twee geschriften van zijn hand.
Bij de inzage van deze twee geschriften, met de ganzepen geschreven, wordt men getroffen door het fijne regelmatige schrift.
In de opstellen over de astronomie kan men enigszins een denkbeeld vormen van zijn studie over de sterrenkunde van de vroegste tijden tot zijn eigen tijd.
Zelfs hoogleraren als Prof. Nijland achtte het de moeite waard daarvan kennis te nemen.

Zelf deed hij ook waarnemingen met een telescoop, die hij voor dat doel op een boot plaatste.

Dat hij als een "geleerde" in zijn omgeving bekend stond, blijkt wel uit het getuigenis van een schoolhoofd van Britswerd, die ook aan sterrenkunde deed, tegenover de zoon van Sybren Wiegers:"och jonge, jouw vader! Bij hem vergeleken weten we er allemaal niets van!"

Het valt te begrijpen, dat de vrome vader en zijn geleerde zoon ook tegenpolen waren, waar het geloofszaken betrof.
Zo zullen de conflicten zich tussen vader en zoon opgestapeld hebben, zodat het tussen hen tot een breuk moest komen.
Dat ging zelfs zo ver, dat Sybren Wiegers zijn naam niet als Wijnia schreef, maar als Winia.
Zo staat zijn naam in prachtig handschrift onder de sierlijk geschreven titel:"MENGELWERK" op één der boekjes.

Sybren Wiegers verliet de boerderij en opende een beurtvaart.
Hij ging wonen te Rauwerd.

Toch schijnt hij later, na het overlijden van zijn vader , weer even boer te zijn geweest. Hij is vrij jong (37 jaar) overleden.
Van zijn familie en omgeving was hij de onbegrepene en werd miskend.
Daardoor is het te verklaren dat zijn bibliotheek als waardeloos papier voor een appel en een ei verkocht werd, ja voor een deel vernietigd.
Het is betreuringswaardig, dat onbegrip destijds tot zulks kon leiden.
Men vond hem nu eenmaal eeen zonderling, omdat hij zich stil en teruggetrokken voor zijn studie afzonderde, wat in zijn omgeving niet begrepen en dus miskend werd.
{Zij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op 07-10-1854 te Baarderadeel met JACOB WYBES WESTER, Boerenknecht te Britswerd, geboren circa 1826 te Sneek, zoon van WYBE JACOBS WESTER en TJITSKE PIETERS HUISMAN.}
   2.  ANTJE WIEGERS, geboren op 04-05-1817 te Britswerd, overleden op 09-11-1830 te Britswerd op 13-jarige leeftijd.
   3.  AKKE WIEGERS, geboren op 02-12-1818 te Britswerd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-05-1840 te Baarderadeel met A.J. VAN TUINEN, geboren circa 1818.
   4.  JELLE WIEGERS, Boer, geboren op 10-11-1820 te Britswerd, overleden op 17-01-1864 te Nijland op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-12-1844 te Baarderadeel met WIEBRIG BAUKES SIEPERDA (Wijbrig Sijperda), 23 jaar oud, Landbouwersche te Nijland, geboren op 02-09-1821 te Bolsward, overleden op 15-09-1899 te Nijland op 78-jarige leeftijd, dochter van BAUKE OENES SIEPERDA en RUURDJE JORRITS JORRITSMA.
In de huwelijksakte van zowel dochter Elisabeth als Ruurdtje, beide op 14-5-1870 te Wymbritseradeel (akte 44 en 45), staat vermeld dat Ruurdtje ook op 20-2-1849 is geboren in plaats van 20-4-1850, hetgeen eerst geregistreerd stond. Tevens werd vermeld dat vader Jelle reeds overleden was. Onze eerste overlijdensregistratie gaf als overlijdensjaar 1874 aan.

   5.  HENDRIK WIEGERS, Boer en later Koopman te Bozum, geboren op 03-11-1822 te Britswerd, overleden op 28-01-1879 te Bozum op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-11-1848 te Sneek met ANTJE MARTENS JONGSMA, 23 jaar oud, geboren op 27-11-1824 te Sneek, overleden op 27-07-1849 te Baarderadeel op 24-jarige leeftijd, dochter van MARTEN AGES JONGSMA en TRIJNTJE ANNES OSINGA.
   6.  GEESKE WIEGERS (Geiske Wygers), geboren op 21-02-1825 te Britswerd, overleden op 06-02-1916 te Rauwerderhem op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-05-1851 te Baarderadeel met SIPKE BARTELES SWIERSTRA, geboren 1826 te Schillaard, zoon van BARTELE JOHANNES SWIERSTRA en LYSBERT SIPKES FIEKENS.

VIIau    FOEKE SYBRENS WYNIA (Foeke Sybrens Nijdam), boer te Bozum, geboren op 15-10-1788 te Itens, gedoopt op 30-10-1788 te Itens, overleden op 28-12-1850 te Hennaarderadeel op 62-jarige leeftijd, zoon van SYBREN FOEKES WYNIA (zie VIw) en AKKE RUURDS WYNIA (De Haan) (zie VIIaw).
Gehuwd circa 1814 met TETJE BAUKES BURINGA, geboren okt. 1794, overleden op 06-12-1860 te Scharnegoutum, dochter van BAUKE RINTJES BURINGA en HISKIA ABDIAS NOORDBEEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  HISKE FOEKES, geboren op 28-08-1813 te Bozum, overleden op 03-02-1886 te Itens op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-05-1841 te Wymbritseradeel met JOUW SYBRENS KLAVERSMA, 26 jaar oud, geboren op 14-05-1815 te Scharnegoutum, overleden op 19-08-1854 te Bozum op 39-jarige leeftijd, zoon van SYBREN JOUWS KLAVERSMA en MAAIKE GERRITS ALBERDA.
   2.  SYBREN FOEKES, Winkelier / Koopman, geboren op 02-10-1814 te Bozum, overleden op 20-11-1886 te Lutkewierum op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-05-1840 te Hennaarderadeel met PIERKJEN HARMENS FOPMA, 22 jaar oud, geboren op 11-05-1818 te Schillaard, overleden op 23-04-1886 te Lutkewierum op 67-jarige leeftijd.
Pierkjen overleed na een kortstondige ziekte.
(Bron: Krantadvertentie).
Dochter van HARMEN HESSELS FOPMA en EEKE JOHANNES VAN TUINEN.
   3.  AKKE FOEKES, geboren op 06-08-1816 te Bozum, overleden op 09-04-1818 te Baard op 1-jarige leeftijd.
   4.  JOHANNES FOEKES, geboren op 06-08-1820 te Bozum, overleden op 21-05-1900 te Bolsward op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 13-05-1843 te Wymbritseradeel met ANTJE SYBRENS KLAVERSMA, 22 jaar oud, geboren op 15-07-1820 te Scharnegoutum, overleden op 16-07-1865 te Scharnegoutum op 45-jarige leeftijd, dochter van SYBREN JOUWS KLAVERSMA en MAAIKE GERRITS ALBERDA.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 05-11-1870 te Idaarderadeel met AURELIA RIENKS VAN KEIMPEMA, 45 jaar oud, geboren op 20-03-1825 te Eernewoude, overleden op 29-11-1881 te Idaarderadeel op 56-jarige leeftijd, dochter van RIENK JANS VAN KEIMPEMA en SIJTSKE GERRITS FEENSTRA. {Zij was eerder gehuwd circa 1852 met HALBE WYBES FEENSTRA, overleden voor 1870.}
   5.  BAUKE FOEKES WÿNIA, geboren op 23-01-1822 te Bozum.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 30-05-1857 te Lutkewierum met ABELTJE T. SIERSMA.
   6.  RUURD FOEKES, geboren op 08-03-1823 te Bozum, overleden op 20-04-1843 te Hennaderadeel op 20-jarige leeftijd.
   7.  GERRIT FOEKES, Boer, geboren op 07-10-1824 te Bozum, overleden op 07-10-1849 te IJsbrechtum op 25-jarige leeftijd.
De navolgende rouw-advertentie werd geplaatst.

Het behaagde Hem, die niets antwoordt aan zijn daden, heden na eene langdurige ziekte in den ouderdom van 25 jaar en eene echtvereniging van bijna één en eenhalf jaar voor den dood van mij weg te rukken mijn hooggeschatte Echtgenoot:
GERRIT FOEKES WINIA.
Treur ik met zijne en mijne ouders over dit hartgrievend verlies, met vertrouwen evenwel wensch ik te zien op God, de man der weduwen, die ook gelijk ik hoop voor ons eenig kind een vader zal zijn.

IJsbrechtum, den 7 den oktober 1849.
A.J. Bouma, weduwe van G.F. WINIA.
Familie, Vrienden en Bekenden gelieve deze als Algemeene kennisgeving aan te nemen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-05-1848 te Sneek met AALTJE JELLES BOUMA, 19 jaar oud, geboren op 22-09-1828 te Sneek, overleden op 08-03-1916 te Sneek op 87-jarige leeftijd, dochter van JELLE DOUWES BOUMA en EELKJEN DOUWES VAN DIJK. {Zij was ook ooit gehuwd met EELTJE THEUNIS ALBEDA.}
   8.  AKKE FOEKES, geboren op 22-06-1826 te Itens, overleden op 30-11-1867 op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-05-1851 te Baarderadeel met JAN ALBERTS ALGERA, 26 jaar oud, Boer te Lutkewierum, geboren op 20-07-1824, overleden op 15-07-1903 te Lutkewierum op 78-jarige leeftijd.

VIIav    WYTSKE RUURDS WYNIA (de HAAN/ de VRIES), gedoopt op 11-08-1748 te Woudsend, overleden op 27-08-1826 te Wonseradeel op 78-jarige leeftijd, dochter van RUURD TJEERDS DE HAAN en GEISKE WIEGERS NIJDAM (zie VIx).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 21-04-1771 te Bolsward met THEUNIS LIEUWES WYNIA, 28 jaar oud, boer, geboren op 03-02-1743 te Bolsward.
Theunis Lieuwes was boer te Hartwerd en Pingjum. Hij gebruikte na 1811 ook de familienaam Wynia. Zoon van LIEUWE MEINDERTS (Meijnderts) en JETSKE DIRKS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 59-jarige leeftijd op 20-12-1807 te Bolsward met OTTE RINZES TOLSMA, geboren 1789 te Hartwerd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  LIEUWE THEUNIS, Boer, geboren maart 1773 te Hartwerd, overleden op 10-12-1845 te Oosterwierum.
In de krant stond de navolgende rouw-advertentie.

Heden morgen ten drie ure overleed mijn dierbare echtgenoot en onzer kinderen zorgdragende vader

LIEUWE THEUNIS WIJNIA

in den ouderdom van 72 jaren en negen maanden, na eene genoeglijken echtvereniging van vier en veertig jaren.


Oosterwierum, S.R. Tanja
den 10 december 1845. Wed. L.T. WIJNA.
Gehuwd (1) op 29-05-1796 te Wiewerd met EIBERTJE WYNSES WIARDA ("van Britswerd"), overleden voor 1802.
Gehuwd (2) op 09-05-1802 te Bozum met SJOERDJE RINSES TANJA ("van Oosterwierum"), geboren dec. 1775, overleden op 19-02-1855 te Jorwerd.
   2.  RUURD THEUNIS, Boer, geboren op 24-09-1774 te Hartwerd, overleden op 21-03-1837 te Britswerd op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-10-1797 te Oosterlittens met SIETSKE TIETTES HIEMSTRA (Sietske Pieters), "van Jorwerd".
Aangenomen familinaam 1811
Wynia, Ruurd Teunes, Britswerd
k.Aukjen 14, Teunes 13, Tiette 10, Wietze 6
Mairie Bozum, fol.87

Voorts genoemd in Mem. van Successie:

Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1826
Overledene : Auke Alderts van Dam
Overleden op: 25 mei 1826
Wonende te : Joure
Tekst:
man van Hylkje Harmens Hosper (vruchtgebruikster; overleden 6/11/1852: zie ook memorie 8035/1064); grootvader van wijlen Lamkje Thijsses Taconis (vrouw van Iede Wybes Pekema, van boerenbedrijf Britswerd; moeder van Froukje, vrouw van Ruurd Theunis Wynia, landbouwer Friens en minderjarige Wybe Iedes Pekema), van Siebe, arbeider Heidenschap o/Workum en wijlen Dedde Alderts van Dam (1e man van Wiggertje Jans van der Velde, thans vrouw van Sjoerd Durks Hoekstra, arbeider Bovenknijpe; vader van Jeltje en minderjarige Lamkje Deddes van Dam: voogd is stiefvader Sjoerd), van minderjarige Daniël Aukes Schuurmans (voogd is vader Auke Daniëls Schuurmans, timmerman, weduwnaar van Froukje Aukes van Dam) en van minderjarige Gatske en Froukje Hylkes de Jong (dochters van Uilkje Aukes van Dam); stiefvader van Hendrik, arbeider en Harmen Geerts van der Zwaag, venter (uit 1e huwelijk van zijn vrouw). In bijgevoegde memorie 8035/1072 wordt aangifte gedaan door Siebe en namens de kinderen van Dedde Alderts van Dam en in deze memorie de andere erfgenamen.
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Memories van Successie
Kantoor Sneek, overl. jaar 1837
Overledene : Ruurd Theunis Wynia
Overleden op: 21 maart 1837
Wonende te : Britswerd
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Bron:
Memories van successie 1818-1928
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 14044

(Bron: Warkumserfskip)

In de huwelijksakte van dochter Aukje wordt Ruurd genoemd als "Schout dezer Gemeente"(Baarderadeel), wonende te Britsum.

   3.  MEINDERT THEUNIS, Boer, geboren febr 1780 te Hartwerd, gedoopt op 19-03-1780 te Nijland, overleden op 13-12-1834 te Tzum.
Hedenmorgen, ongeveer ten zes ure, trof mij de gevoeligste slag mijns levens, daar het den Almachtigen God van leven en dood behaagde, van mij en mijne kinderen en behuwdkinderen, tot onze bittere droefheid weg te rukken, mijn waarde Echtgen.

MEINDERT THEUNIS WINIA

in den ouderdom van bijhans 55 jaren, van welke wij ruim 29 jaren in eenen genoeglijken echt hebben mogen doorbrengen; een hevige zinkingsziekte, bezetting op de borst en bijkomende waterzucht maakten een einde aan zijn voor ons zoo dierbaar leven.
Diep bedroefd geven wij daarvan kennis, wij wensen echter met stille gelatenheid in de wil des Allerhoogsten te berusten, wiens doen is enkel majesteit en heerlijkheid.
Strekkende deze tot bekendmaking aan verdere Vrienden en Bekenden.

Tzum, den 13 december 1834
AKKE FOEKES WINIA
Wed. M.T. WINIA
mede uit naam van de kinderen.
Gehuwd op 25-08-1805 te Hichtum met AKKE FOEKES RADERSMA (Wynia), 19 jaar oud, geboren op 19-03-1786 te Wieuwerd, overleden op 13-04-1871 te Wommels op 85-jarige leeftijd.
Wommels, den 13e april 1871.
Hedenavond omstreeks 8 uur, ontsliep zacht en kalm onze geliefde en zorgdragende moeder

AKKE FOEKES WYNIA

Wed. van MEIDERT THEUNIS WYNIA, in den gezegenden ouderdom
van ruim 84 jaren.
Hoewel dankbaar voor haar langdurig bezit treuren wij echter
om haar gemis, die ons zoo dierbaar was, doch het volle
vertrouwen in Jezus Christus als haar Zaligmaker en middelaar
bij God, doet ons kalm berusten in de wil der Almachtige

F.M. WYNIA.
Uit aller naam.

Kennisgeving aan Vrienden en Bekenden. Dochter van FOEKE JANS WYNIA (Winia) (zie VIIal) en BOTJE AGES HOEKSTRA.

VIIaw    AKKE RUURDS WYNIA (De Haan), gedoopt op 20-05-1751 te Woudsend, overleden op 27-08-1825 te Welsrijp op 74-jarige leeftijd.
AKKE RUURDS komt in haar overlijdensacte voor met de naam WYNIA, in die van haar dochter met de naam de HAAN. Daar de acte de namen van de vader en de moeder vermeldt, met ouderdom en plaats van geboorte, staat haar plaats wel vast. Dochter van RUURD TJEERDS DE HAAN en GEISKE WIEGERS NIJDAM (zie VIx).
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 19-04-1771 te Itens met SYBREN FOEKES WYNIA, 32 jaar oud (zie VIw).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder VIw).
 
VIIax    TJALTJE SYTZES NIJDAM, geboren circa 1770 te IJlst, overleden op 05-03-1806 te IJlst, dochter van SYTZE CORNELIS NIJDAM (zie VIy) en SYTSKE JOHANNES "van Heeg" (Sietske Johannes).
Gehuwd op 24-02-1805 te IJlst, gehuwd voor de kerk op 24-02-1805 te IJlst met JELLE TJALLINGS NIJDAM (Jelle Viersma), 21 jaar oud (zie VIIbb).
Jelle huwde na overlijden van Tjaltje in 1806 en hertrouwd voor 1811.

In 1811 was Jelle schipper te Middelburg, gehuwd zonder kinderen.

Jelle is later onder de naam Nijdam niet meer te vinden.
Mogelijk verder als VIERSMA.

Uit dit huwelijk:
   1.  TJALLING JELLES, geboren op 09-12-1805 te IJlst, gedoopt op 29-12-1805 te IJlst (getuige(n): Brechtje Sytzes NIJDAM), overleden op 21-03-1808 te IJlst op 2-jarige leeftijd.

VIIay    UILKJEN SYTZES NIJDAM (Uilkje Sietses Wienia), geboren op 18-04-1774 te IJlst, gedoopt op 22-03-1799 te Oudega (Wymbritseradeel).
In deze "volwassendoop" staan haar geboortedatum en ouders vermeld.
Alleen in de overlijdensakte wordt zij Wienia (Wynia) genoemd.
Overleden op 23-11-1849 te IJlst op 75-jarige leeftijd, dochter van SYTZE CORNELIS NIJDAM (zie VIy) en SYTSKE JOHANNES "van Heeg" (Sietske Johannes).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-09-1795 te Wijmbritseradeel met JAN MEINDERTS WYNIA, 22 jaar oud (zie VIIar).
In eerste instantie was er geen doopacte van Uilkje gevonden.
Verondersteld werd dat de ouders Sytze Foekes Wynia en Geiske Wiegers Nijdam waren.

Die informatie was oa afgeleid van het feit dat zij een dochter Geiske noemt.
In latere instantie is door mevr. W.Schilstra-Wiersma de overlijdensakte info toegespeeld, waarin de geboortedatum stond en de ouders werden vermeld.
Blijkt toch een Nijdam als vader te zijn.

In 1819 werd Uilkje "winkeliersche te Oudega" genoemd.(Huw. akte dochter Froukje).
In 1829 werd Uilkje "winkeliersche te Parrega" genoemd. (Huw.akte zoon Meindert).


Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder VIIar).
 
VIIaz    GEISKE TJALLINGS NIJDAM, geboren 1770 te IJlst, gedoopt op 06-10-1771 te IJlst, overleden op 14-05-1840 te Wymbritseradeel, dochter van TJALLING CORNELIS NIJDAM (zie VIz) en AKKE FONGERS VIERSMA.
Gehuwd op 02-10-1811 te Wymbritseradeel met PIER TAEKES (Pier Teekes), 39 jaar oud, geboren op 02-07-1772 te Hommerts, gedoopt te Jutrijp, zoon van TAKE PIETERS en GRIETJE KLASES.
Geiske woonde ten tijde van de naamsaanname (1811) op de Hommerts.
Wel wordt gemeld dat zij een 8 weken oude dochter heeft
In de huwelijksakte werden de ouders van Pier vermeld naast zijn geboortedatum.
Tevens werd gemeld dat Geiske "naaister" was van beroep.

Haar overlijdensakte vermeldt dat zij weduwe is.

Uit dit huwelijk:
   1.  GRIETJE PIERS, geboren op 03-11-1811 te Wymbritseradeel.

VIIba    HYKE TJALLINGS NIJDAM, geboren op 11-09-1776 te IJlst.
Hyke was ten tijde van de naamsaaname (1811) woonachtig te Sneek.
Zij is onder de naam Nijdam echter niet meer terug te vinden.
Wel werden 2 kinderen in de akte gemeld tw. Akke 5 jr. en Sytske 2 jr.
Dochter van TJALLING CORNELIS NIJDAM (zie VIz) en AKKE FONGERS VIERSMA.
Gehuwd voor de kerk circa 1804 te IJlst met (partner van Hijke Nijdam) N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  AKKE NIJDAM, geboren 1806 te IJlst.
   2.  SYTSKE NIJDAM, geboren 1809 te IJlst.

VIIbb    JELLE TJALLINGS NIJDAM (Jelle Viersma), geboren op 14-12-1783 te IJlst, gedoopt op 21-01-1784 te IJlst, zoon van TJALLING CORNELIS NIJDAM (zie VIz) en AKKE FONGERS VIERSMA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-02-1805 te IJlst, gehuwd voor de kerk op 24-02-1805 te IJlst met TJALTJE SYTZES NIJDAM (zie VIIax).
Jelle huwde na overlijden van Tjaltje in 1806 en hertrouwd voor 1811.

In 1811 was Jelle schipper te Middelburg, gehuwd zonder kinderen.

Jelle is later onder de naam Nijdam niet meer te vinden.
Mogelijk verder als VIERSMA.

Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder VIIax).
 
VIIbc    EVERT LUITZENS NIJDAM, scheepstimmerman te IJlst, geboren op 09-11-1772 te IJlst, overleden op 07-02-1850 te IJlst op 77-jarige leeftijd, zoon van LUITZEN CORNELIS NIJDAM (zie VIaa) en JELTJE EVERTS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-05-1797 te IJlst met GEISKE SYTZES VISSER, geboren 1763 te De Knype, overleden op 07-09-1846 te IJlst, dochter van SYTZE BONNES VISSER en ANTJE JANS.
Evert neemt in 1811 de familienaam NIJDAM aan voor zichzelf en zijn dochter Jeltje, maar ook voor zijn broer Cornelis Luitzens en diens kinderen Wytze, Tytje en Luitzen. (resp. 7 jr., 4 jr. en 3 jr.oud).

Uit dit huwelijk:
   1.  JELTJE EVERTS, geboren op 22-09-1801 te IJlst, overleden op 28-06-1830 te IJlst op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01-03-1822 te IJlst met SIPKE TJEERDS WIERSMA.

VIIbd    CORNELIS LUITZENS NIJDAM (Cornelis Luitjens), varensgezel / scheepstimmerman te IJlst, geboren op 10-09-1774 te IJlst, overleden op 13-04-1836 te IJlst op 61-jarige leeftijd, zoon van LUITZEN CORNELIS NIJDAM (zie VIaa) en JELTJE EVERTS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-05-1802 te IJlst met YTJE WYTZES HOEKSTRA, 21 jaar oud, geboren op 12-02-1781 te IJlst, overleden op 26-01-1853 te IJlst op 71-jarige leeftijd, dochter van WYTZE WILLEMS HOEKSTRA en TIJTJE WYBES KIJKER.

Broer Evert neemt in 1811 de familienaam NIJDAM aan voor zichzelf en zijn dochter Jeltje, maar ook voor zijn broer Cornelis Luitzens en diens kinderen Wytze, Tytje en Luitzen. (resp. 7 jr., 4 jr. en 3 jr.oud).

Cornelis sticht de scheepshelling op Uilenburg te IJlst in 1825.

Na overlijden van Cornelis verscheen er een rouwbericht in de krant, welke luidde :

"Heden morgen omstreeks vier uren, overleed tot mijne en onzer kinderen bittere droefheid, mijn geliefde Echtgenoot Cornelis L. Nijdam, in leven scheepstimmerman alhier, in den ouderdom van bijkans 62 jaren, na een lijden van eenige weken; diep bedroefd staren wij hem na, doch de troost onzer zaligmakende Godsdienst doet ons allen in zijnen vaderlijken wil stil en gelaten berusten.
IJlst, den 13 April 1836. IJtje W. Hoekstra
Wed. C.L. Nijdam.

Strekkende deze tot kennisgeving aan Vrienden en Bekenden, terwijl de Affaire op dezelfden voet zal blijven continueren."
.
Uit dit huwelijk:
   1.  WYTZE CORNELIS, Scheepstimmerman, geboren op 01-05-1803 te IJlst, overleden op 27-12-1859 te Bolsward op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 02-12-1827 te IJlst met WYTSKE MURKS ABMA, 20 jaar oud, geboren op 28-01-1807 te Heeg, overleden op 27-10-1829 te IJlst op 22-jarige leeftijd. Overleden in het kraambed, na geboorte van zoon Wytze. Dochter van MURK GERBENS ABMA en JAAIKE GOSSES BOSMA.
In 1829 verloor Wytze zijn vrouw Wytske in het kraambed bij geboorte van zoon Wytze Abma.
Wytze verliet IJlst en ging naar Bolsward.
Hij was hierna als scheepstimmerman woonachtig in de buitenbuurt van Bolsward "Op't Oord(t)je" (1830). Hij heeft dan een huishoudster in dienst genaamd Dieuwke Pieters.

In 1833 hertrouwt Wytze, maar zijn 2e vrouw, Djuwer, overlijdt in 1834 ook in het kraambed.
Hierna komt zijn zus Botje als hulp in huis.
Zoontje Wytze komt dan bij grootouders Cornelis en Ytje in IJlst wonen.

In 1838 trouwt Wytze weer, nu met Neeltje Kuipers. Zij krijgen 11 kinderen, waarvan 4 vrij kort na de goboorte overlijden.
Na overlijden van Wytze, in 1859, hertrouwt Neeltje in 1861 met dominee Wilhelm Weijenberg.(Bron:oa. Hessel Bosma te Sneek)
.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 27-10-1833 te Bolsward met DJUWER RIENTS SÿTSMA, geboren 1811 te Bolsward, overleden op 13-07-1834 te Bolsward. Kort na de bevalling van dochter Ytje is Djurre in het kraambed overleden. Dochter van RIENTS JOUKES SÿTSMA, Roggemolenaar te Leeuwarden, en ANTJE CRAMER.
Gehuwd (3) op 34-jarige leeftijd op 25-03-1838 te Bolsward met NEELTJE HENDRIKS KUIPERS, 26 jaar oud, geboren op 12-03-1812 te Makkum, overleden op 10-05-1877 te Wezep op 65-jarige leeftijd.
Neeltje overleed in Wezep alwaar zij woonde. Haar man was aldaar Dominee in de Gereformeerde Gemeente Oldebroek-Wezep.
Begraven op 15-05-1877 te Wezep, dochter van HENDRIK JACOBUS KUIPERS en EELKJE IJKES YKEMA. {Zij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 27-02-1859 te Bolsward met WILHELM JOHAN WEIJENBERG.
Wilhelm was eerst Predikant van de Chr.Afgescheiden Gemeente van Bolsward.
Later was hij Dominee te Alphen aan de Rijn, Werkendam, Baambrugge, Zuid Beijerland, Waddinxveen, Rotterdam en Oldebroek.
}
   2.  YTJE CORNELIS, geboren 1807 te IJlst, overleden voor 1880 te IJlst.
Gehuwd op 03-10-1824 te IJlst met JACOB THOMAS FABER, geboren 1804 te IJlst, overleden op 23-10-1859 te IJlst.
   3.  LUITZEN CORNELIS, Scheepstimmerman, geboren op 12-11-1809 te IJlst, overleden op 25-02-1868 te IJlst op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-05-1835 te IJlst met JETSKE SYMENS FERF (Ferff), geboren 1808 te IJlst, dochter van SIJMON IJPES FERF, Wolkammer te IJlst, en BAUKJEN SJERPS.
Luitzen lootte in 1828 -nr.8- voor de militaire dienst en werd wegens gebreken vrijgesteld. Op het formulier van de Nationale Militie stond : aangezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond.
Luitzen was zoals zijn vader scheepstimmerman te IJlst. Hij was echter in loondienst, mogelijk bij zijn vader op de werf Uilenburg.

   4.  SYBE CORNELIS, geboren 1810 te IJlst, overleden voor 1816 te IJlst.
   5.  BONTJE CORNELIS, geboren op 26-04-1813 te IJlst, overleden op 05-07-1854 te Noordhorn (gem. Zuidhorn) op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-12-1834 te IJlst met TJEERD JANS HOEKSTRA, 22 jaar oud, Schipper, geboren op 13-08-1812 te Idskenhuizen, zoon van JAN TJEERDS HOEKSTRA en GOOITSKE EISES EISEMA.
In de huwelijksakte werd de achternaam van Bontje geschreven als NUman ipv. NIJdam.
Uit het huwelijk Hoekstra-Nijdam zijn 6 kinderen bekend.

   6.  SYBE CORNELIS, Scheepstimmerman, geboren op 19-04-1816 te IJlst, overleden op 23-07-1877 te Sneek op 61-jarige leeftijd.
Omtrent het overlijden werd de navolgende advertentie geplaatst :

Heden overleed mijn zeer geliefde Echtgenoot en de kinderen zorgdragende Vader

SIEBE KORNELIS NIJDAM

Scheepsbouwer, alhier, in den ouderdom van ruim 61 jaar. Wat we in hem verliezen, weten allen, die den geliefde doode hebben gekend.
Zwaar valt ons deze slag, maar we vertrouwen dat zijn aterven gewin is, daar zijn eenige hoop Christus was.

Sneek, 23 juli 1877.

namens mijne kinderen
F.B. GROENVELD,
Wed. S.K. NIJDAM.

Kennisgeving aan Familie, Vrienden en Bekenden.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-06-1838 te IJlst met FOKJEN BONNES GROENVELD, 20 jaar oud, geboren op 08-04-1818 te IJlst, overleden op 05-10-1879 te Sneek op 61-jarige leeftijd, dochter van BONNE RINKS GROENVELD en TRIJNTJE JANS VIERSTRA.
Sybe was gelijk zijn vader en broer(s) ook scheepstimmerman te IJlst.
Hij was op Uilenburg zelfstandig vanaf 1836. In 1848 verkoopt hij de werf op Uilenburg aan Otte Lolkes Lantinga.
Ook was Sybe aktief op de Zomerrak te Sneek.

   7.  JELTJE CORNELIS, geboren op 28-04-1818 te IJlst, overleden op 31-01-1820 te IJlst op 1-jarige leeftijd.
   8.  JELLE (CORNELIS), geboren op 05-04-1821 te IJlst, overleden op 31-12-1841 te IJlst op 20-jarige leeftijd.

VIIbe    BREGTJE LUITZENS NIJDAM, geboren 1777 te IJlst, dochter van LUITZEN CORNELIS NIJDAM (zie VIaa) en JELTJE EVERTS.
Gehuwd met JACOB SIEGERS SCHOLTE.
In 1811 neemt Jacob de familienaam Scholte aan als familienaam.
Jacob en Bregtje zijn schipper op de Tjalk "De Vrouwe Bregtje".

Uit het gezin Scholte-Nijdam zijn 2 kinderen bekend, tw. Luitzen en Jeltje.

Uit dit huwelijk:
   1.  LUITZEN JACOBS.
   2.  JELTJE JACOBS.

VIIbf    IDSERT PIERS NIJDAM (Idzerd), timmerman te Irnsum, gedoopt op 20-05-1759 te Irnsum, overleden op 10-03-1835 te Rauwerd op 75-jarige leeftijd, zoon van PIER IDSERTS NIJDAM (zie VIac) en ELYSABETH TEIJES TRESLING ("Lysbet van Loënga").
Gehuwd voor de kerk (1) op 31-jarige leeftijd op 24-05-1790 te Irnsum met TJETSKE DIRKS (Tjitske Durks), geboren circa 1760, overleden voor 1811.
Op 10-03-1791 waren IDSERT NIJDAM en JETSKE DIRKS te Irnsum 200 car.gls. schuldig aan HILTJE JANS NIJDAM, weduwe van MACHIEL JACOBS te Oudeschouw.
(Rauwerderhem U 10, fol. 599).

Uit beider huwelijken van Idsert waren in eerste instantie geen kinderen bekend. Met GenLias Internet systeem is toch nog een kind gevonden.
Idserd was samen met zijn broer Feyke in 1826 getuigen bij een huwelijk te Wymbr. Hun beider beroep en leeftijd werd vermeld. (Feyke 60 jr. schoenmaker, Idserd timmerman oud 67 jr.)
.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 05-12-1811 te Leeuwarderadeel met GEESKE JOUWERTS, 48 jaar oud, geboren op 04-12-1763 te Drachten, overleden op 07-01-1823 te Leeuwarden op 59-jarige leeftijd, dochter van JOUWERD TJALLINGS en GRIETJE FOKKES.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  MELLE IDZERDTS, geboren circa 1794 te Rauwerderhem, overleden op 23-10-1859 te Rauwerderhem.
Gehuwd op 01-10-1842 te Rauwerderhem met GRIETJE JANS FENNEMA, Dienstmeid te Irnsum, geboren circa 1801 te Akkrum, dochter van JAN ATZES FENNEMA en MINKE TJITZES.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  ELISABETH IDZERTS, overleden op 01-01-1812 te Rauwerderhem.
De overlijdensaangifte werd pas na 3 maanden gedaan. (Inschrijving 15-4-1812).Bron : GenLias.


VIIbg    HEERKE PIETERS NIJDAM, Verver, geboren op 24-08-1772 te Dronrijp, overleden op 08-08-1826 te Dronrijp op 53-jarige leeftijd, zoon van PIETER HEERKES NIJDAM (zie VIaf) en MAAIKE JOHANNES.
Gehuwd voor de kerk circa 1798 te Dronrijp met YTJE WYBES SPRONGSMA, geboren op 17-05-1778 te Dronrijp, overleden op 23-07-1848 te Dronrijp op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  PIETER HEERKES, geboren 1799 te Dronrijp, overleden op 12-10-1847 te Menaldumadeel.
Pieter bleef ongehuwd.
Op 27 januari 1830 werd door het Hof van Assises te Leeuwarden PIETER HEERKES NIJDAM veroordeeld tot 8 dagen gevangenisstraf, wegens een "misdrijf" gepleegd op 17 januari, inhoudende "beledigingen gebezigd op eenen openbaren plaats jegens de Heer Vrederegter van het kanton Dronrijp tijdens de uitoefening zijner functie."
.
   2.  RIEMKE HEERKES, geboren op 24-07-1800 te Dronrijp, overleden op 07-09-1814 te Dronrijp op 14-jarige leeftijd.
   3.  MAAIKE HEERKES, geboren op 12-05-1802 te Dronrijp, overleden na 1857.
Hoe ruim 140 jaar geleden broers en zusters elkaar op de hoogte stelden van een sterfgeval, leert ons een briefje in het bezit (ca. 1957) van J.Nijdam te Cornjum.
Deze brief werd destijds door Maaike Heerkes Nijdam verzonden aan Johannes Heerkes Nijdam haar broer. De brief was zonder enveloppe verzonden en ook de postzegel ontbrak nog ! Op de achterzijde stond het adres met een stempel "Leeuwarden". De inhoud luidde alsvolgt :

Dronrijp den 30 October 1857

Geachte Broeder en Zuster !

Hedenmorgen omstreeks elf uur, behaagde het de Goddelijke Voorzienigheid, door den dood van mij weg te nemen, mijn waarde echtgenoot Tiede R. Bantema.
Hij stierf tengevolge eener, bijkomende, korte ongesteldheid van acht dagen, in den ouderdom van circa 58 jaren, waarvan ik 35 jaren met hem eenen genoeglijken echt mogt doorbrengen.
Diep bedroefd staar ik hem na, doch de gedachte dat Gods doen wijsheid is, leenigt in dezen mijn droefheid.
Niet twijfelende of U Ed. zult wel eenig deel in dit mijn zwaar verlies nemen, ben ik, nagroette Uw bedroefde Zuster !

Maaike H. Nijdam.

N.B. U en de Uwen worden verzogt, dingsdag na de middag ten 12 uur verzorgt om ten 1 uur de overledende de laatste eer aan te doen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13-06-1821 te Menaldumadeel met TIEDE REINDERS BANTEMA, geboren circa 1800, overleden op 30-10-1857 te Dronrijp.
Uit het huwelijk van Tiede en Maaike zijn 3 dochters en 3 zoons geboren. Allen in Menaldumadeel.
(Bron: BS Fryslan)
.
   4.  JETSKE HEERKES, geboren op 07-08-1804 te Dronrijp, overleden op 02-09-1804 te Dronrijp, 26 dagen oud.
   5.  JETSKE HEERKES, geboren op 12-12-1805 te Dronrijp, overleden op 08-01-1869 te Menaldumadeel op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 21-09-1825 te Menaldumadeel met AEBE JACOBS VELLINGA, Timmerman, geboren 1798 te Minnertsga, overleden voor 1869, zoon van JACOB TJEERDS VELLINGA en TYTJE KLAZES.
Uit het huwelijk van Aebe en Jetske zijn 3 dochters en 4 zoons geboren.
(Bron: BS Fryslan).

   6.  ANTJE HEERKES, geboren op 05-04-1808 te Dronrijp, overleden op 22-07-1837 te Menaldumadeel op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-08-1832 te Menaldumadeel met WILLEM WYBES LAUTENBACH, geboren 1797 te Dronrijp, zoon van WYBE WILLEMS LAUTENBACH en AKKE DIRKS NOORDENBOS.
Willem was Gardenier van beroep.
Bij het aangaan van het huwelijk met Antje was Willem al weduwenaar van Grietje Ebes Rodenhuis.
Uit het huwelijk van Willem met Antje zijn 1 zoon en 1 dochter in Menaldumadeel geboren.
(Bron: BS Fryslan).
{Hij was eerder gehuwd circa 1822 met GRIETJE EBES RODENHUIS.}
   7.  WYBE HEERKES, Bakker, geboren op 18-06-1812 te Dronrijp, overleden op 14-04-1881 te Sexbierum op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 08-05-1844 te Menaldumadeel met TRIJNTJE HIJLKES KAMMINGA, geboren 1819 te Welsrijp, overleden op 30-04-1848 te Barradeel, dochter van HYLKE WYBES KAMMINGA en HARMKE RITSKES.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 21-09-1850 te Barradeel met ZARA REGINA JOHA, 36 jaar oud, geboren op 24-01-1814 te Sexbierum, overleden op 03-10-1881 te Barradeel op 67-jarige leeftijd.
Zara was weduwe van Jan Harmens Westra.
Zij was "winkeliersche" te Sexbierum.
Dochter van HARMANUS OUT JOHA en HINKE JANS. {Zij was eerder gehuwd circa 1840 met JAN HARMENS WESTRA, overleden voor 1850.}
   8.  JOHANNES HEERKES, Bakker - Timmerman, geboren op 18-05-1814 te Dronrijp, overleden op 23-05-1892 te Finkum op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-06-1841 te Menaldumadeel met LIESBERT PIETERS VAN DER WAL, 26 jaar oud, geboren op 23-12-1814 te Menaldum, overleden op 30-01-1896 te Finkum op 81-jarige leeftijd, dochter van PIETER AUKES VAN DER WAL en JANNIGJE JANS ZWAGER.
Johannes was een "legendarische kaatser" met een verre opslag.
Hij had de bijnaam "Greate Hantsje".
Als jonge man won hij bij de kaatsvereniging van Dronrijp vele prijzen.

De bijnaam, "Greate Hantsje" werd later ook bij oprichting van de kaatsvereniging te Leeuwarden gebruikt als verenigingsnaam.

Hij woonde later, als timmermansknecht, in Oudebildtzijl en vestigde zich in 1845 als zelfstandig timmerman te Lieve Vrouwenparochie.

Later woont hij in Tzummarum, a;waar hij overlijdt.
Hij was toen bij een van de kinderen in Finkum (huisnr. 33).

   9.  RIEMKE HEERKES, geboren op 26-12-1817 te Dronrijp.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-05-1840 te Menaldumadeel met JOHANNES DIRKS STIENSTRA, geboren circa 1815.
Uit het huwelijk van Johannes en Riemke zijn 1 dochter en 1 zoon geboren in Menaldumadeel.
(Bron: BS Fryslan)
.

VIIbh    OUTGER AUKES NIJDAM (Outger Oukes Nijdam), schipper, gedoopt op 17-12-1760 te IJlst, overleden op 29-09-1836 te Meppel op 75-jarige leeftijd, zoon van AUKE OUTGERS NIJDAM (zie VIag) en AALTJE OEDZES "van Folsgare".
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 13-08-1780 te Kimswerd met SJOERDJE JOHANNES, 26 jaar oud, geboren op 23-06-1754 te Kimswerd, overleden voor 1789 te Sneek, dochter van JOHANNES DIRKS en AKKE PIERS.
Outger was eerst Schipper in Sneek, later in Meppel.
In 1795 staat hij als Molenaar op de Kuinredijk te Baarlo (gezin 4 pers.)
In 1807 was hij Molenaarsknecht in Meppel en betaalde hij 8 gld. aan patenten.
In april 1809 is er een vermelding als lidmaat in Meppel.

In 1814 is hij Molenaarsknecht op een zaagmolen volgens info uit bijlage bij huwelijksakte van dochter Aaltje met Geert Jansen.

Zoon Auke diende ook in het leger van Napoleon

Bron: Militairen 1795-1815
Soort registratie: Inschrijving militairen 1795-1815, Datum: 1815
Bijzonderheden:
Outgers, Auke werkman, geb. Harlingen 04.1781, wonende aldaar, zoon van Outger Aukes, overleden en Sjoerdje Johannes lichting 1808 mairie Burum marine; plaatsvervanger voor H Reitzes de Vries (1788) te Burum; 01.06.1811 74e Equipage; de loteling moet zelf opkomen; waqarschijnlijk is zijn plaatsvervanger overleden; zie H Reitzes de Vries Bronnen: Tresoar toegang 8/4039 nr. 3 en 65; 8/4052.049
`
Zowel Outger als zijn tweede vrouw overlijden in het armenhuis aan het Veeneinde.

Kantoor Meppel, memorie van successie, inventarisnr. 43, opnamenr. 440 (1) , memorienr. -

Overlijden (Overlijden), Meppel, 30-09-1836, aktenummer 94

Overleden: Outger Oukes Nijdam; geboren te IJlst; beroep: zonder, overleden op 29-09-1836 te Meppel; oud: 80 jaar, zoon van Ouke Nijdam en Aaltje Gijsberts .
Gehuwd geweest met: Akke Sijbrands Blom (in leven;Echtgenote)

Overledene: Outger Oukes Nijdam, overleden te Meppel op 29-09-1836. Er is geen onroerend goed aanwezig

Meppel, Bevolkingsregister Bladen A - J van het Armhuis&Schippers, 1873-1889 (toeg. 2001.15; nr. 58)
Geregistreerde: Outger Nijdam, geboren op 30-06-1880
.
Ondertrouwd (2) op 01-11-1788 te Sneek, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-11-1788 te Sneek met AKKE SYBRENS BLOM, geboren 1751 te Sneek (gezindte: RK), overleden op 21-04-1840 te Meppel, dochter van SYBREN REINS BLOM en JAN(NE)KE JELLES PEERBOOM (Pereboom).
Overlijden (Overlijden), Meppel, 22-04-1840, aktenummer 40

Overleden: Akke Sijbrens Blom; geboren te Sneek; beroep: zonder, overleden op 21-04-1840 te Meppel; oud: 89 jaar, dochter van Sijbren Blom en Janneke Pereboom .

Gehuwd geweest met: Outger Oukes Nijdam (overleden;Overleden echtgenoot)
.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  AUKE OUTGERS (Auke Oudjes/Autjes), arbeider/sjouwer, gedoopt op 07-04-1781 te Harlingen, overleden op 23-01-1853 te Meppel op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-09-1805 te Meppel met JANTJEN JANS BONNE(N) (Jantjen Jans Bouma / Bonne), 28 jaar oud, geboren op 10-11-1776 te Beilen, overleden op 17-01-1852 te Meppel op 75-jarige leeftijd, dochter van JAN BONNES en EBELTJEN RENSES "van Hijkersmilde".
In de huwelijksakte werd gemeld : Auke jonge man van Harlingen, laatst gewoond hebbende te Blokzijl, thans alhier te Meppel.
De 1e proclamatie was op 1-9-1805 te Meppel.

Auke nam de plaats in van een ander als Militair in het leger van Napoleon

Bron: Militairen 1795-1815
Soort registratie: Inschrijving militairen 1795-1815, Datum: 1815
Bijzonderheden:
Outgers, Auke werkman, geb. Harlingen 04.1781, wonende aldaar, zoon van Outger Aukes, overleden en Sjoerdje Johannes lichting 1808 mairie Burum marine; plaatsvervanger voor H Reitzes de Vries (1788) te Burum; 01.06.1811 74e Equipage; de loteling moet zelf opkomen; waarschijnlijk is zijn plaatsvervanger overleden; zie H Reitzes de Vries Bronnen: Tresoar toegang 8/4039 nr. 3 en 65; 8/4052.049

MAAR de vervangen persoon moest later zelf ook dienen.!!

Bron: Militairen 1795-1815
Soort registratie: Inschrijving militairen 1795-1815, Datum: 1815
Bijzonderheden:
Vries, H Reitses de, geb. Kollum 22.07.1788, wonende te Burum zoon van Reitse Hs de Vries en Aaltje Feddes loteling mairie Burum lichting 1808 marine; daar zijn plaatsvervanger Auke Autgers waarschijnlijk is overleden moet de loteling zelf diens plaats bij de 74e Equipage van de vloot innemen; bij aanneming familienaam 23 jaar Bronnen: Tresoar toegang 8/4039. 049 en 065; Raf Burum fol. 54v

Auke was in 1835 een arbeider te Meppel.
Dus hij is op "duistere wijze" de dienstplicht ontsnapt?

Uit het tweede huwelijk:
   2.  AALTJE OUTGERS, geboren op 30-10-1789 te Sneek, gedoopt op 08-11-1789, overleden op 04-09-1849 te Meppel op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-02-1814 te Meppel met GEERT JANS JANSEN, metselaar, geboren 1786 te Vollenhove, gedoopt op 19-02-1786 te Vollenhove, overleden op 31-08-1850 te Meppel, zoon van JAN CORNELIS ROOSENBOOM en JACOBA VAN DALEN.
Geert was in 1811 Boerenknecht, van 1814 - 1824 arbeider, in 1824 werd hij metselaarsknecht genoemd en daarna Metselaar tot zijn overlijden.
Hij was geboren "Voor de Landpoorte te Vollenhove".
Geert woonde in Meppel op het Veeneinde, Grootestraat (1830-1840), Noordeinde en tot zijn dood op het Veeneinde.
Zijn moeder nam voor de familie op 26-11-1811 de naam Rooseboom aan.
Geert heeft deze achternaam niet gebruikt.


VIIbi    CLAAS BOTES NIJDAM, boer te Hartwerd, gedoopt op 12-10-1760 te Goenga, overleden op 08-02-1847 te Wonseradeel op 86-jarige leeftijd, zoon van BOTE CLA(A)ZES NIJDAM (zie VIaj) en TRIJNTJE BOKKES "van Rauwerd".
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 20-05-1804 te Hartwerd met TRIJNTJE ENNES TERPSTRA, geboren circa 1780 te Hartwerd.
Ook Klaas/Claas was boer te Hartwerd. Hij nam ook in 1812 de familinaam Nijdam aan te Witmarsum/Burgwerd. Tevens werd gemeld dat hij 2 kinderen had.

Uit dit huwelijk:
   1.  TRIJNTJE CLAZES, gedoopt op 03-03-1805 te Hartwerd, overleden juni 1805 te Hartwerd.
   2.  BOTE CLAZES, geboren op 06-11-1809 te Hartwerd, overleden op 09-04-1849 te Hartwerd op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-04-1837 te Hennaarderadeel met SIPKJEN GATZES BIJLSMA, 21 jaar oud, geboren op 03-08-1815 te Kubaard, dochter van GATZE TIEDES BIJLSMA, Timmerman, en TRIJNTJE JACOBS HAGERSMA.
In de overlijdensakte werd gemeld dat Bote gescheiden was.

   3.  JANTJE CLAZES, geboren op 25-10-1810 te Hartwerd, overleden op 09-08-1847 te Bolsward op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 19-12-1829 te Wonseradeel met HEERKE AGES ROUKEMA (Heerke Raukema), geboren 1806, overleden op 05-07-1856 te Hennaarderadeel.
Uit het gezin Roukema-Nijdam zijn 8 kinderen bekend, tw. Klaas, Age (jong overleden 4 jr.), Aebe (jong overleden 1 jr.), Age, Aebe, Grietje (jong overleden), Trijntje en Grietje. Grietje huwde in 1863 met Ale Pieters Schilstra.
Trijntje huwde met Klaas Botes Bakker in 1863.
Age huwde in 1868 met Gepke Jans Landstra.
Aebe huwde in 1868 met Tjitske Folkerts Alta.
(Bron: www)
.
   4.  PIETER CLAZES, geboren op 04-07-1817 te Hartwerd, overleden op 13-06-1871 te Bolsward op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 20-03-1847 te Wonseradeel met GATSKE HARMENS BRUINSMA, 19 jaar oud, geboren op 14-02-1828 te Hartwerd, overleden op 16-11-1847 te Hartwerd op 19-jarige leeftijd.
Een maand na dat Gatske bevallen was van een Levensloos kind van het mannelijk geslacht, overleed zij zelf.
Dochter van HARMEN MARTENS BRUINSMA, Boer, en TRIJNTJE FRANSES SCHURENGA.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 09-05-1857 te Wonseradeel met AALTJE KEIMPES ANDELA, 34 jaar oud, geboren op 16-09-1822 te Zurich, overleden op 28-05-1881 te Baarderadeel op 58-jarige leeftijd, dochter van KEIMPE JANS ANDELA en TRIJNTJE HESSELS KUIPERS.

VIIbj    PIERKJE BOTES NIJDAM, gedoopt op 18-03-1764 te Goënga, overleden op 27-03-1845 te Baarderadeel op 81-jarige leeftijd, dochter van BOTE CLA(A)ZES NIJDAM (zie VIaj) en TRIJNTJE BOKKES "van Rauwerd".
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 27-04-1788 te Oosterlittens met KLAAS PIETERS NIJDAM (Klaas Pytters), geboren circa 1759 te Oosterlittens, overleden op 29-07-1824 te Oosterlittens, zoon van PYTTER KLAZES, Wolkammer, en GRIETJE GERRITS.
Klaas Pytters noemde zich later ook Nijdam.!
Hij neemt de naam Nijdam aan in 1811 op het gemeentehuis van Bozum.
Tevens werden hierin 3 van zijn kinderen genoemd.
Hierdoor kunnen we aannemen dat dochter Pietje reeds overleden was.
Nadere bevestigingen zijn te vinden in onder andere de huwelijksakte van zijn dochter Dirkje op 6.7.1814 in baarderadeel.
Klaas overleed in het huis met nr. 38 te Oosterlittens.
Hij was Koopman en Slagter te Oosterlittens.

Uit dit huwelijk:
   1.  DIRKJE KLAZES, gedoopt op 11-01-1789 te Oosterlittens.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-07-1814 te Baarderadeel met ULBE FRANSES KUIPERS, Boerenknecht, geboren 1783 te Oosterlittens, zoon van FRANS ULBES KUIPERS en JELTJE ABRAHAMS.
   2.  PIETJE KLAZES, gedoopt op 10-01-1790 te Oosterlittens, overleden voor 1811 te Oosterlittens.
   3.  TRIJNTJE KLAZES, gedoopt op 01-01-1792 te Oosterlittens, overleden op 13-08-1875 te Baarderadeel op 83-jarige leeftijd.
   4.  BOTE KLAZES, Slager, later Koopman, geboren op 08-04-1797 te Oosterlittens, overleden op 10-05-1852 te Oosterlittens op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-02-1824 te Baarderadeel met TRIJNTJE FRANSES ZAADSTRA (Zaagstra), 27 jaar oud, geboren op 02-07-1796 te Tirns, dochter van FRANS HAAIJES ZAAGSTRA en TJALTJE YMES VAN DER MEULEN.

VIIbk    PIETER BOTES NIJDAM, boer, geboren op 14-03-1769 te Hartwerd, gedoopt op 19-03-1769 te Hartwerd, overleden op 03-08-1817 te Folsgare op 48-jarige leeftijd, zoon van BOTE CLA(A)ZES NIJDAM (zie VIaj) en TRIJNTJE BOKKES "van Rauwerd".
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 09-08-1801 te Folsgare met PIETJE JELLES, geboren circa 1776, overleden 1810 te Folsgare.
Overlijdensakte van Pieter meldt dat hij 2 kinderen uit eerder huwelijk achter laat, naast zijn 2e vrouw Lysbeth.

Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 18-06-1813 te Folsgare met LIESBETH WIEBES JONKMAN(S), 21 jaar oud, Boerin te Folsgare, geboren op 16-07-1791 te IJsbrechtum, overleden op 11-11-1861 te Kubaard op 70-jarige leeftijd, dochter van WIBBE TEWES JONKMAN en DOUTZEN BOKKES NOCH (Doedje Baukes). {Zij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02-03-1822 te Wymbridseradeel (getuige(n): Bote Tjeerds Nijdam, Lijsbeth Wijbbes Jonkmans, Yde Botes Nijdam en Doedsje Baukes Jonkmans.) met BOTE YDES NIJDAM, 26 jaar oud, Boer te Folsgare, geboren op 04-04-1795 te Hartwerd, gedoopt te Burgwerd, overleden op 04-03-1835 te Hennaarderadeel op 39-jarige leeftijd, zoon van YDE BOTES NIJDAM (zie VIIbl) en SYPKJEN JANS TAKEMA. Zij was ook ooit gehuwd met TJEERD L. YPMA.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  JETSKE PIETERS, geboren op 12-05-1802 te Folsgare.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-05-1824 te Wymbritseradeel met YNTE PAULUS SPIERING, geboren 1805 te IJlst, zoon van PAULUS JOHANNES SPIERING, schoenmaker.
Ten tijde van aangaan huwelijk was Ynte een timmermansknecht die te Oosthem woonde en Jetske een Naaister uit Oosthem.
De ouders van Jetske waren reeds overleden.

   2.  TRIJNTJE PIETERS, geboren op 23-03-1807 te Folsgare, overleden op 12-08-1834 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 25-05-1824 te Wymbritseradeel met IDS GOSSES DAMSTRA, Boerenknecht te Oosthem, geboren 1805 te St. Johannesga, zoon van GOSSE ROELS DAMSTRA, Wonend te Oosthem anno 1824, en HILTJEN SIKKES.
In de huwelijksakte werd vermeld dat ouders van Ids te Oosthem woonden en dat ouders van Trijntje beiden reeds overleden waren. Zij werd vertegenwoordigd door 2 neven, Bote Ydes Nijdam en Klaas Botes Nijdam.

   3.  JOHANNES PIETERS, geboren op 11-10-1809, overleden voor 1817 te Folsgare.
Overlijdensakte van vader Pieter meldt dat hij 2 kinderen uit eerder huwelijk achter laat, naast (moeder) weduwe Lysbeth.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  BOTE PIETERS, geboren op 02-01-1814 te Folsgare, overleden op 05-12-1815 te Folsgare op 1-jarige leeftijd.

VIIbl    YDE BOTES NIJDAM, Boer te Burgwerd, geboren op 19-01-1774 te Hartwerd, gedoopt op 30-01-1774 te Hartwerd, overleden op 22-11-1854 te Burgwerd op 80-jarige leeftijd, zoon van BOTE CLA(A)ZES NIJDAM (zie VIaj) en TRIJNTJE BOKKES "van Rauwerd".
Gehuwd voor de kerk (1) op 19-jarige leeftijd op 22-12-1793 te Burgwerd met SYPKJEN JANS TAKEMA, geboren circa 1766 te Burgwerd, overleden op 02-10-1813 te Burgwerd, dochter van JAN SCHOLTES TAKEMA en WOPKJEN SIPKES.
Bij het aangaan van dit huwelijk werd gemeld dat Sipkjen reeds weduwe was.
(van Bouke Fransen de Boer).
Sipkje kwam van Burgwerd en Iede van Lollum.
(Bron:DTB Burgwerd/Hichtum)

Bij de officiele naamsaanname in 1812 te Witmarsum/Burgwerd neemt hij de naam Nijdam aan heeft hier ook zijn 8 kinderen gemeld.

Yde was boer te Burgwerd en polderheer van de Aylva-polder.
Het gezin was anno 1842 nog steeds wonende te Burgwerd, alwaar zij landbouwers waren.

Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 01-03-1817 te Witmarsum.
Eerder was een datum van 1-12-1813 geregistreerd. Huidige info via GenLias. Nacontrole nodig. Echtgenote is SYTSKE SIMENS HIEMSTRA, geboren 1780 te Burgwerd, dochter van SIMON RUURDS HIEMSTRA en AUKJEN JANS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  JAN YDES, Boer en Koopman, geboren op 01-12-1793 te Burgwerd, overleden op 08-09-1859 te Burgwerd op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-09-1816 te Tjerkwerd met YNSKE TJITTES WIERSMA, 24 jaar oud, geboren op 23-11-1791 te Exmorra, dochter van TJITTE BAUKES WIERSMA en RIGTJE ANNES.
   2.  BOTE YDES, Boer te Folsgare, geboren op 04-04-1795 te Hartwerd, gedoopt te Burgwerd, overleden op 04-03-1835 te Hennaarderadeel op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-03-1822 te Wymbridseradeel (getuige(n): Bote Tjeerds Nijdam, Lijsbeth Wijbbes Jonkmans, Yde Botes Nijdam en Doedsje Baukes Jonkmans.) met LIESBETH WIEBES JONKMAN(S), 30 jaar oud, Boerin te Folsgare, geboren op 16-07-1791 te IJsbrechtum, overleden op 11-11-1861 te Kubaard op 70-jarige leeftijd, dochter van WIBBE TEWES JONKMAN en DOUTZEN BOKKES NOCH (Doedje Baukes). {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-06-1813 te Folsgare met PIETER BOTES NIJDAM, 44 jaar oud (zie VIIbk). Zij was ook ooit gehuwd met TJEERD L. YPMA.}
   3.  SWOPKJEN YDES, geboren op 16-12-1797 te Burgwerd, overleden op 01-07-1879 te Wonseradeel op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 21-05-1817 te Hennaarderadeel met MARTEN ANNES RODENHUIS, 19 jaar oud, geboren op 03-12-1797 te Cubaard, overleden op 04-02-1869 te Hennaarderadeel op 71-jarige leeftijd, zoon van ANNE MARTENS "van Cubaard" en ANTJE HENDRIKS.
Uit het gezin Rodenhuis-Nijdam zijn 7 kinderen geboren.
Drie hiervan overleden op jonge leeftijd.

   4.  BOKKE YDES, Boer, geboren op 22-12-1798 te Burgwerd, overleden op 20-07-1876 te Kubaard op 77-jarige leeftijd. Heden morgen overleed, aan de gevolgen eener beroerte, onze geliefde Vader en Behuwdvader

BOKKE IJ. NIJDAM

in den ouderdom van 77 jaren en bijna 7 maanden.
Dankbaar voor zijn langdurig bezit wenschen wij Gode te zwijgen WIENS doen majesteit en heerlijkheid is.

Cubaard, 20 july 1876.

Uit aller naam

IJ. B. NIJDAM.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-02-1821 te Wonseradeel met GEERTJE WILLEMS KOOPMANS, 22 jaar oud, geboren op 08-07-1798 te Britswerd, overleden op 18-12-1846 te Kubaard op 48-jarige leeftijd, dochter van WILLEMS RUURDS KOOPMANS en JELTJE GERRITS.
Bij het aangaan van dit huwelijk was Geertje weduwe van MELIS DOEKES HIEMSTRA en reeds zelfstandig boerin te Kubaard.
{Zij was eerder gehuwd voor de kerk 1819 met MELIS DIRKS HIEMSTRA, overleden op 06-12-1819 te Kubaard.}
   5.  JETSKE YDES, geboren op 16-03-1800 te Burgwerd, overleden op 20-03-1860 te Bolsward op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-06-1823 te Hennaarderadeel (getuige(n): Schoonvader Yde Botes Nijdam, broer Bokke Ydes Nijdam en enkele vrienden.) met DOUWE PIEBES FABER, 34 jaar oud, geboren op 22-12-1788 te Oosterwierum, overleden voor 1860, zoon van PIEBE JACOBS en TRIJNTJE DOUWES.
   6.  KLAAS YDES, Arbeider, geboren op 09-06-1803 te Burgwerd, overleden op 22-04-1850 te Kubaard op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-02-1825 te Hennaarderadeel met JANTJE BINNERTS ADEMA, 25 jaar oud, geboren op 01-08-1799 te Kubaard, dochter van BINNERT RUURDS ADEMA en AALTJE KORNELIS.
   7.  ANNE YDES, Boer, geboren op 28-07-1805 te Burgwerd, overleden op 29-11-1857 te Bolsward op 52-jarige leeftijd.
Anne overleed in het huis met nr.355.

Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 14-05-1836 te Wonseradeel met ANKE SIERKS DE BOER, 24 jaar oud, geboren op 08-11-1811 te Oosterend, overleden voor 1871, dochter van SJERK DIRKS DE BOER en GERBRIG SJIRKS JONGSMA.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 10-11-1850 te Bolsward met ANTJE JETZES DIJKSTRA, 33 jaar oud, geboren op 21-01-1817 te Wolsum, dochter van JETZE GERBEN DIJKSTRA en ANTJE SJIRKS JOUWSMA.
   8.  PIETER YDES, Boer, geboren op 19-12-1807 te Burgwerd, overleden op 14-01-1887 te Burgwerd op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-05-1831 te Wonseradeel met YMKJE PIETERS ZAAGSTRA, 27 jaar oud, geboren op 02-10-1803 te Idsegahuizen, overleden op 12-12-1883 te Burgwerd op 80-jarige leeftijd, dochter van PIETER JOHANNES ZAAGSTRA en HENDRIKJE HANNES.
Uit het tweede huwelijk:
   9.  TRIJNTJE YDES, geboren 1817 te Burgwerd, overleden op 02-07-1900 te Hennaarderadeel.
Gehuwd op 27-05-1837 te Wonseradeel met DIRK SIERKS DE BOER, geboren 1808, zoon van SIERK BAUKES DE BOER en BERBRIG SJOUKES JORRITSMA.
   10.  GRIETJE YDES, geboren op 02-10-1819 te Burgwerd, overleden op 16-01-1852 te Wonseradeel op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-05-1842 te Hennarderadeel met JOHANNES SYTZES SIPKEMA, geboren 1817 te IJsbrechtum, zoon van SYTZE SIPKES SIPKEMA en TJERKJEN WYBES.
Op de huwelijksakte wordt vermeld dat Johannes te Waaxens en Grietje te Wommels woonde.

   11.  BAUKJE YDES, geboren op 15-10-1821 te Burgwerd, overleden op 22-10-1903 te Wymbritseradeel op 82-jarige leeftijd.
   12.  SIPKE YDES, Koopman en Kramer, geboren op 14-01-1825 te Burgwerd, overleden op 10-05-1889 te Sneek op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 23-04-1864 te Hennaarderadeel met MEINO SYBRENS VOGEL, 26 jaar oud, geboren op 07-12-1837 te Hardegarijp, dochter van SIJBE BIENSES VOGEL en ETJE JACOBS PALSMA.

VIIbm    CLAAS SYBRENS NIJDAM, Boer te Rauwerd, geboren op 09-10-1768 te Rauwerd, overleden op 04-09-1825 te Rauwerd op 56-jarige leeftijd, zoon van SYBREN CLAZES NIJDAM (zie VIak) en JETSKE SJERPS PIERSMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-03-1793 te Rauwerd met ANTJE JACOBS PIERSMA, 27 jaar oud, gedoopt op 18-07-1765 te Rauwerd, dochter van JACOB SJERPS PIERSMA en JETSKE RUURDS.
Klaas heeft zijn familienaam Nijdam in 1811 laten registreren te Rauwerd met de melding dat hij deze al had.

Uit dit huwelijk:
   1.  SYBREN CLAZES, Boer, geboren op 02-08-1794 te Rauwerd, overleden op 02-08-1828 te Goënga op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-05-1819 te Rauwerderhem met GEESKE SIJTSES DOTINGA, 18 jaar oud, geboren op 21-01-1801 te Rauwerd, overleden op 27-02-1879 te Scharnegoutum op 78-jarige leeftijd, dochter van SIJTSE THOMAS DOTINGA en FEMKJE TJEPKES BOERSMA.
   2.  JAKOB CLAZES, bleef ongehuwd, geboren op 14-01-1796 te Rauwerd, overleden op 30-08-1826 te Rauwerd op 30-jarige leeftijd.
   3.  JETSKE CLAZES, geboren op 08-08-1797 te Rauwerd, overleden op 22-11-1829 te Rauwerd op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-05-1823 te Rauwerderhem met JACOB SJERPS PIERSMA, geboren 1800 te Rauwerd, overleden na 1829, zoon van SJERP JACOBS PIERSMA en SAEKJEN SJOERDS.
   4.  KEIMPE CLAZES, bleef ongehuwd, geboren op 21-04-1799 te Rauwerd, overleden op 02-09-1826 te Rauwerd op 27-jarige leeftijd.
   5.  RUURD CLAZES, Boer, geboren op 13-03-1801 te Rauwerd, overleden op 16-04-1874 te Rauwerd op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-06-1824 te Rauwerderhem met T(I)ETJE GERBENS SIENSMA (Sienstra/Sienema), 21 jaar oud, geboren op 25-11-1802 te Friens, overleden op 06-05-1857 te Rauwerd op 54-jarige leeftijd, dochter van GERBEN ALES SIENSMA en AFKE SIETZES.
   6.  JOUKE CLAZES, geboren op 08-11-1803 te Rauwerd, overleden op 13-12-1803 te Rauwerd, 35 dagen oud.

VIIbn    KLAAS CORNELIS NIJDAM, boer te Grouw, geboren op 19-01-1774 te Friens, overleden op 20-11-1845 te Grouw op 71-jarige leeftijd, zoon van CORNELIS CLAZES NIJDAM (zie VIal) en TJITSKE STEVENS REITSMA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-09-1800 te Grouw met ANTJE RUURDS VEEMANS, geboren 1770 te Nijdamstra state, overleden op 03-06-1853 te Grouw.
De vader van Antje (Ruurd Eeltjes Veemans) was een zoon van EELTJE MATTHEUS en RUURDJE RUURDS en was een broer van GERTJE EELTJES, grootmoeder van Dr. EELTJE HALBERTSMA, de bekende volksdichter uit Grouw. Hij was dus een oud-oom van deze bekende Fries.
Dochter van RUURD EELTJES VEEMANS en HINKE DOUWES.
Klaas was naast boer "onder" Grouw, ook nog kerkvoogd te Irnsum.
Hij drukte zijn stempel op de Irnsumer dorpsgemeenschap.
In dezelfde periode als de broers Halbertsma begon hij met het schrijven van gedichten in het Fries, die zich toen nog moest ontwikkelen als een geschreven taal.
Enkele van Klaas zijn "werken" zijn bewaard gebleven.
De heer P.H.Nijdam te Gorinchem trof bij een nicht van hem "Op myn raekje nijgaes hae" aan en P.Y. van der Bosch te Irnsum is in het bezit van "Oom Piet".

OP MYN RAEKJE NIJGAES HAE

Wy hien het oan en raekje set
Acht dagen hie er stien en bret
Hy stie er vrijwol in de pronk
Mar vlamm' en broeide dat het stonk.
Doe hawwe wy der nog in dold
En 't gat terstond ek wer opvold.
Van baanen hie er just gin nood
Mar hy wie vrijwat oan de zood.
Wat hat men mei dat goed een spul
En bulte wurk en bult gelul;
Ik ha al tjin myn feinten sein:
Het is een lofsang zonder ein !
De wiere giet net nei mijn zin,
En bijtje hae en dat nog min !

vertaling :

Gedichten over Irnsum uit 1825
van de schrijvende boer K.C. Nijdam

Over het leven en werk van Klaas Cornelis Nijdam (1774-1845) verscheen een artikel in De Vrije Fries 2010.
Op 19 maart 2011 was er in Leeuwarden een lezing over dit onderwerp. De Leeuwarder Courant van 23-03-2011 wijdde er een bespreking aan, in de rubriek 'bijeengelezen', met als titel "Dichtende boer Nijdam belangrijke schakel".

Artikel beschikbaar als PDF bestand.
[vrije fries 2010.pdf]
.
Uit dit huwelijk:
   1.  HENKE CLAZES, geboren op 06-11-1802 te Akkrum, overleden op 30-01-1849 te Utingeradeel op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-05-1824 te Utingeradeel met SYNE AUKES VAN DER GOOT, 25 jaar oud, geboren op 25-03-1799 te Akkrum, zoon van AUKE SYNES VAN DER GOOT, Rentenier te Grouw (1824), en JANKE JOCHUMS BOONSTRA.
   2.  TAETSKE CLAZES (Teertske Klazes), geboren op 12-08-1805 te Akkrum.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-04-1835 te Utingeradeel met BAUKE ANNES BOERSMA, 27 jaar oud, geboren op 10-07-1807 te Oosterlittens.
   3.  HILTJE CLAZES, geboren op 30-11-1807 te Akkrum, overleden op 26-02-1867 te Grouw op 59-jarige leeftijd.
Hiltje bleef ongehuwd.

   4.  CORNELIS CLAZES, gedoopt op 24-02-1810 te Irnsum, overleden op 16-11-1885 te Irnsum op 75-jarige leeftijd.
Cornelis bleef ongehuwd.

VIIbo    STEVEN CORNELIS NIJDAM, Boer te Rauwerd, geboren op 25-12-1776 te Friens, overleden op 17-07-1851 te Baard op 74-jarige leeftijd, zoon van CORNELIS CLAZES NIJDAM (zie VIal) en TJITSKE STEVENS REITSMA.
Gehuwd (1) vòòr 1800 met METJE KEIMPES HANSMA, geboren circa 1780, overleden op 08-01-1820 te Rauwerd.
Steven heeft bij de familienaamaanname in 1811 te Rauwerd kenbaar gemaakt dat hij deze naam al had.

Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 23-06-1822 te Rauwerderhem met TIETJE TJERKS DE JONG, geboren 1768 te Grouw, dochter van TJERK RINSES DE JONG en TIETJE HARMENS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  KEIMPE STEVENS, Boer, geboren op 11-03-1800 te Akkrum, overleden op 09-02-1853 te Dronrijp op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 21-04-1838 te Baarderadeel met TIETJE TAEKES FOPMA, 22 jaar oud, geboren op 21-09-1815 te Oosterlittens, dochter van TAEKE SYBRENS FOPMA en GEERTJE DOEKES. {Zij was ook ooit gehuwd met DOUWE HAANTJES JOUSTRA.}
   2.  CORNELIS STEVENS, geboren 1803, overleden op 31-12-1823 te Rauwerd.

VIIbp    HILLE CORNELIS NIJDAM, boer te Grouw, geboren op 30-04-1783 te Friens, overleden op 06-11-1843 te Grouw op 60-jarige leeftijd, zoon van CORNELIS CLAZES NIJDAM (zie VIal) en TJITSKE STEVENS REITSMA.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 05-05-1803 te Akkrum met SYTSKE KEIMPES, geboren 1781 te Akkrum, dochter van KEIMPE RINTJES en TRIJNTJE ATZES SCHAAP.
Uit dit huwelijk:
   1.  KORNELIS HILLES, Boer, geboren op 01-05-1804 te Akkrum, overleden op 28-01-1857 te Haskerdijken op 52-jarige leeftijd.
HASKERDIJKEN, 28 JANUARI 1857. Het behaagde den Heervan Leven en Dood na een kortstondig ongesteldheid, van mijne zijde weg te nemen mijn geliefde Echtgenoot en Kinderen zorgdragende Vader

CORNELIS HILLES NIJDAM

in leven BOER, lid van den Raad der Gemeente Haskerland en van het Polder bestuur Volmagt bij de Zeedijks Contributie der Zeven Grietenijen en Stad Sloten en Floreen ontvanger alhier.
Zacht en kalm met volle gerustheid voor de eeuwigheid eindigde hij in den ouderdom van slechts 53 jaren en bijna 9 maanden zijn werkzaam leven en ieder die de overledene heeft gekend zal met mij beseffen wat ik en mijne kinderen in hem verlies.

J.P. EENSHUISTRA
WED. C.H. NIJDAM

Vrienden en Bekenden gelieven deze algemene tevens voor bijzondere kennisgeving aan te nemen.
Cornelis was lid van de gemeenteraad van Haskerland en van het Polderbestuur, volmacht bij de Zeedijkscontributie der Zeven Grietenijen en de stad Sloten, floreen ontvanger enz.

Cornelis lootte in 1823 nr.14, diende 5 jaren bij de 8-e afdeling infanterie, Lang 1 el 690 streep.(1.69 M) aangezicht ovaal, voorhoofd breed, ogen blauw, neus puntig, mond gewoon, kin rond, harr licht bruin.

Cornelis Hilles Nijdam was o.a. een grote voorvechter voor de indijking van de Haskerveenpolder waar hij leefde en werkte.
Getuigen zijn vele bestuursfuncties daar had hij heel wat in de melk te brokkelen. Om de de Vegelins van Claerbergen te eren en in het bijzonder jonkheer Philip, die voorzitter was van het bestuur, dat de Haskerveenpolder heeft laten bedijken, werd het voormalige dorpje Stobbega(t) tot Vegelinsoord omgedoopt. Voordat het zover was, zijn in loop der jaren tientallen namen genoemd, maar "Nijdamsoord" is nooit aan de orde gekomen. Waarschijnlijk, omdat C.H. Nijdam de indijking en de verbetering, waarvan hij de drijfveer was, niet meer heeft mogen beleven. Hij stierf namelijk voordat een en ander een feit werd en werd toen vervangen door een vijftal andere mannen. Slechts een gedenksteen, waarin enkele bijzonderheden met de bedijking van de Haskerveenpolder zijn gebeiteld, is ter plaatse nog te vinden tegen de muur van de herberg; "Spoorzicht", annex winkel in klein boerderijgerief, nabij de vroegere sluis, luidende: TOT AANDENKEN

De Haskerveenpolder is ingedijkt in 1857
De Sluizen zijn gelegd in 1859 en 1860
De Molens zijn gebouwd in 1860,
onder bestuur van:
Jhr. Mr. P.B.J. Vegelin van Claerbergen, voorzitter
C.H. Nijdam, onder-voorzitter, overleden den
28 januari 1857 en toen vervangen door
K.A.KORF, L.R.MOEDT, B.L.KRIKKE en F.M.MINNEMA,
Leden en W.B. van der Veen, secretaris.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-05-1828 te Utingeradeel met JOUKJE PIETERS EENSHUISTRA, 21 jaar oud, geboren op 28-01-1807 te Oldeboorn, overleden op 07-03-1887 te Haskerdijken op 80-jarige leeftijd, dochter van PIETER KLAZES EENSHUISTRA, Boer te Lekkerterp onder Oldeboorn, en KLAASKE JACOBS DIJKSTRA.
   2.  KEIMPE HILLES, geboren 1806 te Grouw, overleden op 15-09-1837 te Grouw.
Keimpe bleef ongehuwd.

   3.  TAEKE HILLES, Boer, geboren op 17-09-1809 te Akkrum, overleden op 03-11-1845 te Grouw op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-06-1836 te Rauwerderhem met HANTJE HEMKES HEMMINGA, 20 jaar oud, geboren op 18-06-1816 te Rauwerd, dochter van HAMKE AGES HEMMINGA en ANTJE JANTJES.
   4.  RINTJE HILLES, bleef ongehuwd, geboren 1814 te Akkrum, overleden op 07-02-1842 te Grouw.
   5.  PIER HILLES, Boer, geboren op 07-03-1823 te Akkrum, overleden op 07-07-1895 te Grouw op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 06-05-1846 te Grouw met IJKE MEINDERTS PEEKEMA, 21 jaar oud, geboren op 28-12-1824 te Friens, overleden op 15-11-1858 te Grouw op 33-jarige leeftijd.
De navolgende overlijdensadvertentie werd geplaatst :

Heden trof mij de gevoeligste dag des levens door
het afsterven mijne dierbare Echtgenoot en mijn
drie jonge kinderen zorgdragende Moeder

IJKE MEINDERTS PEEKEMA

in den jeugdige leeftijd van bijna 33 jaren, waarvan
in 12½ jaar gelukkig met haar verenigd was.
Een hevige zenuwinzinking-ziekte maakte een einde aan
haar voor mij en naaste betrekkingen zoo dierbaar leven.

Grouw, den 15 November 1858

P.H. NIJDAM, dochter van MEINDERT WYBES PEEKEMA, Beurtschipper en koopman, en GERTJE GOSLIJK LYCKLES.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 04-12-1867 te Grouw met TJITSKE NICOLAI, 23 jaar oud, geboren op 25-08-1844 te Leeuwarden, overleden op 16-02-1922 te Grouw op 77-jarige leeftijd, dochter van WOPKE NICOLAI en ELISABETH STAREN.

VIIbq    SYBREN BOTES NIJDAM, Boer en schipper, geboren op 01-04-1771 te Oosthem, gedoopt op 01-04-1771 te Sneek, overleden op 18-01-1808 te Oosthem op 36-jarige leeftijd, zoon van BOTE SYBRENS NIJDAM (zie VIam) en GEERTJE THOMAS STEENSTRA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-05-1793 te IJsbrechtum met BOTJE HOTZES REINSMA (Reinema/Reensma/Rienstra), 20 jaar oud, geboren op 02-11-1772 te Oosthem, overleden op 28-04-1832 te Oosthem op 59-jarige leeftijd, dochter van HOTZE IDSES RIENSTRA en JETSKE GABES.
Sybren overleed door : Ongeluk / Letsel, Verdronken te Oosthem
. {Zij is later gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 04-12-1808 te Oosthem met BONNE GOSSES BOSMA, 38 jaar oud, boer te Oosthem, geboren op 27-10-1770 te Oosthem, overleden op 31-12-1856 te Oosthem op 86-jarige leeftijd, zoon van GOSSE KLAZES BOSMA en RIEMKE BONNES.
De familie was woonachtig op de Bospleats, voorheen "Bangama" onder Oosthem.
}
Uit dit huwelijk:
   1.  HOTZE SYBRENS, Boer, geboren op 13-03-1795 te IJsbrechtum, gedoopt op 22-03-1795 te Ysbrechtum, overleden op 06-01-1872 te IJlst op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 17-06-1819 te IJlst met HINKE LOUKES HORNSTRA, 30 jaar oud, geboren op 04-10-1788 te IJlst, overleden op 04-08-1826 te Abbega op 37-jarige leeftijd, dochter van LOUKE SIEBES HORNSTRA en GRIETJE TAMMES.
Aantekeningen omtrent Hotze Sybren Nijdam.

1827 Sneek, notaris J.J. Wiersma
Inventaris
- Hotze Sybrens Nijdam te Abbega
- Joldert Loukes Hoornstra te Hoornsterzwaag
- Sybe Loukes Hoornstra te Langezwaag
- Sierd Teyes Kooistra te Terwispel

Bron : Tresoar
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 120024
Repertoirenr.: 11 d.d. 10 januari 1827

Memories kantoor Sneek, overl. jaar 1827

Overledene : Hinke Loukes Hoornstra
Overleden op: 14 augustus 1827
Wonende te : Abbega
Tekst:
vrouw van Hotze Sybrens Nijdam, koemelker; geen kinderen; zuster van Joldert, arbeider Hoornsterzwaag, Sybe, idem Langezwaag, afwezige Wytze, militair (waarschijnlijk in Oostindien) en minderjarige Janke Loukes Hoornstra, dienstmeid Oosthem (voogd is Sierd Teyes Kooistra, boer Terwispel). Saldo fl. 377,50.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1826-1827
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 14019
Dagregisternr.: 002

Op microfilm nr. 274 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar

1837 Sneek, notaris J.J. Wiersma
Obligatie
- Hotze Sybrens Nijdam te Abbega, schuldenaar
- Haike Sipkes Tjalsma te Sneek, schuldeiser

Bron : Tresoar
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 120047
Repertoirenr.: 167 d.d. 12 september 1837

835 IJlst, notaris A. Waslander Nauta
Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 100
- Hotze Sybrens Nijdam, koemelker te Abbega, schuldenaar
- Meinte Bonnes Bosma te Oosthem, schuldeiser

Bron : Tresoar
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 147014
Repertoirenr.: 73 d.d. 7 november 1835
.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 09-09-1828 te Wymbritseradeel met LAMKJE GERRITS GAASTRA, 21 jaar oud, geboren op 02-12-1806 te Langweer, overleden op 19-12-1876 te IJlst op 70-jarige leeftijd, dochter van GERRIT RINTJES GAASTRA en HINKE JANS.
   2.  BOTE SYBRENS, geboren 1797, overleden 1801.
   3.  TAEKE SYBRENS, geboren op 21-09-1798 te Oosthem, gedoopt op 07-10-1798 te Oosthem, overleden op 12-11-1829 te Tjerkwerd op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-06-1824 te Wymbritseradeel met JANKE KLAZES VISSCHER (Visser), 21 jaar oud, geboren op 17-02-1803 te Dedgum, overleden op 20-12-1847 te Dedgum op 44-jarige leeftijd, dochter van KLAAS GATZES VISSCHER en ANTJE DOUWES DE BOER.
   4.  BOTE SYBRENS, Landbouwer en winkelier, geboren op 21-05-1801 te Oosthem, overleden op 27-03-1873 te Oosthem op 71-jarige leeftijd.
Een overlijdensadvertentie werd geplaatst met de volgende inhoud :

Hedenmorgen overleed, tot onze droefheid, onze waarde Vader

BOTE SYBRENS NIJDAM

in den gezegende ouderdom van bijna 72 jaren. Eene kortstondige ziekte van 8 dagen maakte een einde aan zijn voor ons zoo dierbaar leven.
Hoe smartelijk het verlies ook zij, wij wensen te berusten in den wil des Heeren, Wiens wegen niet in onze wegen zijn, maar wijsheid en liefde.

Oosthem, 27 Maart 1873

SIEBREN B. NIJDAM
Uit aller naam.
Eenige kennisgeving aan Familie en Bekenden.

Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 21-09-1822 te Wymbritseradeel met GEERTJE PIETERS BOOMSMA, 19 jaar oud, geboren op 14-01-1803 te Abbega, overleden op 20-04-1830 te IJlst op 27-jarige leeftijd, dochter van PIETER GERRITS BOOMSMA en ANTJE FREERKS ABMA.
Bote lootte in 1820 nr.25 voor de Militaire dienst, kwam vrij door het nemen van een plaatsvervanger. Vermelde kenmerken waren : Aangezicht Ovaal, Voorhoofd Rond, Ogen Blauw, Neus Dik, Mond Gewoon, Kin Rond en Haar Blond.

In 1873 te IJlst, notaris A. Waslander Nauta
Boedelscheiding d.d. 16 oktober 1873
- Bote Sybrens Nijdam, erflater; in leven landbouwer te Oosthem (overledene)
- Haring Lolles Nauta, landbouwer te Hommerts, in kwaliteit
- Auke Thomas Nijdam, schipper en koopman te Gaastmeer, in kwaliteit
- Sybren Botes Nijdam, landbouwer te Langweer (zoon, geb 1835)
- Hinne Botes Nijdam, landbouwer te Oosthem (zoon, 1840-1875)
Bron: toegangsnr 26, inventarisnr 147048, repertoirenr 34

Memories van Successie, kantoor Sneek, overl. jaar 1873
Overledene : Bote Sybrens Nijdam
Overleden op: 27 maart 1873
Wonende te : Oosthem
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Bron: Memories van successie 1818-1928, toegangsnr 42, inventarisnr 14090, dagregisternr 4745
.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 12-04-1835 te IJlst met HINKE HINNES POOL, 34 jaar oud, geboren op 20-07-1800 te IJlst, overleden op 08-02-1850 te IJlst op 49-jarige leeftijd, dochter van HINNE OBBES POOL, scheepstimmerknecht, en JETSKE JANS.
   5.  JETSKE SYBRENS, geboren op 07-07-1803 te Oosthem, overleden op 19-06-1823 te Folsgare op 19-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 04-05-1822 te Wymbritseradeel met RIENK KEIMPES GROENEVELD, Boer te Heeg, geboren 1800 te IJlst, overleden op 25-10-1854 te Wymbritseradeel, zoon van KEIMPE RINKES GROENEVELD en YTJE PIETERS WYTZES. {Hij is later gehuwd op 21-06-1825 te Wijmbritseradeel (getuige(n): Bonne Rinks Groeneveld en Meinte Rinks Groeneveld (beiden ooms van de Bruidegom) uit IJlst) met GEERTJE SYBRENS NIJDAM, 19 jaar oud, geboren op 13-10-1805 te Oosthem, overleden op 15-01-1878 te IJlst op 72-jarige leeftijd.
Overlijdensakte meldt dat moeder Botje Hotzes de Boer heet. ?? Geertje huwde met de weduwenaar van haar zuster Jetske. Dochter van SYBREN BOTES NIJDAM (zie VIIbq) en BOTJE HOTZES REINSMA (Reinema/Reensma/Rienstra).}
   6.  GEERTJE SYBRENS, geboren op 13-10-1805 te Oosthem, overleden op 15-01-1878 te IJlst op 72-jarige leeftijd.
Overlijdensakte meldt dat moeder Botje Hotzes de Boer heet. ?? Geertje huwde met de weduwenaar van haar zuster Jetske.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 21-06-1825 te Wijmbritseradeel (getuige(n): Bonne Rinks Groeneveld en Meinte Rinks Groeneveld (beiden ooms van de Bruidegom) uit IJlst) met RIENK KEIMPES GROENEVELD, Boer te Heeg, geboren 1800 te IJlst, overleden op 25-10-1854 te Wymbritseradeel, zoon van KEIMPE RINKES GROENEVELD en YTJE PIETERS WYTZES. {Hij was eerder gehuwd op 04-05-1822 te Wymbritseradeel met JETSKE SYBRENS NIJDAM, 18 jaar oud, geboren op 07-07-1803 te Oosthem, overleden op 19-06-1823 te Folsgare op 19-jarige leeftijd, dochter van SYBREN BOTES NIJDAM (zie VIIbq) en BOTJE HOTZES REINSMA (Reinema/Reensma/Rienstra).}
   7.  GABE SYBRENS, geboren op 21-12-1807 te Oosthem, overleden op 04-03-1888 te Sneek op 80-jarige leeftijd.
In de naamsaanameakte van grootvader Bote in 1811, werd gemeld dat Gabe 8 jaar oud was. Het geboortejaar zou dus 1802/1803 moeten zijn ipv. 1807.


VIIbr    SJUIKE BOTES NIJDAM (Sjieuwke), geboren op 30-11-1772 te Sneek, overleden op 25-08-1827 te Gaasterland op 54-jarige leeftijd, dochter van BOTE SYBRENS NIJDAM (zie VIam) en GEERTJE THOMAS STEENSTRA.
Gehuwd voor de kerk circa 1802 met SAKE MEINDERTS POLLEBOER (Sake Meines), geboren circa 1775, overleden op 28-09-1825 te Gaasterland.
Bij naamsaaname in 1811 van Bote Sybrens Nijdam te Sneek werd vermed dat Sjieuwke gehuwd was met Sake Meinderts, wonende te Wykel en er werden 3 kinderen vermeld.

Bij de naamsaanname van vader in 1811 wordt Sjieuwke 35 jr. wonende te Wyckel vermeld. Geboren ca. 1777 dus.??
Is zij later later geboren en is dit een eerder overleden naamgenote ??

Uit dit huwelijk:
   1.  LOLKJEN SAKES, geboren circa 1803 te Wykel.
   2.  GEERTJE SAKES, geboren circa 1804 te Oldelamer, overleden op 03-04-1848 te Sloten.
Geertje huwde in 1829 in Gaasterland met Meine Hottinga.

   3.  MEINDERT SAKES, geboren circa 1806 te Wykel.

VIIbs    SJOERTJE BOTES NIJDAM (Sjutje Botes), geboren op 11-02-1774 te Sneek, overleden voor 1811, dochter van BOTE SYBRENS NIJDAM (zie VIam) en GEERTJE THOMAS STEENSTRA.
Gehuwd voor de kerk circa 1800 met SYBREN SAKES JORINGA.
Bij de naamsaanname van Bote Sybren Nijdam te Sneek in 1811 werd vermeld dat Sjutje gehuwd is geweest met Sybren Sakes en dat zij reeds overleden was. Tevens werden er twee kinderen vermeld.

Sybren neemt zelf in 1811 te Sneek de naam JORINGA aan.
Ook daarin werden 2 kinderen gemeld, tw. Sake (11) en Geertje (10).
Tevens werd de relatie met Nijdam familie gemeld.

Uit dit huwelijk:
   1.  SAKE SYBREN, geboren circa 1800.
Sake is 1828 gehuwd met Wypkjen Johannes ten Brink en geeft dan geboorte zoon Sybren aan te Sneek.
   2.  GEERTJE SYBRENS, geboren circa 1801 te Sneek.

VIIbt    YTJE BOTES NIJDAM, geboren op 24-03-1776 te Sneek, overleden op 16-05-1818 te Sneek op 42-jarige leeftijd, dochter van BOTE SYBRENS NIJDAM (zie VIam) en GEERTJE THOMAS STEENSTRA.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 05-06-1797 te Sneek met TJEERD DOUWES BUMA (Tjeerd Buima), 22 jaar oud, geboren op 25-08-1774 te Sneek, overleden op 09-09-1826 te Sneek op 52-jarige leeftijd.
Bij de naamsaanname in 1811 te Sneek had het gezin 3 kinderen.
Melding werd gemaakt dat deze kinderen in de Burgelijke Stand ook wel met de familienaam NIJDAM voor kwamen.

Het gezin Buma-Nijdam had later 5 kinderen. Douwe, Geertje, Lysbeth, Boote en Sybren.
Tjeerd hertrouwde in 1819 te Sneek met Taedske Sjieuwkes na overlijden van IJtje Bootes in 1818.

Uit dit huwelijk:
   1.  DOUWE TJEERDS, geboren circa 1802 te Sneek.
   2.  GEERTJE TJEERDS, geboren circa 1806 te Sneek.
   3.  LYSBERT TJEERDS, geboren circa 1811 te Sneek.
   4.  BOOTE TJEERDS, geboren op 26-06-1813 te Sneek.
   5.  SYBREN TJEERDS, geboren op 19-01-1817 te Sneek.

VIIbu    FROUKJE BOTES NIJDAM, geboren op 19-04-1778 te Sneek, overleden op 20-11-1859 te Hemelumer Oldeferd op 81-jarige leeftijd, dochter van BOTE SYBRENS NIJDAM (zie VIam) en GEERTJE THOMAS STEENSTRA.
Gehuwd voor de kerk circa 1803 met KLAAS KLAZES JELLEMA, geboren circa 1771, overleden op 07-12-1824 te Sneek, zoon van KLAAS PIERS JELLEMA en (Klaas Piers Jellema zijn vrouw).
Uit het gezin Jellema-Nijdam zijn 4 kinderen bekend, tw. Bote * 1812, Gerrit * 1815, Aafke * 1820 en Klaas * 1823. (allen in Sneek).

Uit dit huwelijk:
   1.  BEEKE KLAZES (Bote Klazes ?), geboren circa 1803 te Sneek.
   2.  GEERTJE KLAZES, geboren circa 1805 te Sneek.
   3.  SJUTJE KLAZES, geboren circa 1806 te Sneek.
   4.  KLAASKE KLAZES, geboren circa 1808 te Sneek.
   5.  BOTE KLAZES, geboren op 18-08-1812 te Sneek.
   6.  GERRIT KLAZES, geboren op 09-02-1815 te Sneek.
   7.  AAFKE KLAZES, geboren op 23-07-1820 te Sneek.
   8.  KLAAS KLAZES, geboren op 07-08-1823 te Sneek.

VIIbv    THOMAS BOTES NIJDAM, Schipper en winkelier te Oosthem (1831), geboren op 24-03-1782 te Sneek, overleden op 01-03-1860 te Sneek op 77-jarige leeftijd, zoon van BOTE SYBRENS NIJDAM (zie VIam) en GEERTJE THOMAS STEENSTRA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-09-1807 te Oosthem met SJOERDJE TJEERDS DE BOER, geboren 1787 te Heeg, overleden op 29-11-1859 te Wymbritseradeel.
Uit dit huwelijk:
   1.  ANTJE THOMAS (Anna), geboren op 08-08-1810 te IJlst, overleden op 06-01-1902 te IJlst op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07-08-1831 te IJlst met GOSSE WYBES WYBINGA (Wiebinga), geboren 1804 te Nijland, zoon van WYBE GOSSES WYBINGA en WYBKJEN SYBRENS BROUWERZAND.
   2.  TJEERD THOMAS, Slager en Schipper, geboren op 09-08-1811 te Oosthem, overleden op 18-06-1890 te Heeg op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 26-01-1839 te Wymbritseradeel met KLAASKE KLAZES JAARSMA, 25 jaar oud, geboren op 17-01-1814 te Heeg, overleden op 13-05-1872 te Heeg op 58-jarige leeftijd, dochter van KLAAS THIJSES JAARSMA en ANTJE JANS VAN DER VEEN.
Gehuwd (2) op 61-jarige leeftijd op 13-06-1873 te Wymbritseradeel met GERBRIG VAN NETTEN, 39 jaar oud, geboren op 31-01-1834 te Heeg, overleden op 02-07-1910 te Sneek op 76-jarige leeftijd, dochter van MEIJE GEERTS VAN NETTEN en JITSKE ROELOFS BOVENKAMP.
   3.  GEERTJE THOMAS, geboren op 14-11-1812 te Heeg, overleden op 16-05-1887 te Hemelum-Oldefert op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-05-1838 te Wymbritseradeel met PIETER DOUWES WEIMA, Slager te Koudum, geboren circa 1808, overleden voor 1887.
Geertje had een voorhuwelijkskindje, Sybetje, welke op jonge leeftijd overleed.(geb.mrt.1833 - ovl.20-9-1834 te Oosthem).
Haar grootvader Thomas was de aangever bij het overlijden.

Na wat speurwerk werd de huwelijksakte gevonden.
Geertje werd door de ambtenaar der Burgelijke stand Geertje Nieuwdam genoemd, waardoor wederom eea. niet overeenkwam.
(Bron: Genlias)
.
   4.  GERRITJE, geboren op 27-08-1814 te Oosthem, overleden op 15-02-1891 te Oosthem op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1838 met CORNELIS VAN BRUG, geboren circa 1814.
   5.  SYBRENTJE, geboren op 18-03-1816 te Oosthem, overleden op 15-07-1893 te Wymbritseradeel op 77-jarige leeftijd.
   6.  TRIJNTJE THOMAS, geboren op 13-11-1817 te Oosthem, overleden op 19-06-1892 te Wymbritseradeel op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-05-1846 te Wymbritseradeel met DURK NOLKES BERGSTRA, overleden voor 1892 te Oosthem.
   7.  BOTE THOMAS, geboren op 25-07-1819 te Westhem, overleden op 14-12-1848 te Op Zee, Hellevoetsluis op 29-jarige leeftijd.
Bote overleed aan boord van het wachtschip "Schelde".
(Bron: Genlias BS-Voorne-Putten).

   8.  AUKE THOMAS, geboren op 22-05-1821 te Westhem, overleden op 12-09-1917 te Gaastmeer op 96-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-05-1846 te Wymbritseradeel met BOTJE BOTES NIJDAM, 20 jaar oud, geboren op 17-06-1825 te IJlst, overleden op 16-09-1901 te Wonseradeel op 76-jarige leeftijd, dochter van BOTE SYBRENS NIJDAM, Landbouwer en winkelier, en GEERTJE PIETERS BOOMSMA.
Auke was eerst arbeider en later (Veer)schipper te Gaastmeer.
In 1889 was Auke winkelier, wonende te Tjerkwerd.
(Bron: huwelijksakte dochter Sjoerdje in 1889).
In 1891 (huwelijk zoon Bote) wordt hij Koopman genoemd.
Hij woont dan nog te Tjerkwerd.

   9.  SJOERDJE THOMAS, geboren op 26-08-1823 te Westhem, overleden op 23-12-1909 te IJlst op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-11-1853 te IJlst met JAN JENTJES BUMA, 33 jaar oud, Koopman te IJlst, geboren op 24-01-1820 te IJlst, overleden op 11-03-1875 te IJlst op 55-jarige leeftijd, zoon van JENTJE JANS BUMA, Slager te IJlst, en KLAASKE SJOUKES DE JONG.
Jan was Koopman / Winkelier te IJlst.
Het gezin was woonachtig op huis nr. 220.
(Bron: Ovl. akte Jan)

Uit het gezin Buma-Nijdam zijn 7 kinderen bekend.

   10.  DURK THOMAS, Winkelier te Oosthem, geboren op 13-12-1825 te Oosthem, overleden op 14-07-1897 te Oosthem op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 17-05-1851 te Wymbritseradeel met PIETERTJE JOHANNES JONGSMA, geboren 1828 te IJlst, overleden op 23-02-1860 te Oosthem, dochter van JOHANNES BOTES JONGSMA en KORNELISKE PIETERS BOERSMA.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 22-10-1864 te Wymbritseradeel met EVERDINA SCHUITEMA, 31 jaar oud, geboren op 23-05-1833 te Woudsend, overleden op 11-12-1918 te Oosthem op 85-jarige leeftijd, dochter van SIJBREN GOOYES SCHUITEMA en KLAASKE JOHANNES POOL.
   11.  PIETER THOMAS, geboren op 09-04-1829 te Westhem, overleden op 03-11-1829 te Wymbritseradeel, 208 dagen oud.
   12.  PIETER THOMAS, geboren op 03-03-1832 te Wymbritseradeel, overleden op 26-03-1842 te Wymbritseradeel op 10-jarige leeftijd.

VIIbw    ANTJE BOTES NIJDAM, geboren op 13-10-1784 te Sneek, overleden op 25-02-1849 te Gaasterland op 64-jarige leeftijd, dochter van BOTE SYBRENS NIJDAM (zie VIam) en GEERTJE THOMAS STEENSTRA.
Gehuwd circa 1811 met WALLE ANNES DE VRIES (Watte Annes Kooystra), Werkman wonende te Wyckel.
Uit het gezin De Vries-Nijdam zijn 4 kinderen bekend, tw. Vrouwkjen * 1820, Bote * 1822, Sierd * 1825 en Anne * 1830.

Walle wordt ook wel Walte / Watte en Wolte genoemd.
Ook zijn achternaam komt voor als Kooystra, zoals in de aannameakte uit 1811 te Sneek naar voren komt.

Antje werd ook een enkele keer als Nieuwendam geregistreerd. Oa. bij de geboorte van zoon Sierd in 1825 en huwelijk zoon Bote in 1849.

Uit dit huwelijk:
   1.  WYTSKE, geboren 1811 te Sneek.
Wytske werd gemeld in de naamsaanname akte van grootvader Bote Nijdam en vader Watte / Walle in 1811. Zij was toen 2 weken oud op moment van registratie.

   2.  VROUWKJEN WALLES, geboren op 21-02-1820 te Wyckel.
   3.  BOTE WALLES, geboren op 16-09-1822 te Wyckel.
Bote huwt op 17-10-1849 te Wyckel met Elizabeth Harings Nauta.
ook hier werd zijn moeder Antje Nieuwendam ipv. Nijdam genoemd.

   4.  SIERD WALLES, geboren op 29-07-1825 te Wyckel.
   5.  ANNE WALLES, geboren op 03-05-1830 te Wyckel. Anne huwt op 8-6-1854 te Hem.Old. met Gerbrig Douwes Reidsma.

VIIbx    TIETJE BOTES NIJDAM (Tietje Botes Nieuwdam), In 1811 wonende te IJlst, geboren op 17-02-1787 te Sneek, overleden op 20-04-1858 te Harlingen op 71-jarige leeftijd, dochter van BOTE SYBRENS NIJDAM (zie VIam) en GEERTJE THOMAS STEENSTRA.
Gehuwd circa 1807 te Sneek met WYBREN JANS DIJKSTRA, geboren circa 1787, overleden op 15-12-1850 te Harlingen.
Uit dit huwelijk:
   1.  HILTJE WYBRENS, geboren circa 1809 te IJlst.
   2.  JAN WYBRENS, geboren op 10-10-1816 te Franeker.

VIIby    JETZE SIJPERTS NIJDAM, boer te Berlikum, geboren op 03-12-1736 te Ried, overleden voor 1811. Daar van Berlikum de doop- en trouwboeken vóór 1772 verbrand zijn, kunnen de gegevens betr. dit gezin niet volledig zijn.

Op 25-06-1764 waren JETZE SIJPERTS en zijn vrouw 100 car.gls schuldig aan oud-prof. JACOB VOORDA en PETRONELLA BEUKER te Leeuwarden .
(Men.deel O 19, fol. 133)

Op 02-05-1765 waren JETZE SIJPERTS en zijn vrouw 300 car. gls. schuldig aan TJALLING JARINGS te Schettens.
(Men. deel O 19, fol. 14), zoon van SIEPERT JETZES, schoolmeester, en YDJE DOUWES NIJDAM (zie VIao).
Gehuwd voor de kerk circa 1762 te Berlikum met ZIJKE LUITZENS, geboren circa 1742.
Uit dit huwelijk:
   1.  SYBE JETZES, geboren circa 1761 te Berlikum.
Gehuwd op 13-05-1787 te Leeuwarden met TRIJNTJE WOBBES.
   2.  DOUWE JETZES (Nidam), Turfschipper, geboren circa 1763 te Berlikum, overleden op 28-04-1824 te Leeuwarden.
Gehuwd op 14-05-1786 te LEEUWARDEN met ROELOFKE DANIELS, geboren circa 1761 te Gorredijk, overleden op 25-01-1837 te Leeuwarden.
Anno 1811 wordt als beroep "Garcon Cordonnier" vermeld.
In 1815 "turfdrager".


VIIbz    CORNELIS LIEUWES NIJDAM, geboren 1743 te Schalsum, overleden op 25-11-1814 te Tzum, zoon van LIEUWE YDES NIJDAM (zie VIap) en POIKE CORNELIS "van Welsrijp".
Gehuwd voor de kerk (1) op 01-01-1781 te Tzum met DIEUWKE SJOUKES, geboren circa 1745, overleden op 30-01-1781 te Tzum. Dieuwke overleed aan de zogenaamde "Kinderziekte".
Gehuwd voor de kerk (2) op 23-02-1783 te Tzum met DOUTZEN JELLES "van Oosterbierum", overleden na 1814.
In 1812 neemt Cornelis (ook wel Kornelis geschreven) te Tzum de familienaam Nijdam officieel aan. Er werd gemeld dat hij Rentenier was en een kind genaamd Froukjen heeft oud 22 jr.

Uit het tweede huwelijk:
   1.  FOLKERTJE CORNELIS (Froukjen), geboren 1791 te Tzum, overleden op 27-01-1836 te Franeker.
Gehuwd op 11-05-1815 te Franekeradeel, gehuwd voor de kerk op 15-04-1815 te Tzum met JAN FEIKES FEIKEMA, geboren circa 1780 te Tzum, overleden op 23-11-1826 te Tzum, zoon van FEIKE EELTJES en RIGTSJE JANS.
Uit het huwelijk Feikema-Nijdam zijn 5 kinderen bekend.


VIIca    GEERTJE LIEUWES NIJDAM, geboren 1744 te Schalsum, overleden op 20-05-1826 te Kimswerd, dochter van LIEUWE YDES NIJDAM (zie VIap) en POIKE CORNELIS "van Welsrijp".
Gehuwd voor de kerk op 12-08-1764 te Kimswerd met EIBERT WYPKES VAN POPTA, geboren 1734, overleden op 09-01-1818 te Kimswerd.
Eibert neemt in 1811 de achternaam "van Popta" aan. Hij was Boer bij Kimswerd volgens het Stemcohier.
In het Floreenregister van 1778, 1788 en 1798 wordt Eibert genoemd als pachter (en later als medeeigenaar) van een grote Sate (meer dan 130 pondematen), waarvan Jacob Tjebbes Popta eigenaar was.(dus zonder "van" = de Adelijke tak).
Het huwelijk met Geertje is het tweede huwelijk van Eibert.

Uit dit huwelijk:
   1.  WYPKE EIBERTS, geboren 1765 te Kimswerd.
   2.  FOLKERTJE EIBERTS, geboren op 27-02-1767 te Kimswerd.
   3.  ANTJE EIBERTS, geboren op 05-04-1769 te Kimswerd.
   4.  LIEUWE EIBERTS, geboren op 28-04-1773 te Kimswerd, overleden voor 1779 te Kimswerd.
   5.  PIER EIBERTS, geboren op 09-02-1776 te Kimswerd.
   6.  LIEUWE EIBERTS, geboren op 23-12-1779 te Kimswerd.

VIIcb    BOTE LIEUWES NIJDAM, geboren circa 1746 te Schalsum.
Uit het huwelijk met Antje waren eerst geen kinderen bekend.
Zoon van LIEUWE YDES NIJDAM (zie VIap) en FOLKE BOTES.
Gehuwd voor de kerk op 08-08-1773 te Tzum met ANTJE JELLES "van Oosterbierum" WEERSMA, geboren circa 1747.
Uit dit huwelijk:
   1.  JELTJE BOTES, geboren 1778 te Sexbierum, overleden op 21-01-1864 te Barradeel.
Gehuwd met AUKE JANS BROUWER, overleden voor 1864.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software