Parenteel van WILLEM WILLEMS "de Oude" NIJDAM
 
I.1
WILLEM WILLEMS "de Oude" NIJDAM, geboren 1550 te Rauwerd, overleden circa 1635 te Irnsumerzijl, zoon van WILLEM GERBENSz NIJDAM en SYTS IDSdr. ROORDA.
Gehuwd circa 1578 te Irnsumerzijl met NIESK MEIJNERTSdr. SCARWIER, geboren circa 1559 te Irnsumerzijl, overleden op 23‑09‑1632 te Irnsumerzijl, begraven te Grouw, dochter van MEYNERT FORMERS SCARWIER (Meindert Outgers) en HILTJE xx.
Willem Willems was "Eigenerfde"-boer op Nijdamstra-State nabij Irnsumerzijl onder Grouw. Hij werd de "Oude" genoemd als onderscheid met zijn zoon, die de "Jonge" werd genoemd.
Hij was de eerste die in de aktes de naam NIJDAM droeg.
Bij ondertekening van aktes gebruikte hij een eigen Handmerk.
 
Afbeelding Handmerk Willem Willems de Oude.
[nijdam-willem-willems-deoude-handmerk.jpg]
 
In 1589 (RA RAU A2 162) verschijnen Jacop Thyses te Idaard, Oets Sybrens te Rauwerd en Willem Willemsz te Grouw als erfgenamen van Meinert Scarwier. Op verzoek van Jacop Claesz, grootvader van Geertke Meinerts bij Anna Jacopsdr, wordt Jacop Thyses aangesteld tot haar voogd. Vervolgens wordt ook Jacop Claesz te Wommels aangesteld tot voogd over het jongste kind van Meinert Farmers bij Anna Jacops.
 
In 1589 (RA RAU A2 163v) verklaart Jacop Claesz te Wommels als grootvader en voogd van Geertke Meinertsdr, bijgestaan door Wibe Bouwesz, dat hij 300 goudg. ontvangen heeft van Oets Sybrens en Willem Willems als erfgenamen van Meinert Farmersz Scharwier en van Idts Claesz en Oege Folpertz als voogden over Wilcke Gerbens welk bedrag Meinert Scharwier bij testament aan Geertke Meinerts had vermaakt.
 
In 1592 (RA RAU A2 249) treft Trijn Meiners, weduwe van Gerben Meinerts, een regeling met Heerdt Sypkes uit naam van zijn vrouw Griet Willemsdr, Jan Claesz uit naam van zijn vrouw Reinw Willemsdr en Idts Claesz uit naam van zijn vrouw Anna Willemsdr, de kinderen uit het eerste huwelijk van Trijn, en Douwe Tabez uit naam van zijn vrouw Wilcke Gerbensdr, de dochter van Trijn bij haar tweede man Gerben Meiners. Present zijn Oets Sybrens en Oege Folpersz. Er was een eerder akkoord van 11 augustus 1579 over de huizing die de kinderen van Trijn bij Willem toekomt met daarenboven 100 goudg. voor elk kind wegens vadersgoed. Die kinderen waren ook erfgenamen geworden van hun twee broers. Dochter Wilcke uit het tweede huwelijk zal nu 470 goudg. uitgekeerd krijgen.
 
-In 1601 is Willem Willems curator over de kinderen van zijn zuster Antie Willems, te Flansum woonachtig, wanneer haar man Ids Claesen overleden is.
De kinderen waren Cleas Idzes, Willem Idzes en Gerrit Idzes.
(Bron: Rauwederhem A4)
Antie Wiilems en haar man Ids woonden op boerderij "De Laard" te Flansum, later "D Leer" genoemd.
 
-Op 15 jan. 1608 was Willem Willems ook curator over Geertke Wybes te Bolsward (Bron: Rauwerderhem A4).
 
In een schuldbekentenis akte van 21 dec. 1630 blijken Abbe Hyles Cuiper en Anske Rynsdr. uit Irnsum, 100 car.gls. schuldig te zijn aan Willem Willems.
Deze akte vermeld onder meer:"de eersamen Willem Willems Nijdam en de Nies Meynertsdr."
 
Op dezelfde dag bekennen Douwe Abes Smit en Sjouck Nardusdr. te Irnsum, 125 car.gls. schuldig te zijn aan Willem Willems, terwijl Freerk Jentkes en Rom Jentkes 100 car.gls. en Jan Jentkes met Griet Jacobs 150 car.gls. schuldig te zijn aan Willem Willems Nijdam.
(Bron: Rauwerderhem U2, fol.199-201).
 
In 1622 is Willem, met de ooms Gerben en Claes Outgers, curator over de kinderen van zijn dochter Antje bij Albert Outgers.
 
-Op 31 mei 1632 zijn Hidde Pieters en Bauck Ritskes te Irnsum 400 car.gls. schuldig aan Willem Willems en Niesk Meynerstsdr.
(Bron: Rauwerderhem U3, blz.14)
 
-Op 2 mei 1634 is Reyner Simons te Rauwerd 600 car.gls. schuldig aan Willem Willems "de Oude".
 
Uit deze akte blijkt dat Willem Willems in 1634 nog in leven was en dat Niesk Meynertsdr. zeer waarschijnlijk overleden is tussen het jaar 1632 en 1634.
 
Dit bleek korrekt te zijn, want in de St. Pieterskerk te Grouw was een grafsteen met het navolgende opschrift:
 
"Ao 1632 de 23 september sturf de eerbare Nyes Minnertsd / huisfrou van Willem Willems olt omtrent 73 iare ende leit alhier begra.."
 
Op deze grafsteen komt hetzelfde wapen voor als op de steen van Willem Willems, maar dan in ruitvormig schild.
 
De vele schuldbekentenissen geven ook aan dat ze een welgestelde boeren familie waren.
 
Willem was bij zijn overlijden ongeveer 83 jaar oud. Dit is af te lijden van de informatie die op zijn grafsteen stond, welke in de Sint Pieterskerk te Grouw aanwezig was.
 
"Ao.[..] ma [eer]saeme Willem Willems die [..] Nidam olt ontrent 83 iaer [..] en [..] begraven".
Tevens stond op zijn grafsteen het familiewapen: rechts: halve adelaar; links: drie klaavers paalsgewijs.
 
Afbeelding grafsteen Willem Willems Nijdam.
[nijdam-willem-willems-grafsteen-1635.jpg]
[nijdam-willem-willems-graf-1635.jpg]
 
IRNSUMER-ZIJL, zijl of sluis, prov. Friesland, kw. Oostergoo, griet. Idaarderadeel, 5 min. N. O. van het Rauwerderhem liggende d. Irnsum, waarvan zij haren naam ontleent, ter plaatse, waar de Grouw, de Muzel en de Boorn bij elkander komen.
 
Deze zijl is eene waterkering van Oostergoo, door welke het zijn water in de Zevenwouden, door twee zich derwaarts openende vloeddeuren, kan lossen, doch als het water in de Wouden hooger is dan in Oostergoo, zoo sluiten zich de deuren vanzelf, en beletten den terugloop in Oostergoo: bewerende dit kwartier van ouds het regt bezeten te hebben, om door deze zijl zijn water te mogen lossen, zonder iets terug te ontvangen. Voorst loopt van Irnsumer-zijl zuidwaarts de Leppedijk,en deze belet den loop van het Woudwater in Idaarderadeel.
 
Bij deze sluis en verlaat staat eene neringrijke herberg, waarbij eene valbrug voor den rijweg naar Grouw.
Bron: (Aardrijkskundig woordenboek van van der Aa.)
Uit dit huwelijk:
2.
MEIJNERT WILLEMS (zie II.3).
3.
GERBEN WILLEMS, Boer bij broer Idserd Willems, geboren circa 1582 te Irnsumerzijl, overleden sept. 1659 te Irnsumerzijl.
Gerben was ongehuwd en woonde, met zijn broer Jan, bij broer Idsert Willems in huis op Nijdamstra State te Irnsumerzijl.
 
Bij de inventarisatie en boedelscheiding na overlijden van broer Jan in 1654, tekent Gerben met een "eigen Handmerk" (Idaarderadeel J.9)
 
[Handmerk Gerben Nijdam 1654.jpg]
 
Na zijn overlijden vond op 19.9.1659 de inventarisatie van zijn goederen plaats (Idaarderadeel J.9).
Behalve in enige schuldbekentenissen aan hem en zijn broer Jan, wordt hij genoemd op 17.5.1657 wanneer zijn oomzegger Sije Willems te Grouw verklaart 100 gulden aan hem schuldig te zijn.

4.
IDSERT WILLEMS (zie II.6).
5.
ANTIE WILLEMS (zie II.9).
6.
JAN WILLEMS, geboren circa 1590 te Irnsumerzijl, overleden dec. 1654 te Irnsumerzijl.
Jan woonde met broer Gerben Willems bij hun broer Idsert Willems op Nijdamstra State.
Jan bleef ongehuwd.
Diverse aantekeningen bevinden zich in Registers van Rauwerderhiem U 4. Beide vrijgezellen waren goed bij kas.
Een akte van nalatenschap is vastgelegd in Idaarderadeel J.8.

8.
HIL WILLEMS (zie II.15).

II.1
WILLEM WILLEMS "de Jonge" NIJDAM, geboren circa 1578 te Irnsumerzijl, overleden op 18‑12‑1652 te Irnsumerzijl, zoon van WILLEM WILLEMS "de Oude" NIJDAM (zie I.1) en NIESK MEIJNERTSdr. SCARWIER.
Gehuwd circa 1615 te Irnsumerzijl met SJOERDTJE GERBENS, geboren circa 1590, overleden 1650, dochter van GERBEN SYTZES en (Gerben Sytzes vrouw).
Willem Willems "de Jonge" bewoonde Sythemastate in de Bird onder Grouw, nr. 66 van het stemcohier, groot 70 pondematen. In 1640 waren hiervan eigenaren: Willem Willems de jonge, Sytze Gerbens weeskind (Antje Sytzes) en Cornelis Ates. Deze boerderij ligt, wanneer men van Grouw over het Pikmaar komt, rechts van de Blauwe Bird. Op 26 nov. 1628 wordt Willem Willems genoemd bij de inventarisatie van de goederen door zijn zwager Sytze Gerbens nagelaten.
 
Deze inventarisatie werd opgemaakt op verzoek van Tryntje Feddes, weduwe van Sytze Gerbens, en moeder van de vijfjarige Antje Sytzes (Idaarderadeel, J 4).
Op 30 maart 1642 vond de inventarisatie plaats ten huize van Eelcke Sybrants te Idaard, schoonzoon van Willem Willems, die dan curator is over het nagelaten weeskind van Eelcke Sybrants en van Jouck Willems (Idaarderadeel, J 6).
 
Op 18 nov. 1652 blijkt Willem Willems reeds overleden te zijn als in het sterfhuis de inventarisatie van zijn nalatenschap plaatsvindt.
Onder andere waren er 20 koeien en vele stuks ander vee.
 

Uit dit huwelijk:
1.
JOUCK WILLEMS (zie III.2).
2.
GERBEN WILLEMS (zie III.3).
3.
MEIJNERT WILLEMS (zie III.5).
4.
LIJSBETH WILLEMS (zie III.8).
5.
SIJBRECH WILLEMS (zie III.10).
6.
SIJE WILLEMS (zie III.11).
7.
SYTZE WILLEMS, geboren circa 1632 te Grouw.
Zeer waarschijnlijk is hij ongehuwd gebleven. Hij wordt in vele acten genoemd, doch een huwelijksacte, inventaris of andere stukken over hem werden niet aangetroffen.


II.3
MEIJNERT WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1580 te Idaarderadeel, overleden voor 1652 te Utingeradeel, zoon van WILLEM WILLEMS "de Oude" NIJDAM (zie I.1) en NIESK MEIJNERTSdr. SCARWIER.
Gehuwd circa 1620 te Idaarderadeel met TEHT HEERESDR., geboren circa 1595 te Utingerdadeel, overleden na 1652 te Utingeradeel.
Meijnert Willems bewoonde de boerderij nr.55 te Akkrum "De Boskpleats" genaamd. Op 18.11.1652 wordt zijn vrouw Teht Heeresdr. "weduwe van Meijnert Willems, wonende onder de clockslagh van Akkrum" genoemd.

Uit dit huwelijk:
1.
HEERE MEIJNERTS, geboren circa 1622 te Akkrum, overleden 1663 te Akkrum.
Zijn naam werd ook wel Herre Meijnderts geschreven. Uit het huwelijk van Heere met Bauck zijn geen kinderen bekend.
Heere Meijnerts en Bauck Wytzes waren ongetwijfeld neef en nicht van elkaar.
Op 27.4.1663 bekende Heere Meijnerts en zijn vrouw Bauck Wytzes 300 goud-gulden schuldig te zijn aan Feddrick Eeuwes te Nes. (Bron: Uting. J.2, fol.168).

Gehuwd circa 1660 te Akkrum met BAUCK WYTZES, geboren circa 1630. Broers van Bauck Wytzes waren Heere Wytzes en Abe Wytzes te Akkrum.
Op 3.10.1663 is Bauck Wytzes 300 car.gld. schuldig aan Eelcke Lyckles Haarsma, burger, apotheker en koopman te Sneek en 31 car.gld. aan haar zwager Abe Meijnerts te Akkrum. (Bron: Uting. J.2, fol.184).
Dochter van WYTZE HEERES en (Wytze Heeres zijn vrouw).
2.
ABE MEIJNERTS (zie III.17).
3.
JACOB MEIJNERTS, geboren circa 1626 te Akkrum.
Jacob is waarschijnlijk ongehuwd gebleven. In 1654 was hij, volgens de boedelscheidingsakte betreffende Jan Willems op Nijdamstra, in West-Indie. In 1659 was hij weer terug. Een huwelijksakte of een andersoortige akte , waarin hij genoemd werd is zowel hier als in West-Indie niet gevonden.

4.
WILLEM MEIJNERTS (zie III.20).
5.
CLAES MEIJNERTS, geboren circa 1630 te Akkrum, overleden na 1668 te Heerenveen.
Van Claes werd geen huwelijksakte aangetroffen. Op 3.1.1668 woont hij te Heerenveen en verkoopt dan zijn erfdeel in Nijdamstra te Grouw van Idsert Willems Nijdam. (Bron: Idaard. N.1).

6.
LYSBETH MEIJNERTS, geboren circa 1632 te Akkrum, overleden na 1695 te Akkrum.
Beide huwelijken van Lysbeth (1-e met Tjebbe Cornelis, 2-e met Johannes Romkes) waren kinderloos.

Gehuwd (1) circa 1652 met TJEBBE CORNELIS, geboren circa 1620, overleden voor 1654. Het huwelijk bleef kinderloos.
Gehuwd (2) circa 1659 met JOHANNES ROMKES, geboren circa 1620.
Johannes is eerder gehuwd geweest, waaruit een zoon Hoite is geboren. Later trouwde Johannes met IJdtie Tietses.
Op 11.5.1669 bekende Dirck Romckes te Akkrum 250 car.gld. schuldig te zijn aan Johannes Romkes en Lysbeth Meijnerts (Bron: Uting. J.2, fol.352).
Dit huwelijk bleef kinderloos.
7.
JETSKE MEIJNERTS, geboren circa 1634 te Akkrum, overleden voor 1695 te Akkrum.
Uit het eerste huwelijk met Jacob werden wel kinderen geboren, daar dit vermeld is in een akte uit 1695, wanneer het erfdeel verkregen van Jan Willems, wordt verkocht aan Bote Idzes Nijdam. De namen van de kinderen zijn echter onbekend.

Gehuwd (1) 1654 met JACOB LOUWERENTS, geboren circa 1630. Uit dit huwelijk werden wel kinderen geboren, daar dit vermeld werd in de meer genoemde akte van 1695, wanneer het erfdeel verkregen van Jan Willems Nijdam, wordt verkocht aan Bote Idzes Nijdam. De namen van de kinderen zijn echter onbekend.
Gehuwd (2) op 29‑12‑1660 te Grouw met PYTER HOITES, Meester timmerman te Roordahuizum, geboren circa 1630, zoon van HOITE PIETERS, Landbouwer, en (Hoite Pieters zijn vrouw).
8.
NIESK MEIJNERTS (zie III.30).

II.6
IDSERT WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1584 te Irnsum, overleden op 05‑01‑1672 te Irnsum, zoon van WILLEM WILLEMS "de Oude" NIJDAM (zie I.1) en NIESK MEIJNERTSdr. SCARWIER.
Gehuwd circa 1640 te Idaarderadeel met SIBBELTIE CLAESSEN, geboren circa 1610 te Idaarderadeel, overleden circa 1651 te Idaarderadeel, dochter van CLAES PIERS (Klaas Piers) en ANTJE IDSES WIGLEMA (Antje Idzes).
Na het overlijden van zijn vader rond 1634 was Idsert boer op Nijdamstra State. Idsert kocht in de loop der jaren de erfdelen van de familieleden, waardoor hij eigenaar werd van Nijdamstra State.
 
Bij hem woonden ook (tijdelijk) zijn broers Jan en Gerben (ca. 1657-1659).
 
Idsert gebruikte bij ondertekening aktes zijn eigen Handmerk.
 
Afbeelding van Idsert zijn Handmerk.
[Handmerk Idsert Nijdam 1659.jpg]
.
Uit dit huwelijk:
1.
CLAES IDSERTS, geboren circa 1641 te Irnsum, overleden circa 1680 te Irnsum.
Vanaf 1672 was Claes boer op Nijdamstra en mede-eigenaar van de boerderij. Hij bleef ongehuwd. Op 9.2.1675 kocht Claes Idsert een deel in Nijdamstra voor 2 goud-guldens van Sybrant Birdes en Aafke Botes te Idaard, dat zij van hun moeder Antie Willems Nijdam hadden geerfd. (Bron: Idaarderadeel N.1).
Op 30.1.1671 was Claes curator over het weeskind van Sicke Willems, dat geboren was uit het huwelijk met Ibeltie Claessen. (Bron: Utingeradeel G.1, fol.316).

2.
NIESKE IDSERTS (zie III.33).
3.
GEERTJE IDSERTS (zie III.34).
4.
JETSKE IDSERTS (zie III.37).
5.
SIBBELTIE IDSERTS (zie III.38).

II.9
ANTIE WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1585 te Irnsum, overleden voor 1635 te Irnsum, dochter van WILLEM WILLEMS "de Oude" NIJDAM (zie I.1) en NIESK MEIJNERTSdr. SCARWIER.
Gehuwd (1) op 12‑02‑1605 te Rauwerderhem met ALBERT OUTGERS, geboren circa 1585 te Rauwerd, overleden voor 1620 te Irnsum, zoon van OUTGER MEIJNERTS en (Outger Meinderts zijn vrouw).
De kinderen uit Antie Willems huwelijk met Albert Outgers en later ook met Boothe Jacobs, kregen allen haar achternaam NIJDAM.

Gehuwd (2) op 03‑09‑1621 te Rauwerderhem met BOOTHE JELLES JACOBSE (Boothe Jacobs), Boer op Nijdamstrastate, geboren circa 1580.
De kinderen uit Antie Willems huwelijk met zowel Albert Outgers als met Boothe Jacobs, kregen allen haar achternaam NIJDAM.
 
 
Boothe JACOBS, zou Boothe Jelles Jacobse heten.
(Bron: Aanpassing door "kwartierstaat Peter de Jong" Online)
 
Het huwelijk is in 1621 voltrokken in het bijzijn van de getuigen Laes Jacobs, de broer van de bruidegom, en Willem Willems, de vader van de bruid.
 
-Op 20.4.1642 bekenden Boothe Jacobs en Antie Willems 100 car.gls. schuldig te zijn aan Douwe Abes te Irnsum en 100 goudguldens aan Douwe Ulbes te Leeuwarden. (Bron : Rauwerderhem U.3).
 
-Op 25.1.1643 waren zij 400 car.gls. schuldig aan Pijter Alberts te Irnsum. (Bron: Rauwerderhem U.3, blz.172), de oudste zoon van Antie Willem en haar eerste man.
 
-Op 23-1-1646 waren zij wederom 400 Car. gls. schuldig aan Pijter Alberts.
(Bron: Rauwerderhem U.3, blz.172 / R2 fol.2)
.
Uit het eerste huwelijk:
1.
PYTER ALBERTS NIJDAM (zie III.39).
3.
GERLEF ALBERTS NIJDAM, geboren circa 1610 te Irnsum, overleden circa 1650 te Irnsum.
Gerlef Alberts stond onder curatele en is ongehuwd overleden. Op 3.6.1644 verkochten zijn broers - als curatoren - zijn erfdeel in Nijdamstra aan Idsert Willems en Sibbeltie Claesen. Hij is tussen 1644 en 1654 overleden.

4.
Uit het tweede huwelijk:
6.
SY BOOTHES NIJDAM (zie III.51).
7.
JETSKE BOOTHES NIJDAM (zie III.53).
8.
AAFKE BOOTHES NIJDAM (zie III.55).

II.13
SIJ WILLEMS NIJDAM (Sieuwke Willems), geboren circa 1592 te Irnsum, overleden na 1659 te Midlum, dochter van WILLEM WILLEMS "de Oude" NIJDAM (zie I.1) en NIESK MEIJNERTSdr. SCARWIER.
Gehuwd circa 1610 met LIEUWE DOUWES, geboren circa 1590, overleden na 1660 te Midlum.
Uit dit huwelijk:
1.
DOUWE LIEUWES NIJDAM (zie III.56).

II.15
HIL WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1595 te Irnsum, overleden na 1657 te Akkrum, dochter van WILLEM WILLEMS "de Oude" NIJDAM (zie I.1) en NIESK MEIJNERTSdr. SCARWIER.
Gehuwd circa 1620 te Utingeradeel met WILLEM SICKES, geboren circa 1595 te Utingeradeel, overleden na 1657 te Akkrum.
Uit dit huwelijk:
1.
PIETER WILLEMS NIJDAM (zie III.58).
2.
SICKE WILLEMS NIJDAM (zie III.60).
3.
SIJ WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1630 te Akkrum.
Gehuwd op 05‑06‑1654 te Rauwerderhem met ABE WYTZES, Meester Scheepsmaker te Akkrum, geboren circa 1630, zoon van WYTZE HEERES en (Wytze Heeres zijn vrouw) (Uit dit huwelijk van Abe en Sy Nijdam zijn geen kinderen bekend.).
4.
SIOUCK WILLEMS NIJDAM (zie III.65).

III.2
JOUCK WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1618 te Grouw, overleden 1638 te Grouw, dochter van WILLEM WILLEMS "de Jonge" NIJDAM (zie II.1) en SJOERDTJE GERBENS.
Gehuwd circa 1637 te Idaarderadeel met EELCKE SYBRANTS "van Idaard".
Jouck Willems stierf bij de geboorte van haar eerste kind.
 
Op 30.3.1642 vond de inventarisatie plaats ten huize van Eelcke Sybrants te Idaard, schoonzoon van Willem Willems, die dan curator is over het nagelaten weeskind van Eelcke en Jouck.
(Bron: Idaarderadeel, J.6)
.
Uit dit huwelijk:
1.
JOUCK EELKES, geboren circa 1638 te Grouw.
Gehuwd voor de kerk 1658 te Idaard met TJALLING OBBES.
Jouck huwde in 1659 met Tjalling Obbes. Onder de nakomelingen uit dit huwelijk wordt de naam Nijdam niet aangetroffen.


III.3
GERBEN WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1620 te De Bird (Grouw), overleden na 1682 te De Bird (Grouw), zoon van WILLEM WILLEMS "de Jonge" NIJDAM (zie II.1) en SJOERDTJE GERBENS.
Gehuwd op 16‑11‑1656 te Eernewoude met TRIJNTJE SYTZES "van Eernewoude", geboren circa 1625 te Eernewoude, overleden na 1688 te De Bird (Grouw).
In de gemeente Tietjekstradeel wordt melding gemaakt van Gerben en vader / moeder.
 
Bron: Tietjerksteradeel e.o.Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.
Bijzonderheden:
Gerben Willems; tr. (ond. Eernewoude 16 nov. 1656, ook getr.) Trijntje Siedses, v Eern., hij v Grouw
Vermeld : Gerben Willems, Vader: Willem Willems Nijdam, Moeder: Sjoerdje Gerbens
 
Gerben was van beroep boer en woonde met gezin op vaders boerderij "Sythema-State" in De Bird, groot 90 pondematen, bij Grouw.

Uit dit huwelijk:
1.
WILLEM GERBENS (zie IV.3).
2.
ANTJE GERBENS, geboren op 25‑08‑1661 te Grouw.
Waarschijnlijk is Antje jong overleden.

3.
YFKE GERBENS, geboren op 22‑03‑1663 te Grouw.
Ook Eefke is waarschijnlijk jong gestorven.

4.
SYTZE GERBENS (zie IV.7).
5.
SJOERDTIE GERBENS, geboren op 12‑03‑1671 te Grouw.
Waarschijnlijk is Sjoerdje ongehuwd gestorven.

6.
GERBRICH GERBENS (zie IV.11).

III.5
MEIJNERT WILLEMS NIJDAM, Boer te Bozum, geboren circa 1622 te De Bird (Grouw), overleden circa 1689 te Bozum, zoon van WILLEM WILLEMS "de Jonge" NIJDAM (zie II.1) en SJOERDTJE GERBENS.
Gehuwd circa 1665 te Baarderadeel met JISK JANS, geboren circa 1630, overleden na 1694 te Baarderadeel.
Meijnert was met zijn gezin als boer en boerin woonachtig op de plaats 10 te Bozum.
Zij waren Rooms-katholiek van Godsdienst.
In diverse aktes uit Baarderadeel worden zij genoemd, wegens koop van land,etc.

Uit dit huwelijk:
1.
WILLEM MEIJNERTS (zie IV.12).

III.8
LIJSBETH WILLEMS NIJDAM, Boerin, geboren circa 1625 te Grouw, overleden na 1698 te Grouw, dochter van WILLEM WILLEMS "de Jonge" NIJDAM (zie II.1) en SJOERDTJE GERBENS.
Gehuwd circa 1650 te Idaarderadeel met JACOB RENSES, geboren circa 1625 te Idaarderadeel, overleden voor 1698 te Idaarderadeel.
Lijsbeth was in 1698 mede eigenares van "Sythema-State"; eigenares van "Cralda-State" (nr.12 onder Grouw, groot 55 pm) en gebruikster van "Abbema-State" (nr.13 onder Grouw, groot 60 pm).
 
Beide laatstgenoemde boerderijen liggen tegenwoordig in het dorp Grouw.

Uit dit huwelijk:
1.
PIETER JACOBS, geboren circa 1652, overleden voor 1698.
2.
LYSBETH JACOBS, geboren circa 1655.

III.10
SIJBRECH WILLEMS NIJDAM, Boerin, geboren circa 1627 te Grouw, overleden voor 1698 te Grouw, dochter van WILLEM WILLEMS "de Jonge" NIJDAM (zie II.1) en SJOERDTJE GERBENS.
Gehuwd circa 1660 te Idaarderadeel met DOYTSE JANS, geboren circa 1625 te Idaarderadeel, overleden voor 1698 te Idaarderadeel, zoon van JAN DOYTZEN en ANTJE JACOBS.
De kinderen van Doytse en Sybrech waren in 1698 mede-eigenaren van Sythema state in de Bird.
De naam Nijdam komt in het nageslacht hiervan niet meer voor.

Uit dit huwelijk:
1.
PYTER DOYTSES, geboren circa 1670.
Pyter huwde op 3.1.1697 te Grouw met Lysbeth Jans van Oudega.

2.
WILLEM DOYTSES, geboren circa 1675.
3.
JAN DOYTSES, geboren circa 1678.
Jan huwde op 28.4.1716 te Grouw met Vrouwke Jetzes.

4.
SYBRECH DOYTSES, geboren circa 1680.
Sybrech huwde op 14.12.1704 te Grouw met Wiert Jelles.


III.11
SIJE WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1630 te Grouw, overleden op 20‑02‑1677 te Grouw, zoon van WILLEM WILLEMS "de Jonge" NIJDAM (zie II.1) en SJOERDTJE GERBENS.
Gehuwd (1) voor 1652 te Idaarderadeel met AFFKE JENTJES, geboren circa 1630 te Idaarderadeel, overleden circa 1658 te Grouw, dochter van JENTJE IDZES en (Jentje Idses vrouw).
Op 17.5.1657 bekende Sije Willems 100 Gld. schuldig te zijn aan zijn oom Gerben Willems op Nijdamstra state (Bron: Rauwerderhiem : R.1, fol.231).
 
Op 20.2.1677 vindt na het overlijden van Sije Willems in het sterfhuis de inventarisatie plaats op verzoek van Jentie en Sytze Sijes met consent van Gerben Willems Nijdam, Marten Gerbens en Jentie Claessen.
(Bron: Idaarderadeel J.12, fol.74 en 271).
 
Affke Jenties had volgens Idaarderadeel J.10 dd. 5 mrt. 1668, tot broers en zusters : Pyter, Marten, Ibeltie, Claes en Huck.
Ibeltie was gehuwd met Arjen Iskes. Claes had twee kinderen tw. Auck en Jentie.

Gehuwd (2) op 29‑09‑1660 te Idaarderadeel met BREGT GERBENS, geboren circa 1630 te Idaarderadeel, overleden na 1666 te Idaarderadeel, dochter van GERBEN MARTENS en (Gerben Martens zijn vrouw).
Bregt Gerbens had de volgende broers en zusters : Marten, Betse, Gerbrich, Foeke en Jouck. Bron: Idaarderadeel J.10 dd. 1 mei 1666)
 
Handmerk van Sye Willems Nijdam ca. 1680.
[handmerk sye willems nijdam ca 1680.jpg]
 
Op 20-2-1677 vindt na overlijden van Sije in het sterfhuis een inventaris plaats op verzoek van Jentie en Sytze Sijes met consent van Gerben Willems Nijdam, Marten Gerbens en Jentie Claessen.
De levende have bestond uit:
"11 melckkoeien, 2 hockingen, één kalff, een suige, entvogels en ercke".
Uit het eerste huwelijk:
1.
JENTJE SIJES (zie IV.20).
Uit het tweede huwelijk:
2.
SYTZE SIJES (zie IV.22).

III.17
ABE MEIJNERTS NIJDAM, geboren circa 1624 te Akkrum, overleden na 1682 te Akkrum.
Abe en zijn vrouw Antie waren boer en boerin op "Meskenwier" te Akkrum, genaamd "Het Witte Huis" op nr.31 van het Stemcohier.
Op 29.4.1668 waren Willem Meijnerts en Teth Saeckes te Irnsum 1000 car.gld. schuldig aan Abe Meijnerts en Antie Annes. Op 27.9.1682 waren Ruird Jelmers en Frouck Freerx te Akkrum 100 car.gld. schuldig aan Abe Meijnerts. (Bron: Uting. J.2).
Zoon van MEIJNERT WILLEMS NIJDAM (zie II.3) en TEHT HEERESDR..
Gehuwd circa 1655 te Akkrum met ANTIE ANNES, geboren circa 1630.
Uit dit huwelijk:
1.
MEIJNERT ABES (zie IV.24).
2.
ANNE ABES (zie IV.26).

III.20
WILLEM MEIJNERTS NIJDAM, geboren circa 1628 te Akkrum, overleden na 1698 te Irnsum.
Willem Meijnerts en zijn vrouw Teth Saeckes waren eerst boer en boerin te Akkrum, later te Irnsum.
Op 11.5.1691 vindt na het overlijden van Teth te Irnsum bij Willem Meijnerts de inventarisatie plaats. Dit geschiedde op verzoek van Bocke Pajus, man van Willem Meijnerts dochter Antie, Hans Saeckes, broer van de overledene, en van Hoite Eelkes, curatoren over de minderjarige kinderen. (Bron: Rauwerderhem L.5).
In 1698 is Willem Meijnerts, blijkens het stemcohier van Utingeradeel eigenaar van plaats 56 te Akkrum (naast de "Boskplaets") als vader over zijn twee kinderen en bestevader over zijn kindskinderen. Tevens is hij eigenaar voor de helft van plaats 19 te Nes, "als vader over Douwe Willems en bestevader over het weeskind van Antie Willems".
Zoon van MEIJNERT WILLEMS NIJDAM (zie II.3) en TEHT HEERESDR..
Gehuwd circa 1660 te Akkrum met TETH SAECKES, geboren circa 1635, overleden circa 1690 te Irnsum.
Uit dit huwelijk:
1.
ANTIE WILLEMS, geboren circa 1668 te Akkrum.
Antie huwde op 5.2.1690 voor het gerecht met Bocke Pajus "van Wirdum". Hieruit is in 1690/1691 een dochter Trijntje Bockes geboren.

2.
DOUWE WILLEMS (zie IV.29).
3.
MEIJNERT WILLEMS, geboren circa 1672 te Akkrum, overleden circa 1695. Meijnert bleef ongehuwd en overleed tussen 1691 en 1698.

III.30
NIESK MEIJNERTS NIJDAM, geboren circa 1636 te Akkrum, overleden voor 1675 te Akkrum.
Op 12.2.1675 wordt de inventarisatie opgemaakt van de door Niesk Meijnerts nagelaten goederen op verzoek van Abe Meijnerts te Akkrum, Willem Meijnerts te Irnsum, Johannes Romkes en Pijter Hoites te Akkrum, voor de drie kinderen uit het huwelijk van Niesk Meijnerts geboren.
Dochter van MEIJNERT WILLEMS NIJDAM (zie II.3) en TEHT HEERESDR..
Gehuwd circa 1657 te Akkrum met CORNELIS CORNELIS "van Akkrum", geboren circa 1630. Cornelis trouwde na het overlijden van Niesk Meijnerts met Antie Dircx.
Uit dit huwelijk:
1.
CORNELIS CORNELIS, geboren 1659 te Akkrum.
In 1719 is Cornelis nog ongehuwd.

2.
YDTIE CORNELIS, geboren 1665 te Akkrum.
Ydtie huwde op 3.11.1686 te Irnsum met Douwe Hendriks.

3.
TETTIE CORNELIS, geboren 1667 te Akkrum.

III.33
NIESKE IDSERTS NIJDAM, geboren circa 1643 te Irnsum, overleden voor 1698 te Deersum, dochter van IDSERT WILLEMS NIJDAM (zie II.6) en SIBBELTIE CLAESSEN.
Gehuwd op 07‑09‑1664 te Deersum met TECKE GOYTZEN "van Deersum", geboren circa 1640 te Deersum.
Uit het huwelijk met Tecke is slechts een dochter SIBBELTIE TECKES geboren, die trouwde met JACOB JOUKES GRONDSMA van Offingawier. In 1744 waren Nieske haar vier kleinkinderen uit dat huwelijk nog mede-eigenaar van Nijdamstra state.

Uit dit huwelijk:
1.
SIBBELTIE TAEKES (zie IV.36).

III.34
GEERTJE IDSERTS NIJDAM, geboren circa 1645 te Irnsum, overleden na 1710 te Grouw, dochter van IDSERT WILLEMS NIJDAM (zie II.6) en SIBBELTIE CLAESSEN.
Gehuwd (1) op 19‑06‑1670 te Grouw met RIENK DOUWES NIJDAM (zie IV.87).
Geertje Idserts en Rienk Douwes woonden eerst te Midlum, later te Greonterp. Uit dit eerste huwelijk van Geertje zijn 3 kinderen geboren.
Op 20 jan. 1680 vindt een Inventarisatie en Scheiding ten sterfhuize van Rienck Douwes, in leven huisman te Greonterp, plaats.

Gehuwd (2) op 23‑11‑1679 te Grouw met ANNIUS SYBRENS WYGERSMA, Meester Chirurgijn te Grouw, geboren circa 1640.
Annius was Bijzitter van Idaarderadeel. Hij was weduwe van Iebeltie Willems, waarmee hij op 13.4.1662 in het huwelijk verbonden was.
Op 9.10.1721 verklaarde Annius Wygersma, mr. chirurgijn te Grouw, 100 goud gls. schuldig te zijn aan Rienk Douwes, welke schuldbekentenis was getekend 24.5.1692. (Bron : Idaarderadeel R.7, fol. 88).

Uit het eerste huwelijk:
1.
DOUWE RIENKS, geboren circa 1672 te Midlum. Douwe woonde in 1698 te Scharnegoutum.
2.
FOCKELTIE RIENKS, gedoopt op 11‑11‑1674 te Midlum.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 20‑06‑1697 te Wirdum met JELLE SYBRENS SYBRANDY, geboren circa 1670. Jelle was ten tijde van het huwelijk aangaan woonachtig te Wirdum.
3.
SIBBELTIE RIENKS (zie IV.41).

III.37
JETSKE IDSERTS NIJDAM, geboren circa 1647 te Irnsum, overleden op 20‑02‑1692 te Tirns (bij Sneek), dochter van IDSERT WILLEMS NIJDAM (zie II.6) en SIBBELTIE CLAESSEN.
Gehuwd op 16‑04‑1676 te Grouw met HEANUN CORNELIS GLESSA, geboren circa 1650. Heanum was boer te Tirns bij Sneek. In 1698 was hij met Bote Idses Nijdam eigenaar van plaats 1 te Greonterp, van welke plaats in 1640 Douwe Rienks Allinga te Arum eigenaar was.
Uit dit huwelijk:
1.
SIBBELTIE HEANUMS, geboren circa 1677 te Tirns (bij Sneek).
Sibbeltie huwde op 27.2.1698 te Tirns met Tjerk Jetzes Ukema van Irnsum.
 
Tjerk woonde in 1698 te Scharnegoutum en was mede-eigenaar van Nijdamstra State.


III.38
SIBBELTIE IDSERTS NIJDAM, geboren circa 1651 te Irnsum, overleden oct. 1680 te Irnsum, dochter van IDSERT WILLEMS NIJDAM (zie II.6) en SIBBELTIE CLAESSEN.
Gehuwd op 22‑05‑1678 te Grouw met BOTE IDZES NIJDAM (zie IV.69).
Bote Idzes is in het Aelsumer klooster geboren.
 
AALSUM of Aalsumerklooster, voormalig klooster van Graauwe Zusters in Friesland, dat eerst onder het dorp Akkrum in Utingeradeel, aan de noordkant van de Boorn, gestaan heeft, waar het in de oorlogen tussen de Gelderse en Bourgondische Vorsten, tot een versterkte inlegering diende, maar in 1521 geheel afgebrand zijnde, vertrokken de zusters naar Aalsum in Oost-Dongeradeel bij Dokkum.
Hier aan de oostzijde van de Middelzee (in de Oostergo) breidde deze familie zich uit. De Middelzee of Boorndiep was een middeleeuwse zeearm, ten westen van Leeuwarden, boven Sneek langs naar Bolsward.
(Bron: "VanderAA" boekwerk)
 
Bote Idzes was boer en paardenkoopman op Nijdamstra state, kerkvoogd te Grouw en Bijzitter van Idaarderadeel.
Hij werd begraven in de Ned.Herv. kerk te Grouw.
 
Sibbeltie Idserts werd vermoedelijk genoemd naar haar moeder, die kort na de geboorte van haar dochter overleed.
Sibbeltie volgde haar broer Claes op als bewoonster van Nijdamstra-state.
 
Zij heeft haar hele leven aldaar gewoond.
 
Dank zij een verder onderzoek naar haar gevonden grafsteen in de St. Pieterskerk in Grouw, kregen we de info dat zij in october 1680 was overleden.
Hierdoor weten we ook dat zij slechts 1 kind heeft gekregen met Bote Idses.
 
 
In 1679 is Bote Idses curator in plaats van zijn dan overleden vader Ids Birdes.
Bote Idses te Grou doet 29.1.1685 afrekening van ontvangsten en uitgaven als curator over Auck, Aefke en Claeske Jans; o.a.29-4-1679 is betaald 3 cg 5 st. voor afschrift van zijn benoeming, 14.5.1680 betaald 18 st. voor een kopie van het testament van Tied Doedes, enz.
 
-Op 11.9.1682 kochten Bote Idzes en Sibeltje Idserts een erfdeel Nijdamstra van Steffen Jurriens en Tet Outgers te Sneek voor 10 car. gls.
 
-Op 19.4.1695 kocht Bote Idzes 1 pm. en 4 einsen land ofwel een 14-e deel van Nijdamstra van Meijnert Willems erfgenamen.
 
-Op 21.4.1695 kochten Bote en Hiltje 7 pm. en 4 einsen in Nijdamstra van de dochter van Pieter Willems voor 95 car. gls. (Bron : Idaarderadeel N.2 ).
 
-Op 3.2.1697 kochten Bote Idzes en zijn vrouw met Jacob Joukes en Sibbeltie Taekes 66 pm. land met stem te Deersum van Jhr. Edzard van Burmania, vrijheer van Ameland, bij Birde Sybrens Nijdam in gebruik.
(Bron : Rauwerderhem P.4).
 
Cohieren van Oostergo, deel 2
Bron: Stemkohieren inschrijving(Akte)datum: 1698. Plaats: Idaarderadeel
Eigenaar van 30 pondematen en 10 3/4 einsen, gebruiker voor 't geheel; met zijn vrouw en uit naam van zijn zoon Boote Idses Nijdam wonende te Grouw
 
-Op 13.3.1708 was Gerben Lolkes, koopman, met zijn vrouw Trijntje Rinzes, winkellieden te Grouw, 900 car.gls. schuldig aan Bote Idzes en Hiltje Clazes.
(Bron : Idaarderadeel R.6, fol.193).
 
-Op 12.2.1710 was Bote Idzes Nijdam crediteur van Gerben Lolkes en Trijntje Rinzes. Op zijn verzoek en dat van Reiner Tiesses Jongema (boer op Hania-state) vindt ter presentie van Pieter Sjollema een inventarisatie plaats.
(Bron : Idaarderadeel J.16).
 
Dat Bote Idzes een welgestelde boer was, mede door zijn huwelijken, blijkt wel uit de diverse aktes.
In 1712 had hij de nabijgelegen "Ludringa State", 97 pondematen groot, gekocht van Maria Palm te Amsterdam.
 
Ook had hij boerderij Douma gekocht.
 
Bote is op Nijdamstra State overleden.
Hij is in de St. Pieterskerk te Grouw begraven.
Grafsteen (beschadigd, waarbij wapen is weggehakt) aanwezig met opschrift: "Anno 1717 den 22 Augusty is in den Heere gerust den Eersamen Bote Idses Nidam out 59 Iaer en leit alhier begraven hoopen op een saygh opstandige".
 
Foto van steen is beschikbaar.
[nijdam-bote-idses-1658 grafsteen.jpg]
. {Hij is later gehuwd voor de kerk op 06‑11‑1692 te Grouw. De grafzerk van Bote en zijn (tweede) vrouw Hiltje Goslinga lagen onder de vloer van de kerk, welke later zijn opgeruimd. De grafzerken hadden elk een familiewapen Nijdam en Goslinga en de navolgende opschriften : "Anno 1717 den 22 augusty is in den heere gerust den eersamen Bote Idzes Nidam out 59 iaer en leit alhier begraven hoopen op een salijgh opstandinghe" daarnaast liggend zijn vrouw met : "Anno 1714 den 8 augusty is in den heere gerust Hiltie Klases Goslinga huisvrouwe van Bote Idses Nidam en leit alhier begraven". Echtgenote is HILTJE KLASES GOSLINGA, geboren circa 1665 te Tjalhuizum, overleden op 08‑08‑1714 te Grouw, dochter van CLAAS ANNES GOSLINGA, Dorpsrechter te Tjalhuizum, en NANCK BAUCKES TEPPEMA.
Bron: Tietjerksteradeel e.o.Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.
 
Bijzonderheden:
Boote Idses Nijdam; boer en kerkvoogd te Grouw, overl. ald. 1717; tr. 1. (3e proclo. Irnsum 12 mei 1678) Sibbeltje Idzerts Nijdam; tr. 2. Hiltje Klases (mog. dr v Claas Annes Gosliga); tr. 3. Grouw 15 dec. 1715 Trijntje Jaspers, v Irnsum; IDA J16 d.d. 23 sept. 1717; ki. (ex 1): Ids (overl. voor 1717); Idzert (ontvanger van Irnsum, woont onder Grouw); Sibbeltje (tr. Jantje Mijkes te Scharnegoutum); ex 2: Klaas; Naents (bdn 1717 minderj., cur.: Tjerk Jetses, Scharnegoutum, en Cornelis Closes, IJsbrechtum
 
Hiltje Klases Goslinga 49 jaar oud, overleden op 08-08-1714
Diversen: geboren rond 1665; van IJsbrechtum Religie: N.H.
Kind van: Klaas Annes Goslinga en Nanke Baukes Teppema
Gehuwd met: 1692 Bote Idses Nijdam
 
Verzameling Hessel de Walle
Bron: Inscripties en grafschriftenSoort registratie: Inscripties en grafschriften akten
Plaats: Grouw
Soort akte: Inscriptie
Bijzonderheden:
Ao 1714 den 8 augusti is in den heere gerust Hiltie Klases Goslinga huisvrou van Bote Idses Nidam en leit hier begraven
 
Bron: Waarneming H. de Walle
Object: grafsteen
. Hij is later gehuwd voor de kerk op 24‑11‑1715 te Grouw met TRIJNTJE JASPERS.
Trijntje was weduwe van Johannes Bouwes Ringnalda te Irnsum, alwaar zij gehuwd waren op 16.09.1690.
}
Uit dit huwelijk:
1.
IDSERT BOTES (zie IV.44).

III.39
PYTER ALBERTS NIJDAM, geboren circa 1605 te Irnsum, zoon van ALBERT OUTGERS en ANTIE WILLEMS NIJDAM (zie II.9).
Gehuwd circa 1645 met AUCK PYTTERS, geboren circa 1610.
Zowel op 25.1.1643 als op 23.1.1646 waren Boothe Jacobs en Antie Willems te Irnsum, 400 car.gls. schuldig aan hun zoon (uit 1e huwelijk van Antie) Pyter Alberts te Irnsum.
Pieter woonde achtereenvolgens te Aegum, Irnsum, Terhorne en Welsrijp.

Uit dit huwelijk:
1.
PYTER PYTERS (zie IV.45).
3.
GERLOF PIETERS (zie IV.49).

III.41
OUTGER ALBERTS SCARWIER (Outger Alberts Nijdam), geboren circa 1610 te Irnsum, overleden 1659 te Sneek.
Outger woonde in 1654 met zijn vrouw in Terkaple. Later verhuisden ze naar Sneek. Diverse malen lenen zij geld / zijn zij geld schuldig. Aktes op 12.5.1639, 5.9.1642, 23.1.1643 en 14.3.1644. (Bron: Rauwerderhem U.4).
Zoon van ALBERT OUTGERS en ANTIE WILLEMS NIJDAM (zie II.9).
Gehuwd voor de kerk (1) op 13‑06‑1636 te Rauwerderhem met HIL IDS NIJDAM, geboren circa 1585 te Aalsumerklooster, overleden circa 1641 te Irnsum, dochter van IDS JOHAENS (Yts Johaens) en OTTESdr N.N..
Gehuwd voor de kerk (2) op 14‑02‑1641 te Irnsum met SIEUWKE JANS, geboren circa 1615.
Uit het eerste huwelijk:
1.
TET OUTGERS NIJDAM, geboren circa 1638 te Irnsum.
Gehuwd voor de kerk circa 1665 met STEFFEN JURRIENS.
Uit het tweede huwelijk:
2.
3.
JOHANNES OUTGERS NIJDAM, geboren op 07‑05‑1648 te Leeuwarden.

III.45
MEINERT ALBERTS NIJDAM, geboren circa 1612 te Irnsum, overleden na 1660 te Irnsum, zoon van ALBERT OUTGERS en ANTIE WILLEMS NIJDAM (zie II.9).
Gehuwd (1) op 13‑01‑1642 te Rauwerderhem met JEL PYTERS (Jel Pieters), geboren circa 1620 te Irnsum, overleden voor 1655 te Irnsum.
Gehuwd (2) op 20‑04‑1655 te Rauwerderhem met TRIJNTJE WABES, geboren circa 1620 te Irnsum.
Uit het eerste huwelijk:
1.
ALBERT MEINERTS (zie IV.59).
2.
LOLL MEINERTS, geboren circa 1648 te Irnsum.
Loll Meinerts trouwde 17.11.1661 te Irnsum met HESSEL HESSELS, die in 1698 nog mede-eigenaar was van Nijdamstra-state.


III.49
DIEUW ALBERTS NIJDAM (Dieuwke Albertsdr.), geboren circa 1618 te Irnsum, dochter van ALBERT OUTGERS en ANTIE WILLEMS NIJDAM (zie II.9).
Gehuwd op 20‑08‑1632 te Rauwerderhem met FREERK SIPKES, Timmerman, geboren circa 1608 te Terhorne, overleden 1675 te Terhorne.
Freerk kwam van Terhorne.
Op 7.5.1653 verkochten zij hun deel in Nijdamsta-state aan Idsert Willems. (Bron: Recesboek Idaarderadeel).
Over het nageslacht van Freerk en Dieuw (RK gezin met 7 kinderen) is meer bekend.
De informatie is bekend bij Hr. Henstra uit Noordlaren (1992). Zijn familie stamt namenlijk hiervan af.
 
Dieuw Nijdam en haar man Freerk woonden hun leven lang te Terhorne.
Van hen werden geen verdere akten aangetroffen, zodat ook een nageslacht niet werd aangenomen.

Uit dit huwelijk:
1.
BAUKJE FRERIKSdr., geboren circa 1635 te Terhorne, overleden voor 1705 te Terhorne.
Gehuwd voor de kerk circa 1658 met SYTZE GREALTDS HENSTRA, geboren 1635 te Akmarijp, overleden 1700 te Terhorne, zoon van GREALD SYTZES HENSTRA, Schipper, en TRIJNTJE IDZESdr..

III.51
SY BOOTHES NIJDAM, geboren circa 1622 te Irnsum, overleden na 1658 te Irnsum, dochter van BOOTHE JELLES JACOBSE (Boothe Jacobs), Boer op Nijdamstrastate, en ANTIE WILLEMS NIJDAM (zie II.9).
Gehuwd op 16‑06‑1642 te Rauwerderhem met IDS BIRDES (Ids Birdes Nijdam), Boer (Mennoniet), geboren circa 1615 te Irnsum, overleden circa 1678 te Ludringa-Irnsum, zoon van BIRDE IDS en (Birde Ids zijn vrouw).
Ids was zoon van BIRDE IDS, welke een boer was op Aalsumerklooster, plaats 42 onder Akkrum.
Zijn huwelijk werd vermeld in het Trouwregister van Gerecht Rauwerderhem.
(DTBL 1595-1652 / Inv.575)
 
Meerdere malen worden Ids en zijn vrouw Sij genoemd in "leen- en schuld" aktes. Op 3.5.1643, 6.5.1643 en 17.5.1658.
(Bron: Rauwerderhiem U.3 & 4).
 
In 1674 was Ids Birdes kerkvoogd te Irnsum. Zijn kinderen voeren ook de naam Nijdam als familienaam !
 
Op 14-12-1677 wordt Ids Birdes en Hessel Hessels, beiden uit Irnsum, benoemd tot curatoren over de kinderen Reinu oud 24 jr., Birde Sybrens oud 22 jr. , Nieske Sybrens oud 19 jaar, Bote oud 17 jaar, Gertie oud 15 jaar, Siuke oud 13 jaar, Willem oud 11 jaar en Frouck Sybrens oud 10 jaar, nagelaten weeskinderen van broer Sybren Birdes en zijn vrouw Aafke Botes, aangezien zij overleden waren.
 
De naam Boothe werd afwisselend Boothe, Bothe, Boote en Bote geschreven. De vader van Sij Boothes kwam het meest voor onder de naam van Boothe. De zoon van Sij Boothes werd het meest aangetroffen als Bote.
 
Ids Birdes is in 1678 curator over Auck Jans, Aeffke Jans, Claeske JAns, kinderen van overleden Uilck Birdes, weduwe van Jan Gerrits, te Irnsum.

Uit dit huwelijk:
1.
NIESKE IDZES NIJDAM, geboren circa 1648 te Irnsum, overleden na 1721 te Drachten.
Nieske huwde op 9.3.1674 te Irnsum met TIEBE MARTENS, die voor 1689 overleed. Uit het huwelijk zijn 4 kinderen bekend, tw. Birde Tiebbes, Feicke Tiebbes, Claeske Tiebbes en Abe Tiebbes.
 
Nieske huwde ten tweede male met meester schoenmaker JENTIE HETTES uit Irnsum op 24.11.1690 te Irnsum.
In 1721 woonde zij als weduwe te Drachten.
Kinderen van haar nemen niet de naam Nijdam over.
Er zijn vele aktes waar Nieske Idzes in genoemd wordt.

Gehuwd voor de kerk (1) op 09‑03‑1674 te Irnsum met TIEBBE MARTENS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 24‑11‑1690 te Irnsum met JENTIE HETTES.
2.
ANTIE IDZES NIJDAM, geboren circa 1650 te Irnsum.
Antie trouwde 9.5.1681 te Irnsum met PYTER MARTENS, welke in december 1694 overleed. Uit dit huwelijk werd geboren een dochter AALTIE PYTERS, die te Grouw huwde met TYE SJOERDS BUTTERCUP.

3.
BOTE IDZES NIJDAM (zie IV.69).

III.53
JETSKE BOOTHES NIJDAM, geboren circa 1624 te Irnsum, overleden voor 1698 te Irnsum.
De naam Nijdam komen we in het nageslacht niet meer tegen.
Dochter van BOOTHE JELLES JACOBSE (Boothe Jacobs), Boer op Nijdamstrastate, en ANTIE WILLEMS NIJDAM (zie II.9).
Gehuwd op 01‑06‑1643 te Rauwerderhem met JENTIE RIENKS, geboren circa 1622.
Op 6.5.1644 bekenden Jentie Rienks en Jetske Boothes 150 goudgulden schuldig te zijn aan Eepe Beernts en Minke Widmers te Irnsum. Op 9.6.1645 waren zij 100 goudguldens schuldig aan Gerben Hannes en Beth Heeres te Irnsum. (Bron: Rauwerderhem U.4, fol.4 & 26). De naam Nijdam treffen we niet meer aan onder de nakomelingen.

Uit dit huwelijk:
1.
JAN JENTJES, geboren circa 1645 te Irnsum.
Jan bleef ongehuwd. In 1698 is hij mede-eigenaar van Nijdamstra-state.

2.
JACOB JENTJES, geboren circa 1648 te Irnsum.
Jacob huwde met HYLCK YGES, waaruit een dochter RIEMK JACOBS is geboren. In 1698 is hij mede-eigenaar van Nijdamstra-state.

3.
ALBERT JENTJES, geboren circa 1650 te Irnsum.
Albert huwde op 8.4.1688 te Irnsum met AUCK JANS.


III.55
AAFKE BOOTHES NIJDAM, geboren circa 1626 te Irnsum, overleden voor 1678 te Rauwerd, dochter van BOOTHE JELLES JACOBSE (Boothe Jacobs), Boer op Nijdamstrastate, en ANTIE WILLEMS NIJDAM (zie II.9).
Gehuwd op 21‑01‑1648 te Rauwerderhem met SYBREN BIRDES, geboren circa 1626 te Irnsum-Aalsumerklooster, overleden voor 1677 te Idaarderadeel.
Sybren is een broer van Ids Birdes, welke gehuwd was met Sy Boothes Nijdam. Sybren Birdes en Aafke Boothes woonden achtereenvolgens te Irnsum (1652), Idaard (1655-1667) en Rauwerd.
Zijn kinderen krijgen ook de familienaam Nijdam !
Zoon van BIRDE IDS en (Birde Ids zijn vrouw).
Sybren was boer op Aalsumerklooster.
Hij woonde met Aafke later te Irnsum, Idaard en Rauwerd.
 
-Op 9-2-1675 kocht Cleas Idserts Nijdam een deel van Nijdamstra State voor 2 goudguldens van Sybren en Aafke, welke zij van hun moeder Antje Willems hadden geerfd. (Bron: Idaarderadeel N 1).
 
Ids Birdes en Hessel Hessels, beiden te Irnsum, worden 14-12-1677 benoemd tot curatoren over de kinderen Reinu oud 24, Birde oud 22, Nieske oud 19 Bote oud 17, Gertie oud 15, Suike oud 13, Willem oud 11 en Frouck oud 10 jaar.
Zij werden als "nagelaten weeskinderen van wijlen Sybren Birdes en Aafke Botes te Rauwerd" genoemd.

Uit dit huwelijk:
1.
REINU SYBRENS NIJDAM, geboren circa 1652.
2.
BIRDE SYBRENS NIJDAM, geboren circa 1655 te Idaard.
Gehuwd voor de kerk op 05‑12‑1681 te Rauwerd met WELMOED JOOSTEN, geboren circa 1656.
Birde Sybrens was de neef van Bote Idses Nijdam, en boerde later in zijn leven onder Deersum, op een boerderij die deels eigendom was van Bote ldses.
Daarvoor was hij boer in Scharnegoutum.
Daar was hij tevens diaken, zoals onder andere blijkt uit de uit 1688 stammende diaconiebeker van de kerk van Scharnegoutum en Loënga, waarop zijn naam en functie wordt vermeld.
Op deze beker kunnen we het wapen van Birde Sybrens vinden.
 
Uit het huwelijk met Welmoed zijn geen kinderen bekend.
 
Op 5.2.1697 kochten Bote Idzes en Hiltie Clazes met Jacob Joukes en Sibbeltie Taekes 66 pm. land met stem te Deersum van Jhr. Edzard van Burmania, welke boerderij bewoond werd door Birde Sybrens.
(Bron : Rauwerderhem P.4).

3.
NIESKE SYBRENS NIJDAM, geboren circa 1658 te Idaard.
4.
BOTE SYBRENS NIJDAM (zie IV.79).
5.
GERTIE SYBRENS NIJDAM, geboren circa 1662 te Idaard.
6.
SUIKE SYBRENS NIJDAM, geboren circa 1664 te Idaard.
7.
WILLEM SYBRENS NIJDAM, geboren circa 1666 te Idaard.
8.
FROUCK SYBRENS NIJDAM, geboren circa 1667 te Idaard.

III.56
DOUWE LIEUWES NIJDAM, geboren op 06‑12‑1615 te Midlum, overleden ca 1669, zoon van LIEUWE DOUWES en SIJ WILLEMS NIJDAM (Sieuwke Willems) (zie II.13).
Gehuwd circa 1635 met FOCKEL DOUWES ALLINGA, geboren circa 1616, overleden na 1669 te Arum, dochter van DOUWE RIENKS ALLINGA en HOUCK DOUWES HOITINGA.
In 1640 was Douw Lieuwes boer op plaats 17 te Midlum, groot 80 pm.
De eigenaar was de Secr. Wringer.
 
Op 30.4.1659 kochten Douwe Lieuwes en zijn zwager Baucke Douwes land en huisinge te Pingjum van Ruurd Bauckes (Bron: Wons. Y-7,fol.170).
 
Van Douwe Lieuwes is bekend dat hij het wapen NIJDAM voerde. Het komt voor op een wapenlepel uit 1665, in het bezit was (is?) van neef P.Y. van der Bosch te Lemmer. Op deze wapenlepel komt tevens het wapen Allinga voor.
 
Het wapenlepel is in oktober 2016 door de Nijdamstra Stichting aangekocht.

Uit dit huwelijk:
1.
LIEUWE DOUWES (zie IV.85).
2.
RIENK DOUWES (zie IV.87).

III.58
PIETER WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1630 te Akkrum, overleden febr. 1679 te Akkrum.
Op 25.5.1660 koopt Pieter Willems te Akkrum, 4.5 pm. land in Nijdamstra van Abe Wytzes voor 900 goud-gulden (Bron: Ida.N.1)
Op 24.2.1679 vindt ten sterfhuize van Piet Willems de inventarisatie plaats. (Bron: Uting.G.3).
Op 5.6.1684 waren Abe Meijnerts en Johannes Romkes Curatoren over de dochter van Pieter.(Bron: Uting.G.3)
, zoon van WILLEM SICKES en HIL WILLEMS NIJDAM (zie II.15).
Gehuwd circa 1660 te Akkrum met LYSBETH JELLES, geboren circa 1632.
Uit dit huwelijk:
1.
HILTIE PIETERS, geboren circa 1660 te Akkrum.
Gehuwd voor 1687 met TIEPKE TIOMMES, geboren circa 1660.

III.60
SICKE WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1630 te Akkrum, overleden jan. 1671 te Akkrum.
Op 30.1.1671 is Claes Idserts Nijdam te Grouw curator over het "nagelaten weeskind" van Sicke Willems en IJbeltie Cleassen.
(Bron: Uting.G.1.fol.316)
, zoon van WILLEM SICKES en HIL WILLEMS NIJDAM (zie II.15).
Gehuwd voor de kerk op 30‑11‑1663 te Rauwerd met IJBELTIE CLAESSEN "van Rauwerd", geboren circa 1634.
Na overlijden van haar man Sicke in 1671, hertrouwde zij op 8.2.1671 te Rauwerd met LIEUWE DOUWES van Roordahuizum.
Dochter van CLAAS EDES en (Cleas Edes zijn vrouw).
Uit dit huwelijk:
1.
WILLEM SICKES, geboren circa 1665 te Akkrum.

III.65
SIOUCK WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1630 te Akkrum, dochter van WILLEM SICKES en HIL WILLEMS NIJDAM (zie II.15).
Gehuwd voor de kerk voor 1654 met DOUWE ABES "van Irnsum", geboren circa 1630 (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
1.
ANTIE DOUWES, geboren circa 1660.
In 1698 was Antie nog mede-eigenaresse van Nijdamstra.

Gehuwd voor de kerk circa 1685 met JAN JOHANNES, Mr. Schoenmaker te Weidum, geboren circa 1660.

IV.3
WILLEM GERBENS NIJDAM, gedoopt op 25‑04‑1658 te Grouw, overleden na 1738 te Wartena, zoon van GERBEN WILLEMS NIJDAM (zie III.3) en TRIJNTJE SYTZES "van Eernewoude".
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 07‑09‑1689 te Grouw met ANTIE TIERX "van Warga" JELGERSMA, geboren circa 1665 te Harlingen.
Willem Gerbens en Antie Tierx waren boer en boerinne (1698-1738) op plaats 3 te Wartena, groot 100 pm., eig. Capt. Heerema te Tzummarum.
 
Op 24.4.1690 waren Willem Gerbens en zijn vrouw, toen nog wonende te Grouw, 50 gulden schuldig aan Taco Johannes en Tiets Everts te Grouw. (Bron: Idaarderadeel R.5, fol.439).
 
Willem Gerbens en Antie Tierx voerden elk een eigen handmerk waarmee ze dokumenten tekenden !.
 
[handmerken+wapens.html]
 
.
Uit dit huwelijk:
1.
GERBEN WILLEMS, gedoopt op 22‑02‑1691 te Grouw, overleden voor 1695.
2.
GERBEN WILLEMS (zie V.2).

IV.7
SYTZE GERBENS NIJDAM, gedoopt op 12‑04‑1665 te Grouw, overleden circa 1725 te De Wylgen, zoon van GERBEN WILLEMS NIJDAM (zie III.3) en TRIJNTJE SYTZES "van Eernewoude".
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 17‑02‑1704 te Idaard met MINKE BEERN(T)S "van Grouw", geboren circa 1670, overleden febr.1745 te Boornbergum.
Op 14.4.1692 was Sytze Gerbens, wonende te de Bird, 100 car.gls. schuldig aan Willem Bolleman te Grouw.(Bron: Ida.deel R.6, fol.355).
 
In 1696 verkoopt Willem Meinerts uit Bozum een helft van boerderij Sythema State te Roordahuizen. De bewoner (30-11-1696) bleek Syds Gerbens, zo werd gemeld.
 
Nadat het huwelijk op 11-06-1699 te Boornbergum geweigerd was op last van de dorpsrechter (Eerder was op 4-6-1699 in Boornbergum de eerste proclamatie van het huwelijk van Syds Gerbens en Meyn Beernts, beide van Goëngahuizen.), dit vanwege een aanklacht door een zekere Griet Sjoerds, is het huwelijk pas definitief gesloten op 17.2.1704.
 
Voor zijn huwelijk was Sytze Gerben (ook wel Sies Gerben) boer in de Bird, na zijn huwelijk woonde hij korte tijd te Idaard en van 1705-1720 was hij verveender bij Goingahuizen, welke veenpetten thans een natuurreservaat vormen. Daarna oefende hij te de Wylgen het verveendersbedrijf uit.
 
Op 21-8-1712 wordt Minke Beerns, huisvr. van Sijds Nijdam lidmaat van de kerk in Boornbergum met attestatie van Grouw. Zij wordt ook vermeld in de lidmatenlijst van 22-4-1725.
Bij de doop van zoon Gerben in 1707 in Grouw wordt de naam van de vader vermeld als Sijds Gerbens Nijdam.
 
Op 9.12.1719 was hij, wonende te Goingahuizen, 60 car.gls. schuldig aan Jetze Hayes te Boornbergum. (Bron: Smal.land X.9).
 
In het jaar 1721 wordt Sytze Gerbens, wonende in de Wylgen, oud 57 jaar, genoemd als getuige in een civiele sententie van het Hof van Friesland.
Sytze Gerbens voerde ook een eigen Handmerk, waarmee hij aktes tekende. (symbool blz. 123 deel 2).
 
Volgens het Reelcohier moet Sytze voor 1729 zijn overleden.
 
Minke Beernts hertrouwde na het overlijden van Sytze Gerbens op 21.3.1734 te Boornbergum met Augustinus Inia.

Uit dit huwelijk:
1.
GERBEN SYTZES, gedoopt op 25‑12‑1701 te Idaard, overleden voor 1707 te Idaard.
2.
TRIJNTJE SYTZES, gedoopt op 30‑03‑1704 te Idaard.
4.
BEREND SYTZES, geboren op 14‑11‑1709 te Goingahuizen, gedoopt op 17‑11‑1709 te Grouw, overleden voor 1711 te Goingahuizen.
5.
BEREND SYTZES (zie V.9).
6.
GOSSE SYTZES, geboren te Goingahuizen, gedoopt op 29‑03‑1716 te Boornbergum, overleden voor 1718 te Boornbergum. Gosse is op jonge leeftijd overleden.
7.
GOSSE SYTZES (zie V.12).

IV.11
GERBRICH GERBENS NIJDAM, geboren circa 1673 te Grouw, overleden na 1710.
Gerbrich is niet te Grouw gedoopt, haar jongere broers en zusters wel. Zij huwde omstreeks 1695. Niet te Grouw of Boornbergum, maar waarschijnlijk te Eernewoude.
In 1710 was Gerbrich Gerbens weduwe van Jan Sytzes, wonende te Grouw (Bron:Ida.deel J.16).
 
Later woonde zij met haar kinderen bij de Vleerbosch.
Daar het gezin Doopsgezind was, treffen wij geen gedoopte kinderen aan. Voor zover bekend zijn kinderen vermeld.
Dochter van GERBEN WILLEMS NIJDAM (zie III.3) en TRIJNTJE SYTZES "van Eernewoude".
Gehuwd voor de kerk circa 1695 met JAN SYTZES, geboren circa 1670.
Uit dit huwelijk:
1.
GERBEN JANS NIJDAM (zie V.15).
2.
YBELTJE JANS NIJDAM, geboren circa 1700 te Grouw.
Gehuwd voor de kerk op 25‑11‑1722 te Boornbergum met RINTJE DOUWES "van de Vleerbosch", geboren circa 1700, zoon van DOUWE TJEPKES en PYTRICK AUKES.
3.
ANTJE JANS NIJDAM (zie V.20).

IV.12
WILLEM MEIJNERTS NIJDAM, geboren circa 1670 te Bozum, overleden voor 1723 te Bozum.
De overlijdensdatum en plaats zijn afgeleid uit de verkoopaktes van land door zijn vrouw, welke in de Nedergerechten van Baarderadeel (P.7) worden vermeld.

Willem Meijnerts was Rooms-katholiek van Godsdienst en boer te Bozum. Hij voerde ook een eigen handmerk.(blz.125 Tynge deel 2).
- Op 7.10.1691 kocht Willem Meijnerts 5 pm. land in de Bird, bij Sytze Gerbens Nijdam in gebruik, van Murk Romkes te Oldeboorn voor 35 car.gls. (Bron: Ida.deel N.1).
- Op 26.3.1694 kocht Willem Meijnerts 11 pm. land te Bozum van Magdalena van Wygera (Bron: Baar.deel P.6, fol.391).
- Op 13.9.1694 kochten Jisk Jans, weduwe van Meijnert Willems Nijdam en Willem Meijnerts, elk voor de helft, de boerderij door Jisk Jans bewoond, van Jan Ketelinge, welke koopman was te Haarlem en voogd over eene Jkvr. Jacomina Oosterhout.(Bron: Baar.deel P.6, fol.403).
- Op 11.2.1695 kochten Willem Meijnerts en Siouck Ydes een huis van Matthys Lodewijks te Bozum. (Bron: Baar.deel P.6, fol.422).
- Op 12.10.1697 kochten zij 1,5 pm. land van Aeske Folkerts te Bozum.(Bron: Baar.deel P.6, fol.455).
- Op 30.1.1699 was Willem Meijnerts, huisman te Bozum, met Wopke Seerps, huisman, coopman en ontvanger te Bozum, curator over Trijntje Ydes, minderjarige dochter en nagelaten weeskind van Yde Taekes te Oosterend. De weduwe van Yde Taeckes blijkt dan hertrouwd te zijn met Tialcke Jans, wonende te Menaldum. (Bron: Baar.deel N.13, fol.196).
- Op 7.2.1701 kocht Willem Meijnerts 3 pm. land gelegen tussen Jorwerd en Weidum, in gebruik bij bijzitter Douwe Thomas,van Grietman Ernst Mockema van Harinxma thoe Slooten. (Bron: Baar.deel P.6, fol.540).
- Op 9.7.1714 kocht Willem Meijnerts 1 pm. bouwland van Keimpe Ennes, huisman te Bozum.(Bron: Baar.deel P.7, fol. 25).
- Op 16.4.1723 kocht Luitjen Jans Cleiterp, huisman te Bozum, een vijfde part van de helft van plaats 50, bewoond door Siouck Ydes, groot 43 pm., die tevens eigenaresse was. (Bron: Baar.deel P.7, fol.212).
- Op 30.6.1723 kocht Luitjen Jans Cleiterp van dezelfde boerderij nog een tiende van een twintigste part. (Bron: Baar.deel P.7, fol.229).
- Het was 18.6.1724 wanneer L.J.Cleiterp tezamen met zijn vrouw Rinke Pieters Meilema, twee parten van de helft van nr.10 kochten van Siouck Ydes, uit naam van haar meerderjarige dochter Jisk Willems en van Teatske Willems, gesterkt met haar man Willem Douwes.
Zoon van MEIJNERT WILLEMS NIJDAM (zie III.5) en JISK JANS.
Gehuwd op 26‑06‑1693 te Baarderadeel met SIOUCK YDES, geboren circa 1670, dochter van YDE TAECKES "van Oosterend" en TEETSKE TAEKES.
Uit dit huwelijk:
1.
TAETSKE WILLEMS (zie V.22).
2.
JISK WILLEMS, geboren circa 1700 te Bozum.
Jisk is waarschijnlijk ongehuwd gebleven.


IV.20
JENTJE SIJES NIJDAM, geboren circa 1655 te Grouw.
Jentje Sijes tekende aktes met een eigen handmerk in kruisvorm.
Zoon van SIJE WILLEMS NIJDAM (zie III.11) en AFFKE JENTJES.
Gehuwd voor de kerk op 19‑05‑1679 te Irnsum met BAUCK IMKES, geboren circa 1655.
Uit dit huwelijk:
1.
SIJE JENTJES (zie V.24).
2.
YBELTJE JENTJES, geboren circa 1690 te Irnsum.
Ibeltje was Rooms-Katholiek. Waarschijnlijk waren haar ouders dit ook, daar zij hun kinderen niet in de Geref.kerk lieten dopen.

Gehuwd voor de kerk op 17‑11‑1715 te Leeuwarden met JILLE JILLES DROEVEN, geboren circa 1690. Jille Jilles kwam uit Leeuwarden.

IV.22
SYTZE SIJES NIJDAM, geboren 1661 te Irnsum, overleden voor 1735. Nav. Boedelscheiding op 16.6.1735 na zijn overlijden te Poppingawier. Zoon van SIJE WILLEMS NIJDAM (zie III.11) en BREGT GERBENS.
Gehuwd voor de kerk circa 1690 te Irnsum met GEISKE FOECKES (Geeske Foekes), geboren circa 1670.
Sytze Sijes woonde eerst te Irnsum, later te Oldeboorn, Rauwerd en Poppingawier.
 
- Op 7.3.1694 kocht Sytze Sijes te Irnsum 10 pm. land van Murk Romkes Romkema, mede wonende aldaar. (Bron: Rauw.hem P.3, fol. 146).
 
- In 1698 was Sytze Sijes boer op "de Winckel" groot 48 pm. te Irnsum, terwijl hij tevens met de kinderen van Jacob Abrahams pachter was van Ulekema te Irnsum, groot 56 pm. (Bron: Stemcohier Rauw.hem).
 
- Op 13.6.1713 waren Sytze Sijes en Geiske Foekes, huislieden te Oldeboorn, 100 car.gls. schuldig aan Dirk Clases.(Bron: Uting.deel J.4, fol.31).
 
- Op 16.6.1735 vond na het overlijden van Sytze Sijes te Poppingawier de boedelscheiding en inventarisatie plaats. (Bron: Rauw.hem L.8, fol.190).
Ook Sytze Sijes had een eigen handmerk.

Uit dit huwelijk:
1.
FOEKE SYTZES (zie V.28).
2.
AELTJE SYTZES, geboren circa 1700 te Irnsum.
Aeltje was in 1735 gehuwd aan AGE HANSES, die koopman en schipper was te Heeg.

3.
WIEGER SYTZES (zie V.31).
4.
SIJE SYTZES, geboren circa 1702 te Irnsum.
Sije Sytzes is ongehuwd gebleven.

5.
ACKE SYTZES, geboren circa 1708. Acke was in 1735 gehuwd aan PYTER PYTERS, welke huisman te Minnertsga was.
Gehuwd voor de kerk circa 1733 met PIJTER PIJTERS, Huisman te Minnertsga, geboren circa 1707. Pijter Pijters en Acke Sytzes waren huislieden te Minnertsga, hetgeen vermeld werd in een schuldakte van zwager/broer Wieger Sytzes in 1735. (Bron : Wymbr. X.17, fol.124).
6.
BREGT SYTZES (zie V.37).
7.
MEINERT SYTZES, geboren circa 1716, overleden voor 1735.

IV.24
MEIJNERT ABES NIJDAM, geboren circa 1655 te Akkrum, overleden 1703‑1708 te Akkrum.
Meijnert Abes woonde in 1698 op boerderij 31 te Akkrum. Wytske Annes woonde hier nog in 1718. Het gezin was Rooms-katholiek. Tevens gebruikten zij de helft van boerderij 29 tesamen met Welmoed Thomas, de weduwe van Anne Abes, eigenaar de familie Sminia. Van nr. 29 was Grietman Andringa de eigenaar.
Op 28.5.1703 kocht Meijnert Abes, huisman te Akkrum, een huis van Trijntje Riemers, weduwe Abraham Luerts te Akkrum. (Bron: Uting.deel H.1)
, zoon van ABE MEIJNERTS NIJDAM (zie III.17) en ANTIE ANNES.
Gehuwd op 10‑02‑1680 te Utingeradeel met WYTSKE ANNES "van Wirdum", geboren circa 1655.
Uit dit huwelijk:
1.
TETTIE MEIJNERTS, geboren circa 1680 te Akkrum.

IV.26
ANNE ABES NIJDAM, geboren circa 1655 te Akkrum, overleden voor 1683 te Akkrum.
De weduwe van Anne Abes bewoonde in 1698 en 1708 de boerderij 27 te Akkrum. In 1718 woonde hier haar zoon. Het gezin Anne Abes was - evenals dat van Meijnerts Abes - Rooms Katholiek, hoewel de dochter van Anne Abes doopsgezind werd.
Zoon van ABE MEIJNERTS NIJDAM (zie III.17) en ANTIE ANNES.
Gehuwd op 29‑07‑1676 te Utingeradeel met WELMOED THOMAS "van Offingawier", geboren circa 1656.
Uit dit huwelijk:
1.
THOMAS ANNES (zie V.40).
2.
TAETSKE ANNES (zie V.42).

IV.29
DOUWE WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1670 te Akkrum, overleden op 21‑04‑1736 te Flansum.
Douwe Willems woonde op Flansum bij Rauwerd, boerderij 33, waarvan verschillende personen eigenaar waren.
In 1738 woonde hier de weduwe van Douwe Willems.
Douwe Willems was verder, na overlijden van zijn vader, mede erfgenaam van plaats 56 te Akkrum voor 1/7 part.
Hij verkocht zijn aandeel in deze boerderij op 20.3.1721 voor 615 car.gls. aan Riemer Clases Rijpkema, bijzitter van Utingeradeel. (Bron: Uting.deel H.2).
Zoon van WILLEM MEIJNERTS NIJDAM (zie III.20) en TETH SAECKES.
Gehuwd voor de kerk op 31‑12‑1699 te Irnsum met JETSKE SYBERS "van Flansum", geboren circa 1678 te Flansum.
Uit dit huwelijk:
1.
WILLEM DOUWES, geboren circa 1700.
Willem Douwes is waarschijnlijk ongehuwd gebleven.

2.
MEINDERT DOUWES, geboren in 1705 te Flansum, overleden in 1779 te Flansum.
Gehuwd voor de kerk circa 1737 met HILTJE JANS, geboren in 1710 te Swichum, overleden in 1757 te Deersum.
Hiltje was de 3e vrouw van Meindert.


IV.36
SIBBELTIE TAEKES, geboren circa 1662, dochter van TECKE GOYTZEN "van Deersum" en NIESKE IDSERTS NIJDAM (zie III.33).
Gehuwd voor de kerk circa 1682 met JACOB JOUKES GRONDSMA, geboren circa 1655.
Jacob was met zijn gezin woonachtig te Offingawier.

-Stemkohier 1698 Friens (Idaarderadeel) - Stem nr. 5, Jornema, groot ongeveer 28 pondematen, aantal stemmen: 1
Jacob (JAKOB) Jouckes (JOUKES) te Offingawier, uit naam van zijn vrouw, eigenaar voor 1/16
-Stemkohier 1698 Grouw (Idaarderadeel) - Stem nr. 1, Nijdamstra, groot 100 pondematen, aantal stemmen: 1
Opm. Schiet 18 floreen 4 stuivers
-Zakelijk gerechtigden: Jacob Joukes te Offingawier, uit naam van zijn vrouw, eigenaar van 14,5 pondematen en 1 3/4 einsen.

Uit dit huwelijk:
1.
NIESKE JACOBS (zie V.47).

IV.41
SIBBELTIE RIENKS NIJDAM, gedoopt op 11‑11‑1674 te Midlum. Sibbeltie was tweelingzus van Fockeltie. Dochter van RIENK DOUWES NIJDAM (zie IV.87) en GEERTJE IDSERTS NIJDAM (zie III.34).
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 10‑04‑1698 te Grouw met BONNE WILLEMS, overleden voor 1706.
Bonne was weduwnaar van Hiltje Obbes.

Gehuwd voor de kerk (2) op 33-jarige leeftijd op 07‑10‑1708 te Grouw met ATE UYLKES "van Wirdum", geboren circa 1670. Uit het huwelijk met Sibbeltie werden de kinderen Uylke en Geertje geboren.
Uit het eerste huwelijk:
1.
HYLKIE BONNES (zie V.48).
2.
OBBE BONNES.

IV.44
IDSERT BOTES NIJDAM, geboren te Nijdamstra state, gedoopt op 28‑02‑1679 te Grouw, overleden voor 1745.
Idsert Botes was boer op Nijdamstra State, Bijzitter van Idaarderadeel en Ontvanger te Irnsum.
- Op 6.5.1720 kocht Idsert Botes 3 pm. land in Nijdamstra voor 487 car.gls. van Jentie Jacobs te Grouw.
- Op 21.8.1723 bekenden Idsert Botes, ontvanger te Irnsum, voor de helft, Claas Piers, huisman te Wirdum, Claas Piers voor Wybe Piers te Rauwerd, Claas Piers voor Ruurd Wybrens, bijzitter te Marrum, en Jouw Tjepkes aldaar, curatoren over Tyttie en Enke Aukes, kinderen van Antje Piers en Auke Sybrens te Marrum (overleden), 117 car.gls. schuldig te zijn wegens huur van land te Syteburen, aan Old Colonel Cornelis van Scheltinga te Idaard.
- Op 25.5.1732 bekende Idsert Botes 850 car.gls. schuldig te zijn aan Sent Fransen te Tsienserburen.
- Op 6.9.1734 kocht Idsert Botes land van Sike Tjebbes en Lieuwe Douwes in de Drachten.
- Op 26.6.1736 was Idsert Botes 200 car.gls. schuldig aan Jouke Heeres en Trijntje Johannes te Rauwerd. (Bronnen : Idaarderadeel N.3 en 4 resp. R.8, fol. 82 en 139).
Zoon van BOTE IDZES NIJDAM (zie IV.69) en SIBBELTIE IDSERTS NIJDAM (zie III.38).
Gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 01‑05‑1718 te Grouw met NIESKE JACOBS GRONDSMA (zie V.47).
Uit dit huwelijk:
1.
BOTE IDSERTS (zie VI.99).
2.
JACOB IDSERTS, gedoopt op 02‑05‑1723 te Grouw. Jacob Idserts is op jonge leeftijd overleden.
3.
PIER IDSERTS (zie VI.101).

IV.45
PYTER PYTERS NIJDAM, Boer, geboren circa 1648, zoon van PYTER ALBERTS NIJDAM (zie III.39) en AUCK PYTTERS.
Gehuwd voor de kerk op 18‑05‑1684 te Welsrijp met YTIE HEERKES, geboren circa 1650, dochter van HEERKE PYTERS en JOUWERKE ANDRIES.
Pieter Pieters Nijdam was boer te Lutkelollum onder Franeker.

Uit dit huwelijk:
1.
PIETER PYTERS (zie V.50).
2.
HEERKE PYTERS (zie V.52).

IV.47
ALBERT PIETERS RADINGA (Nijdam), geboren circa 1650, zoon van PYTER ALBERTS NIJDAM (zie III.39) en AUCK PYTTERS.
Gehuwd voor de kerk circa 1675 met SJOUCKIEN LOUWS, geboren circa 1650.
Albert Pieters Radinga was schoolmeester te Peins, doch werd daar ontslagen wegens het verkondigen van ongeloof en het uitspreken van godslasterlijke taal.
In 1704 was hij "gewezen schoolmeester".
Zijn zoon Pieter volgde hem op in zijn vak.

Uit dit huwelijk:
1.
PIETER ALBERTS, geboren circa 1680 te Peins, overleden circa 1746.
Gehuwd voor de kerk (1) op 14‑04‑1709 te Peins met TRIJNTJE PIEKES, overleden op 12‑04‑1729 te Peins.
Pieter Alberts Radinga was schoolmeester te Peins, waar hij zijn afgezette vader opvolgde.
Na overlijden van zijn vrouw Trijntje in 1729, hertrouwt hij in 1732.
Uit geen van beide huwelijken zijn kinderen bekend.

Gehuwd voor de kerk (2) op 27‑01‑1732 te Peins met LUITSKE WATZES.

IV.49
GERLOF PIETERS NIJDAM, geboren circa 1652, zoon van PYTER ALBERTS NIJDAM (zie III.39) en AUCK PYTTERS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 05‑12‑1675 te Welsrijp met DIEUWKE TJEERDS "van Welsrijp", geboren circa 1652.
Gerlof Pieters Nijdam was koopman te Franeker.
Uit dit (eerste) huwelijk is een dochter Dieuwke bekend.

Gehuwd voor de kerk (2) op 01‑02‑1701 te Franeker met TJITSKE MURKS.
Tjitske Murks was weduwe van Isaac Jacobs uit Franeker.

Uit het eerste huwelijk:
1.
DIEUWKE GERLOFS, geboren circa 1675.

IV.54
ALBERT OUTGERS NIJDAM, geboren op 07‑05‑1645 te Leeuwarden, overleden 1714 te Sneek, zoon van OUTGER ALBERTS SCARWIER (Outger Alberts Nijdam) (zie III.41) en SIEUWKE JANS.
Gehuwd (1) op 44-jarige leeftijd op 31‑08‑1689 te Sneek met ATTIE LOLCKES "van Sneek", geboren circa 1665 te Sneek, overleden voor 1695 te Sneek. Albert Outgers schijnt aanvankelijk Rooms-Katholiek geweest te zijn, doch zijn kinderen waren later Gereformeerd.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 25‑06‑1695 te Sneek met JELTIE PAULUS "van Sneek".
Ondertrouwd (3) op 17‑03‑1714 te Sneek, gehuwd op 68-jarige leeftijd op 02‑04‑1714 te Sneek met ANTIE SJOUCKES.
Uit het eerste huwelijk:
1.
OUTGER ALBERTS (zie V.58).
2.
LOLKE ALBERTS (zie V.60).

IV.59
ALBERT MEINERTS NIJDAM, geboren circa 1645 te Irnsum, zoon van MEINERT ALBERTS NIJDAM (zie III.45) en JEL PYTERS (Jel Pieters).
Gehuwd voor de kerk (1) op 01‑04‑1678 te Irnsum met SYTSKE JACOBS, dochter van JACOB DOUWES en (Jacob Douwes zijn vrouw). Albert Meijnerts was schoenmaker van beroep. Hij was ouderling te Irnsum.
Op 3.2.1680 kochten Albert Meijnerts en Sytske Jacobs een huis van Murk Romkes Romkema en Trijntje Sybrens Heringa te Irnsum. (bron: Rauwerderhem P.3).
Op 22.8.1682 waren Albert Meijnerts en Sytske Jacobs 50 car. gls. schuldig aan Hessel Hessels en Lol Meijnerts te Irnsum. (bron: Rauwerderhem U 7, fol. 117).
Op 25.9.1682 waren Albert en zijn vrouw 50 car. gls. schuldig aan Lolle Barres Adema, burger en koopman, en Johanna van Eysinga te Sneek. (bron: Rauwerderhem U 7, fol. 190).
Op 3.2.1683 hadden Albert en Sytske 400 goudguldens geleend van vader Jacob Douwes te Irnsum. (bron : Rauwerderhem U 7, blz. 195).

Gehuwd voor de kerk (2) op 16‑05‑1686 te Heerenveen met HILTJEN ROELOFS "van Heerenveen".
Uit het tweede huwelijk:
1.
TRIJNTJE ALBERTS, geboren op 11‑03‑1687 te Heerenveen.
2.
MEINERT ALBERTS (zie V.64).
3.
GRIETJE ALBERTS, geboren op 02‑12‑1694 te Heerenveen.

IV.69
BOTE IDZES NIJDAM, geboren 1658 te Irnsum, overleden op 22‑08‑1717 te Grouw, zoon van IDS BIRDES (Ids Birdes Nijdam), Boer (Mennoniet), en SY BOOTHES NIJDAM (zie III.51).
Gehuwd (1) op 22‑05‑1678 te Grouw met SIBBELTIE IDSERTS NIJDAM (zie III.38).
Bote Idzes is in het Aelsumer klooster geboren.
 
AALSUM of Aalsumerklooster, voormalig klooster van Graauwe Zusters in Friesland, dat eerst onder het dorp Akkrum in Utingeradeel, aan de noordkant van de Boorn, gestaan heeft, waar het in de oorlogen tussen de Gelderse en Bourgondische Vorsten, tot een versterkte inlegering diende, maar in 1521 geheel afgebrand zijnde, vertrokken de zusters naar Aalsum in Oost-Dongeradeel bij Dokkum.
Hier aan de oostzijde van de Middelzee (in de Oostergo) breidde deze familie zich uit. De Middelzee of Boorndiep was een middeleeuwse zeearm, ten westen van Leeuwarden, boven Sneek langs naar Bolsward.
(Bron: "VanderAA" boekwerk)
 
Bote Idzes was boer en paardenkoopman op Nijdamstra state, kerkvoogd te Grouw en Bijzitter van Idaarderadeel.
Hij werd begraven in de Ned.Herv. kerk te Grouw.
 
Sibbeltie Idserts werd vermoedelijk genoemd naar haar moeder, die kort na de geboorte van haar dochter overleed.
Sibbeltie volgde haar broer Claes op als bewoonster van Nijdamstra-state.
 
Zij heeft haar hele leven aldaar gewoond.
 
Dank zij een verder onderzoek naar haar gevonden grafsteen in de St. Pieterskerk in Grouw, kregen we de info dat zij in october 1680 was overleden.
Hierdoor weten we ook dat zij slechts 1 kind heeft gekregen met Bote Idses.
 
 
In 1679 is Bote Idses curator in plaats van zijn dan overleden vader Ids Birdes.
Bote Idses te Grou doet 29.1.1685 afrekening van ontvangsten en uitgaven als curator over Auck, Aefke en Claeske Jans; o.a.29-4-1679 is betaald 3 cg 5 st. voor afschrift van zijn benoeming, 14.5.1680 betaald 18 st. voor een kopie van het testament van Tied Doedes, enz.
 
-Op 11.9.1682 kochten Bote Idzes en Sibeltje Idserts een erfdeel Nijdamstra van Steffen Jurriens en Tet Outgers te Sneek voor 10 car. gls.
 
-Op 19.4.1695 kocht Bote Idzes 1 pm. en 4 einsen land ofwel een 14-e deel van Nijdamstra van Meijnert Willems erfgenamen.
 
-Op 21.4.1695 kochten Bote en Hiltje 7 pm. en 4 einsen in Nijdamstra van de dochter van Pieter Willems voor 95 car. gls. (Bron : Idaarderadeel N.2 ).
 
-Op 3.2.1697 kochten Bote Idzes en zijn vrouw met Jacob Joukes en Sibbeltie Taekes 66 pm. land met stem te Deersum van Jhr. Edzard van Burmania, vrijheer van Ameland, bij Birde Sybrens Nijdam in gebruik.
(Bron : Rauwerderhem P.4).
 
Cohieren van Oostergo, deel 2
Bron: Stemkohieren inschrijving(Akte)datum: 1698. Plaats: Idaarderadeel
Eigenaar van 30 pondematen en 10 3/4 einsen, gebruiker voor 't geheel; met zijn vrouw en uit naam van zijn zoon Boote Idses Nijdam wonende te Grouw
 
-Op 13.3.1708 was Gerben Lolkes, koopman, met zijn vrouw Trijntje Rinzes, winkellieden te Grouw, 900 car.gls. schuldig aan Bote Idzes en Hiltje Clazes.
(Bron : Idaarderadeel R.6, fol.193).
 
-Op 12.2.1710 was Bote Idzes Nijdam crediteur van Gerben Lolkes en Trijntje Rinzes. Op zijn verzoek en dat van Reiner Tiesses Jongema (boer op Hania-state) vindt ter presentie van Pieter Sjollema een inventarisatie plaats.
(Bron : Idaarderadeel J.16).
 
Dat Bote Idzes een welgestelde boer was, mede door zijn huwelijken, blijkt wel uit de diverse aktes.
In 1712 had hij de nabijgelegen "Ludringa State", 97 pondematen groot, gekocht van Maria Palm te Amsterdam.
 
Ook had hij boerderij Douma gekocht.
 
Bote is op Nijdamstra State overleden.
Hij is in de St. Pieterskerk te Grouw begraven.
Grafsteen (beschadigd, waarbij wapen is weggehakt) aanwezig met opschrift: "Anno 1717 den 22 Augusty is in den Heere gerust den Eersamen Bote Idses Nidam out 59 Iaer en leit alhier begraven hoopen op een saygh opstandige".
 
Foto van steen is beschikbaar.
[nijdam-bote-idses-1658 grafsteen.jpg]
.
Gehuwd voor de kerk (2) op 06‑11‑1692 te Grouw. De grafzerk van Bote en zijn (tweede) vrouw Hiltje Goslinga lagen onder de vloer van de kerk, welke later zijn opgeruimd. De grafzerken hadden elk een familiewapen Nijdam en Goslinga en de navolgende opschriften : "Anno 1717 den 22 augusty is in den heere gerust den eersamen Bote Idzes Nidam out 59 iaer en leit alhier begraven hoopen op een salijgh opstandinghe" daarnaast liggend zijn vrouw met : "Anno 1714 den 8 augusty is in den heere gerust Hiltie Klases Goslinga huisvrouwe van Bote Idses Nidam en leit alhier begraven". Echtgenote is HILTJE KLASES GOSLINGA, geboren circa 1665 te Tjalhuizum, overleden op 08‑08‑1714 te Grouw, dochter van CLAAS ANNES GOSLINGA, Dorpsrechter te Tjalhuizum, en NANCK BAUCKES TEPPEMA.
Bron: Tietjerksteradeel e.o.Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.
 
Bijzonderheden:
Boote Idses Nijdam; boer en kerkvoogd te Grouw, overl. ald. 1717; tr. 1. (3e proclo. Irnsum 12 mei 1678) Sibbeltje Idzerts Nijdam; tr. 2. Hiltje Klases (mog. dr v Claas Annes Gosliga); tr. 3. Grouw 15 dec. 1715 Trijntje Jaspers, v Irnsum; IDA J16 d.d. 23 sept. 1717; ki. (ex 1): Ids (overl. voor 1717); Idzert (ontvanger van Irnsum, woont onder Grouw); Sibbeltje (tr. Jantje Mijkes te Scharnegoutum); ex 2: Klaas; Naents (bdn 1717 minderj., cur.: Tjerk Jetses, Scharnegoutum, en Cornelis Closes, IJsbrechtum
 
Hiltje Klases Goslinga 49 jaar oud, overleden op 08-08-1714
Diversen: geboren rond 1665; van IJsbrechtum Religie: N.H.
Kind van: Klaas Annes Goslinga en Nanke Baukes Teppema
Gehuwd met: 1692 Bote Idses Nijdam
 
Verzameling Hessel de Walle
Bron: Inscripties en grafschriftenSoort registratie: Inscripties en grafschriften akten
Plaats: Grouw
Soort akte: Inscriptie
Bijzonderheden:
Ao 1714 den 8 augusti is in den heere gerust Hiltie Klases Goslinga huisvrou van Bote Idses Nidam en leit hier begraven
 
Bron: Waarneming H. de Walle
Object: grafsteen
.
Gehuwd voor de kerk (3) op 24‑11‑1715 te Grouw met TRIJNTJE JASPERS.
Trijntje was weduwe van Johannes Bouwes Ringnalda te Irnsum, alwaar zij gehuwd waren op 16.09.1690.

Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk:
2.
SIBBELTJE BOTES (zie V.68).
3.
NAANTIE BOTES, gedoopt op 16‑02‑1694 te Grouw, overleden voor 1703 te Grouw.
4.
IDS BOTES, gedoopt op 03‑05‑1696 te Grouw, overleden voor 1700 te Grouw.
5.
SIJKE BOTES, gedoopt op 03‑07‑1698 te Grouw.
6.
IDS BOTES, gedoopt op 21‑01‑1700 te Grouw.
7.
KLAAS BOTES (zie V.73).
8.
NAANT BOTES (zie V.76).

IV.79
BOTE SYBRENS NIJDAM, geboren circa 1660 te Idaard, zoon van SYBREN BIRDES en AAFKE BOOTHES NIJDAM (zie III.55).
Gehuwd voor de kerk op 07‑01‑1708 te Deersum met YTIE TZYPCKES (Ietje Tjepkes), geboren circa 1670.
Bote Sybren woonde aanvankelijk te Deersum, later te Sybrandaburen.
 
- Op 28-2-1717 waren Bote Sybren en Ytie Tzypckes te Deersum 100 Carolusguldens schuldig aan Joucke Heeres en Trijntje Johannes te Rauwerd (Rauwerderhiem U9, fol.165).
 
- Op 24-4-1718 verklaarden Bote Sybrens en zijn vrouw 200 Carolusguldens schuldig te zijn aan Naentie Fransen, weduwe van Jacob Tjallings onder IJlst (Rauwerderhem U9, fol.198).
 
- Op 18-7-1726 waren Bote Sybren en Ytie Tzypckes, toen wonende te Sybrandaburen, een bedrag van 150 Carolusguldens schuldig aan Jan Jansen Posthumus en Wytske Gerbens, kooplieden te IJlst.

Uit dit huwelijk:
1.
AFKE BOTES, gedoopt op 13‑01‑1709 te Deersum.
2.
WILLEM BOTES, gedoopt op 21‑12‑1710 te Deersum.
3.
SYBREN BOTES (zie V.79).
4.
FROUKJEN BOTES, geboren circa 1715 te Sybrandaburen.
Gehuwd voor de kerk op 24‑10‑1745 te Sneek met FREERK DIRKS "van Sneek", geboren circa 1715.

IV.85
LIEUWE DOUWES NIJDAM, geboren circa 1635 te Midlum, overleden febr. 1681 te Bolswarder Nieuwland. Lieuwe Douwes Nijdam was boer onder Bolsward en waarschijnlijk doopsgezind van Godsdienst. Op 17.6.1675 wordt hij als eigenaar van de helft van een plaats onder Arum genoemd, samen met Pieter Gerbens 1/4 en Hischien Hilles Beijema voor 1/4. (Bron: Wons.GG13,fol.201) Op 14.2.1681 vindt na het overlijden van Lieuwe de inventarisatie plaats ten verzoeke van Minske Ydes Rinia en Rintse Ydes Rinia te Tirns, curatoren over de minderjarige kinderen (Bron: Wons.S.73), zoon van DOUWE LIEUWES NIJDAM (zie III.56) en FOCKEL DOUWES ALLINGA.
Gehuwd voor de kerk circa 1665 met IJDTIE YDES RINIA, geboren circa 1636.
Uit dit huwelijk:
1.
DOUWE LIEUWES (zie V.83).
2.
YDE LIEUWES (zie V.87).
3.
RUURD LIEUWES (zie V.89).
4.
FOCKEL LIEUWES, geboren 1676 te Bolsward.

IV.87
RIENK DOUWES NIJDAM, geboren circa 1640 te Midlum, overleden voor 1679 te Grouw.
Rienk Douwes was boer te Greonterp in 1670. In 1674 woonde hij te Midlum en daarna weer te Greonterp.
Op 20 jan. 1680 was er een Inventarisatie en scheiding ten sterfhuize van Rienck. Zijn weduwe is Gertje Idsertsdr.
Een Scheiding van boedel vond tevens plaats op 20 aug. 1680 tussen Rienk zijn kinderen Douwe, Sibbel, Foockel en de weduwe (hun moeder) Gertje, wegens haar tweede huwelijk met Anne Sybrens, mr. chirurgijn te Grouw.
Op 9.10.1721 verklaarde Annius Wygersma, mr. chirurgijn te Grouw, 100 goud gld. schuldig te zijn aan Rienk Douwes, welke schuldbekentenis was getekend 24.5.1692. (Bron: Idaar.R7,fol.88).
Zoon van DOUWE LIEUWES NIJDAM (zie III.56) en FOCKEL DOUWES ALLINGA.
Gehuwd op 19‑06‑1670 te Grouw met GEERTJE IDSERTS NIJDAM (zie III.34).
Geertje Idserts en Rienk Douwes woonden eerst te Midlum, later te Greonterp. Uit dit eerste huwelijk van Geertje zijn 3 kinderen geboren.
Op 20 jan. 1680 vindt een Inventarisatie en Scheiding ten sterfhuize van Rienck Douwes, in leven huisman te Greonterp, plaats.
{Zij is later gehuwd op 23‑11‑1679 te Grouw met ANNIUS SYBRENS WYGERSMA, Meester Chirurgijn te Grouw, geboren circa 1640.
Annius was Bijzitter van Idaarderadeel. Hij was weduwe van Iebeltie Willems, waarmee hij op 13.4.1662 in het huwelijk verbonden was.
Op 9.10.1721 verklaarde Annius Wygersma, mr. chirurgijn te Grouw, 100 goud gls. schuldig te zijn aan Rienk Douwes, welke schuldbekentenis was getekend 24.5.1692. (Bron : Idaarderadeel R.7, fol. 88).
}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder III.34).

V.2
GERBEN WILLEMS NIJDAM, pachter/koemelker, gedoopt op 08‑03‑1695 te Grouw, overleden voor 1770 te Wartena, zoon van WILLEM GERBENS NIJDAM (zie IV.3) en ANTIE TIERX "van Warga" JELGERSMA.
Gehuwd voor de kerk circa 1734 met NANKE SJOERDS (Hinke Sjoerds), geboren circa 1700.
Gerben Willems was in 1735 en 1747 pachter van plaats 3 te Wartena, eigenaar Mevr. van Haarsma, groot 95 pm. Van 1748 tot 1770 was hij koemelker en bezitter van huis aldaar.
 
Omstreeks 1748 schijnt Gerben Willems door een ongeval het boerenbedrijf niet meer te hebben kunnen uitoefenen, want in 1749 was hij volgens het Quotisatiecohier een "arm kreupel man" met een huisgezin van 2 personen boven (de ouders) en 2 personen beneden 12 jaar.
 
- Op 26.1.1770 verkocht Tjitze Ottema, executeur van Idaarderadeel, curator over de boedel van Gerben Willems, zijn huis voor 70 Goud guldens aan Freerk Alberts, koemelker, en Willemke Sytzes aldaar.
 
- Naast de twee gemelde kinderen uit dit huwelijk, is er waarschijnlijk nog een kind geboren, daar in 1749 vermeld wordt : 2 personen beneden 12 jr.

Uit dit huwelijk:
1.
HILTJE GERBENS (zie VI.2).
2.
SJOERDJE GERBENS, gedoopt op 30‑11‑1738 te Wartena.

V.6
GERBEN SYTZES NIJDAM (Gerben Sijbes), turfschipper, geboren te Goingahuizen, gedoopt op 20‑03‑1707 te Grouw, zoon van SYTZE GERBENS NIJDAM (zie IV.7) en MINKE BEERN(T)S "van Grouw".
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 03‑02‑1737 te Ureterp met TRIJNTJE GEERTS "van Ureterp", geboren circa 1710.
Gerben Sytzes was turfschipper van beroep. Van 1737 tot 1748 woonde hij te Ureterp, daarna tot 1752 te Lippenhuizen en vervolgens weer te Ureterp.
- In 1749 was volgens het quotisatiecohier : Gerben Sytzes, schuttevoerder te Lippenhuizen, "suinig in staat" met een gezin van 2 pers. boven en 5 pers. beneden 12 jaar. Hij moest 19 gld. en 9 st. extra belasting betalen.
- Op 8.3.1758 was Gerben Sytzes, schipper te Ureterp, 850 car.glds. schuldig aan Dirk en Lieuwe Ypes, mr. scheepstimmerlieden op de Zevenhuizen onder Franeker, voor een gemaakt schuiteschip. Zijn 19 jarige zoon Sytze komt in de leer bij de gebr. Ypes, om de schuld af te lossen. (Bron : Franeker R.R.28).
 
In de overlijdensakte van dochter Geertje wordt Gerben "Gerben Sijbes" genoemd.
 
In dezelfde Overlijdensakte van dochter Geertje wordt gemeldt dat zij 84 jaar is. Tevens werd gemeld dat zij dochter was van Trijntje Geerts ipv Trijntje Rinzes.
Volgens onze (oude) info zou zij 82 jaar zijn en dochter van Trijntje Rinzes.

Uit dit huwelijk:
2.
VROUKJE GERBENS, gedoopt op 15‑10‑1740 te Ureterp.
3.
GEERTJE GERBENS, gedoopt op 09‑09‑1742 te Ureterp, overleden voor 1756 te Ureterp.
4.
ROEL GERBENS (zie VI.8).
5.
MINKE GERBENS, gedoopt op 11‑05‑1747 te Ureterp.
6.
RINTJE GERBENS, gedoopt op 06‑12‑1751 te Ureterp.

V.9
BEREND SYTZES NIJDAM, Schoenmaker en verveender/veenbaas, geboren te Goingahuizen, gedoopt op 29‑03‑1711 te Grouw, overleden circa 1795 te Eelderwolde (Overleden op de Elsburg onder Eelderwolde. Hij werd nog genoemd in Haardsteden register in 1794). Zoon van SYTZE GERBENS NIJDAM (zie IV.7) en MINKE BEERN(T)S "van Grouw".
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01‑03‑1733 te Boornbergum, gehuwd voor de kerk op 01‑03‑1733 te Boornbergum met AALKE ANDRIES "Van Smalle Ee", geboren circa 1710 te Smalle Ee, overleden in 1773 te Eelderwolde, begraven op 15‑02‑1773 te Haren (waarschijnlijk de dochter van Andries Gjalts). Dochter van ANDRIES GJALTS.
Berend Sytzes was aanvankelijk schoenmaker van beroep, werd later arbeider, daarna verveender en tenslotte veenbaas aan de Hoornschedijk onder Haren, waar hij als een van de eersten begon met het uitvenen van het tegenwoordige Paterswoldse meer.
 
- Hij woonde achtereenvolgens te Goingahuizen, De Wylgen, Ureterp, Hoornschedijk en tenslotte de Nieuwe Elsburg (Eelderwolde), waar eerst zijn zoon Andries een winkelnering had.
 
- Zijn huwelijksdatum staat op 29 februari 1733, hetgeen niet kan aangezien dat jaar geen schrikkeljaar is. Na een nader onderzoek bljkt in het trouwboek hetvolgende te staan: "Den 15,22,29 febr: Berent Sydses van De Wilgen: Aalke Anders van Smalle Ee getrout de laatste proclama: Agter..." Dit laatste is niet leesbaar. Ook niet door diverse specialisten. Wel zijn in de data 22/21 en 29/28 gekrast. Deze situatie maakt de datum 1 maart als huwelijksdatum acceptabel.
 
- In 1749 was hij volgens het quotisatiecohier arbeider te Ureterp, "arm" met een gezin van 3 pers. boven en 4 beneden 12 jr. met een belastingaanslag van 21 gld. en 9 st.
 
- Tussen 1749 en 1752 moet Berend Sytzes naar de Hoornschedijk verhuisd zijn, waar het hem financieel meer voordeel opleverde.
Berend was al 57 jaar toen hij zijn zoon op "de Nieuwe Elsburg" (vroeger ook wel "Nyestaar" genoemd) opvolgde.
Hij woonde daar vanaf 1768 tot en met 1794.
In het haardstedenregister in de jaren 1774 tot 1794 vermeldt de schulte steeds "keuter en neering", waaruit duidelijk wordt dat hij de zaken in het voetspoor van zijn zoon Andries voortzet.
 
(Bron: oa. "Drie eeuwen Horeca in Eelde")
 
Voogdijstelling 2 juli 1762
Boele Heijes (Boele Harms Boelens) op de Hoornschedijk zweert aan als voormond over de minderjarige kinderen van Albert Andries bij
wijlen Aeltje Oetses in echte verwekt. Berend Sijses (Berend Sytzes Nijdam) op de Hoornschedijk wordt sibbevoogd en Sijger Harms
vreemde voogd.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).
 
Groninger Archieven, Toegang 240, inv.7 meldt
mbt overlijden Aalke Andries :
 
Ontvangst diaconie te Haren 15 februari 1773.
Albert Andries zijn zuster begraven: f.1,84.
 
(Bronnen Archief Haren met dank aan Eppo van Koldam)
.
Uit dit huwelijk:
1.
SYTZE BERENDS (zie VI.17).
2.
ANTJE BERENDS, geboren op 04‑12‑1735 te Ureterp, gedoopt op 25‑12‑1735 te Ureterp-Siegerswoude, overleden 1742 te Ureterp.
3.
ANDRIES BERENDS (zie VI.20).
4.
ANTJE BERENDS, gedoopt op 03‑06‑1742 te Ureterp, overleden circa 1744 te Ureterp.
5.
ANTJE BERENDS (zie VI.25).
7.
WOPKE BERENDS, Veenbaas, tapper en winkelier, gedoopt op 10‑11‑1749 te Ureterp, overleden op 16‑02‑1836 te Hoornschedijk op 86-jarige leeftijd.
Er is een handtekening van Wopke Berends Nijdam, die gevonden is op een huwelijksakte uit 1814 te Haren.
 
Mogelijk is Wopke al in 1768 met zijn ouders naar de Nieuwe Elsborg verhuisd.
 
Na het overlijden van zijn vader (ca. 1795) neemt Wopke de zaken over en manifesteert hij zich eveneens als tapper, winkelier en hospes, daarnaast is hij veenbaas.
In 1807 wordt Wopke geregistreerd als tapper in Eelderwolde op de Nieuwe Elsborg, met 2 werkboden, 6 hoornbeesten en 3 schapen.
Daarnaast had hij een boerenbedrijf met de 2 werkbodes inwonend.
 
Wanneer hij zijn activiteiten beeindigd heeft, valt niet precies vast te stellen.
Bij de opname voor het patentrecht in 1810 en bij de naamsaanname in 1812 wordt hij niet meer genoemd, waaruit mag worden afgeleid, dat hij voor 1810 de bakens heeft verzet. (Ol Eel onderzoek geeft aan ca. 1808)
 
Later bleek dat hij verhuisd was naar de Hoornschedijk.
 
In 1829 is hij veenbaas aan de Hoornschedijk op nr. 13, 80 jaar oud en ongehuwd. Bij hem is inwonend Jantien Ensing (oud 66 jaar geb. Eelde) en de werkbodes Harm Nijland (23 jr. geb. Hoornschedijk) en Margien Hilbrands (21 jr. geb. Eelde).Harm en Margien huwden elkaar in 1831 te Haren.
Hij overlijdt in 1836 aan de Hoorschedijk te Haren.
(Bron: oa. "Drie eeuwen Horeca in Eelde")
 
Zie voor meer info "Dossier Wopke Berends Nijdam 1749-1836)".

8.
MINKE BERENDS, gedoopt op 09‑04‑1752 te Haren, overleden op 07‑07‑1808 te Eelderwolde op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 18‑10‑1778 te Eelde met ROELEF JANS KUIPER, geboren circa 1750 te Haren, overleden 1797 te Haren.
Het register vermeld: Roelef Jans van Haren en Mijnke Berents.
Bij het overlijden van Minke wordt vermeld: oud 57 jaar, 1 kind achterlatend. Minke was sinds 1797 weduwe van Roelf en inwonend bij haar broer Wopke Berend op de Nieuwe Elsborg.


V.12
GOSSE SYTZES NIJDAM, turfschipper en koopman, geboren te Goingahuizen, gedoopt op 20‑03‑1718 te Boornbergum, overleden op 01‑06‑1774 te Leeuwarden op 56-jarige leeftijd, zoon van SYTZE GERBENS NIJDAM (zie IV.7) en MINKE BEERN(T)S "van Grouw".
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 21‑02‑1745 te Noorder Drachten met WOPKJEN TJERKS "van Noorder Drachten", geboren circa 1720 te Noorder Drachten, gedoopt op 20‑01‑1753 te Leeuwarden.
Wopkjen wordt als volwassene gedoopt in de Doopsgezinde kerk te Leeuwarden.
Overleden op 20‑06‑1764 te Leeuwarden.
Gosse was turfschipper en koopman van beroep.
Hij woonde aanvankelijk in Drachten, later aan het Vliet in Leeuwarden, welke in die tijd voor een "deftige buurt" doorging.
 
Inschrijving in Tietjerkstradeel.
Tietjerksteradeel e.o.
Bron: Tietjerksteradeel e.o. Inschrijvingen.
Bijzonderheden:
Gosse Siedses; tr. Drachten 21 feb. 1745 Wopkje Tjerks (bdn v N. Dr.); ki. (ged. Drachten): Sieds, 24 april 1746, Grietje, 5 jan. 1749 (21 wk oud)
 
Vermeld
Gosse Siedses
 
Rekenboek
Bron: Leeuwarden Grootschippersgilde
Soort registratie: Inschrijving Leeuwarden Grootschippersgilde(Akte)
datum: 06-1764. Plaats: Leeuwarden (dus op de grote zeevaart).
Vermeld: de vrouw van Gosse Sijtses Nijdam overleden op 06-1764
Diversen: Baargeld: 1764-06-22
 
Tevens vermelding in begraafboek Leeuwarden.
 
Aanvulling begraafboeken
Bron: Leeuwarden Aanvulling Begraafboek
Soort registratie: Inschrijving Leeuwarden
Aanvulling Begraafboek(Akte)datum: 06-1764. Plaats: Leeuwarden
Bijzonderheden: Signatuur: GI-42
Overledene: de vrouw van Gosse Sijtses Nijdam overleden op 06-1764
.
Gehuwd voor de kerk (2) op 46-jarige leeftijd op 13‑12‑1764 te Leeuwarden met GERTIE CLASES "van Leeuwarden", overleden op 25‑10‑1780 te Leeuwarden.
Uit het eerste huwelijk:
1.
SYDS GOSSES, geboren op 24‑04‑1746 te Drachten, gedoopt op 29‑04‑1746 te Drachten, overleden voor 1758 te Leeuwarden.
Deze Syds is mogelijk voor 1758 overleden, aangezien nadere info ontbreekt.
Later is mogelijk nog een zoon geboren met de naam Sietze in 1758, die later in Amsterdam huwde met Jacomina Zijltogt.
DIT zijn AANNAMES in relatie overige gegevens.

2.
GRIETJE GOSSES (zie VI.34).
3.
SIETSE GOSSES (zie VI.35).

V.15
GERBEN JANS NIJDAM, schipper, geboren circa 1697 te Grouw (gezindte: dg).
Gerben woonde voor zijn huwelijk te Vleerbosch. Na zijn huwelijk is hij naar Eernewoude vertrokken. Waarschijnlijk was hij schipper van beroep. Daar hij Doopsgezind van godsdienst was is er verder niets over hem bekend.
Zoon van JAN SYTZES en GERBRICH GERBENS NIJDAM (zie IV.11).
Gehuwd voor de kerk circa 1740 te Eernewoude (waarschijnlijke huwelijksdtum en plaats) met (Gerben Jans Nijdams vrouw), geboren circa 1700.
Uit dit huwelijk:

V.20
ANTJE JANS NIJDAM, geboren circa 1700 te Grouw, dochter van JAN SYTZES en GERBRICH GERBENS NIJDAM (zie IV.11).
Gehuwd voor de kerk op 25‑11‑1722 te Boornbergum met SYBE SYBRENS, boer op de Vleerbosch, geboren voor 1675 te Vleerbosch, overleden na 1748 te Vleerbosch, zoon van SYBREN FEDDES, boer te Vleerbosch, en PYTRICK AUKES "van Oldenboorn".
Sybe woonde op de Vleerbosch (plaats 44 genaamd "Groot Vleerbosch") van 1708-1748, waar hij zijn moeder opvolgde.
- In 1749 was volgens het quotisatiecohier Sybe Sybrens een "gemeen boer met goed reeuw en beslach".
Zijn gezin van 4 pers. boven en 1 beneden 12 jr. moest een extra belasting betalen van 43 gld. en 12 st.
- Op 23.7.1719 was Sybe Sybrens te Vleerbosch 800 car.gls. schuldig aan zijn broer Auke Sybrens, huisman onder Oldeboorn. (bron : Smallingerland X 13, fol. 129).
- De handmerken van Sybe Sybren en zijn vrouw Antje Jans zijn bekend.

Uit dit huwelijk:
1.
PYTRICK SYBES, geboren circa 1723 te Vleerbosch.
2.

V.22
TAETSKE WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1698 te Bozum, dochter van WILLEM MEIJNERTS NIJDAM (zie IV.12) en SIOUCK YDES.
Gehuwd voor de kerk voor 1724 te Sneek (RK) (RK. doop en trouwregisters uit die tijd zijn niet bewaard gebleven. Ook de doopdata van de kinderen zijn ingeschat.) met WILLEM DOUWES (Willem Douwes Nijdam), Koemelker, geboren circa 1695, overleden op 26‑08‑1776 te Sneek, zoon van DOUWE WILLEMS en JETSKE DJURRES.
Willem Douwes was koemelker buiten de Oosterpoort te Sneek en pachter van veschillende stukken los land.
O.a. van 1728-1758 nr. 38 van de geestelijke florenen, zijnde 16 pm. land aan de Z.O. zijde der stad, waarvan Meinert Douwes Hoitinga te Schettens en Durk Romkes Haarsma Wed. te Sneek eigenaren waren in 1728 en Epke Roos in 1758.
Tevens gebruikte hij in 1738 nr. 31 der geestelijke florenen, gelegen aan de Sperkhemmervaart.
Ook werden in dat jaar nr. 39 en in 1748 nr. 41, (eigenaar Assuerus Oossterbaan's kinderen), zijnde 14 en 12 pm. gebruikt.
 
In 1758 was Willem Douwes ook nog gebruiker van 5 pm. land van nr. 17, eigenaar Fedde Edema. (Bron : Floreencohieren van Sneek 1728-1758).
 
- Op 20-3-1725 waren Willem Douwes en Taetske Willems 150 car.gls. schuldig aan Wouter Beerns, koopman te Sneek.
- Op 7.5.1736 waren Willem Douwes en zijn vrouw 200 car.gls. schuldig aan Jan Gerbens Bleeker te Sneek (Bron : Sneek DD.18, fol.238)
- Op 20.11.1744 kocht Willem Douwes met Leeuwke Lojes, mr. smid te Sneek, een smederij voor 400 car.gls. (Bron : Sneek X.16, fol.283)
 
Volgens het volkstellingsregister van 1744 telde het gezin van Willem Douwes in dat jaar 7 personen.

Uit dit huwelijk:
1.
DOUWE WILLEMS NIJDAM (zie VI.43).
2.
4.
5.
TJITSKE WILLEMS NIJDAM, gedoopt (RK) op 26‑06‑1741 te Sneek.

V.24
SIJE JENTJES NIJDAM, geboren circa 1680 te Irnsum, overleden te Ureterp, zoon van JENTJE SIJES NIJDAM (zie IV.20) en BAUCK IMKES.
Gehuwd met DIEUWKE AEMILIUS "van Poppingawier", geboren circa 1684 te Poppingawier.
Sije Jentjes werd in 1720 lidmaat van de kerk te Poppingawier, komende van Irnsum.
Hij was eerst boer te Irnsum, later te Poppingawier.
Daar werd hij het boerenbedrijf ontrouw en vertrok naar Harlingen om opzichter te worden. In deze funktie vertrok Sije uit Harlingen naar Ureterp, alwaar hij met zijn vrouw in 1734 als lidmaten van de kerk ingeschreven werden.
 
Dieuwke, ook wel Sjieuwke geschreven, was een dochter van Melis Pieters uit Poppingawier, alwaar deze boer was.
 
- Op 17.2.1720 waren Melis Pieters en Sije Jentjes 196 car.gls. schuldig aan Sybren Jans, timmerman te Irnsum. (Bron : Rauwerderhem U.9, fol.257)
- In 1749 was blijkens het quotisatiecohier Sije Jentjes "oud opzichter" te Ureterp "matig gesteld" met 3 personen boven 12 jaar.
De aanslag bedroeg 21 guldens en 2 stuivers.

Uit dit huwelijk:
1.
JENTJE SIJES, gedoopt op 16‑08‑1722 te Poppingawier.
2.
AEMILIUS SIJES (zie VI.54).

V.28
FOEKE SYTZES NIJDAM, boer te Oosterend, geboren circa 1698 te Irnsum, overleden na 1758 te Poppingawier, zoon van SYTZE SIJES NIJDAM (zie IV.22) en GEISKE FOECKES (Geeske Foekes).
Gehuwd voor de kerk circa 1724 te Oudega (W.) met YMCK ROMKES WYNIA, geboren circa 1700 te Idzega, overleden circa 1758, dochter van ROMKE PIERS WYNIA, boer, en WYPKJEN SJOUKES.
Foeke Sytzes was in 1722 te Idzega woonachtig, waar hij zijn vrouw waarschijnlijk heeft leren kennen. In 1723 woonde hij weer in Poppingawier. In 1725 komt Ymkje met attestatie van Oudega (W) naar Oosterend. In 1736 gaat zij naar Deersum.
Te Oosterend wonen ook Cornelis Romkes en zus Grietje Romkes. Verder ook Wytske Romkes.
 
Na hun huwelijk werd hij eerst boer te Oosterend en omstreeks 1735 te Poppingawier op de boerderij die voorheen door zijn vader was bewoond. (plaats nr. 19 van het florenencohier). In 1758 bewoonde hij nog deze boerderij; in 1768 was zijn zoon Gerrit hier boer.
 
Volgens het volkstellingsregister van 1744 bestond het gezin van Foeke uit 8 personen. Blijkens het quotisatiecohier van 1749 was hij een "redelijk welgestelde" boer met 5 pers. boven en 1 pers. beneden 12 jaar. De aanslag was 50 gulden en 14 stuivers.
 
- Op 4.7.1717 compareerden Sije, Meinert en Foeke Sytzes, gebroeders, allen wonende te Rauwerd, waarbij zij verklaarden geld schuldig te zijn aan Marij Foeckes, weduwe van Rintie Ziericks. Deze schuldbekentenis werd geregistreerd 23.9.1722 ten laste van Foeke Sytzes te Idzega. (Bron : Wymbr.X.15, fol.196/19).
 
- Op 25.5.1723 verklaarde Foeke Sytzes, toen huisman te Poppingawier, van zijn vader Sytze Sijes aldaar, voor de melk te hebben ontvangen : "ses melcke koeijen en vier hokkelingen, namentlijk drie rood grieme, een swart bont, een rood bont en een witte koe en twee rood grieme en twee rood bonte hokkelingen om deselver over een jaar of aanstaande mei te restitueren. (Bron : Rauwerderhem U.9, fol.360).
 
Het is niet precies bekend wanneer de laatste drie kinderen geboren zijn. Het doopboek van Poppingawier ontbreekt van 1740-1744. Het is echter niet waarschijnlijk dat de kinderen in deze tijd geboren zijn, daar het quotisatiecohier van 1749 meldt dat er slechts 1 persoon beneden de 12 jaar is (Sybren dus ?!).
 
Alle kinderen, op Antje na, noemen zich later WYNIA. Antje komt later voor als NIJDAM.
 
(Aanvullende bron gezinssamenstelling ca 1738 is : Tietjerksteradeel e.o. inschrijvingen Foeke Sytse Nijdam en vader Sytse Sijes Nijdam en moeder Geeske Foekes. Kopie beschikbaar).
[nijdam-foeke-1698-inschrijving.jpg]
.
Uit dit huwelijk:
1.
WYPKJEN FOEKES WYNIA (zie VI.57).
2.
3.
ROMKE FOEKES WYNIA (zie VI.61).
4.
SYTZE FOEKES WYNIA (zie VI.64).
5.
GERRIT FOEKES, gedoopt op 07‑03‑1734 te Oosterend, overleden voor 1736 te Poppingawier. Gerrit is op jonge leeftijd overleden.
6.
GERRIT FOEKES WYNIA (zie VI.66).
8.
WIEGER FOEKES WYNIA, geboren circa 1740 te Poppingawier, overleden voor 1811.
Uit geen van de drie huwelijken die Wieger aanging, zijn kinderen bekend.

Gehuwd (1) op 30‑05‑1779 te Sneek (vermelding in proclamatie boeken). Echtgenote is HINKE ANNES "van Sneek", overleden voor 1784.
Gehuwd voor de kerk (2) op 24‑04‑1784 te Scharnegoutum met SJURTJE BAUKES "van Bozum", overleden voor 1788.
Gehuwd voor de kerk (3) op 11‑11‑1787 te Scharnegoutum met KORNELISKE HENDRIKS "van Oosterend".
9.
JOHANNES FOEKES WYNIA, geboren circa 1742 te Poppingawier.
Uit het huwelijk zijn geen kinderen bekend. Op 28.5.1788 worden hij en zijn vrouw vermeld als huurders van een huis, dat voor de helft toebehoorde aan GERRIT FOEKES .(Bron: Rauwerderhem P.6., fol. 210)
.
Gehuwd met GRIETJE CLASES.
10.
ANTJE FOEKES, geboren circa 1744 te Poppingawier.
De geboorteplaats is waarschijnlijk Poppingawier, maar de mogelijkheid is er dat dit Sybrandaburen moet zijn.
Overleden voor 1811.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1779 met CLAAS CLAZES, overleden voor 1780.
Gehuwd voor de kerk (2) op 25‑02‑1780 te Terzool met ANNE HOITES NIJDAM (zie VI.98). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 17‑05‑1744 te Oldeboorn met TRIJNTJE SYBES NIJDAM (zie VI.40).}

V.31
WIEGER SYTZES NIJDAM, geboren circa 1700 te Irnsum, overleden voor 1758.
In 1728, 1738 en 1748 woonde Wieger Sytzes op boerderij 25 te Idzega, groot 100 pm., waar Romke Piers erven de eigenaren waren. In 1758 was Foeke Sytzes Nijdam (broer van Wieger) de eigenaar en diens zoon Meinert Foekes de gebruiker. Hieruit zou afgeleid kunnen dat Wieger Sytzes voor 1758 overleden is. Het quotisatiecohier van 1749 vermeldt Wieger als "arm boer" met 4 pers. boven en 2 pers. beneden 12 jaar. De extra belasting bedroeg 36 gulden, uit welk bedrag blijkt dat Wieger geen arme, maar een middelmatige boer is geweest.
- Op 14.5.1735 was Wieger Systzes 100 car.gls. schuldig aan Pijter Pijters en Acke Sytzes, huislieden te Minnertsga, resp. zwager en zuster. (Bron : Wymbr. X.17, fol.124).
Zoon van SYTZE SIJES NIJDAM (zie IV.22) en GEISKE FOECKES (Geeske Foekes).
Gehuwd voor de kerk 1722 met WYTSKE ROMKES WYNIA, geboren circa 1696, dochter van ROMKE PIERS WYNIA, boer, en WYPKJEN SJOUKES.
Uit dit huwelijk:
2.
ROMKE WIEGERS, gedoopt op 16‑09‑1725 te Oosterend.
3.
SYTZE WIEGERS WYNIA, gedoopt op 25‑01‑1728 te Oosterend, overleden voor 1811.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 29‑06‑1755 te IJsbrechtum met GRIETJE SCHELTES "van Tjalhuizum".
Uit het huwelijk van Sytze met Grietje zijn geen kinderen bekend.

4.
dochter WIEGERS, gedoopt op 01‑01‑1730 te Oosterend.

V.37
BREGT SYTZES NIJDAM, geboren circa 1710 te Oldeboorn, overleden na 1771 te IJlst, dochter van SYTZE SIJES NIJDAM (zie IV.22) en GEISKE FOECKES (Geeske Foekes).
Gehuwd voor de kerk op 12‑02‑1730 te Deersum met CORNELIS JENTJES "van Deersum", geboren circa 1705, overleden na 1771 te IJlst.
Na het huwelijk met Bregtje werd Cornelis Jentjes boer te Oosterend.
In 1742 woonden zij te Idzega, in 1744 en 1746 te IJlst en in 1749 weer te Idzega, daarna in 1768 weer te IJlst. In 1749 was Cornelis Jentjes een "arm boer" te Idzega, met 2 pers. boven en 3 pers. beneden 12 jaar. Hij moest 33 gulden extra belasting betalen, zodat men beter van een middelmatig dan arm bestaan kan spreken.
- Op 12.5.1771 waren Cornelis Jentjes en Bregt Sytzes te IJlst 100 car.gls. schuldig aan Romke Foekes Wynia, koopman te IJlst.

Uit dit huwelijk:
1.
3.
AALTJE CORNELIS NIJDAM, geboren op 10‑07‑1744 te IJlst.
In het boek van Bosma (Scheepsbouwers) wordt gemeld dat Aaltje ca. 1740 geboren zou zijn te Oosthem (Bron: ovl.acte ?)
.

V.40
THOMAS ANNES NIJDAM, geboren voor 1683 te Akkrum.
Thomas Annes was boer op en eigenaar van plaats 27 te Akkrum, waar ook zijn moeder reeds woonde.
- Op 1.1.1706 compareerden Saake Jacobs en Harmen Jans als curatoren over de nagelaten weeskinderen van wijlen Bonne Willems, waarbij een boedelscheiding plaats vond. Het zilverwerk werd verdeeld tussen Obbe Bonnes en Hylkie Bonnes, de vrouw van Thomas Annes.
Het gezin van Thomas Annes was Rooms-Katholiek.
Onder de nazaten komt de naam Nijdam niet voor.
Zoon van ANNE ABES NIJDAM (zie IV.26) en WELMOED THOMAS "van Offingawier".
Gehuwd op 25‑10‑1708 te Utingeradeel met HYLKIE BONNES (zie V.48).
Uit dit huwelijk:
1.
ANNE THOMAS, geboren circa 1709.
2.
EELSK THOMAS, geboren circa 1711.
Gehuwd voor de kerk jan. 1740 te Irnsum (RK) met GERBEN TAEKES.
3.
ANTJE THOMAS, geboren circa 1713.
Gehuwd voor de kerk op 08‑05‑1743 te Irnsum (RK) met CORNELIS ANTHONY.

V.42
TAETSKE ANNES NIJDAM, geboren voor 1683 te Akkrum, dochter van ANNE ABES NIJDAM (zie IV.26) en WELMOED THOMAS "van Offingawier".
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1702 met GJALT HENDRIKS, geboren circa 1670 te Oldeboorn.
Gehuwd voor de kerk (2) op 12‑02‑1714 te Haskerdijken met HOYTE UYLKES, bijzitter van Utingeradeel, geboren 1664‑1670 te Oldeboorn, overleden op 19‑09‑1737. Hoyte Uylkes maakte zijn testament op 4.9.1737 op en benoemde toen Tjerk Clazes (Westerterp) en Murk Freerks (de Zee) tot curatoren over zijn zoon Anne, oud 17 a 18 jaar. Op 19.9.1737 was Hoyte Uylkes overleden. (Bron : Uting. C.10, fol.53).
De grootvader van Hoyte, eveneens een Hoyte Uylkes, woonde in 1640 op boerderij 59 te Oldeboorn, waarvan eigenaar waren Wiskjen Fockens en Focke Obbes erfgenamen. In 1698 had deze boerderij verschillende eigenaren en was Sepk Helmigs gebruikster. In dat zelfde jaar was Sepk Helmigs voor de helft en Hoyte Uylkes en Lieuwe Jans elk voor een kwart, eigenaar van boerderij 66 te Oldeboorn. Hoyte woonde in 1698 zelf op de plaatsen 19 en 20 te Oldeboorn. In 1708 was hij bewoner van plaats 60 aldaar, waarvan hij ook voor de helft mede-eigenaar was, groot 86 pm. Tevens was hij gebruiker van nr. 59 in 1708, 1718 en 1728, groot 90 pm. Ook hiervan was hij voor de helft eigenaar.
- Op 1.12.1711 waren Hoyte Uylkes en Antje Jelles 800 car.gls. schuldig aan Thomas Annes Nijdam en Hycke Bonnes te Akkrum.
- Op 29.7.1714 bekende Hoyte Uylkes 87 car.gls. schuldig te zijn aan Jouke Helmigs, huisman en veenbaas te Knijpe. Daarna bekenden Hoyte Uylkes en Sepk Helmigs resp. 400, 100 en nogmaals 100 car.gls. schuldig te zijn aan Jouke Helmigs. (Bron : Uting. J.4)
, zoon van UYLKE HOYTES "van Oldeboorn" en SEPK HELMIGS "van Nijbrongerga". {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 28‑06‑1703 te Oldeboorn met ANTJE JELLES "van Harich", overleden voor 1714.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
TRIJNTJE GJALTS, geboren circa 1702.
Gehuwd voor de kerk op 26‑01‑1721 met WYTZE SIPKES HOLTROP, boer. Wytze was boer bij de kapel te Haskerdijken.
Uit het tweede huwelijk:
2.
ANNE HOITES NIJDAM (zie VI.98).

V.47
NIESKE JACOBS GRONDSMA, geboren circa 1684 te Offringawier, dochter van JACOB JOUKES GRONDSMA en SIBBELTIE TAEKES (zie IV.36).
Gehuwd voor de kerk op 01‑05‑1718 te Grouw met IDSERT BOTES NIJDAM, 39 jaar oud (zie IV.44).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder IV.44).

V.48
HYLKIE BONNES, geboren circa 1685, dochter van BONNE WILLEMS en SIBBELTIE RIENKS NIJDAM (zie IV.41).
Gehuwd op 25‑10‑1708 te Utingeradeel met THOMAS ANNES NIJDAM (zie V.40).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder V.40).

V.50
PIETER PYTERS NIJDAM, boer, geboren circa 1690 te Lutkelollum, overleden op 29‑11‑1774 te Tzum, overleed voor genoemde datum, zoon van PYTER PYTERS NIJDAM (zie IV.45) en YTIE HEERKES.
Gehuwd voor de kerk op 15‑08‑1720 te Franeker met SYTSKE CORNELIS "van Welsrijp", geboren circa 1690, dochter van CORNELIS MINX (Cornelis Mincks) en GEERTJE BOTES.
Pieter Pieters was eerst boer te Lutkelollum, later te Tzum.
- Op 20.1.1758 kocht Pieter Pieters voor 15000 car. gls. de boerderij nr. 50 te Tzum van Petronella Idzinga thoe Kingma, weduwe van Coert Lambertus Beijma.
Hij verhuurde deze boerderij op 17.3.1766 aan zijn zoon Cornelis.
- Op 29.11.1774 vond na het overlijden van Pieter Pieters de boedelscheiding plaats.

Uit dit huwelijk:
1.
PIETER PIETERS (zie VI.103).
2.
BOTE PIETERS, geboren circa 1728 te Lutkelollum.
Bote Pieters is ongehuwd gestorven.

3.
CORNELIS PIETERS (zie VI.106).

V.52
HEERKE PYTERS NIJDAM, geboren circa 1692 te Lutkelollum, zoon van PYTER PYTERS NIJDAM (zie IV.45) en YTIE HEERKES.
Gehuwd voor de kerk op 26‑04‑1714 te Welsrijp met ANTJE CORNELIS "van Welsrijp", geboren circa 1693 te Welsrijp, dochter van CORNELIS MINX (Cornelis Mincks) en GEERTJE BOTES.
In de huwelijksbevestiging (in beide gemeentes) staat vermeld dat Herke uit Franeker komt en Antie uit Welsrijp.

Uit dit huwelijk:
1.
PYTER HEERKES (zie VI.108).
2.
JOUERKE HEERKES, geboren in 1716 te Klein Lollum, gedoopt op 08‑03‑1716 te Welsrijp.
3.
GEERTJE HEERKES (zie VI.113).

V.58
OUTGER ALBERTS NIJDAM, geboren circa 1690 te Sneek, zoon van ALBERT OUTGERS NIJDAM (zie IV.54) en ATTIE LOLCKES "van Sneek".
Gehuwd voor de kerk op 07‑02‑1711 te Bolsward met LYSBETH OEGES "van IJlst", 36 jaar oud, gedoopt op 19‑07‑1674 te IJlst.
Uit dit huwelijk:
1.
AUKE OUTGERS (zie VI.114).
2.
ELSKE OUTGERS, gedoopt op 01‑12‑1715 te IJlst.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 08‑08‑1751 te IJlst met SIPKE HUBERTS RAUWERTS.
3.
GOSSE OUTGERS (zie VI.118).
4.
ITSKE OUTGERS, gedoopt op 23‑10‑1718 te IJlst.

V.60
LOLKE ALBERTS NIJDAM, geboren circa 1692 te Sneek.
In 1749 was Lolke Alberts, blijkens het quotisatiecohier, alleenwonende te Oppenhuizen, als een arm man, onderhouden door de kerk. Zijn tweede vrouw en kinderen waren toen reeds overleden.
Zoon van ALBERT OUTGERS NIJDAM (zie IV.54) en ATTIE LOLCKES "van Sneek".
Gehuwd voor de kerk (1) op 25‑10‑1716 te Oppenhuizen met TIETJE PIETERS "van Loenga", geboren circa 1693, overleden voor 1733.
Gehuwd voor de kerk (2) op 01‑03‑1733 te Oppenhuizen met BAUKJE JACOBS "van Loenga".
Uit het tweede huwelijk:
1.
SJOUK LOLKES, gedoopt op 11‑12‑1735 te Oppenhuizen, overleden voor 1749 te Oppenhuizen.
2.
JAPIK LOLKES, gedoopt op 23‑03‑1738 te Oppenhuizen, overleden voor 1749 te Oppenhuizen.

V.64
MEINERT ALBERTS NIJDAM, geboren op 26‑10‑1690 te Heerenveen. Meijnert Alberts was mr. schoenmaker van beroep, welke hij te Heerenveen uitoefende.
Van zijn kinderen is geen nageslacht bekend.
Zoon van ALBERT MEINERTS NIJDAM (zie IV.59) en HILTJEN ROELOFS "van Heerenveen".
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 31‑07‑1712 te Heerenveen met ANTJE KRISTIAAN, geboren circa 1690.
Uit dit huwelijk:
1.
ALBERT MEIJNERTS, gedoopt op 05‑03‑1713 te Heerenveen.
Albert woonde in 1744 te Heerenveen en was daar mr. schoenmaker, gelijk zijn vader. Hij noemde zich echter Albert Meinerts NIEUWENDAM.

2.
KRISTIAAN MEIJNERTS, gedoopt op 07‑04‑1715 te Heerenveen.
3.
JOB MEIJNERTS, gedoopt op 01‑01‑1718 te Heerenveen.
4.
LUITJEN MEIJNERTS, gedoopt op 27‑10‑1720 te Heerenveen.
5.
HILLA MEIJNERTS, gedoopt op 01‑03‑1723 te Heerenveen. Hilla is op jonge leeftijd gestorven.
6.
JAN MEIJNERTS, gedoopt op 18‑11‑1725 te Heerenveen. Jan is op jonge leeftijd overleden.

V.68
SIBBELTJE BOTES NIJDAM, gedoopt op 10‑12‑1693 te Grouw.
Voor het huwelijk met Jantje Meeskes had Sibeltje een "voorkind" genaamd Bauck, welke op 25.9.1712 door haar moeder (Hiltje Clazes Goslinga) ten doop werd gehouden.
Dochter van BOTE IDZES NIJDAM (zie IV.69) en HILTJE KLASES GOSLINGA.
Gehuwd voor de kerk circa 1715 met JANTJE MEEKES.
In 1758 was Jantje gebruiker en eigenaar voor 1/3 en 1/10 part van plaats 42 te Akkrum en gebruiker van nr. 7 te Irnsum.
In 1740 was Jantje Meeskes betrokken bij een interessant proces omtrent zwanenrechten rondom Nijdamstra State.

Uit dit huwelijk:
1.
JEIKE JANTJES (zie VI.130).

V.73
KLAAS BOTES NIJDAM, boer, geboren op 29‑06‑1701 te Nijdamstra state, gedoopt op 03‑07‑1701 te Grouw, overleden 1763 te Friens, zoon van BOTE IDZES NIJDAM (zie IV.69) en HILTJE KLASES GOSLINGA.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 04‑03‑1725 te Rauwerd met PIERKE KEIMPES HANSMA, 24 jaar oud, gedoopt op 07‑07‑1700 te Rauwerd, overleden 1769 te Friens, dochter van KEIMPE OEGES HANSMA en JANCKE SYBRENS.
Claas Botes was boer op Douma state onder Friens bij Irnsumerzijl. Kerkelijk behoorde hij met zijn gezin onder Grouw.
 
-Op 18-2-1724 deed Claas belijdenis en op 17-5-1754 vertrok hij naar Friens.(Bron: DTBL Grouw. Arch.nr.28)
 
- Op 20.1.1726 kocht Claas Botes 14,5 pm. in Nijdamstra van Tjerk Jetzes en Sibbeltie Johannes te Scharnegoutum voor 1203 goudguldens.
(Bron : Idaarderadeel N.4).
 
- In 1728 is Claas, volgens Stem-en Floreencohier Idaarderadeel, eigenaar van 20 pondematen te Grouw, -aanslagkosten 2 penningen.
 
Keimpe Oeges, Claas zijn schoonvader, was een zoon van Oege Keimpes en had tot grootvader Keimpe Sipkes die gehuwd was met Jantie Oeges.
-Het geslacht Hansma en de hieraan verwante geslachten Ennema en Jorna zijn te volgen tot begin 1500, toen zij reeds in de omgeving van Irnsum woonachtig waren.
 
- In 1749 was blijkens het quotisatiecohier Claas Botes, "een redelijk welgestelde" boer met een groot huisgezin van 6 pers. boven en 5 pers. beneden 12 jaar. De extra belastingaanslag bedroeg de hoge somma van 70 gulden en 1 stuiver.
 
Verzameling Hessel de Walle
Bron: Inscripties en grafschriften
Soort registratie: Inscripties en grafschriften akten
Plaats: Grouw; Soort akte: Inscriptie
Bijzonderheden:
Claes Botes Nieudam is gebooren den 29 juni 1701
Bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
Object: lepel / mesheft / vork
 
Genoemd : Klaas Botes Nijdam 62 jaar oud, geboren op 29-06-1701
Diversen: Religie: N.H.
Kind van: Bote Idses Nijdam en Hiltje Klases Goslinga
Gehuwd met: 1725 Pierke Keimpes Hansma
.
Uit dit huwelijk:
1.
BOTE CLAZES, geboren te Friens, gedoopt op 05‑05‑1726 te Grouw, overleden voor 1727 te Grouw.
2.
BOTE CLA(A)ZES (zie VI.132).
3.
KEIMPE KLAZES, geboren te Friens, gedoopt op 15‑05‑1729 te Grouw.
4.
HILTJE CLAZES, geboren te Friens, gedoopt op 25‑07‑1730 te Grouw.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 26‑06‑1757 te Grouw met BAUKE TIETTES "van Grouw", geboren circa 1730.
5.
SYBREN CLAZES (zie VI.137).
6.
JANKE CLAZES, geboren te Friens, gedoopt op 19‑12‑1733 te Grouw, overleden voor 1735 te Grouw.
7.
JANKE CLAZES, geboren te Friens, gedoopt op 28‑02‑1735 te Grouw.
8.
CORNELIS CLAZES (zie VI.141).
9.
PIETER CLAZES, geboren te Friens, gedoopt op 25‑02‑1741 te Grouw.
10.
IDS CLAZES, geboren te Friens, gedoopt op 14‑04‑1743 te Grouw, overleden voor 1745 te Grouw.
11.
IDS CLAZES, geboren te Friens, gedoopt op 03‑10‑1745 te Grouw.

V.76
NAANT BOTES NIJDAM, gedoopt op 14‑01‑1703 te Grouw, overleden circa 1773 te Friens, dochter van BOTE IDZES NIJDAM (zie IV.69) en HILTJE KLASES GOSLINGA.
Ondertrouwd op 30‑03‑1721 te Friens, gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 06‑04‑1721 te Grouw met BUWE ABRAHAMS RINGNALDA (Bouwe Abrahams), geboren circa 1700, overleden circa 1773 te Friens, zoon van ABRAHAMS BUWE RINGNALDA en HILTJE JETZES.
B(o)uwe werd zelf op 26-7-1722 te Friens gedoopt.
In 1728 werd in het Stemcohier van Wymbritseradeel gemeld dat hij 1/12 e stem had in IJsbrechtum, namens zijn vrouw.
 
Buwe Abrahams was boer en schoolmeester te Friens. Hij was betrokken bij een proces over "zwanenrecht" in 1740.
 
Uit het huwelijk met Naant Botes werden geboren : HILTIE, gedoopt te Friens op 1.10.1724; BOTE, gedoopt te Friens op 12.1.1730; ABRAHAM, gedoopt te Friens op 24.4.1735 en JETZE, gedoopt te Friens op 3.7.1738. Moeder wordt dan als Nank Nidam geregistreerd.
 
De zoon BOTE BUWES RINGNALDA werd predikant en deed als candidaat op 4.6.1758 zijn intrede te Lutkewierum, van welke gemeente hij op 7.10.1781 afscheid nam. Hij deed zijn intrede te Welsrijp op 21.10.1781 en overleed aldaar op 29.9.1795, oud 65 jaar en 4 maanden.
 
ZIJN zoon BOUWE BOTES RINGNALDA, * october 1764 te Lutkewierum, deed op 17.8.1788 als candidaat zijn intrede te Wons en Engwier, vanwaar hij op 18.11.1792 vertrok naar Hindelopen. Op 14.9.1794 vertrok hij vandaar naar Dronrijp, waar hij werd ontslagen als predikant in mei 1795.
Later werd hij door de patriotten, ondanks zijn Oranjegezindheid, weer tot predikant benoemd te Achlum, waar hij op 23.8.1795 zijn intrede deed en op 2.10.1824 overleed, bijna 60 jaar oud.
 
In 1749 wordt een inschrijving lidmaat gemeld met volgende aantekening:
 
Lidmatenregister Herv. Gemeente Idaard, Eagum en Friens
Bron: DTB Lidmaten; Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Aktedatum: 04-05-1749; Plaats: Idaarderadeel
Bijzonderheden:
Op 4 mei 1749 afgesneden; was door de kerkvoogden bij de schoolmeester besteed en in de gereformeerde religie opgevoed; nu meerderjarig (25 jaar) geworden is zij "op de schandaleuste en allerergerlijkste wijse tot het afgodische Pausdom . weergekeert; haar vader, die overleed toen....etc.
 
Lidmaat: Baukje Gatses
Gewezen dienstmaagd van de schoolmeester: Bouwe Abrahams Ringnalda
 
copy document beschikbaar.
[ringnalda-lidmaat-verhaal.jpg]
 
Bij een (herhaalde) lidmaat inschrijving te Friens in 1773 wordt Nank met achternaam Neidam, vermeld. Tevens staat daaronder "egtelieden overleden"
.
Uit dit huwelijk:
1.
HILTIE BUWES, gedoopt op 01‑10‑1724 te Friens.
2.
BOTE BUWES, gedoopt op 12‑01‑1730 te Friens.
3.
ABRAHAM BUWES, gedoopt op 24‑04‑1734 te Friens.
4.
JETZE BUWES, gedoopt op 03‑07‑1738 te Friens.

V.79
SYBREN BOTES NIJDAM, veehouder, geboren circa 1713 te Deersum, gedoopt op 28‑01‑1713 te Lutkewierum, zoon van BOTE SYBRENS NIJDAM (zie IV.79) en YTIE TZYPCKES (Ietje Tjepkes).
Ondertrouwd op 08‑05‑1756 te Sneek, gehuwd voor de kerk op 28‑05‑1756 te Sneek met SJOERDJE RIENTS (Sjoerdtje Klases ?), geboren 1715 te Sybrandaburen, overleden op 09‑02‑1769 te Sneek.
Naam Sjoerdtje Klases werd gemeld, als moeder, in overlijdensakte van zoon Bote Sybrens in 1820
.
Sybren was eerst veehouder te Sybrandaburen, later buiten de Noorderpoort te Sneek.
- In 1749 was Sybren Botes, wonende buiten de Noorderpoort te Sneek, aangeslagen voor 20 guldens in de extra belasting. Zijn gezin bestond toen, blijkens het quotisatiecohier, uit 2 pers. boven en 2 pers. beneden 12 jaar.
- Op 7.3.1753 verklaarden Sybren Botes en Sjoerdje Rients, wonende buiten de Noorderpoort te Sneek, 100 car.gls. schuldig te zijn aan majoor Leonard Spyxma te Sneek. (Bron : Sneek DD.21, fol.28).
 
Eerst werd de ondertrouw aangemeld bij de Hervormde Kerk en het Gerecht te Sneek op 30 mei 1744.
De definitieve bevestiging bleef uit.
Wat hiervan de reden is, is niet teruggevonden.
(Wel dus een melding in Quotisatiecohier in 1749).
 
We zien een hernieuwde ondertrouw aanmelding op 8 mei 1756 in de Hervormde Kerk te Sneek en een definitieve huwelijkssluiting op 28 mei 1756.
 

Uit dit huwelijk:
1.
BOTE SYBRENS (zie VI.150).

V.83
DOUWE LIEUWES NIJDAM, geboren circa 1667 te Bolsward, overleden circa 1720 te Witmarsum.
Douwe is voor 24-1-1720 overleden, daar op die datum in het sterfhuis de inventarisatie plaats vond.
Zoon van LIEUWE DOUWES NIJDAM (zie IV.85) en IJDTIE YDES RINIA.
Gehuwd voor de kerk (1) op 08‑09‑1689 te Hartwerd met LYSBETH WYBES "van Goutum", geboren circa 1668, overleden circa 1692.
Gehuwd voor de kerk (2) op 27‑11‑1692 te Schettens met BAUKJEN DOEKLES "van Witmarsum", geboren circa 1668, overleden circa 1700.
Gehuwd voor de kerk (3) op 25‑05‑1700 te Witmarsum met TJITSKE DOUWES HOITINGA, geboren 1675, overleden op 15‑02‑1708 te Witmarsum, dochter van DOUWE DOUWES HOITINGA en HOUCK DOUWES BANGMA.
Douwe Lieuwes was achtereenvolgens boer te Hartwerd, Schettens en Witmarsum.
In 1698 was hij te Witmarsum voor 2/3 van de helft en Yde Lieuwes te Bolsward voor 1/3 van de helft; Hille Holckes voor 1/4 en Johanna van Someren voor 1/4 eigenaar van de plaats Beijum onder Achlum en nr. 43 te Arum.
Tevens was Douwe in dat jaar gebruiker van nr. 30 te Burgwerd, eigenaar was de weduwe van notaris Gellius Dommici en gebruiker van nr. 7 te Witmarsum, waarvan de eigenaar fam. Bruinsvelt was.
- Op 24.4.1700 kocht Douwe Lieuwes 1/6 part van de Sate Bongestins. (Bron: Wons.Y.8, fol.38).
- Op 9.7.1702 was Douwe Lieuwes 500 car.gls. schuldig aan Grietje Aukes, weduwe Wipke Aukes te Achlum. (Bron: Wons.GG.21, fol.55).
- Op 17.2.1703 was Douwe Lieuwes 998 car.gls. schuldig aan Marcus Beuckers, mede advocaat van de Hove van Friesland, welke op 24.1.1704 waren terugbetaald. (Bron: Wons.GG.21, fol.142).
- Op 24.1.1720 vond in het sterfhuis van Douwe Lieuwes de inventarisatie plaats. Een grote lijst met voorwerpen werd samengesteld. (Bron: Wons.P.2, fol.198).
 
Lepels en objecten met wapens er op komen voor in de boedelinventaris van Douwe Lieuwes Nijdam (ca.1667-ca. 1719), kleinzoon van Douwe Lieuwes van de familielepel uit 1665.
Van acht van de 15 lepels die in de inventaris worden genoemd, wordt vermeld dat er een wapen op stond en verder wordt dat vermeld bij een zilveren mosterdpot.
Het is met andere woorden niet verwonderlijk dat de wapenlepel uit 1665 juist uit deze tak van de familie komt, waarvan we weten dat ze verschillende zilveren voorwerpen met een wapen in hun bezit hadden.
 
In de Ned.Herv. kerk te Schettens zijn de grafzerken bewaard met diverse opschriften mbt. Tjitske en overige Hoitinga's, waarbij ook familiewapens in de hoeken voor komen.
 

Uit het derde huwelijk:
1.
HOUKJE DOUWES, geboren circa 1701 te Witmarsum, overleden op 06‑08‑1731 te Schettens.
2.
YDJE DOUWES (zie VI.154).

V.87
YDE LIEUWES NIJDAM, veehouder, geboren circa 1669 te Bolsward. Yde Lieuwes was in 1692 veehouder in het Bolswarder Nieuwland, waarschijnlijk op de plaats welke door zijn vader Lieuwe Douwes werd bewoond. Zoon van LIEUWE DOUWES NIJDAM (zie IV.85) en IJDTIE YDES RINIA.
Gehuwd voor de kerk op 30‑06‑1692 te Bolsward met GEERTJE RINNERTS "van Rauwerd", geboren circa 1670.
Uit dit huwelijk:
1.
LIEUWE YDES (zie VI.155).

V.89
RUURD LIEUWES NIJDAM, geboren circa 1671 te Bolsward, overleden aug. 1703 te Sneek, zoon van LIEUWE DOUWES NIJDAM (zie IV.85) en IJDTIE YDES RINIA.
Gehuwd voor de kerk op 12‑08‑1692 te Sneek met DIEUWKE WIDMERS RAARDA, "van Sneek", geboren circa 1672.
Uit dit huwelijk:
1.
YDTJE RUURDS, geboren op 03‑05‑1693 te Sneek.
Ydtje Lieuwes kwam in het bezit van de (Nijdam) wapenlepel, welke haar nazaten geerfd hebben.

Gehuwd voor de kerk circa 1723 te Nijland met POPPE JOHANNES, geboren circa 1690.
2.
LIEUWE RUURDS, geboren op 15‑05‑1695 te Hartwerd. Geboortedatum wordt vermeld op (Nijdam) wapenlepel. Gedoopt op 26‑05‑1695 te Witmarsum.
3.
RIENK RUURDS, geboren 1697.
4.
BAUKJEN RUURDS, geboren 1699.

VI.2
HILTJE GERBENS NIJDAM, geboren circa 1735 te Wartena, overleden voor 1811 te Wartena, begraven op 17‑03‑1809 te Grouw, dochter van GERBEN WILLEMS NIJDAM (zie V.2) en NANKE SJOERDS (Hinke Sjoerds).
Gehuwd voor de kerk op 25‑07‑1756 te Wartena met SIEDS FEIKES, mr. timmerman te Wartena, geboren circa 1731, overleden voor 1811.
Sieds en Hiltje doen op 22 mei 1775 belijdenis te Wartena.

Uit dit huwelijk:
1.
FEIKE SIEDSES NIJDAM, geboren circa 1757 te Wartena.
2.
WILLEM SIEDSES NIJDAM, geboren op 05‑09‑1758 te Wartena, gedoopt op 10‑09‑1758 te Wartena, overleden op 25‑07‑1826 te Sneek op 67-jarige leeftijd.
3.
ANTJE SIEDSES NIJDAM, geboren op 07‑07‑1761 te Wartena, gedoopt op 12‑07‑1761 te Wartena, overleden op 27‑08‑1830 te Akkrum op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 30-jarige leeftijd op 10‑06‑1792 te Akkrum met JACOB MICHIELS NIJDAM (Jacob Machiels), kastelein, geboren 1770, overleden op 27‑08‑1802 te Akkrum, zoon van MACHIEL JACOBS en HILTJE JANS.
Jacob Machiels noemde zich Nijdam en was van 1763 kastelein in de herberg "de Oude Schouw" onder Akkrum.
 
Volgens een Notariele verklaring op 14 dec. 1811 overleed Jacob op de eerste zondag in augustus 1802, oud 47 jr. Echter 27 aug is niet de 1e zondag ??
 
Volgens huwelijksakte ("bijlage" van Notaris uit Leeuwarden) van dochter Aaltje is overlijdensdatum van vader Jacob de 2e augustus 1803 !!
Dan klopt de redenering van 1e zondag.
 
Antje koopt in 1821 een vastgoed in Akkrum
 
Verkoper Marijke Siemons. Geslacht Vrouw. Woonplaats Akkrum
diversen: weduwe van Arjen Bokkes
Ligging vastgoed: Akkrum Bedrag: koopsom fl. 2200 een huis
 
Koper Antje Sydzes Nijdam. Geslacht Vrouw. Woonplaats Akkrum
Gebeurtenis Notariële akte Datum 19-03-1821
Gebeurtenisplaats Heerenveen
.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1805 te Akkrum met WYBE DIRKS RYPKEMA (Wybe Durks Rijpkema), Koopman / Raadslid, geboren circa 1770 te Terhorne, overleden op 14‑01‑1849 te Akkrum, zoon van DIRK WYBES RYPKEMA en TRIJNTJE FEIKES BOONSTRA.
Wybe was Lid van de Grietenij Raad van Utingeradeel en Koopman.
{Hij was eerder gehuwd voor de kerk circa 1795 te Terhorne met LOLKJEN BAUKES DE JONG.
Gezinssamenstelling en relaties tot Nijdam kwam uit Memorie van Successie inschrijving nav. overlijden Wybe in 1849.
(Bron: Mem.successie Wybe Dirks Rypkema te Heerenveen 1849).
}
4.
HANKE SIEDSES NIJDAM (Hinke Siedses), geboren op 12‑11‑1763 te Wartena, gedoopt op 27‑11‑1763 te Wartena, overleden op 27‑03‑1823 te Roordahuizum op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 22‑02‑1789 te Roordahuizum met JOHANNES DIRKS HOYTINGA (Hoitinga), 26 jaar oud, Arbeider / Slachter, geboren op 28‑03‑1762 te Roordahuizum, overleden op 29‑11‑1836 te Roordahuizum op 74-jarige leeftijd, zoon van DURK SIPKES HOITINGA en GERBRIG PIERS.
Johannes neemt op 26 dec. 1811 de naam Hoitinga aan te Rordahuizum. Hierin worden ook zijn kinderen vermeld, tw. Dirk 22 jr. te Hempens, Gerbrich 15 jr. te Friens, Sieds 8 jr. en Meintje 6 jr.
Hij ondertekend de akte met Hoitinga met een "i".
 
Op 12-5-1816 koop Johannes:
vastgoed te. Roordahuizum een huis en erf
(Bron: Not.Arch. Idaarderadeel)
 
In 1831 wordt Johannes "slagter" te Roordahuizum, genoemd in de huwelijksakte van dochter Meintje.
 
Uit het gezin Hoytinga-Nijdam zijn 6 kinderen bekend, tw. Durk, Sieds, Gerbrich, Hiltje, Sieds en Meintje.
 
Naar aanleiding van overlijden Johannes werd de navolgende akte opgesteld.
 
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Sneek Bijzonderheden: Filmnummer: 279
 
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
 
werkman; weduwnaar; vader van Durk, idem, Sieds, idem, Meintje (vrouw van Frans Gerrits de Vries, idem te Weidum) en wijlen Gerbrig Johannes Huitinga (1e vrouw van wijlen Wisse Tjeerds Deelstra; moeder van minderjarige Nieske, Pieter, Tjeerd en Frans Wisses Deelstra: voogd is Jan Aukes Noorderhaven, mr.vleeshouwer te Grouw) (allen tekenen 'Hoitinga').
 
Overledene
Johannes Durks Huitinga overleden op 29-11-1836 , wonende te Roordahuizum
 
In register Tietjerkstadeel kwam ik de navolgende "vermelding" tegen :
 
Bron: Tietjerksteradeel e.o.Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.
Bijzonderheden:
 
Johannes Dirks Hoitinga; arbeider (1826), slachter (1827) te Roordahuizum, overl. ald. 29 nov. 1836 (huis nr. 22); tr. Roordah. 22 feb. 1789 Hanke Siedses, v Idaard; ki. (geb. R'huizum): Dirk, 15 mei 1789 (later arbeider te Roordah.); Sieds, 10 juni 1792 (overl.); Gerbrich, 29 aug. 1796; Hiltje, 23 okt. 1799 (overl. R. 3 sept. 1807); Sieds, 30 jan. 1803 (later arbeider te Roordah.); Meintje, 26 sept. 1806; mog. meer ki.
 
Vermeld: Johannes Dirks Hoitinga
Diversen: Geboren Roordahuizum 28 maart 1762
 
Vader : Dirk Sipkes Hoitinga, Moeder : Gerbrich Piers
.
5.
GOSSE SIEDSES NIJDAM, mr. timmerman te Harlingen, geboren op 10‑10‑1766 te Wartena, gedoopt op 21‑12‑1766 te Wartena, overleden op 21‑09‑1827 te Harlingen op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd met AALTJE FREERKS VAN DER HOUT, geboren circa 1781, overleden op 30‑08‑1856 te Harlingen.
Aaltje was de wettelijke huisvrouw van SIPKE BLOK, (oud 39 jaren ten tijde van de aangifte), wonende te Harlingen.
 
In haar overlijdensakte wordt gemeld:
wed. Sipke Blok; moeder van wijlen Geeske (vrouw van wijlen Nicolaas Smidt) en Dieuwke Sipkes Blok (vrouw van Hendrik Tjerks v.der Zee, zeevarende Amsterdam) en van 'onechte' Syds Blok, metselaar, alias Syds Gosses Nijdam. Saldo fl. 100,-. Tevens vervalt vruchtgebruik ad fl. 700,- ingesteld door Gosse Nijdam, in leven scheepstimmerman (overleden 21/9/1827) aan genoemde Syds en vermoedelijk op zee overleden Freerk Gosses Nijdam, zeeman.

Gosse bleef ongehuwd !.
 
Op 11-9-1820 deed hij aangifte van de geboorte van een zoon SIETSE; hij verklaarde dat dit zijn zoon was geboren uit AALTJE Freerks van der HOUT, waarvan deze acte. De partner van Aaltje (Sipke Blok) is reeds lang (sinds eind 1814) vermist en nog niet overleden verklaard:
 
"In het jaar Een duizend acht honderd en twintig. Elfden der maand September des voormiddags tien uren, is voor ons burgemeester officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Harlingen Provincie Vriesland gecompareerd:
Gosse Siedses Nijdam, oud drie en vijftig jaren, Timmerman, wonende tot Harlingen welke ons een kind van het mannelijk geslagt heeft voorgesteld en verklaard dat Aaltje van der Hout, huisvrouw van Sipke Blok oud negen en dertig jaaren wonende tot Harlingen in Wijk C Nr. 193 is verlost van een Zoon op den elfden September agtien honderd en twintig 's morgens om Een uur, Erkende Vader van het voorschreven kind te zijn en aan het zelve de voornamen van SIETSE te willen geven.
Gemelde verklaring voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Albertus Rasscher oud agt en veertig jaren Eerste Commies ter Secretarij en Jacob van Slooten, oud vier en vijftig jaren Stadsbode wonende te Harlingen. Een hebben vader en getuigen nadat hun deze acte was voorgelezen benevens ons onderteekend Exempt de Vader welke verklaarde niet te kunnen schrijven."
 
Op 18-2-1824 komt hij weer op het Gemeentekantoor voor aangifte kind Freerk.
Aangever erkent de vader te zijn; naam vader ook vermeld als "Gosse Sietses Nijdam"; voornaam moeder ook vermeld als "Aaltje"
 
Gosse was scheepstimmerbaas op Noorderhaven C.192;
 
Inschrijving Memorie van successie vindt plaats op 21-9-1827 te Harlingen.
Testamentair erfgenamen zijn minderjarige Syds en Freerk Gosses Nijdam en hun moeder Aaltje Freerks v.der Hout, winkeliersche (erft ook vruchtgebruik; wed. Sipke Tjepkes Blok) ('allen burgerlijk vreemd aan de erflater'). Saldo fl. 276,40.
 
Het kadaster in 1832 maakt deze melding / akte op:
Eigenaar
Gosse Siedzes Nijdam (scheepstimmerknegt) wonende te Harlingen
Diversen:
Perceelnr. / In gebruik als / Oppervlakte m² / Klasse Belasting
490/ Huis/ 54/ 1 36
491/ Huis/ 25/ 1 21
 
. {Zij was ook ooit gehuwd met SIPKE BLOK.}
6.
GERBEN SIEDSES NIJDAM (Gerryt Sydses), timmerman, geboren op 28‑03‑1769 te Wartena, overleden op 17‑06‑1813 te Harlingen op 44-jarige leeftijd.
Gerben (Sydses) nam de naam Nijdam aan in 1811 te Harlingen.
Hij bleef ongehuwd.
In de overlijdensakte vermeld als "Gerryt Sydses Nijdam".

7.
JACOB SIEDZES, geboren op 22‑02‑1772 te Wartena.
8.
JELLE SIEDSES NIJDAM, timmerman, geboren op 21‑11‑1774 te Wartena, gedoopt op 11‑12‑1774 te Wartena, overleden op 15‑03‑1814 te Franeker op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 23‑03‑1797 te Franeker met ANTJE HARMENS, geboren circa 1773, overleden op 22‑05‑1809 te Franeker (Zevenhuizen), dochter van HARMEN REINDERS, timmerman, en TJITSKE PIETERS.
Jelle Siedzes was de stamvader van de Franeker NIJDAM-tak en woonde aan de Zevenhuizen onder Franeker.
In 1797 werd hij Scheepstimmerknecht en later Timmerman te Zevenhuizen, genoemd.
 
In 1811 neemt hij officieel de familienaam Nijdam aan te Franeker.
De ambtenaar tekent echter met Nieudam.
 
Zijn (levende) 3 kinderen werden met leeftijd ook vermeld.
Hiltje-14, Pieter-12 en Sies-9 jr.
 
Hieruit kan worden afgeleid dat zoon Willem en Jacob reeds overleden waren.

9.
WIGLE SIEDSES NIJDAM, Veerschipper / koopman / kastelein, geboren op 14‑03‑1778 te Wartena, gedoopt op 22‑03‑1778 te Wartena, overleden op 20‑09‑1847 te Mantgum op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 26‑12‑1802 te Diever.
De Proclamatiedatum was 19-12-1802.
De ondertrouw vond plaats op 27-11-1802 te Diever.
Echtgenote is ARENTJE DIRKS POSTHUMUS, geboren circa 1779, overleden voor 1808.
Arentje kwam van Diever.
Dochter van DERK DERKS POSTHUMUS en ARENTJE LUCAS.
Wigle was eerst veerschipper en koopman van beroep, later ook nog kastelein in de herberg "de Dille" bij Oosterwierum.
 
In 1811 nam hij te Rauwerd officieel de familienaam Nijdam aan.
In de huwelijks"akte" werd vermeld dat Wigle een "jongeman uit Ureterp" was.
 
Wigle koopt op 31-5-1817 van vastgoed in Oudeschouw voor fl. 463,- Eikenhout. (Not. Akte)
 
Rond 1820 - 1825 werd door Wigle diverse keren een advertentie geplaatst in de Leeuwarder Courant. Dit betrof meestal een uitnodiging voor een wedstrijd / verloting in zijn drankgelegenheid.
De te winnen prijzen werden ook genoemd, bijv. zilveren bal / zilveren lepel / zilveren tabaksdoos.
Wedstrijden waren Dammen, Paardrennen en Kaatsen.
(Bron: Delpher krantscans)
.
Gehuwd voor de kerk (2) op 30-jarige leeftijd op 03‑04‑1808 te Akkrum met MARTJE JANS HOR(E)NSTRA (Martha Hornstra), geboren circa 1776 te Akkrum, overleden op 19‑02‑1853 te Mantgum.
Martje kwam van Akkrum.

Na overlijden van Martje (alias Martha), op 19-2-1853, werd een Memorie van successie opgesteld.
Hierin komt wat gezinsinfo tevoorschijn.
 
Memories kantoor Leeuwarden
Opmerking: Filmnummer: 195 Register IV: 6438
 
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap weduwe van Wiggele Siedzes Nijdam, in leven winkelier/schipper (overleden 20/9/1847: ingesteld vruchtgebruik vervalt testamentair en ab intestato aan hun kleindochter); moeder van wijlen Hiltje Wiggeles Nijdam (vrouw van Jelle Gerrits Tjallema, koopman; moeder van Trijntje Jelles Tjallema, vrouw van Libbe S. Fransbergen, schipper); legaat voor Jan Ages Miedema, schoenmakersknecht/arbeider is vervallen door vooroverlijden van haar man.


VI.4
SYTZE GERBENS NIJDAM (Sijtse Gerbrands), geboren op 24‑05‑1739 te Ureterp, zoon van GERBEN SYTZES NIJDAM (Gerben Sijbes) (zie V.6) en TRIJNTJE GEERTS "van Ureterp".
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 23‑07‑1766 te Groningen met JANTJE "van Appingedam" IDEMA.
Huwelijk te Groningen.
 
Sytze werd hier met naam "Sijtse Gerbrands Niedam" van Drachten, geregistreerd.
 
In 1767 nog wonende bij Kijk in 't Jatbrug te Groningen.
Geboorteaangifte / doop van zoon Gerbrand.
 
(Bronnen: Archiefnaam: Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, Bron: boek, Deel: 182
Boek: Ondertrouwboek 1763-1769, AkteSoort: huwelijk)
 
Gezin ging naar Amsterdam, alwaar dochter Ettje werd geboren.
 
Bij de doop van dochter Ettje werd de achternaam van Sietse als "Neijdam" geschreven.
(Bron: DTB 57 Stadsarchief Amsterdam reg.nr. saald23857916-pag.68(folio 34v))
.
Uit dit huwelijk:
1.
GERBRAND SYTZES, gedoopt op 05‑05‑1767 te Groningen.
Als geboorteplaats werd "Groningen, Kijk in 't Jatsbrug" vermeld.
De van de doopaanmelding is een kopie beschikbaar.
[nijdam-gerbrand-systses-doop1767.jpg]
 
Een nageslacht werd niet gevonden
.
2.
ETTJE LIJNAA, gedoopt (NH) op 03‑01‑1770 te Amsterdam, Nieuwe kerk (getuige(n): Wijbrand Annus Meijer en Feijtje Gerrits Plenter).

VI.8
ROEL GERBENS NIJDAM, schipper/koopman, geboren op 18‑12‑1745 te Ureterp, overleden op 07‑01‑1817 te Leeuwarden op 71-jarige leeftijd.
Roel werd op 6-1-1767 burger van de stad Leeuwarden !
Zoon van GERBEN SYTZES NIJDAM (Gerben Sijbes) (zie V.6) en TRIJNTJE GEERTS "van Ureterp".
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 13‑03‑1768 te Leeuwarden met AALTJE MARTENS BEERS, geboren 1749, overleden op 02‑08‑1794 te Ten Post.
Gehuwd voor de kerk (2) op 53-jarige leeftijd op 30‑06‑1799 te Leeuwarden met KINSKE DOUWES ROODTERP, overleden voor 1802, dochter van DOUWE ROODTERP, gerechtsbode te Dokkum, en AALTJE VELLINGA.
Gehuwd voor de kerk (3) op 56-jarige leeftijd op 05‑12‑1802 te Leeuwarden met HINKE GERRITS KUIJPERS, overleden na 1817.
Uit het eerste huwelijk:
1.
TRIJNTJE ROELS, gedoopt op 09‑02‑1769 te Leeuwarden, overleden op 02‑02‑1776 te Leeuwarden op 6-jarige leeftijd.
2.
MINKE ROELS, gedoopt op 05‑10‑1770 te Leeuwarden.
3.
AALTJE ROELS, geboren op 28‑05‑1779 te Leeuwarden, gedoopt op 16‑06‑1779 te Leeuwarden, overleden op 18‑10‑1847 te Leeuwarden op 68-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 09‑10‑1807 te Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 25‑10‑1807 te Leeuwarden (Galileerkerk) met HENDRIK EIJGELAAR, Trekschipper (1824), geboren circa 1767, overleden op 24‑03‑1845 te Leeuwarden, zoon van JURJEN EIJGELAAR en PHILIPPINA HYLKES.
Hendrik was eerder gehuwd geweest (18-12-1803) met Antje Jochums (Walstra).
Zij overleed 26-1-1807 te Leeuwarden. Mogelijk in haar kraambed overleden, aangezien op 15 jan. een kind Anne geboren werd en op 4 febr. gedoopt werd.
 
Op 10-3-1815 doet Hendrik nadat hij lid werd van de Ned.Herv. kerk te leeuwarden, aldaar belijdenis.
 
Uit het gezin Eijgelaar-Nijdam zijn 7 kinderen bekend, tw Philipine, Roel, Rinske, Roel, Jurjen, Roel en Hendrikus.
 
Na overlijden van Hendrik is er een Memorie van Successie opgesteld.
Archiefnaam: Memories van successie - Tresoar, Deel: 11066, Periode: 1845-1846. Boek: Memories kantoor Leeuwarden
Opmerking
Filmnummer: 192 Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap man van Aaltje Roels Nijdam (Klein Schavenek E.299/298, sectie B.1300/1301); vader van Gerritje, te Franeker, Philippina (weduwe van Hendrik Schoonbeek), Rinske en Roel Hendriks Eygelaar, trekschipper.

4.
GERBEN ROEL(OF)S, schipper, geboren op 13‑07‑1782 te Leeuwarden, overleden op 07‑09‑1834 te Leeuwarden op 52-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 03‑05‑1805 te Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 19‑05‑1805 te Leeuwarden met ANTJE SYBES FEENSTRA, 25 jaar oud, geboren op 23‑11‑1779 te Rijperkerk, dochter van SYBE GABES FEENSTRA en TRIJNTJE HENDRIKS.
Gerben en Antje huwden in de Westerkerk te Leeuwarden.
(Bron: DTBL Leeuwarden)
.
5.
TRIJNTJE ROELS, geboren op 25‑07‑1785 te Leeuwarden, overleden op 05‑08‑1785 te Leeuwarden, 11 dagen oud.
6.
TRIJNTJE ROELS, geboren op 16‑02‑1788 te Leeuwarden, overleden op 20‑03‑1788 te Leeuwarden, 33 dagen oud.
7.
SIJS ROELS, geboren op 04‑01‑1790 te Leeuwarden, overleden op 11‑04‑1790 te Leeuwarden, 97 dagen oud.

VI.15
GEERTJE GERBENS NIJDAM (Grietje Gerbens), geboren op 15‑07‑1755 te Ureterp, gedoopt op 07‑02‑1756 te Ureterp, overleden op 29‑01‑1838 te Leeuwarden op 82-jarige leeftijd, dochter van GERBEN SYTZES NIJDAM (Gerben Sijbes) (zie V.6) en TRIJNTJE GEERTS "van Ureterp".
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 08‑06‑1777 te Ureterp met JOCHUM JANS, schipper te Rottevalle, geboren circa 1755, overleden op 05‑05‑1797 te Rottevalle.
Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp Siegerswoude
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 01-06-1777
Plaats: Ureterp
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Jochum Jans wonende te Rottevalle
Bruid Geertje Gerbens wonende te Ureterp
 
Alle kinderen uit dit huwelijk hebben de familienaam van moederszijde.
Vader Jochum stond ook bekend als Jochum Jans Nijdam.

Gehuwd voor de kerk (2) op 45-jarige leeftijd op 22‑03‑1801 te Rottevalle-Drachten met HENDRIK MINNES WEIMANHEER (Weima / Weymanheer), 43 jaar oud, geboren op 10‑09‑1757 te Drachten, gedoopt op 11‑09‑1757 te Drachten, overleden op 11‑06‑1839 te Drachten op 81-jarige leeftijd, zoon van MINNE BEERNDS en FOKJEN HENDRIKS.
Hendrik was eerder gehuwd geweest met Froukjen Jentjes Veenbaas, die in 1801 overleed.
 
Anno 28-1-1818 verkoopt Geertje een huis te Rottevalle.
 
Minuut-akten 1817, aktes 1818
Notaris: Karst Jans van der Veen
Kantoor: Drachten I
Repertoire: 032056
 
Verkoper
Geertje Gerbens Nijdam wonende te Leeuwarden
Diversen: gehuwd met Hendrik Minnes Weimanheer
Ligging vastgoed: Rottevalle
Bedrag: koopsom fl. 350
een huis
 
Overlijdensakte van Geertje meldt dat zij 84 jaar is. ?
Tevens werd gemeld dat zij dochter was van Trijntje Geerts ipv Trijntje Rinzes.
Volgens onze info zou zij 82 jaar zijn en dochter van Trijntje Rinzes.
 
Daarnaast is de volgende info over Hendrik Minnes Weima !! gevonden.
 
Hendrik is eerder gehuwd geweest met Froukje Jentjes Veenbaas.
Zie hiervoor oa. "Militairen" akte.
 
Friese militairen onder Napoleon
Bron: Militairen 1795-1815
Soort registratie: Militairen 1795-1815 inschrijving(Akte)datum: 1815
Bijzonderheden:
Weima, Minne Hendriks, geb. 1788 zoon van Hendrik Minnes Weima en Froukje Jentjes Veenbaas loteling lichting 1808 mairie Drachten; plaatsvervanger Françiscus Pieters Weesen, dagloner te Harlingen; tr. Smallingerland 13.05.1820 als Minne Hendriks Weimanheer oud 30 jaar met Vroukje Hendriks Doele; overl. Smallingerland 25.01.1868 als Minne Hendriks Weima oud 79 jaar Bronnen: Tresoar toegang 8/4054.099; BS Smallingerland huw. akte 1820 nr. 20 en overl. akten 1868
 
Vermeld: Vroukje Hendriks Doele
Vermeld: Hendrik Minnes Weima
Vermeld: Minne Hendriks Weimanheer
Vermeld: Minne Hendriks Weima
Vermeld: Françiscus Pieters Weesen
Vermeld: Froukje Jentjes Veenbaas
 
Op 13-4-1820 doet Hendrik een verzoek voor huwelijk:
Vermoedelijk voor zijn zoon Minne uit zijn eerste huwelijk (zie omschrijving Militairen.
 
Minuut-akten 1820
Notaris: Jan Daniël van der Plaats
Kantoor: Leeuwarden I
Repertoire: 075014
 
Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte(Akte)datum: 13-04-1820
Soort akte: huwelijkstoestemming
Bijzonderheden: Akte is niet aanwezig
 
Vermeld
Hendrik Minnes Weimanheer wonende te Leeuwarden
 
Overlijdensdatum etc. van Hendrik via navolgende akte verkregen.
 
Hendrik Minnes Weima overledene 11-06-1839 Gorredijk
Memorie van successie inschrijving
Scan gekoppeld aan de akte
Memories kantoor Gorredijk
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Memorie van successie inschrijving
Plaats: Gorredijk
Bijzonderheden:
Filmnummer: 97
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
 
82 jr; weduwnaar; vader van Minne, schipper en Jentje Hendriks Weima, arbeider.
 
Overledene
Hendrik Minnes Weima overleden op 11-06-1839 , wonende te Drachten
 
In de huwelijksakte van zoon Minne op 13-5-1820 (Smallingerland) wordt tevens vermeld dat Hendrik een Schipper is woonachtig te Leeuwarden en zijn vrouw Froukje Jentjes overleden is.

Uit het eerste huwelijk:
1.
JAN JOCHUMS NIJDAM (Jan Jochems), geboren op 13‑01‑1781 te Opeinde, gedoopt op 04‑02‑1781 te Rottevalle, overleden op 18‑02‑1858 te Leeuwarden op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 06‑06‑1802 te Wartena met ANTJE GJALTS DE VRIES, 25 jaar oud, geboren op 24‑12‑1776 te Wartena, overleden op 27‑01‑1827 te Leeuwarden op 50-jarige leeftijd, dochter van GJALT JACOBS DE VRIES en GRIETJE RIENKS.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 25‑05‑1828 te Leeuwarden met HILTJE JOHANNES LEERTOUWER, geboren 1778 te Gorredijk, overleden voor 1858, dochter van JOHANNES HANNES LEERTOUWER en JETSKE BENEDICTUS. {Zij was ook ooit gehuwd met PIETER EISES DE HAAN, huw I.}
2.
GERBEN JOCHUMS NIJDAM, geboren op 10‑05‑1785 te Opeinde, gedoopt op 29‑05‑1785 te Rottevalle, overleden op 20‑05‑1879 te Leeuwarden op 94-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 04‑06‑1809 met ANTJE FEDDES DUURSMA (Antje Damsma), geboren 1785 te Drachten, overleden op 31‑05‑1841 te Leeuwarden.
Gerben was Beurtschipper (M.254) met de democilie van Leeuwarden.
 
Bij overlijden van zoon Jan in 1815 werd de volgende info weergegeven.
Soort akte: Overlijdensakte
Bijzonderheden: Een schip bij de Tuinsterpoort
 
Overledene
Jan Gerbens Nijdam leeftijd 3 weken, geboren te Leeuwarden, wonende te Leeuwarden, overleden op 08-07-1815 te Leeuwarden.
 
In 1838 bij overlijden moeder Grietje vermelding:
Schipper (Weerklank M.270)
 
Geboorteakte zoon Fedde in 1838 vermelde dat ouders schippers waren met domicili te Drachten.
 
In 1841 wordt gemeld nav. overlijden van Antje Duursma dat Gerben Beurtschipper is op Amsterdam. (Vijverbuurt M.154).
 
Vrouw van Gerben Jochums Nijdam, beurtschipper op Amsterdam (Vijversbuurt M.154) (gehuwd 4/6/1809; erft testamentair 1/4); moeder van Jochem, schippersknecht, Jitske (vrouw van Dirk Jans Nijdam, arbeider) en minderjarige Jan, Geertje en Trijntje Gerbens Nijdam. Saldo fl. 4.533,04.
 

3.
SIEDS JOCHUMS NIJDAM (Siert Nijdam), geboren op 07‑05‑1788 te Opeinde, gedoopt op 01‑06‑1788 te Rottevalle, overleden op 03‑01‑1870 te Leeuwarden op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30‑04‑1814 te Marssum met HINKE RUURDS FEITSMA (Hinke Veitsma), 25 jaar oud, geboren op 31‑12‑1788 te Dronrijp, gedoopt op 08‑02‑1789 te Dronrijp, overleden op 13‑07‑1853 te Leeuwarden op 64-jarige leeftijd, dochter van RUURD FOKKES FEITSMA en ANTJE SJOERDS.
In de huwelijksakte wordt gemeld dat zijn vader reeds op 5 mei 1797 is overleden.
Zijn moeder is als getuige aanwezig.
 
Op 22 sept. 1814 worden 2 kinderen (2-ling) geboren. Een van hen overlijdt 14 dagen later. De overlijdensakte meldt dat dit Jochum is ipv. Ruurd.
Aangenomen wordt dat dit een fout is, aangezien Jochum later huwt en Ruurd niet meer voor komt. OF Ruurd is later als Jochum doorgegaan.
 
Vader ondertekend met Sies Jochums.
 
In 1814 was Siets "schippersknecht". In 1820 "arbeider". Later "Schipper".
Als schipper woonde Sieds (soms Siert genoemd in aktes) Jochem te Leeuwarden aan het Zwitserswaltje.
Tevens was hij Winkelier. Zijn dochter Ge(e)rtje werkte in de winkel.
 
In 1853 was Sies een "Turfschipper".
Wonend "Onder de Boompjes 258"
 
Kopie van volkstelling 1839 beschikbaar, waarin gezin samenstelling wordt weergegeven.

4.
RINSE JOCHUMS NIJDAM, geboren op 08‑07‑1791 te Opeinde, gedoopt op 21‑08‑1791 te Rottevalle, overleden op 01‑10‑1854 te Leeuwarden op 63-jarige leeftijd.
Rinse zo werd vermeld, overleed aan verzwakking en slijmtering.

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 19‑01‑1823 te Leeuwarden met JANNA JOHANNES RONNER (Janna Ronder), 20 jaar oud, geboren op 14‑11‑1802 te Leeuwarden, overleden op 12‑04‑1880 te Leeuwarden op 77-jarige leeftijd, dochter van JOHANNES RONNER en GEERTJE DIJKSTRA.
Rinze was Beurtschipper van Leeuwarden op Rotterdam
 
Blijkens signalement, genoteerd op akte van Nationale Militie, was Rinse 5 voet lang, aangezicht lang, voorhoofd laag, ogen bruin, neus groot, mond gewoon, kin rond, haar bruin.

5.
DURK JOCHUMS NIJDAM, geboren op 13‑01‑1796 te Rottevalle, gedoopt op 17‑02‑1796 te Rottevalle, overleden voor 1838 te Leeuwarden.
In de akte van Memorie nav. overlijden moeder Grietje Gerbens, werd Durk niet meer genoemd als kind (nazaat).


VI.17
SYTZE BERENDS NIJDAM, Verveender aan de Hoornsche Dijk, geboren te De Wylgen (Grouw), gedoopt op 05‑02‑1734 te Boornbergum, overleden voor 1811 te Hoornschedijk, zoon van BEREND SYTZES NIJDAM (zie V.9) en AALKE ANDRIES "Van Smalle Ee".
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 21‑03‑1756 te Haren met TRIJNTJE ROELOFS KUIPERS (Trientje), geboren in 1731 te Hoornschedijk, gedoopt op 11‑04‑1734 te Haren, overleden op 07‑03‑1814 te Hoornschedijk, dochter van ROELEFF WILLEMS en ALBERTIJN ROELEFFS,
-Voogdijstelling 18 juni 1784
Sijse Berents op de Hoornschedijk onder Haren zweert aan als principale voormond over de drie minderjarige kinderen van wijlen Albert Andries bij Trijntje Jansen in echte verwekt. Jan Egberts te Dilgt wordt sibbevoogd en Jan Geerts op de Hoornschedijk onder de stadstafel vreemde voogd. De voorstanderen worden geautoriseerd een regeling te treffen over de vaderlijke nalatenschap.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1495)
 
-Voogdijstelling 22 september 1787
Sijtse Berents op de Hoornschedijk onder Haren zweert aan als principale voormond over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Alberts bij wijlen Aaltje Roelfs in echte verwekt. Jan Hindriks te Helpman wordt sibbevoogd en Hindrik Klaassen op de Hoornschedijk vreemde voogd.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1496)
 
(Bron: met dank aan Eppo van Koldam, Haren)
 
Via GenLias (in dec.2000) kwam de achternaam van Trijntje naar voren, welke op de overlijdensakte van dochter Alberdina Nijdam voor kwam.

Uit dit huwelijk:
1.
AALKE SYTZES, gedoopt op 01‑01‑1757 te Haren.
2.
ROELF SYTZES, gedoopt op 23‑01‑1760 te Haren, overleden voor 1770. Roelf Sytzes is jong gestorven.
3.
ALBERDINA SYTZES (Albertje Sieses), geboren op 02‑08‑1763 te Haren, gedoopt op 11‑09‑1763 te Haren, overleden op 24‑08‑1851 te Paterswolde op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 22‑03‑1787 te Haren met BEREND ARENTS NIJDAM, arbeider, geboren in 1764 te Hoornschedijk, gedoopt op 10‑11‑1764 te Haren, overleden op 30‑06‑1828 te Hoornschedijk, zoon van ARENT GEERTS (Arend Geerts) en ANTJE BERENDS NIJDAM (zie VI.25).
Berend en Alberdina hebben in 1803 drie inwonende kinderen.
In 1812 op nr. 117 naamsaanname: kinderen Antje 22, Trientje 17, Arend 7.
 
Zij woonden op adres Haren Wijk E nr. 22 Hoornschedijk.
 
Op 29-06-1828 werd een memorie van successie opgesteld na overlijden van Berend.
Akteplaats Kantoor - Groningen (1818 - 1855)
Collectie Archiefnaam: Successierechten van het kantoor te Groningen,
Bron: boek, Deel: 0051, Periode: 1828
Boek memories van successie 1828 apr - 1828 juni
 
Besluit 15 september 1831 van de gouverneur
Gelezen een adres van Arend Berends Niedam [Nijdam], schutter van den eersten ban der gemeente Haren, strekkende om van
den schutterlijke dienst te mogen worden vrijgesteld, als kostwinner van zijne moeder. Gelezen het appointement van Zijne
Excellentie den Directeur Generaal van Oorlog dd 8 dezer, nr 83, waarbij het boven gemelden aan denzelven ingediende adres
ter beschikking of om consideratiën en advies aan den gouverneur is gerenvoyeerd.
Geeft aan den adressant bij deze te kennen, dat noch de wet op de schutterijen, noch de speciale verordeningen nopens de
mobiele schutterijen veroorloven om aan zijn verzoek een gunstig gevolg te geven, en dat overzulks in hetzelve niet kan worden
getreden, doch dat, wanneer zijne moeder zich door zijn vertrek als schutter in hulpbehoevende omstandigheden mogt bevinden,
zij zich dan ter bekoming van de vereischte ondersteuning tot het plaatselijk bestuur van Haren zal kunnen wenden.
Afschrift dezer zal aan het plaatselijk bestuur voornoemd toegezonden en gelijk afschrift aan den adressants uitgereikt worden tot
informatie respectievelijk.
(Archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 64. Met dank aan Eppo van Koldam)
 
Er werd gemeld dat er geen onroerend goed etc. in de nalatenschap was en ook geen andere vruchtgebruik zaken te melden was.
Aanwezig en ondertekening vondt plaats door kinderen & partners voor zover ze geen weduwe / weduwenaar waren.

4.
BEREND SYTZES (Beerent Syses), geboren in 1766 te Hoornschedijk, gedoopt op 28‑09‑1766 te Haren, overleden op 30‑08‑1828 te Hoornschedijk.
Gehuwd voor de kerk (1) op 30‑03‑1794 te Haren met MINKE ANDRIES NIJDAM (Menke Andries), 21 jaar oud, geboren te Hoornschedijk, gedoopt op 28‑02‑1773 te Haren, overleden op 03‑08‑1795 te Hoornschedijk op 22-jarige leeftijd, begraven op 05‑08‑1795 te Haren, dochter van ANDRIES BERENDS NIJDAM (zie VI.20) en GRIETJE P(I)ETERS "van Surhuizum".
Minke is overleden bij geboorte van haar dochter Menke.
 
Ontvangst diaconie te Haren 5 augustus 1795
Berent Sytses zijn vrouw begraven: f.2,57
Voor het laken: f.1,50
(Groninger Archieven, Toegang 240, inventarisnummer 7).

Gehuwd voor de kerk (2) op 01‑04‑1804 te Haren met JELTIEN GJALTS (Jeltje) NIJDAM, landbouwer, geboren april 1778 te Hoornschedijk, gedoopt op 29‑04‑1778 te Haren, overleden op 14‑08‑1845 te Hoornschedijk, dochter van GJALT BERENDS NIJDAM (Jelte Berends) (zie VI.26) en ANTJE A(L)LES "van Haren" (Annegje Aalders).
Berend was landbouwer aan de Hoornsche dijk onder Haren.
Hij was woonachtig te Haren wijk E (Hoornschedijk) nr. 17.
(Bron: oa. geboorteaangifte dochter Antje (1813) en dochter Trijntje (1817)
 
Acte 8 maart 1818
Jelte Berends Nijdam verkoopt aan het echtpaar Berend Nijdam, arbeider, en Jeltje Nijdam, de halfscheid van de boerenbehuizing E14 met het recht van vaste beklemming van de daaronder behorende landerijen, strekkende van de Hoornsche Dijk of het Hoorns Diep westwaarts tot het veen.
Bezwet ten noorden de erven Warmolts en ten zuiden Willem Willems, met nog de halfscheid van 5 matten land aan de noordzijde van het veen gelegen. Doende voor het geheel f.42,-, dus voor de halfscheid f.21,-, jaarlijks aan der erven Warmolts.
De beklemming is geconstitueerd bij stokleggingsbrief van 21 mei 1777.
De verkoopprijs bedraagt f.1.100,-.
(Groninger Archieven, toegang 1871, inventaris nr 38, acte 99)
 
Jeltje, woonde als weduwe in 1830 nog op het adres Haren Wijk E Nr 14 Hoornschedijk samen met haar vier kinderen.
 
Zie voor meer info over hun "wel en wee" in "Dossier Jetje Gjalts Nijdam-1778"
.
5.
ROELF SYTZES (Roelf Siese), geboren in 1770 te Hoornschedijk, gedoopt op 16‑11‑1770 te Haren, overleden op 10‑08‑1836 te Hoornschedijk.
Gehuwd voor de kerk op 27‑03‑1796 te Haren met AGNIETE HENDRIKS NAGELDER, 21 jaar oud, gedoopt op 17‑04‑1774 te Haren, overleden op 28‑08‑1846 te Hoornschedijk op 72-jarige leeftijd, dochter van HENDRIK KOOPS NAGELDER (Hendrik Koobs) en HARMPIEN REINDERS OOSTERVELD (Harmtien Reiners).
Roelf was veenbaas aan de Hoornsche Dijk.
(Woonachtig te Gemeente Haren Wijk E Hoornschedijk nr.11)
Hij woont met zijn vrouw en 2 kinderen in 1830 op adres Haren Wijk E Hoornschedijk nr.18.
 
Acte 28 april 1815
Berend Andries Nijdam, veenbaas, en Roelf Siezes Nijdam, arbeider, verkopen aan Warnerus Harms Ansingh en zijn vrouw een
huis, staand en gelegen ten noorden van Haren, zwettende ten noorden, zuiden en westen aan de Heereweg en ten oosten aan
pastorieland, getekend D 19, voor een koopprijs van f.600, waarvan f.300,- direct wordt voldaan en f.300,- zal worden betaald op 1
mei 1816. (Groninger Archieven, toegang 1869, inventaris nr 37, acte 172). Mogelijk ligt de relatie tussen Berend Andries Nijdam en
Roelf Siezes Nijdam bij hun gemeenschappelijke schoonvader Hinderk Coops Nagelder.
 
Roelf kwam in 1834 ook in aanmerking voor een vergoeding wegens verlies van goederen door een overstroming aan de Hoornschedijk in de winter van 1833-1834. Hij kreeg f.30.
(Bron Archief Haren deel I, inv.106 en ook tabel dd april 1834 inv.67)
.

VI.20
ANDRIES BERENDS NIJDAM, Veenbaas, tapper en winkelier.
Doopregister van Ureterp vermeldt in 1737 : "24 dito (9br) heeft Beent Sijdzes zijn kind zijnde een soontie laten dopen en is genoemd Andries"
 
Lidmaatschapsregister te Haren meldt in 1779 dat Andries 42 jaar oud is, wonende aan de Hoorschedijk.
Gedoopt op 24‑11‑1737 te Ureterp (Boornbergum), overleden op 29‑03‑1808 te Hoornschedijk op 70-jarige leeftijd, begraven op 04‑04‑1808 te Haren, zoon van BEREND SYTZES NIJDAM (zie V.9) en AALKE ANDRIES "Van Smalle Ee".
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 20‑05‑1757 te Haren met GRIETJE P(I)ETERS "van Surhuizum", geboren circa 1738 te Surhuizum, overleden in 1786 te Hoornsedijk, begraven op 01‑12‑1786 te Haren.
Rond 1760 komt Andries op "De Nieuwe Elsborg" te wonen in Eelderwolde.
(Nu het "Elsburger Onland" aan de Groningerweg 42/42a).
Zijn vrouw Grietje werd ook wel Grietje Pieters van de Elsborg genoemd.
 
Hij is dan Veenbaas, hetgeen blijkt uit diverse stukken, waarin hij steevast aangeduid wordt als "baas Andries Berents"
Naast zijn werkzaamheden als veenbaas heeft hij ook nog een bijverdienste. Er is enig land bij de boerderij en daarnaast heeft hij "neering" aan huis.
Uit latere stukken blijkt de nering te bestaan uit tapperij en winkelwaren.
Zijn vrouw staat ingeschreven als "tappersche".
 
Je vraagt je wel af, waar voor een winkel op die plaats de klandizie vandaan moet komen. De bereikbaarheid over de weg is uitermate slecht en daar komen zijn klanten zeker niet vandaan.
Het zullen de werkers in het veen wel zijn, die over water en per snik een beroep doen op zijn nering.
Aan de zuidkant van zjn erf loopt de Elsborgerwijk, dat zal de bereikbaarheid van zijn handel zeker ten goede zijn gekomen.
Wellicht kenden ze toen ook al het begrip "verplichte winkelnering".
Als veenbaas was hij in de gelegenheid voor een dergelijke handel.
 
Andries is geen blijver. In 1768 vertrekt hij van deze plek en gaat naar de Hoornschedijk.
(Bron" oa. "Drie eeuwen Horeca in Eelde")
 
Zie voor meer info over "wel en wee" van dit gezin het "Dossier Andries Berends (1737-1808)"
.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 01‑01‑1788 te Haren met JANTIEN JANS KUIPERS, geboren in 1758 te Hoornschedijk, gedoopt op 12‑11‑1758 te Haren, overleden op 11‑11‑1843 te Hoornschedijk.
Jantien was geboren/woonachtig te Haren, Wijk E Hoornschedijk nr.15.
Dochter van JAN ALBERTS "van Haren" en AALTIEN ROELOFS "v.d.Hrns.dk".
Na overlijden van Andries Berends Nijdam (mrt 1808) oefende Jantien Jans het beroep van "tappersche" uit, blijkbaar om de dorst van de Nijdams aan de Hoornsche dijk ietwat te stillen.
Jantje had later de achternaam van Kuipers (Bron: o.a.genlias)
 
Jantien woonde in 1830 op het adres Haren Wijk E Nr 15 Hoornschedijk samen met haar zoon Jan en diens vrouw en kind, dochter Jantje van haar zoon Albert Andries Nijdam en de inwonende schoolmeester Marcus Fredrik Veenema.
 
Overeenkomst 18 april 1829 met de weduwe Andries Berends Nijdam
Het Plaatselijk Bestuur van Haren ter eene en de weduwe Andries Berends Nijdam, van beroep arbeidersche, wonende aan den Hoornschendijk in de gemeente Haren, ter andere zijde, verklaren bij deze op heden den 18 april 1829 te hebben gecontracteerd als volgt.
Ondergetekende ter andere zijde verbindt zich bij dezen om tot wederopzeggens toe, hetwelk van wederzijden jaarlijks, mits een vieren jaars voor het einde van het dan lopende jaar zal kunnen en behoren te geschieden, aan den schoolonderwijzer in de openbare school aan den Hoornschendijk, waartoe voor het tegenwoordige benoemd en aangesteld is den persoon van Marcus.
Frederik Venema, zoomede aan dengenen welke denzelven, zoolang dit contract zal voortduren te eenigen tijd als onderwijzer mogt opvolgen, ten huize van contractant behoorlijke huisvesting te zullen verlenen.
Waartegen contractant ter eene zijde bij dezen aanneemt en zich verbindt om aan dien ter andere zijde uit de gemeentefondsen jaarlijks te zullen voldoen eene somma van f.15,-, van welke somma na ommekomst van ieder half jaar de helft zal worden betaald.
Dit contract zal gerekend worden ingaande te zijn op den eerste januari des jaars en zal gerekend worden stilzwijgend te continueren behoudens de wederzijdse bevoegdheid tot opzegging hierboven bepaald. Hetzelve wordt aangegaan op grond van ziner Majesteits Besluit van 1 oktober 1827, nr 121, en de nadere kennisgeving vervat in de missive van de Staatsraad Gouverneur dezer provincie van 3 januari 1829, waarbij aan den onderwijzer van den Hoornschendijk eene rijks jaarwedde wordt verzekerd onder voorwaarde, dat vanwege het plaatselijk bestuur van Haren in de kosteloze behoorlijke huisvesting van denzelven zal worden voorzien.
Ondertekening door Jan Nijdam voor zijn moeder weduwe B.A. Nijdam.
(archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 62)
 
Brief 30 april 1829 aan de Gouverneur
De gemeente is verplicht te voorzien in kosteloze huisvesting van de beide nieuw benoemde onderwijzers te Glimmen en de Hoornschedijk. De burgemeester deelt mee, dat dit op de volgende wijze is gebeurd. Met de onderwijzer te Glimmen is met hem zelf een regeling getroffen, dat hij voor f.15,- per jaar zelf in zijn huisvesting zal voorzien. Voor de onderwijzer aan de Hoornschedijk is een contract gesloten met de weduwe van Andries B. Nijdam, dat zij voor f.15,- per jaar behoorlijke huisvesting zal bieden.
(archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 104)
 
Brief mei 1838 van Jantje Jans Kuipers, weduwe Andries Berends Nijdam aan de gouverneur
[Bij kantbeschikking van 12 mei 1838 door de gouverneur om berigt en raad gerenvoyeerd aan het plaatselijk bestuur van Haren].
 
Geeft met den meesten eerbied te kennen de weduwe Andries Berends [Nijdam], namentlijk Jantje Jans [Kuipers] wonende aan den Hoornschedijk in de gemeente Haren.
Dat opgemelde weduwe Andries Berends eigenaresse van het huis genaamd 'de Overvaart', en wel vanaf den 4 november 1802, gedurende al dien tijd het overvoeren van personen en goederen over het Horensche diep door haar in persoon of daartoe gegeven order is geschied.
 
De overvoering van personen en goederen heeft blijkens bij de adressante in bezit zijnde papieren ruim honderd jaren aan het door de adressante bewoond wordende huis verbonden geweest, als zodanig door in al oudheid heeft dat huis de naam van 'Overvaart' verkregen.
Bij aankoop van dat gemelde huis, bevatte het huis in zichzelf een geringe waarde, maar omdat de overvoering daarbij bestond, heeft de adressante een aanzienlijke som van f.850,- betaald en door vlijt en spaarzaamheid heeft de adressante het zo verre gebragt, dat het bovengenoemde juist thans voor haar in geschikt bewoonbare staat is.
 
De adressante vreest, dat haar bestaan zal weggenomen worden, bijaldien het gerucht, dat bij haar in omloop is gebragt, zich bevestigde, dat namelijk in korte nabijheid van haar woning een overloop over het Hoornschediep zoude gelegd worden.
Dat zij zich daarom op hare hoge ouderdom tot u richt om voor haar belangen in overweging te nemen, dat bijaldien het leggen van een overloop noodzakelijk geacht wordt, dat de adressante zulks zich hoe ongaarne ook wel wil verpligten om een overloop over het Hoornschediep daar te stellen, voorts zij dan ook geregtigd zijn mogt datgene in te vorderen wat zij nu voor de overvaart van elken persoon geniet.
(Archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 71)
 
Brief 25 mei 1838 aan de gouverneur
In voldoening aan uw marginale dispositie van den 12 dezer, waarbij u in onze handen heeft gesteld en adres van de weduwe Andries Berends [Nijdam], namentlijk Jantje Jans [Kuipers] wonende aan de Hoornschedijk, ter fine van berigt en consideratiën, daarbij haren ongerustheid te kennen gevende wegens een omloopend gerucht, dat nevens hare behuizinge, de Overvaart genaamd, een overloop over het Hoornschediep zoude worden gemaakt, en dat bij aldien dat gerugt zich mogte bevestigen, het dan bij uitsluiting aan haar mogt worden vergund die overloop te plaatsen en daarvoor ieder persoon zooveel in te vorderen als zij voor het overzetten geniet, hebben wij de eer onder de terugzending van het bedoelde adres aan u te berigten.
Dat het plaatselijk bestuur van Haren in het geheel geen kennis draagt van eene zoodanige te plaatsen overloop.
Dat wij de weduwe van Andries Berends Nijdam hebben verstaan, omtrent het regt hetwelke zij vermeent te bezitten met het eigendom van haar huis door de menschen over het Hoornschediep onder betaling te varen en dat zij ons dientengevolge twee aankomstbrieven [heeft getoond, waarin echter] haar vermeend regt niet besonder wordt genoemd, het echter door ons daarvoor wordt gehouden, dat de kopers van de Overvaart bij de koop wel degelijk het oog hebben gehad op het regt van overzetting aangezien voor de behuizing een som van f.1.400,- is betaald, hetwelke naar de waarde der gedachte behuizing zonder het regt van overzetting gerekend met f.800,- zoude behoren te worden verminderd.
(Archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 108)
 
(Bron: Met dank aan Eppo van Koldam, Haren)
 
Voor meer details gedurende diverse jaren over "Huize Overvaart" en zijn eigenaren / bewoners zie apart dossier (Huize Overvaart).
Een foto van het huis (ca.1870) is beschikbaar.

Uit het eerste huwelijk:
1.
BEREND ANDRIES (Beerend Andries), geboren op 06‑10‑1760 te Eelderwolde, gedoopt op 09‑10‑1760 te Eelde, overleden op 05‑01‑1818 te Hoornsedijk op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27‑04‑1783 te Haren met GE(ES)SIEN HINDRIKS NAGELDER, geboren in 1759 te Eext, gedoopt op 02‑12‑1759 te Anloo, overleden op 06‑11‑1820 te Hoornschedijk, dochter van HENDRIK KOOPS NAGELDER (Hendrik Koobs) en HARMPIEN REINDERS OOSTERVELD (Harmtien Reiners).
Berend was Veenbaas, wonende aan de Hoorschedijk 21 (Haren, Wijk E)
 
Ingekomen stukken gemeente Haren, 25 februari 1813
Mevrouw de weduwe J. Trip brengt ter kennis van de maire van Haren, dat in de nacht van zondag 21 februari op maandag tussen 22 februari uit de hut of schuur naast de woning van haren veenbaas Berendt Andries Nijdam, staande en gelegen aan de Hoornsche Dijk onder Haren gestolen zijn twee visfuiken. In deze zaak wordt volgens latere correspondentie als getuige opgeroepen Albert Coenraads te Paterswolde.
Als verdachte is dan in beeld Filippus Roels te Groningen.
(archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 46).
 
Akte 28 april 1815
Berend Andries Nijdam, veenbaas, en Roelf Siezes Nijdam, arbeider, verkopen aan Warnerus Harms Ansingh en zijn vrouw een huis, staand en gelegen ten noorden van Haren, zwettende ten noorden, zuiden en westen aan de Heereweg en ten oosten aan pastorieland, getekend D 19, voor een koopprijs van f.600, waarvan f.300,- direct wordt voldaan en f.300,- zal worden betaald op 1 mei 1816.
(Groninger Archieven, toegang 1869, inventaris nr 37, akte 172).
 
Mogelijk ligt de relatie tussen Berend Andries Nijdam en Roelf Siezes Nijdam bij hun gemeenschappelijke schoonvader Hinderk Coops Nagelder.
 
Op 5 jan. 1818 overlijdt Berend. Hiervan is een akte beschikbaar.
[nijdam-berend-andries-ovl-1818.jpg]
 
Op 16 juli 1818 wordt een akte van nalatenschap opgesteld, waarin de familieleden worden gemeld.
Er was geen onroerend goed te verdelen.
 
Uitspraak Vrederechter Hoogezand 19 april 1821
De nabestaanden en goede vrienden van Minke en Jan Berends Nijdam, minderjarige kinderen van wijlen Berend Andries Nijdam en
wijlen Geesje Hindriks, in leven gewoond hebbend aan de Hoornschedijk onder Haren, komen samen.
Aanwezig van vaderszijde:
- Hindrik Berends Nijdam, landbouwer
- Andries Berends Nijdam, veenbaas
- Reinder Berends Nijdam, arbeider
Alle drie broers en woonachtig aan de Hoornschedijk
Aanwezig van moederszijde:
- Melle Hindriks de Vries, arbeider
- Hindrik Harms van der Veen, arbeider
- Derk Harms van der Veen
Alle drie aangehuwde broers en wonend aan de Hoornschedijk.
Hindrik Berends Nijdam wordt benoemd tot voogd en Melle Hindriks de Vries tot toeziend voogd.
(Groninger Archieven, toegang 146, inventaris nr 113, zaak 1821/47)
 
Uitspraak Vrederechter Hoogezand 14 juli 1821
De nabestaanden en goede vrienden van Minke Berends Nijdam, minderjarige dochter van wijlen Berend Andries Nijdam en wijlen Geesje Hindriks, beide gewoond hebbende aan de Hoornschedijk, komen samen.
Aanwezig van vaderszijde:
- Hindrik Berends Nijdam, landbouwer aan de Hoornschedijk, broer
- Andries Berends Nijdam, vervener aan de Hoornschedijk, broer
- Reinder Berends Nijdam, arbeider aan de Hoornschedijk, broer
Aanwezig van moederszijde:
- Hindrik van der Veen, arbeider, aangehuwde broer
- Derk van der Veen, arbeider, aangehuwde broer
- Melle de Vries, arbeider, aangehuwde broer.
Alle drie woonachtig aan de Hoornschedijk onder Haren.
Minke vraagt samen met haar voogd Hindrik Berends Nijdam autorisatie om in het huwelijk te treden met Roelf Arends, arbeider aan de Hoornschedijk. De familieraad, in aanmerking nemende het goede gedrag van Minke en Roelf Arend, besluit de gevraagde autorisatie te verlenen.
(Groninger Archieven, toegang 146, inventaris nr 113, zaak 1821/104)
.
2.
ELISABETH ANDRIES (Lysabeth Andries), geboren in 1762 te Eelderwolde, gedoopt op 30‑01‑1763 te Eelde, overleden op 30‑11‑1841 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk circa 1788 te Helpman (Groningen) met PIETER UIPKES, Vleeshouwer, geboren in 1767 te Oosthelperhamrik, gedoopt op 11‑10‑1767 te Groningen, overleden op 12‑07‑1839 te Groningen, zoon van UIPKE PIETERS en ANNECHIEN MARTENS.
Elisabeth woonde eerst te Helpman (Wijk C Buiten klein poortje 4)
Pieter was later Vleeschhouwer aan de Heerestraat te groningen, alwaar hij met zijn gezin woonde.
Er zijn meerdere kinderen bekend. Zij werden gedoopt in de Martinikerk en de A-kerk.
Elisabeth werd vaak Elizabeth Andries dochter van Andries en Grietje Berends ! genoemd in de kerk registers.
(Bron: Alle Groningers-aktes)
.
3.
PIETER ANDRIES, geboren 1765 te Eelderwolde, gedoopt op 26‑12‑1765 te Eelde, overleden in 1768 te Eelderwolde.
4.
ALKE ANDRIES (Aaltje/Alke), geboren op 26‑01‑1770 te Hoornschedijk, gedoopt op 11‑02‑1770 te Haren, overleden op 09‑04‑1837 te Hoornschedijk op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 31‑03‑1793 te Haren met WOPKE JANS JANSEN, 21 jaar oud, geboren op 16‑02‑1772 te Westerbroek, gedoopt op 04‑03‑1772 te Westerbroek, overleden op 22‑05‑1845 te Haren op 73-jarige leeftijd, zoon van JANNES JISKES en TRIJNTJE REINDERS (Trijntje Rinnerts).
Aaltje/Alkien/Alke was woonachtig te Haren Wijk A nr. 11 Hoornschedijk, alwaar zij geboren is. Later woonde ze met Wopke aldaar op nr. 18.
Het overlijden van Aaltje werd op 11 april 1837 gedaan door Andries Jansen met getuige Berend Jansen.
 
Woonde volgens het militieregister 1814 aan de Hoornschedijk. Dit register meldt volgens mij een onjuist geboortejaar.
Woonde in 1830 met zijn vrouw Alke Nijdam en zoon Andries op het adres Haren Wijk A Nr 11.

5.
MINKE ANDRIES (Menke Andries), geboren te Hoornschedijk, gedoopt op 28‑02‑1773 te Haren, overleden op 03‑08‑1795 te Hoornschedijk op 22-jarige leeftijd, begraven op 05‑08‑1795 te Haren.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 30‑03‑1794 te Haren met BEREND SYTZES NIJDAM (Beerent Syses), geboren in 1766 te Hoornschedijk, gedoopt op 28‑09‑1766 te Haren, overleden op 30‑08‑1828 te Hoornschedijk, zoon van SYTZE BERENDS NIJDAM (zie VI.17) en TRIJNTJE ROELOFS KUIPERS (Trientje).
Minke is overleden bij geboorte van haar dochter Menke.
 
Ontvangst diaconie te Haren 5 augustus 1795
Berent Sytses zijn vrouw begraven: f.2,57
Voor het laken: f.1,50
(Groninger Archieven, Toegang 240, inventarisnummer 7).
{Hij is later gehuwd voor de kerk op 01‑04‑1804 te Haren met JELTIEN GJALTS (Jeltje) NIJDAM, landbouwer, geboren april 1778 te Hoornschedijk, gedoopt op 29‑04‑1778 te Haren, overleden op 14‑08‑1845 te Hoornschedijk, dochter van GJALT BERENDS NIJDAM (Jelte Berends) (zie VI.26) en ANTJE A(L)LES "van Haren" (Annegje Aalders).
Berend was landbouwer aan de Hoornsche dijk onder Haren.
Hij was woonachtig te Haren wijk E (Hoornschedijk) nr. 17.
(Bron: oa. geboorteaangifte dochter Antje (1813) en dochter Trijntje (1817)
 
Acte 8 maart 1818
Jelte Berends Nijdam verkoopt aan het echtpaar Berend Nijdam, arbeider, en Jeltje Nijdam, de halfscheid van de boerenbehuizing E14 met het recht van vaste beklemming van de daaronder behorende landerijen, strekkende van de Hoornsche Dijk of het Hoorns Diep westwaarts tot het veen.
Bezwet ten noorden de erven Warmolts en ten zuiden Willem Willems, met nog de halfscheid van 5 matten land aan de noordzijde van het veen gelegen. Doende voor het geheel f.42,-, dus voor de halfscheid f.21,-, jaarlijks aan der erven Warmolts.
De beklemming is geconstitueerd bij stokleggingsbrief van 21 mei 1777.
De verkoopprijs bedraagt f.1.100,-.
(Groninger Archieven, toegang 1871, inventaris nr 38, acte 99)
 
Jeltje, woonde als weduwe in 1830 nog op het adres Haren Wijk E Nr 14 Hoornschedijk samen met haar vier kinderen.
 
Zie voor meer info over hun "wel en wee" in "Dossier Jetje Gjalts Nijdam-1778"
.}
6.
TRIENTJE ANDRIES, gedoopt op 04‑02‑1776 te Haren, overleden in 1776 te Hoornschedijk, begraven op 06‑03‑1776 te Haren.
7.
P(I)ETER ANDRIES, geboren in 1777 te Hoornschedijk, gedoopt op 24‑08‑1777 te Haren, overleden op 12‑09‑1777 te Hoornschedijk.
8.
TRIENTJE ANDRIES, geboren in 1779 te Hoorschedijk, gedoopt op 23‑05‑1779 te Haren.
Uit het tweede huwelijk:
9.
AALTIEN ANDRIES, geboren te Hoornschedijk, gedoopt op 21‑02‑1790 te Haren, overleden in 1790 te Haren, begraven op 15‑05‑1790 te Haren.
Ontvangst diaconie te Haren 17 mei 1790
Een kind van baas Andries Berents begraven: f.1,55
(Groninger Archieven, Toegang 240, inventarisnummer 7).

10.
AALTIEN ANDRIES, geboren te Hoorschedijk, gedoopt op 21‑08‑1791 te Haren.
11.
JANNA ANDRIES (Jantien), geboren te Hoornschedijk, gedoopt op 27‑10‑1793 te Haren, overleden op 16‑12‑1858 te Haren op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21‑02‑1819 te Haren met GEERT HENDRIKS OOSTING (Geert Oostink), 31 jaar oud, geboren op 12‑04‑1787 te Noordsleen, overleden op 06‑02‑1839 te Paterswolde op 51-jarige leeftijd, zoon van HENDRIK JANSEN BERENDS en ANNECHIEN OOSTING (Annegien Oostink).
Geert was woonachtig te Haren, Wijk F Essen nr.4
Hij was in mei 1818 boerenknecht bij Jan Smit te Essen en komt dan van Noord-Sleen.
Uit het huwelijk Oosting-Nijdam zijn 2 kinderen bekend tw.Jantien en Hendrik.

12.
ALBERT ANDRIES, arbeider, geboren op 17‑09‑1795 te Hoornschedijk, gedoopt op 18‑10‑1795 te Haren, overleden op 24‑11‑1846 te Paterswolde op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20‑10‑1816 te Haren met MENKE GOSSES VAN DER VEEN, 24 jaar oud, geboren op 02‑02‑1792 te Haren, gedoopt op 05‑02‑1792 te Haren, overleden op 19‑08‑1834 te Paterswolde op 42-jarige leeftijd, dochter van GOSSE HENDRIKS VAN DER VEEN en TJITSKE ROELOFS.
Van Albert is de huwelijksakte beschikbaar. Wopke was hierbij getuige .
Beiden ondertekenen de akte met een nette handtekening.
[nijdam-albert-andries-huwakte1816-deelstuk.jpg]
 
Albert werd in 1828 beschuldigd door Harm van der Veen van stelen en doden van enkele schapen toebehorende aan Jannes van Hemmen, welke hij in zijn schipje over de Hoornschedijk zou hebben gevoerd.
 
Hiervan werd een Proces verbaal opgemaakt op 4 febr.1818.
Hierna ontstond een uitgebreid verslag van getuigen en Justitie verslagen.
Hierbij een brief van 5 febr.1828 van de officier van Justitie.
"Ik heb de eer u bij deze te retourneren het proces verbaal inhoudende klagte van Jannes van Hemmen over diefstal van twee schapen, ingezonden bij uw missive van den 4 februari jl., met verzoek om omtrent de inhoud deszelve nog nader onderzoek te willen doen en mij onder remissie van nevensgaande proces verbaal de ingewonnen informatie met den meesten spoed in te zenden.
Het komt mij voor, dat door u nog kunnen worden gehoord de persoon, welke aan Jannes van Hemmen heeft gevraagd of hij schapen vermiste en die bloed en wol op de dijk heeft gezien, zoo deze persoon aan gemelden J. van Hemmen nog bekend is.
Voorts de persoon van Harm van der Veen, welke in het schipje van Albert Nijdam bloed, wol en vet heeft gezien en eindelijk Albert Nijdam, wiens schipje de geslachte schapen zou hebben vervoerd. Laatstgenoemde kan onder andere worden afgevraagd waar zijn schipje in de bewuste tijd is heen gevaren, wie hetzelve heeft gevoerd, waarom, wat hetzelve inhield en voorts alle zoodanige vragen als uit deszelfs antwoorden zouden kunnen voortvloeijen.
Zoo echter gezegde personen of anderen, die eenige inligting tot de zaak in questie kunnen geven, niet in uw gemeente woonachtig zijn, verzoek ik u onderzoek te doen onder welke gemeente zij behoren en mij daarvan te informeren.
(Archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 61)
.
13.
WOPKE ANDRIES (Wopko), geboren in 1798 te Hoornschedijk, gedoopt op 18‑02‑1798 te Haren, overleden op 27‑04‑1868 te Hoornschedijk.
Gehuwd op 09‑05‑1824 te Haren met NIESSIEN WILLEMS KOOIMAN, 28 jaar oud, gedoopt op 06‑09‑1795 te Haren, overleden op 01‑01‑1881 te Hoornschedijk op 85-jarige leeftijd, dochter van WILLEM HENDRIKS KOOIMAN en AALTJE HARMS.
Wopke was eerst boerenknecht (1824), later arbeider.
Zijn signalement was: aangezicht lang, voorhoofd rond, ogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond en haar blond.
 
Niessien, wonende te Haren (Wijk A Middelhorst 27), later Haren (Wijk A Haren 37).
Wopke was woonachtig te Haren op huis letter A nr.27 (Middelhorst).
Later Wijk A 37, Wijk B Kromelboog 45.
 
Meerdere Nijdam familieleden waren getuige bij het huwelijk.
 
Een kopie van hun handtekeningen is beschikbaar.
[nijdam-wopke-andries-1798-huw-handtekeningen.jpg]
 
Woont in 1830 op het adres Haren Wijk A Nr 27 (Middelhorst) samen met zijn vrouw, zoon Andries en tante (van vrouwszijde) Lammechien Harms. Staat in hoofdelijke omslag over 1830 op plaats 330 met bedrag f.1,22 en met als vermelding adres Wijk A Nr. 36.
 
Brief 23 februari 1831 van de naburen van het armenhuis.
Geven met eerbied te kennen, W. Holwerda, J. Timans, R. Brinks, Gerrit Hajema, R. Koops Rzn, H. van Streun, J.R. Boddeveld, R. Pauwels, Berend Conraats [Beerent Konraats Tonnis], Adolf Jansen, Wopke Nijdam, als naburen van het diakonie armenhuis, dat het ondergetekenden als hoogst onregtvaardig voorkomt, dat bij sterfgevallen in bovengenoemd armenhuis de verpligtingen en werkzaamheden zulk een geval vereischende steeds op de ondergetekenden rusten.
1. Uit hoofde dat uit andere wijken zoowel als uit de onze armen in genoemd armenhuis worden verzorgt en dus die ingezetenen dezelfde verpligtingen hebben als ondergetekenden.
2. Dat zich in genoemd armenhuis 6 kamers bevinden in welke tien tot elf huisgezinnen zijn , welke afzonderlijk tafel houden en dus ook ieder afzonderlijk als naburen moesten worden beschouwd, doch die zich doorgaans aan de nabuurplichten onttrekken en ook dat het grootste getal armen in genoemd armenhuis uit oude vrouwen bestaat, onbekwaam tot die werkzaamheden welke mannendiesten vereischen, zoodat de werkzaamheden op ondergetekenden rusten.
3. Dat de gesteldheid in deze huisgezinnen dikwerf van dien aard is, dat de behandeling van zulke lijken bijna onmogelijk is.
4. Dat het in de mogelijkheid is, dat vreemdelingen welke er des nachts gehuisvest worde, kunnen komen te overlijden, welke lijken dan ook door ondergetekenden zullen moeten worden behandeld.
5. Dat het een zekere waarheid is, dat er in één jaar 7 sterfgevallen zijn geweest, welke lijken alle door de naburen zijn behandeld.
 
Daar dit en de vorige punten meer het armenbestuur en de gemeente betreffen dan de naburen, zoo is dan dit onderdanig verzoek van ondergetekenden, dat u u hierin ten onzen behoefte beter moogt voorzien en vertrouwen het aan uw wijsheid zulke maatregelen te nemen welke meer met de aard der zaak en de regtvaardigheid doelmatig zijn.
(Archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 64)
 
Brief april 1848 van Wopke Nijdam
De ondergetekende vermeent, naar aanleiding der keur op de timmeringen in het openbaar in de gemeente Haren, van den 7 october 1847, u te moeten kennis geven, dat hij voornemen is, het westelijk gedeelte zijner behuizinge, staande in de Kromelleboog te Haren, zijnde thans eene woonkamer, in te rigten tot een schuurtje.
(Archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 81)
.
14.
ROELF ANDRIES, bakker, geboren 1799 te Hoornschedijk, gedoopt op 29‑12‑1799 te Haren, overleden op 25‑12‑1869 te Hoornschedijk.
Gehuwd (1) op 18‑05‑1826 te Grootegast met GRIETJE GEERTS VAN DELLEN, strohoedenmaakster, geboren 1806 te Grootegast, overleden op 17‑02‑1830 te Sebaldeburen, dochter van GEERT VAN DELLEN en GRIETJE DANIELS RIJKEN(S).
Gehuwd (2) op 30‑06‑1832 te Hoogezand met BERENDJE HARM(EN)S TOR, 24 jaar oud, geboren op 07‑01‑1808 te Kropswolde (Nieuwe Compagnie), overleden op 01‑11‑1859 te Hoornschedijk (Haren) op 51-jarige leeftijd, dochter van HARM JANS TOR en HENDERIKA JANS HINDRIKS.
Roelf was bakker van beroep en eerst woonachtig te Grootegast.
Later woonachtig bij de brug van Hoornschedijk naar Haren, alwaar hij een huis liet bouwen en daar ook bakker was.
 
In 1842 wordt Roelf als (mede) eigenaar van Huize Overvaart aan de Hoornschedijk, gemeld in het kadaster van Haren.
Hij is dan met zijn broer Jan hier gezamenlijk verantwoordelijk voor de "overvaart" van personen en dieren over het Hoornsche diep.
 
Brief 4 april 1842 aan de gemeenteontvanger
R. Nijdam op het kohier van de schoolgelden voorkomend onder nr 130 heeft bewezen, dat zijne kinderen over de eerste drie maanden van dat jaar elders onderwijs hebben ontvangen, en is dezelve op grond daarvan voor dien tijd tot het betalen der schoolgelden vrijgesteld. Terwijl S.R. Nijdam over dezelfde maanden is vrijgesteld wegens verren afstand, deze laatste komt voor onder nr 127 van het kohier. Hierbij valt nog aan te merken, dat de naam van het kind Hendrik moet worden veranderd in die van Jan. Grietje Pieters nr 75 vrijgesteld wegens ziekte over maart.
(Archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 110)
 
Meer informatie over Roelf is te vinden in een speciaal opgezet dossier "Huize Overvaart".

15.
JAN ANDRIES, arbeider, geboren te Hoornschedijk, gedoopt op 19‑12‑1802 te Haren, overleden op 21‑06‑1881 te Hoornschedijk op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 13‑08‑1829 te Haren met JANTJE JANS VAN LOO, 27 jaar oud, gedoopt op 23‑05‑1802 te Haren, overleden op 09‑04‑1850 te Haren op 47-jarige leeftijd, dochter van JANNES JACOBS VAN LOO en AALTJE JANS.
 
In 1842 wordt Jan als (mede) eigenaar van Huize Overvaart aan de Hoornschedijk, gemeld in het kadaster van Haren, E nr. 15.
Hij is dan met zijn broer Roelf hier gesamenlijk verantwoordelijk voor de "overvaart" van personen en dieren over het Hoornsche diep.
 
Jan zijn signalement luidde: lang 1 el, 7 palm, 1 duim en 1 streep (1.73½ M), aangezicht lang, voorhoofd rond, ogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond en haar bruin.
Als beroep werd in 1888 (overlijden van zoon Jan) Kastelijn opgegeven.
 
Meer informatie over Jan is te vinden in een speciaal opgezet dossier "Huize Overvaart".

Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 19‑04‑1851 te Haren met TRIENTJE WILLEMS SESSELAAR, 46 jaar oud, gedoopt op 03‑03‑1805 te Hoogezand, overleden op 23‑06‑1880 te Hoornschedijk op 75-jarige leeftijd, dochter van WILLEM ARNOLDUS SESSELAAR, kuiper, en OKKIEN (Okje) BEERDA.
Notulen raadsvergadering 30 augustus 1860
De voorzitter geeft kennis dat zich bij hem vervoegd hebben de personen D. van Dijken, J. Nijdam en G. Boer, bewoners aan de Hoornschedijk, de eerste in het belang van een kind zijner zuster, de beide laatsten voor zich zelven, verzoekende dat de school aan den Hoornschedijk moge blijven bestaan en niet worde over gebragt naar Haren, omdat de toestand van het pad over den dijk naar Haren gedurende een gedeelte van het jaar voor kinderen onbruikbaar is. Werd besloten aan deze genoemde personen te berichten, dat de raad zal voorzien in de behoefte van een voor kinderen te allen tijde bruikbaar voetpad voor zoveel zulks mogelijk is, maar geene reden heeft gevonden op het besluit tot opheffing van de school aan den Hoornschedijk terug te komen.
(archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 13).
{Zij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03‑03‑1831 te Haren met HENDRIK OOSTERVELD, geboren in 1799 te Haren, gedoopt op 14‑04‑1799 te Haren, overleden op 01‑05‑1848 te Haren, zoon van JAN LUKAS en JANTIEN JANS, huw I.}

VI.25
ANTJE BERENDS NIJDAM, geboren 1744 te Ureterp, gedoopt op 03‑06‑1744 te Ureterp, overleden juni 1809 te Hoornschedijk, begraven op 19‑06‑1809 te Haren, dochter van BEREND SYTZES NIJDAM (zie V.9) en AALKE ANDRIES "Van Smalle Ee".
Gehuwd voor de kerk op 10‑07‑1763 te Haren met ARENT GEERTS (Arend Geerts), geboren in 1735 te Farmsum, gedoopt op 23‑10‑1735 te Farmsum, overleden maart 1808 te Hoornschedijk, begraven op 22‑03‑1808 te Haren, zoon van GEERT ARENTS en ANTJE JANS.
Over Arent en Antje zijn de navolgende aantekeningen gevonden:
 
Ontvangst diaconie te Haren 27 oktober 1787
Arent Geerts uit het baggelwerk zijn dochter begraven: f.2,52
Voor het beste laken: f.1,50.
(Groninger Archieven, Toegang 240, inventarisnummer 7).
 
Voogdijstelling 11 december 1787
 
Harm Harms op de Hoornschedijk onder Haren zweert aan als principale voormond over de drie minderjarige kinderen van Andries Berents bij wijlen Grietje Pieters in echte verwekt.
Arent Geerts op de Hoornschedijk wordt sibbevoogd. De gezworene Roelf Vos te Dilgt wordt vreemde voogd.
De voorstanderen mogen met de vader een regeling treffen over de moederlijke nalatenschap.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1496)
Ontvangst diaconie te Haren 27 oktober 1787
 
Ontvangst diaconie te Haren 22 maart 1808
Arent Geerts van de dijk begraven: f.1,82
(Groninger Archieven, Toegang 240, inventarisnummer 7).
 
Ontvangst diaconie te Haren 5 april 1808
Weduwe Arent Geerts voor het minste laken: f.1,00
(Groninger Archieven, Toegang 240, inventarisnummer 7).
 
Ontvangst diaconie te Haren 19 juni 1809 Weduwe Arent Geerts van de Hoornschedijk begraven: f.2,01
(Groninger Archieven, Toegang 240, inventarisnummer 7).

Uit dit huwelijk:
1.
BEREND ARENTS NIJDAM, arbeider, geboren in 1764 te Hoornschedijk, gedoopt op 10‑11‑1764 te Haren, overleden op 30‑06‑1828 te Hoornschedijk.
Gehuwd voor de kerk op 22‑03‑1787 te Haren met ALBERDINA SYTZES NIJDAM (Albertje Sieses), 23 jaar oud, geboren op 02‑08‑1763 te Haren, gedoopt op 11‑09‑1763 te Haren, overleden op 24‑08‑1851 te Paterswolde op 88-jarige leeftijd, dochter van SYTZE BERENDS NIJDAM (zie VI.17) en TRIJNTJE ROELOFS KUIPERS (Trientje).
Berend en Alberdina hebben in 1803 drie inwonende kinderen.
In 1812 op nr. 117 naamsaanname: kinderen Antje 22, Trientje 17, Arend 7.
 
Zij woonden op adres Haren Wijk E nr. 22 Hoornschedijk.
 
Op 29-06-1828 werd een memorie van successie opgesteld na overlijden van Berend.
Akteplaats Kantoor - Groningen (1818 - 1855)
Collectie Archiefnaam: Successierechten van het kantoor te Groningen,
Bron: boek, Deel: 0051, Periode: 1828
Boek memories van successie 1828 apr - 1828 juni
 
Besluit 15 september 1831 van de gouverneur
Gelezen een adres van Arend Berends Niedam [Nijdam], schutter van den eersten ban der gemeente Haren, strekkende om van
den schutterlijke dienst te mogen worden vrijgesteld, als kostwinner van zijne moeder. Gelezen het appointement van Zijne
Excellentie den Directeur Generaal van Oorlog dd 8 dezer, nr 83, waarbij het boven gemelden aan denzelven ingediende adres
ter beschikking of om consideratiën en advies aan den gouverneur is gerenvoyeerd.
Geeft aan den adressant bij deze te kennen, dat noch de wet op de schutterijen, noch de speciale verordeningen nopens de
mobiele schutterijen veroorloven om aan zijn verzoek een gunstig gevolg te geven, en dat overzulks in hetzelve niet kan worden
getreden, doch dat, wanneer zijne moeder zich door zijn vertrek als schutter in hulpbehoevende omstandigheden mogt bevinden,
zij zich dan ter bekoming van de vereischte ondersteuning tot het plaatselijk bestuur van Haren zal kunnen wenden.
Afschrift dezer zal aan het plaatselijk bestuur voornoemd toegezonden en gelijk afschrift aan den adressants uitgereikt worden tot
informatie respectievelijk.
(Archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 64. Met dank aan Eppo van Koldam)
 
Er werd gemeld dat er geen onroerend goed etc. in de nalatenschap was en ook geen andere vruchtgebruik zaken te melden was.
Aanwezig en ondertekening vondt plaats door kinderen & partners voor zover ze geen weduwe / weduwenaar waren.

2.
GEERT ARENTS NIJDAM, geboren op 23‑11‑1767 te Hoornsedijk, gedoopt op 06‑12‑1767 te Haren, overleden op 04‑05‑1834 te Paterswolde op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 23‑03‑1794 te Haren met AALTJE ATES PAMMA (Panma/Pama), 23 jaar oud, geboren op 12‑09‑1770 te Slochteren-Scharmer, overleden op 16‑09‑1844 te Paterswolde op 74-jarige leeftijd, dochter van ATE HARMS PA(M)MA (Ate Harings) en ANTJE MEINTS.
Geert Arends is in 1797 arbeider bij Hulshof op De Braak in Paterswolde.
Bij de naamsaaname in 1812 wordt het gezin op nr.117 alsvolgt weergegeven: kinderen Arent 16, Ate 13, Jan 9, Harm 2, Antje 6.
In 1807 woonde hij nog in het huis ernaast en had 4 kinderen. Zijn beroep was Pakkendrager, Arbeider en Koopman.

3.
AALKE ARENTS NIJDAM, geboren in 1769 te Hoornschedijk, gedoopt op 20‑08‑1769 te Haren.
4.
ANTJE ARENTS NIJDAM, geboren in 1779 te Hoornschedijk, gedoopt op 28‑02‑1779 te Haren, overleden voor 1781 te Haren.
5.
ANTJE ARENTS NIJDAM, geboren in 1781 te Haren, gedoopt op 06‑05‑1781 te Haren.

VI.26
GJALT BERENDS NIJDAM (Jelte Berends), verveender en landbouwer aan de Hoornse dijk, geboren op 25‑10‑1746 te Ureterp, gedoopt op 18‑12‑1746 te Ureterp, overleden op 27‑02‑1826 te Hoornschedijk op 79-jarige leeftijd, zoon van BEREND SYTZES NIJDAM (zie V.9) en AALKE ANDRIES "Van Smalle Ee".
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 25‑04‑1773 te Eelde met ANTJE A(L)LES "van Haren" (Annegje Aalders), geboren in 1755, overleden op 03‑03‑1809 te Hoornschedijk, begraven op 09‑03‑1809 te Haren.
Gjalt alias Jelte, woonde te Haren, Wijk E Horenschedijk nr.14
 
Annegje overleed in 1809 op de Hoorschedijk.
 
Ontvangst diaconie te Haren 9 maart 1809
Begraving van Gjalt Berents zijn vrouw: f.3,69
(Groninger Archieven, Toegang 240, inventarisnummer 7).
 
Ontvangst diaconie te Haren 15 maart 1809
Van Gjalt Berents voor het laken voor zijn vrouw: f.1,50
(Groninger Archieven, Toegang 240, inventarisnummer 7).

Gehuwd (2) op 69-jarige leeftijd op 15‑09‑1816 te Haren met FENNECHIEN GEERTS, geboren in 1756 te Haren, gedoopt op 09‑05‑1756 te Haren, overleden op 11‑01‑1826 te Hoornschedijk, dochter van GEERT JANS WEVER en AALTIEN REINDERS.
Fennechien was woonachtig te Haren, WijkB Haren nr.9.
Zij is aldaar geboren en gedoopt op 9 mei 1756.
 
Acte 8 maart 1818
Jelte Berends Nijdam verkoopt aan het echtpaar Berend Nijdam, arbeider, en Jeltje Nijdam, de halfscheid van de boerenbehuizing E14 met het recht van vaste beklemming van de daaronder behorende landerijen, strekkende van de Hoornsche Dijk of het Hoorns Diep westwaarts tot het veen.
Bezwet ten noorden de erven Warmolts en ten zuiden Willem Willems, met nog de halfscheid van 5 matten land aan de noordzijde van het veen gelegen. Doende voor het geheel f.42,-, dus voor de halfscheid f.21,-, jaarlijks aan der erven Warmolts.
De beklemming is geconstitueerd bij stokleggingsbrief van 21 mei 1777.
De verkoopprijs bedraagt f.1.100,-.
 
(Groninger Archieven, toegang 1871, inventaris nr 38, acte 99)
. {Zij was ook ooit gehuwd met GEERT JACOBS SMEENGE, overleden voor 1816.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
BEREND GJALTS, gedoopt op 13‑03‑1774 te Haren.
2.
ALLE GJALTS, gedoopt op 21‑01‑1776 te Haren.
3.
JELTIEN GJALTS (Jeltje), landbouwer, geboren april 1778 te Hoornschedijk, gedoopt op 29‑04‑1778 te Haren, overleden op 14‑08‑1845 te Hoornschedijk.
Gehuwd voor de kerk op 01‑04‑1804 te Haren met BEREND SYTZES NIJDAM (Beerent Syses), geboren in 1766 te Hoornschedijk, gedoopt op 28‑09‑1766 te Haren, overleden op 30‑08‑1828 te Hoornschedijk, zoon van SYTZE BERENDS NIJDAM (zie VI.17) en TRIJNTJE ROELOFS KUIPERS (Trientje).
Berend was landbouwer aan de Hoornsche dijk onder Haren.
Hij was woonachtig te Haren wijk E (Hoornschedijk) nr. 17.
(Bron: oa. geboorteaangifte dochter Antje (1813) en dochter Trijntje (1817)
 
Acte 8 maart 1818
Jelte Berends Nijdam verkoopt aan het echtpaar Berend Nijdam, arbeider, en Jeltje Nijdam, de halfscheid van de boerenbehuizing E14 met het recht van vaste beklemming van de daaronder behorende landerijen, strekkende van de Hoornsche Dijk of het Hoorns Diep westwaarts tot het veen.
Bezwet ten noorden de erven Warmolts en ten zuiden Willem Willems, met nog de halfscheid van 5 matten land aan de noordzijde van het veen gelegen. Doende voor het geheel f.42,-, dus voor de halfscheid f.21,-, jaarlijks aan der erven Warmolts.
De beklemming is geconstitueerd bij stokleggingsbrief van 21 mei 1777.
De verkoopprijs bedraagt f.1.100,-.
(Groninger Archieven, toegang 1871, inventaris nr 38, acte 99)
 
Jeltje, woonde als weduwe in 1830 nog op het adres Haren Wijk E Nr 14 Hoornschedijk samen met haar vier kinderen.
 
Zie voor meer info over hun "wel en wee" in "Dossier Jetje Gjalts Nijdam-1778"
. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 30‑03‑1794 te Haren met MINKE ANDRIES NIJDAM (Menke Andries), 21 jaar oud, geboren te Hoornschedijk, gedoopt op 28‑02‑1773 te Haren, overleden op 03‑08‑1795 te Hoornschedijk op 22-jarige leeftijd, begraven op 05‑08‑1795 te Haren, dochter van ANDRIES BERENDS NIJDAM (zie VI.20) en GRIETJE P(I)ETERS "van Surhuizum".
Minke is overleden bij geboorte van haar dochter Menke.
 
Ontvangst diaconie te Haren 5 augustus 1795
Berent Sytses zijn vrouw begraven: f.2,57
Voor het laken: f.1,50
(Groninger Archieven, Toegang 240, inventarisnummer 7).
}
4.
ANDRIES GJALTS, landbouwer aan de Hoornse dijk, geboren in 1780 te Hoornschedijk, gedoopt op 17‑12‑1780 te Haren, overleden op 30‑08‑1829 te Hoornschedijk.
Gehuwd voor de kerk (1) op 01‑06‑1809 te Haren met ANNECHIEN HARMS "van Vries" SNOEK (Annegje Harms), 25 jaar oud, gedoopt op 21‑09‑1783 te Haren, overleden op 01‑11‑1813 te Hoornschedijk op 30-jarige leeftijd, dochter van HARM EVERTS en ROELOFJEN JANS "van Yde" KOOPS.
Uitspraak Vrederechter Hoogezand 27 april 1814
 
De nabestaanden en vrienden van Roelfje en Andries Nijdam, minderjarige kinderen van Andries Nijdam, landbouwer aan de Hoornschedijk, en wijlen Annigje Harms, overleden op 1 november 1813, komen samen.
 
Aanwezig van vaderszijde:
- Jelte Berends Nijdam, landbouwer aan de Hoornschedijk, grootvader
- Berend Nijdam, arbeider te Hoornschedijk, aangehuwde oom
- Hindrik Alles, landbouwer Hoornschedijk onder Helpman, neef
Aanwezig van moederszijde:
- Jan Harms Snoek, schoenmaker te Vries, oom
- Evert Harms Snoek, schoenmaker te Paterswolde, oom
- Thomas de Jongh, kastelein te Hoogezand, vriend bij gebrek aan verdere nabestaanden
 
Vader Andries Nijdam blijft voogd. Evert Harms Snoek wordt toeziend voogd.
(Groninger Archieven, toegang 146, inventaris nr 110, zaak 1814/84)
.
Gehuwd (2) op 15‑05‑1814 te Haren met GEERTJE MARTENS VENEMA (Geertien Martens), geboren 1766 te Tolbert, gedoopt op 01‑06‑1766 te Leek, overleden op 21‑09‑1827 te Hoornschedijk, dochter van MARTEN JANS VENEMA en HILLIGJE HARMS.
Alvorens het huwelijk met Geertje werd gesloten werd door de Vrederechter de navolgende uitspraak gedaan.
 
Uitspraak Vrederechter Hoogezand 27 april 1814
Verschenen is Geertje Martens Venema, weduwe van Jan Jans Kuiper, koemelker aan de Hoornschedijk. Zij wil dat haar dochter Hilligje Jans Kuiper, oud bijna 18 jaar en bij haar inwonende geëmancipeerd wordt. Dit omdat haar dochter volkomen in staat is haar eigen zaken te regelen.
(Groninger Archieven, toegang 146, inventaris nr 110, zaak 1814/83)
 
Uitspraak Vrederechter Hoogezand 26 april 1821
De nabestaanden en goede vrienden van Berend Hindriks Nijdam, minderjarige zoon van Hindrik Berends Nijdam, landbouwer aan de Hoornschedijk, bij wijlen Aaltje Jans Kuipers, overleden mei 1820, komen samen.
Aanwezig van vaderszijde:
- Andries Berends Nijdam, vervener aan de Hoornschedijk, oom
- Reinder Berends Nijdam, arbeider aan de Hoornschedijk, oom
- Melle Hindriks de Vries, arbeider aan de Hoornschedijk, aangehuwde oom
Aanwezig van moederszijde:
- Andries Gjalts Nijdam, landbouwer, stede grootvader
- Willem Martens Venema, arbeider, oudoom
- Hindrik Hindriks de Vries, arbeider, goede vriend.
Andries Gjalts Nijdam wordt benoemd tot toeziend voogd.
(Groninger Archieven, toegang 146, inventaris nr 113, zaak 1821/54)
 
Brief 27 maart 1827 aan J.C. van Hasselt
Hiernevens heb ik de eer u tengevolge van uw verzoek te doen toekomen het proces verbaal wegens het koopen van twee dennestokken door Berend S. Nijdam en Andries G. Nijdam, woonachtig aan den Hoornschedijk van een persoon genaamd Jan Thijs, woonachtig te Paterswolde. De persoon Geert Heithuis, die ook eene dennestok zou hebben gekocht, was ziek, zoodat
daaromtrent geene verklaring is ingewonnen.
(archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 103)
. {Zij was eerder gehuwd op 30‑12‑1787 te Haren met JAN JANS KUIPERS, Landbouwer, geboren circa 1760.}

VI.34
GRIETJE GOSSES NIJDAM, gedoopt op 05‑01‑1749 te Drachten, dochter van GOSSE SYTZES NIJDAM (zie V.12) en WOPKJEN TJERKS "van Noorder Drachten".
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 25‑05‑1777 te Grouw met MINZE SIKKES, 45 jaar oud, koopman, geboren op 06‑06‑1731 te Grouw (gezindte: dg), zoon van SIKKE MINZES en ANTJE FEDDES.
Friese militairen onder Napoleon
Bron: Militairen 1795-1815. Inschrijving(Akte)datum: 1815
Bijzonderheden:
Nijdam, Sikke Minzes, wonende te Grouw, zoon van Minse Sikkes en Grietje Gosses loteling mairie Grouw, aangenomen marine; nummerwisselaar Johannes Barends Meyer, varensgezel te Harlingen; tr.2) Grouw 10.01.1808 Antje Hilles, Bronnen: Tresoar toegang 26/49005.010; Raf Grouw fol. 21
 
Vermeld : Minse Sikkes
Vermeld : Grietje Gosses
Vermeld : Antje Hilles
Vermeld : Johannes Barends Meyer
Vermeld : Sikke Minzes Nijdam
. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk circa 1770 met ANTJE JANS, overleden voor 1775.}
Uit dit huwelijk:
1.
SIKKE MINZES NIJDAM, schipper, geboren 1778 te Grouw, overleden op 27‑02‑1820 te Grouw.
Sikke gaat verder onder de familienaam van zijn Moeder Grietje Gosses.

Gehuwd voor de kerk (1) op 01‑01‑1804 te Grouw met JACOBJE JANS GORTER, geboren circa 1880, overleden voor 1808 te Grouw.
Het gezin was (1812) woonachtig op nr. 101 te Grouw.
 
In 1811 neem Sikke de familienaam NIJDAM aan te Grouw.
 
Sikke was schipper en zijn schip heette "De twee gezusters".
(Bron: Acte van verklaring # 113 te Harlingen anno 12 april 1815.)
 
Bron: Naamsaanneming 1811. Inschrijving(Akte)datum: 1811.
Plaats: Grouw. Bijzonderheden:
Kind(eren):
Grietje 7, Saakje 5
 
Ingeschreven
Sikke Minzes Nijdam wonende te Grouw
 
Hij tekent de acte met Sikke Menses Nijdam.
 
Friese militairen onder Napoleon
Bron: Militairen 1795-1815. Inschrijving(Akte)datum: 1815
Bijzonderheden:
Nijdam, Sikke Minzes, wonende te Grouw, zoon van Minse Sikkes en Grietje Gosses loteling mairie Grouw, aangenomen marine; nummerwisselaar Johannes Barends Meyer, varensgezel te Harlingen; tr.2) Grouw 10.01.1808 Antje Hilles, Bronnen: Tresoar toegang 26/49005.010; Raf Grouw fol. 21
 
Vermeld: Minse Sikkes
Vermeld: Grietje Gosses
Vermeld: Antje Hilles
Vermeld: Johannes Barends Meyer
Vermeld: Sikke Minzes Nijdam.
 
Sikke heeft via notariele actes diverse "verzekerings zaken" vastgelegd.
oa. een Bodemerij op 2-5-1815 wanneer hij fl. 2270 krijgt uitgekeerd:
Bodemerij: Bodemerij situeert men in de zeeverzekeringssector. Het betreft een leningsovereenkomst waarbij de financiële instelling een som geld ter beschikking stelt voor een zeevervoerder. De zeevervoerder kan zijn: de eigenaar van het schip, de rederij enz.
 
Na overlijden van Sikke is een Memorie van Successie opgemaakt.
 
Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie. Inschrijving. Plaats: Sneek.
Bijzonderheden: Filmnummer: 272
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
 
(Onvermogend: armvoogdij); vader van minderjarige Saakje Sikkes Nijdam (voogd is Gabe van Asperen, armvoogd).
 
Overledene: Sikke Minzes Nijdam wonende te Grouw, overleden op 27-02-1820
(In het huis met no. 129 te Grouw).

Gehuwd voor de kerk (2) op 10‑01‑1808 te Grouw met ANTJE HYLTJES (Antje Hylles/Hieles), overleden voor 1820 te Grouw.
Uit deze relatie zijn geen kinderen geboren.
(Bron: Memorie van Successie van Antje haar overlijden in 1818).
 
Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie. Inschrijving. Plaats: Sneek.
Bijzonderheden: Filmnummer: 272.
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
 
vrouw van Sikke Minzes Nijdam; geen kinderen; dochter van Jantje Thymens; zuster van Sytske Hyltjes, arbeidster. Negatief saldo fl. 799,65.
 
Overledene
Antje Hyltjes wonende te Grouw, overleden op 11-08-1818.


VI.35
SIETSE GOSSES NIJDAM, geboren circa 1758 te Leeuwarden, zoon van GOSSE SYTZES NIJDAM (zie V.12) en WOPKJEN TJERKS "van Noorder Drachten".
Gehuwd voor de kerk op 09‑05‑1783 te Amsterdam met JACOMINA PIETERS ZIJLTOGT (Zieltogt), geboren circa 1755 te Emden (Dld), dochter van PIETER ZIJLTOGT en JENNEKE ENGBERTS.
In de huwelijks"akte" staat vermeld dat beide ouders van Sietse zijn overleden. Tevens dat hij, 25 jr. "van Leeuwarden" en zij 28 jr. "van Emden" is. Aangegeven werd dat zij "Mennoniet" van geloof waren.
Later blijkt dat zij in 1785 als Doopsgezinden waren binnengekomen.
 
Zowel Sietse als Jacomien waren getuige bij de volwassendoop in de Doopsgezinde kerk te Amsterdam van Jacob (Pieters) Zijltogt, de broer van Jacomina. Hier werden ook de ouders van Jacob gemeld. Dus ook van Jacomina.
 
Als Syds Gosses Nijdam in de Doopgsgezinde kerk op 15-11-1789 met vrouw Jacomina Zijltogt ingeschreven, met melding "vertrokken 17 jan. 1788 naar Leeuwarden".
 
In Leeuwarden zijn 3 naamloze kinderen van Sieds/Syds Gosses begraven op Oldehoofsterkerkhof. Op 28-11-1790, 19-3-1794 en 17-9-1800.
Bij begraven van kind in 1794 staat expiciet vermeld dat de overledene Doopsgezind was.

Uit dit huwelijk:
1.
GOSSE SIESSES, geboren op 30‑04‑1785 te Amsterdam.
2.
Naamloos kind van Sietse Gosses, geboren circa 1790 te Leeuwarden, begraven op 28‑11‑1790 te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof.
Info Bron: "Alle Friezen" zoekaktie "Syds Gosses" / Leeuwarden.

3.
Naamloos kind van Sietse Gosses, geboren circa 1794 te Leeuwarden, begraven op 19‑03‑1794 te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof.
Info Bron: "Alle Friezen" zoekaktie "Syds Gosses" / Leeuwarden.

4.
Naamloos kind van Sietse Gosses, geboren circa 1800 te Leeuwarden, begraven op 17‑09‑1800 te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof.
Info Bron: "Alle Friezen" zoekaktie "Syds Gosses" / Leeuwarden.


VI.37
JAN GERBENS VLEER (Johannes Gerbens Fleer), schipper, geboren circa 1740, begraven in 1805 te Grouw.
Jan Gerbens was Doopsgezind. In het begraafboek van Grouw wordt hij vermeld als Jan Gerbens Fleer, elders als Johannes Gerbens Fleer.
Zoon van GERBEN JANS NIJDAM (zie V.15) en (Gerben Jans Nijdams vrouw).
Gehuwd voor de kerk op 26‑05‑1776 te Grouw met AALTJE JURRES.
Uit dit huwelijk:
1.
JAN JOHANNES, schipper, geboren circa 1768 te Grouw, overleden op 02‑03‑1806 te Compagnie Jubbega.
Gehuwd voor de kerk circa 1788 te Oldeboorn met AAFKE SIKKES SIK(S)MA, "van Oldeboorn".

VI.40
TRIJNTJE SYBES NIJDAM, geboren 1724 te Vleerbosch, overleden voor 1780 te Syteburen, dochter van SYBE SYBRENS, boer op de Vleerbosch, en ANTJE JANS NIJDAM (zie V.20).
Gehuwd voor de kerk op 17‑05‑1744 te Oldeboorn met ANNE HOITES NIJDAM (zie VI.98). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 25‑02‑1780 te Terzool met ANTJE FOEKES NIJDAM, geboren circa 1744 te Poppingawier.
De geboorteplaats is waarschijnlijk Poppingawier, maar de mogelijkheid is er dat dit Sybrandaburen moet zijn.
Overleden voor 1811, dochter van FOEKE SYTZES NIJDAM (zie V.28) en YMCK ROMKES WYNIA.}
Uit dit huwelijk:
1.
TAETSKE ANNES, geboren circa 1745 te Grouw, overleden op 13‑07‑1818 te Oldeboorn.
Gehuwd met FOKKE BARTELES DEKKER, timmerman te Oldeboorn.
Uit de relatie Dekker-Nijdam zijn 2 kinderen bekend, tw. Trijntje (huwde Durk Freerks Waringa) en Sytske (huwde Pier Jans Lieuwerink).
(Bron: Ovl.Akte moeder Teetske in 1818).
(Bron: Memorie van Successie nav. ovl. moeder Taetske Nijdam in 1818).

2.
SYBE ANNES, geboren circa 1750 te Grouw, overleden op 26‑05‑1822 te Oldeboorn.
Gehuwd voor de kerk op 20‑11‑1791 te Huizum met HILTJE OEGES, overleden voor 1811 te Huizum.
Ten tijde van aangaan huwelijk werd gemeld dat beiden van Huizum afkomstig waren.
Sybe neemt de naam Nijdam aan op 24 dec. 1811 te Grouw.
Hij heeft dan geen kinderen.
Anno 28-4-1821 (Not.akte nr.90) leent hij geld aan Klaas Sybrens Sybrandy uit Huizum. Hij woont dan te Oldeboorn.
Akte beschikbaar.
 
Nav. Sybren zijn overlijden is een Memorie van Successie opgemaakt.
Kantoor: Heerenveen. Collectie. Archiefnaam: Memories van successie - Tresoar, Deel: 8003, Periode: 1821-1823
Boek. Memories kantoor Heerenveen
Opmerking. Filmnummer: 135
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap rentenier; broer van Hoyte, boer Grouw, Sytske en wijlen NN Annes Nijdam (moeder van Sytske, vrouw van Pier Jans Lieuwerink, gruttersknecht Sneek en Trijntje Fokkes Dekker, weduwe van Dirk Freerks Waringa, naaister). Saldo fl. 2.398,52.

3.
HOITE ANNES (Hoyte Annes), Boer, geboren op 02‑02‑1751 te Syteburen, overleden op 20‑10‑1851 te Grouw op 100-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 18‑07‑1784 te Grouw met BOUKJE JELLES, 27 jaar oud, gedoopt op 26‑09‑1756 te Grouw, dochter van JELLE HENDRIKS en IJBELTJE SYTZES.
Hoite Annes was boer op "Driehuis" onder Grouw. Hij bereikte de leeftijd van 100 jaar en 7½ maand en was daarmee de eerste NIJDAM die 100 jaar werd.
Hij was doopsgezind van godsdienst.
 
- Op 18-06-1781 was Hoite Annes op Driehuis geld schuldig aan AUKE AUKES en TIJTIE TJEERDS te Wartena (Idaarderadeel R.10, fol. 416).
 
Hoite Annes ontving op zijn honderdste verjaardag een felicitatiebrief, geschreven door zijn "toegenegen" vriend W.K. Politiek. Deze brief is in het bezit van de Nijdam familie uit Hoorn.
 
In de naamsaannameakte van 1811 werden zijn 6 kinderen vermeld, naast de melding dat hij de naam Nijdam al had.

4.
SYTSKE ANNES, geboren circa 1758 te Syteburen, overleden op 25‑11‑1836 te Oldeboorn.
Gehuwd met KLAAS DIRKS WARINGA, timmerman te Oldeboorn, gedoopt op 23‑09‑1742 te Oldeboorn, overleden voor 1836 te Oldeboorn, zoon van DIRK WOUTERS en FREEKJEN FREERKS.
De overlijdensakte van Sytske laat ons weten dat Klaas een Timmernman te Oldeboorn was en zij overleed in huis met nr. 113 te Oldeboorn.


VI.42
GERBRICH SYBES NIJDAM (Gepke Sybes), geboren circa 1726 te Vleerbosch, overleden op 08‑11‑1808 te Oldeboorn.
De omschrijving van de overlijdensplaats luidde : "aan de Waeze te Oldeboorn".
Dochter van SYBE SYBRENS, boer op de Vleerbosch, en ANTJE JANS NIJDAM (zie V.20).
Gehuwd voor de kerk op 17‑07‑1746 te Boornbergum met WILLEM JELMERS, Boer en kooiker op de "Groot-Vleerbosch", geboren circa 1710 te Grouw, overleden circa 1794 te Oldeboorn, zoon van JELMER GOYES en JAAY HEERES,
- Op 14.5.1749 waren WILLEM JELMERS en GERBRICH SYBES 500 car.gls. schuldig aan RINNERT en JAN AUKES te Oldeboorn, SYBREN AUKES te Birstum en TRIJNTJE AUKES gehuwd aan JACOB SYNES, koopman te Akkrum, als erfgenamen van wijlen AUKE SYBRENS, een broer van SYBE SYBRENS.(Smallingerland X 13, fol. 445)
 
- Op 1.6.1786 waren TJITSE WILLEMS, schipper, en JANTJE HARINGS, e.l. te Akkrum, 300 car. gls. schuldig aan hun moeder GERBRICH SYBES te Vleerbosch.
(Utingeradeel J.10, fol. 12)
 
- In november 1803 kocht GERBRICH SYBES van SYNE JACOBS, koopman te Akkrum, voor 26.500 car.gls. de stamboerderij van de Vleer'en te Warniahuizen, thans bewoond door de weduwe van der KRIEKE-VLEER, nr. 63 van het stemcohier, groot 25 schar en 50 mad maden.(Utingeradeel H.5, fol 532)
 
- Op 8.11.1804 werden uit het land van GERBRICH SYBES te Warniahuizen schapen gestolen. (Utingeradeel B.2)
 
 
SCHAPENDIEFSTAL TE WARNIAHUIZEN.
 
In het informatieboek B. 2. van Utingeradeel een schapendiefstal beschreven welke plaats vond op donderdag 8 november 1804 op de boerderij te Warniahuizen, toen bewoond door Gerbrich Sybes Nijdam met haar jongste zoons Sybren en Sytze, later tientallen jaren lang bewoond door de Vleer'en en thans door de weduwe van der Krieke-Vleer.
 
Het was daar ten oosten van Oldeboorn wel eens meer onveilig, want we lezen ook in de informatieboeken dat ongewenste gasten het eens voorzien hadden op de boter, het gekookte vlees en rookvlees in de kelder van Auke Willems Vleer.
 
We krijgen de indruk dat het meest zwervend volk was dat deze daden beging, ondanks de strenge straffen die ook nog in de Franse tijd niet mis waren. Openbare geseling van mannen en vrouwen, tuchthuisstraf van zes jaren, verbanning uit Friesland voor de tijd van 6 jaren, brandmerken en pijnigen waren vroeger heel normaal. Voor een klein vergrijp kon men jarenlang het gevang ingaan. Ook de doodstraf werd toegepast.
 
Toch was het aantal veroordelingen betrekkelijk klein en waren het meest buitenlanders en joden die voor het Hof van Friesland moesten verschijnen. De meeste veroordeelde Friezen waren in de heidedorpen en steden woonachtig.
 
Hieronder laten we in extenso volgen hetgeen over de schapendiefstal werd gevonden. De daders werden niet gevonden en de verzekering zal de schade niet hebben gedekt !
 
Informatie twee paratoir genomen bij ons ondergeschreven Commissaris uit Drost en Gerechte en Gezworen Clerq ter Secretarie van Utingeradeel.
 
Sybren Willems woonagtig in de Gebuurte Oldeboorn, dog thans bij zijn moeder Gerbrig Sybes, Wed. Willem Jelmers huismansche onder gemelde dorpe Oldeboorn, oud ongeveer 38 jaar, geciteerd, geëedigd en geëxamineerd deponeert, dat hij gisteravond in het Land zijnde te melken, gezien heeft, dat alle hunne schapen ten getale van Veertien nog in't land waren en hedenmorgen ongeveer zeeven uuren hunnen dienstjonge na het Land gezonden hebbende om de schapen te melken welke langer dan na gewoonte uitbleef, hem bij zijne thuiskomst vroeg hoe of hij zoo lang bleef, hem deponent antwoordde, dat hij de schapen niet had kunnen vinden, en dat dezelve uit 't Land weg waren, waar op de deponent met zijn broeder Sytze na 't Land toeging, en bevond dat nog drie van gemelde schapen in 't Land waren, en negen op de Vendijk buiten het Land, daar dezelve geweid en nog gisteravond geweest hadden, dus dat er Twee vermisten, zijnde Eene een zwart Enter Schaap en 't andere een wit Lam, welke Twee schapen de beste en Vetste van allen waren, vervolgens naar de hekken gaande om te zien of die nog goed toe waren, ontdekte, dat het een en los stond, en het touw daarmede het vast gebonden was, los was gemaakt; de deponent denkt dat die Twee Schapen uit 't Land zijn gestolen, dog vermits de grond droog en hard was, heeft hij niet de minste sporen kunnen ontdekken werwaardts dezelve gegaan waren. Hieraf niets meer kunnende zeggen Sloot hier mede en Verbleef daar bij na voorleezinge zijne depositie. In kennisse zijn hand.
 
(was get. Sijbren Willems)
 
Sytse Willems wonende bij zijn moeder Gerbrig Sijbes, huismansche onder den dorpe Oldeboorn, oud ongeveer 35 jaren, geciteerd, geëedigd en geëxamineerd, deponeert, dat hij gisteravond in het Land zijnde gezien heeft, dat hunne Schapen ten getale van Veertien nog in 't Land waren, dan heden morgen ongeveer agt uuren hare kleine knegt thuis komende, welke na het Land geweest was om de Schapen te melken, zeide, dat de Schapen op drie na uit 't Land weg waren, waarop de deponent met Zijn Broeder Sijbren na't Land toe gingen om te zien of het daar gesteld was, bevonden dat het hek van de Venne, staande aan de Rijdweg welke van Oldeboorn na Beetsterzwaag loopt, los was, en dat het touw waar mede dat hek gisteravond nog vast gebonden was, losgemaakt was, en dat ook een touw zittende aan de Schotel van een pomp niet ver van daar, waarmede de deponent nog gister de pomp had opengemaakt, van daar weg genomen was, en negen van hare Schapen buiten de Venne op de Vendijk waren, en drie nog in de Venne, dus dat er Twee vermisten, zijnde de eene een Zwarte Enter schaap en het andere een wit Lam, vervolgens de sloten als anderzints doorzoekende, konden dezelve nergens vinden, de vermiste Schapen zijn juist van de beste van allen: de deponent denkt dat die Twee Schapen zijn gestolen, zonder hiervan iets meer te weten, wijl de grond hard was. Hier af niets meer wetende sloot daarmede zijn depositie en verbleef daarbij na voorlezinge.
 
In kennisse zijn hand (was get. Sytse Willems).
 
Aldus gedaan op de Districts Rechtkamer te Ackrum op den 8 November 1804.
In kennisse van ons commiss. en Gezw. Clerq Actum Us. was getekend. Jentje Claeses de Groot. K.Janne
 
Tot zover het proces-verbaal dat vervolgens opgezonden werd aan het Hof van Friesland, met bijgaande brief:
 
Ackrum den 8 November 1804
 
Drost en Gerechte van Utingeradeel.
Aan de Raaden 's Hofs van Friesland.
 
Burgers !
Wij zenden Ulieden hier nevens Copia Informatien bij ons genomen
wegens het vermissen van Twee Schapen uit het Land van Willem Jelmers
Wed. Huismansche woonagtig onder den Dorpe Oldeboorn. Wij beveelen
Ulieden in de bescherminge van God Almachtig en verblijven met Heil
en Eerbied.
Drost en Gerechte voornoemd
(was get. door dezelfden)
 
Antwoord van het Hof:
 
Burgers,
Na examinatie van Ul. missieve en daarbij gevoegde Informatien
wegens gepleegde diefstal van Twee Schapen uit het Land van
Willem Jelmers Weduwe onder Oldeboorn, hebben wij goedgevonden Ul.
te verzoeken en Amptshalve te ordonneren, de dader of daders daarvan,
wanneer Ul. tot kennisse komen en zich onder Ul. bedrijven laaten
vinden, te doen apprehendeeren, de Concessie af te neemen, die aan
ons te zenden, en de Delinquent of delinquenten in middelen tijde
te houden in goede bewaringe tot onze nadere dispositie.
Waartoe ons verlatende, beveelen wij Ul. om Gods bescherminge en
verblijven.
Uw goede vrienden
 
De Raaden 's Hofs van Friesland.
 
Ter ordenantie van de Hove
 
get. P.Dijkstra
 
Leeuwarden, den 9 Nov. 1804
 
 
HET VOORGESLACHT VAN WILLEM JELMERS
 
Wanneer we het over dit geslacht hebben, gaat het niet alleen over Nijdam's uit Oldeboorn en over de Nieuwdam's en Vleer'en, maar ook over de voorvaderen van de Hiemstra's, Visser's en van der Hoek'en uit Grouw.
 
Voor deze familie's betreft het hier dezelfde voorouders, waar we, dank zij de vele verzamelde gegevens, nu een aardig overzicht van kunnen geven. Opgemerkt dient hier eerst te worden, dat de naam Nijdam hier van vrouwelijke kant is gekomen, want WILLEM JELMERS werd nimmer een Nijdam genoemd, doch zijn vrouw GERBRICH SYBES vele malen.
 
Via de vader en moeder van Willem Jelmers, JELMER GOYES en JAAY HEERES komen we bij de grootouders GOYE JELMERS en JESEL WILLEMS terecht en vervolgens bij de over-grootouders JELMER RUURDS en TIETS GOYES en bet- overgroutouders RUURD WYTZES en TIETS GELTS te Grouw.Verder kunnen we niet, want RUURD WYTZES is de eerste van dit geslacht die uit het duister van het verleden te voorschijn komt.
 
Het is vrijwel zeker dat de meeste bewoners van Grouw en Oldeboorn dit echtpaar tot voorouders heeft, zodat het aantal nakomelingen hiervan op vele duizenden moet worden geschat. Vooral onder de doopsgezinde families in deze streken zullen er maar weinigen zijn die Ruurd en Tiets niet hun voorouders kunnen noemen. Wanneer we b.v. weten dat ook de bekende legendarische ADAM HURRIDER een nazaat van dit echtpaar was, volgt hier weer uit, dat ook Prof. PIETER SJOERDS GERBRANDY, die in de oorlogsjaren Nederland vanuit Londen aanvoerde in de strijd tegen de bezetter, een nakomeling van Ruurd Wytzes en Tiets Gelts kan worden genoemd. Niet enkel deze politicus stamt van dit echtpaar af, want het is vrijwel zeker dat ook PIETER JELLES TROELSTRA behoorde tot de nazaten, ofschoon dit bij gebrek aan archivalia moeilijk te bewijzen is.
 
Ruurd Wytzes en Tiets Gelts hadden nl. naast Jelmer nog meer kinderen, waarvan het nageslacht nog maar gedeeltelijk is nagegaan en waarvan het practisch onmogelijk is de nakomelingen allen op papier te zetten, daar
dit een werk van vele jaren zou zijn.
 
Het is jammer dat bij de beschrijving van het voorgeslacht van Willem Jelmers de meeste geboortedata en ook enkele huwelijksdata ontbreken, daar de registers niet ver genoeg teruggaan en de familie doopsgezind was. De meeste gegevens zijn dan ook afkomstig uit de oud-rechterlijke archivalia.
 
De leden van dit geslacht waren meest van boerenbedrijf. Eigengeerfden treft men zelden aan. Meest wordt vermeld: huisman.
 
De stamvader Ruurd Wytzes vinden we het eerst in Grouw, wanneer we de oudste recesboeken van Idaarderadeel raadplegen. Hij wordt vermeld als koper bij verschillende boelgoeden. Later komt hij voor in de weesboeken. In het oud-rechterlijk archief van Idaarderadeel zoekt men echter tevergeefs naar de naam van zijn vrouw. Het toeval wilde dat ook haar naam bekend werd. Bij het zoeken in hypotheekboek X.1. van Smallingerland naar mijn voorouders die op de Vleerbosch woonden, werd haar naam gevonden in een voor ons belangrijke acte, die hieronder in extenso volgt:
 
Fedde Sybis wonen. tot Flaerbos onder verbandt mijner goederen de rato caverende voor Tryn Wigles mijn tegenwoordighe huijsvrou doe condt lie ende bekenne ten oprechten en deugdelijck schuldt schuldich te weesen Ruijerdt Wytzes en Thiet Geltsdr. echteluijden wonen. tot Grou de somma van drie hondert goldgl. stuck doe 28 stv. ter causa en herkomen van gereede verschotene penn., dien ick bekenne wel tot mijne wille en goedt benoegen ontfangen te hebben, renicierende exceptie van ongetelde gelde, maer neme aen voor mij en mijne erven voorschr. drie hondert ggl. aen Ruijerdt Wytzes ende Tyedt Gelts haere erven of wettelijcke thoner dan deses, wederomme op te brengen voldoen ende betalen op de 1 Maij in de jaare 1626 met noch achtien gouden gl. dus voor interesse middels tijde weder verschenen sampt voor costen schaeden en alle vordere interesse generalijck tot onderpant stellen alle mijne goederen, roeren, onroeren presente en toecomende geen van alles exempt en specialijck mijne huisinghe sampt ontruiminge van Saete en Lands tegenwoordigh bij mij wordt bewoont en gebruijckt constitueren mij de voorschr. goederen te possideren en besitten van uyt name van voorschr. crediteurs, soo lange en ter tijt toe ick de principale hoofdsommen van die interesse van dien in vasten sal hebben voldaen en betaelt de selver eerster instantie de Hove van Vrieslandt sampt alle andere Gerechten oirconde mijn handtmerck anders niet connende schrijven, benevens de handt van Petro Tijssens Secretaris van Idaarderadeel tot mijn bede de 8 Maij 1625, onderstonde dit is Fedde Sybis....selfs gestelt handtmerck en P.Tijssens.
 
Registrate coram Grietmanno en mij ondergeschr. Secretaris van Smallingerlandt desis de 28 April 1626.
H. van Haersma.
 
Dat Fedde Sybis, Tryn Wigles en Ruurd Wytzes met Tiets Gjalts bekenden van elkaar waren, is duidelijk, wanneer we weten, dat een zuster van Tryn Wigles, Yd Wigles, gehuwd was met Gjalt Ruurds, een zoon van Ruurd Wytzes.
 
Uit verschillende acten leren we het gezin van Ruurd Wytzes nader kennen en komen dan tot de conclusie, dat hij omstreeks 1585 reeds met Tiets Gjalts gehuwd moet zijn. Omtrent zijn ouders kunnen we niets met zekerheid zeggen. Uit de Beneficiaalboeken van 1543 kan men slechts veronderstellingen opbouwen, doch deze zijn zo vaag, dat het geen zin heeft ons hier nader in te verdiepen.
 
Wel kunnen we opmaken uit het huwelijk van ong. 1585, dat Ruurd Wytzes ong. 1560 geboren moet zijn en zijn vader Wytze, de eigenlijke stamvader, waar de naam ons van bekend is, ongeveer in 1535 het levenslicht aanschouwd zal hebben.
 
Uit het huwelijk van Ruurd Wytzes en Tiets Gjalts zijn zes kinderen geboren die ons met name bekend zijn, doch waarschijnlijk zijn het er negen geweest. De ons bekende waren: Jesel, Rinck, Gjalt, Rienk, Jelmer en Antje.
 
Jesel Ruurds is gehuwd omstr. 1612 en waarschijnlijk één van de oudste kinderen gheweest. Zij huwde met Halbe Hartmans, zoon van Hartman Halbes, wonende op Zynsma-sate te Warga. Zij overleed vóór 1623 en haar man vóór 1625. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, nl. Willem 1615, Gerben 1617 en Jesel 1622. Willem huwde tweemaal en had 9 kinderen.
 
Rinck Ruurds tr. 9.3.1617 recht. Grouw met Syds Wybes van Oosterend. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, nl. Wybe, Gerben, Bauck en nog een dochter, die trouwde met Tonnis Ariens. Wybe Sytzes trouwde met Aeltie Gerbens, weduwe van Wigle Gjalts, zn. van Gjalt Ruurds en Ydt Wigles, dus neef en nicht. Gerben Sydses tr. met Reinu Gerbens.
 
Uit het huwelijk van Gjalt Ruurds en Ydt Wigles werden geboren: Wigle, tr. Aeltie Gerbens; Jets, tr. Obbe Tiebbes (Tiemersma) Jesel, tr. Ubbe Saekes; Gerbrig tr. Sybren Reiners Jongema en Ruurd, ongehuwd.
 
Rienk Ruurds trouwde met ........Atesdr. Uit dit huwelijk werden gebroen: Wytske, tr.vóór 1651 met Jentje Rinses uit Wartena; Syert, Wytze, Baucke, Ruurd en Gerben.
 
JELMER RUURDS, geb. omstr. 1600, overleden vóór 1655 wordt meerdere malen aangetroffen als curator over de kinderen van Gjalt en Rienk Ruurds. Hij woonde te Nes op plaats 1, gelegen ten noorden van het kerkhof, nu bewoond door de fam. Peenstra. Hij huwde omstr. 1635 met TIETS GOYES. Er zijn diverse acten van hem aanwezig die betrekking hebben op geldleningen.
 
Uit dit huwelijk zijn geboren:
1. Ruurd Jelmers tr. I 30.4.1673 met Tryn Jacobs; TR. II vóór 1681 met
Frouck Freerks. Uit het eerste huwelijk werd een dochter Riemke geboren.
 
2. Goye Jelmers.
 
GOYE JELMERS, * omstr. 1636, tr. 21.6.1668 te Grouw met JESEL WILLEMS, dr. v. Willem Halbes en Antje Tiettes.
Zij waren achterneef en achternicht. Goye Jelmers tr. II 30.1.1687 te Oldeboorn met LOLKE PIETERS. Goye Jelmers was boer te Grouw. Voor zover bekend werd uit het eerste huwelijk maar één zoon geboren, nl. Jelmer Goyes.
 
JELMER GOYES, * omstr. 1674, tr. 26.6.1701 te Grouw met JAAY HEERES, dr. van Heere Melis en Rinsie Wybrens te Akkrum. Jaay trouwde na het overlijden van Jelmer op 11.8.1732 te Grouw met Oege Halbes. In 1718 was Jelmer Goyes boer op Clein Blijema, plaats 59 onder Grouw, gelegen te Syteburen, groot 70 pm.
 
Kinderen van Jelmer Goyes en Jaay Heeres waren:
 
1. GOYE JELMERS, tr. 24.2.1743 te Grouw met JAPKE GRELT GREULTS, dr. v. Greult Abes en Bauck Liouckes, boer en boerinne op Tuitsma te Grouw. Later woonde hier Goye Jelmers. Uit dit huwelijk één zoon
Uit dit huwelijk:
1.
TRIJNTJE WILLEMS NIJDAM, geboren 1745 te Vleerbosch / Boornbergum, overleden op 21‑08‑1838 te Utingeradeel.
Trijntje is een tweelingzus van PIETJE.

Gehuwd voor de kerk op 02‑06‑1771 te Oldeboorn met TJEERD GOSSES COEHOORN (Koehoorn), geboren 1741 te Haskerdijken, overleden op 19‑05‑1832 te Utingeradeel, zoon van GOSSE JELLES en JANSEN TJEERDS.
Tjeerd en Trijntje waren Rentenier wonende te Oldeboorn.
Zij woonden op huisnr. 248 te Oldeboorn.
Zowel Tjeerd als Trijntje overleden daar in resp. 1832 en 1838.

2.
PIETJE WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1745 te Vleerbosch, overleden 1817 te Oldeboorn.
Gehuwd voor de kerk (1) op 02‑01‑1785 te Oldeboorn met WYTZE KLAZES BOONSTRA.
Gehuwd (2), 2e huwelijk met JACOBUS KEVERLING.
Pietje was een tweelingzus van TRIJNTJE.
Zij is waarschijnlijk overleden in oktober 1817, aangezien zij niet werd vermeld in een Notariele Akte wegens verkoop boerderij in 1818 en in notariele akte (nr.215) op 19-11-1817 wordt zij genoemd als "Jacobus Keverling, weduwenaar van Pietje Willems Nijdam, erflater".
(Bron: Not.Akte 1818-Utingeradeel-nr.187 en Minuutakte nr.196-1817 Utingeradeel en testament op 11-10-1817)
.
3.
JELMER WILLEMS NIJDAM, boer, geboren 1749 te Vleerbosch (gezindte: dg), overleden op 28‑03‑1824 te Oldeboorn.
Gehuwd voor de kerk op 02‑12‑1792 te Oldeboorn met JOUKJE LINZES SMEERKE, 26 jaar oud, gedoopt op 02‑03‑1766 te Oudega (Smal.), overleden op 22‑12‑1839 te Oldeboorn op 73-jarige leeftijd, begraven op 27‑12‑1839 te Oldeboorn, dochter van LINZE JOHANNES, boer, en SJOUKJE BARTLES.
Jelmer was doopsgezind, woonde eerst op de Vleerbosch onder Boornbergum, later was hij boer te Oldeboorn.
In 1811 nam Jelmer de familienaam Nijdam aan te Oldeboorn.
In de akte werd gemeld dat hij 2 kinderen had.
 
1826 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi
Gemeente: Utingeradeel
Royement, akte niet aanwezig
- Joukjen Linzes te Oldeboorn, weduwe van Jelmer Willems Nijdam
- Sjoukjen Jelmers Nijdam te Oldeboorn, gehuwd met Pieter Pieters de Jong
- Hotske Reitses de Jong te Oldeboorn, weduwe van Willem Jelmers Nijdam
- Fokjen Rienks te Oldeboorn, weduwe van Lieuwe Klases
 
1829 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi
Gemeente: Utingeradeel
Royement, akte is wel aanwezig
- Joukje Linzes te Oldeboorn, weduwe van Jelmer Willems Nijdam
- Sjoukjen Jelmers Nijdam te Oldeboorn, gehuwd met Pieter Pieters de Jong
- Hotske Reitzes de Jong, weduwe van Willem Jelmers Nijdam als voogd over haar
kinderen
- Jentje Jelles de Groot te Poppingawier
- Jaike Willems Nijdam te Poppingawier
 
Toen Joukje op 74 jarige leeftijd overleed (wegens "krachtverval"), was zij inwonend bij haar schoondochter die weduwe was van Willem Jelmers.

4.
SYBE WILLEMS NIEUWDAM (Siebe Willems NIJDAM), boer te Oudega, geboren op 25‑12‑1751 te Vleerbosch, gedoopt op 26‑04‑1789 te Oudega (Smal.).
Sybe werd "op belijdenis" gedoopt, twaalf jaar na zijn huwelijk op 37 jarige leeftijd.
Overleden op 04‑10‑1825 te Oudega (Sm) op 73-jarige leeftijd.
Sybe zijn naam werd in 1811 door de ambtenaar van de burgelijke stand in Oudega ingeschreven als NIEUWDAM.
 
Hij was boer op plaats 36 en 39 te Oudega, welke 66 p.m. groot was.
- Op 14.4.1783 waren SYBE WILLEMS en OETSKE HATTUMS 500 gulden schuldig aan WYTSKE RIEMENS, weduwe van RIENK KARSTENS (Smallingerland X.17, fol.311).
In hetzelfde jaar waren zij ook 600 gulden schuldig aan HATTUM GJALTS en FRIETZEN DOUWES
(Bron : Smallingerland X.17, 335).

Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 20‑03‑1777 te Oudega met OETSKE HATTUMS HOEKSTRA, 21 jaar oud, geboren op 13‑02‑1756 te Oudega, overleden op 16‑12‑1808 te Oudega op 52-jarige leeftijd, dochter van HATTUM GJALTS, boer, en FRIETZEN DOUWES.
In 1783 waren Siebe en Oetske 600 gulden schuldig aan (schoon)vader Hattum Gjalts en zijn vrouw Frietzen Douwes.
(Bron: Smal. X.17, 335).

Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 01‑09‑1809 te Oudega (Sm) met TJITSKE RINDERTS KOOISTRA, 38 jaar oud, geboren op 09‑12‑1770 te Oudega (Sm), overleden op 11‑08‑1846 te Oudega (Sm) op 75-jarige leeftijd, dochter van RINDERT MEINDERT KOOISTRA en BARBER VEDDES MEINSMA.
Siebe (Sybe) was boer op plaats 36 en 39 te Oudega (Sma) welke 66 pm groot was.
 
Zijn 2e vrouw Tjitske doet op 21 november 1813 haar belijdenis Oudega.
 
Op 11-9-1825 werd zij nog genoemd:
Schuldenaar
Tjitske Rinderts Kooistra
wonende te Oudega
Diversen: gehuwd met Siebe Willems Nieuwdam
 
Op 22-9-1809 worden huwelijksvoorwaarden opgesteld:
Bron: Notarieel archief. Akte(Akte)datum: 22-09-1809
Soort akte: huwelijksvoorwaarden
Bruidegom: Siebe Willems, wonende te Oudega
Diversen: weduwnaar
 
Bruid: Tjitske Rinnerts Kooystra, wonende te Oudega
Diversen: weduwe van Jacob Geeles,
Bruid ondertekent met Tjitske Renderts Kooystra
 
Na overlijden van Siebe werd er een Memorie van Successie opgesteld.
 
Memories kantoor Gorredijk
Memorie van successie inschrijving. Plaats: Gorredijk
Bijzonderheden: Filmnummer: 92
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
 
Man van Tjitske Rinderts Kooistra, winkeliersche; vader van Willem, huisman Nijega, Frietzen (vrouw van Klaas Hendriks Jakobsma, idem), Gepke (vrouw van Oene Stevens van Kammen, bakker Surhuisterveen) en minderjarige Rindert Siebes Nieuwdam.
 
Overledene
Siebe Willems Nieuwdam wonende te Oudega, overleden op 04-10-1825
. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk circa 1800 met JACOB GJALTS KOOISTRA, overleden voor 1809 te Oudega (Sm).}
5.
TJITZE WILLEMS NIJDAM (TIETTE), schipper en koopman te Oldeboorn, geboren circa 1753 te Vleerbosch, overleden voor 1798.
Op 19.2.1786 waren TIETTE WILLEMS en zijn vrouw 1250 guldens schuldig aan AUKEUKE HENDRIKS, schuiteschipper te Akkrum voor de koop van een schip. GERBRIG SYBES was borg. (Utingeradeel J 9,fol.434).
Op 1.6.1786 bekenden TIETTE WILLEMS en JANTJEN HARINGS 300 guldens schuldig te zijn aan GERBRICH SYBES. (Utingeradeel J.10, fol. 12).

Gehuwd voor de kerk op 08‑10‑1780 te Oudega Sm. Echtgenote is JANTJE HARINGS HARINGSMA, geboren te Akkrum, overleden op 16‑12‑1798 te Joure, dochter van HARING TJITZES en JANTJEN PYTERS.
6.
AUKE WILLEMS VLEER (NIJDAM/VLIER), boer, geboren circa 1756 te Vleerbosch, overleden op 17‑02‑1827 te Warniahuizen.
Gehuwd voor de kerk op 09‑04‑1786 te Oldeboorn met SYTSKE JOHANNES BOTTEMA, geboren 1761 te Oldeboorn, overleden op 17‑02‑1830 te Warniahuizen, dochter van JOHANNES SIPKES BOTTEMA en HANTJE MURKS DE ZEE.
 
Tot 1804 was het gezin van AUKE woonachtig op plaats 7 Oldeboorn, daarna op plaats 63 te Warniahuizen (Wantinga-hus onder Oldeboorn), thans (ca.1980) bewoond door de weduwe van der KRIEKE-VLEER.
 
- Op 2.6.1786 bekenden AUKE WILLEMS en SYTSKE JOHANNES 900 guldens schuldig te zijn aan GERBRICH SYBES (Utingeradeel J.10, fol. 15).
 
- Op 30.5.1803 werd bij hen te Oldeboorn boter uit de kelder gestolen. (Utingeradeel B.2).
 
- Op 8.2.1804 kochten zij voor 3700 guldens en 20 stuivers de gerechte helft van zate en landen nr.7, bij AUKE WILLEMS zelf bewoond, van TJERK JOHANNES BOTTEMA en TRIJNTJE SYTZES. (Utingeradeel, proclamatieboek).
 
- AUKE WILLEMS nam op 17 december in 1811 (via zijn broer !) de naam VLIER aan, welke door de ambtenaar van de burgelijke stand veranderd werd in VLEER.
 
Deze akte vermeld oa. "Gecompareede zijnde Broeder Auke Willems uit hoofde van derselfs sukkelachte en ziekenlijken omstandigheden, wonende te Oldeboorn, heeft dezelve verklaard, dat hij aanneemt de naam VLEER, voor familienaam, dat hij heeft het volgende tal zonen en dochters : Willem, 12 jaar, Johannes, 11 jaar, Hantje 21 jaar en Gepke 17 jaar, allen wonende te Oldeboorn".
Was getekend door Jelmer Willems Nijdam !!!
 
- Na het overlijden van AUKE en zijn vrouw SYTSKE JOHANNES werd in mei 1830 op de boerderij te Warniahuizen de inventaris opgemaakt en vond een boedelscheiding plaats (Not.archief 353, jaar 1830, nr 28).
De boerderij en bijbehoren werden overgedragen aan Willem Aukes Vleer en zijn zuster Gepke Aukes Vleer (weduwe van K. Engelsma).
 
In de week voorafgaande aan 1-4-1829 werd bij de weduwe van Auke een hoeveelheid boter en enige kleding uit de "molkenkelder" gestolen.

7.
JAAIKE WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1758 te Vleerbosch, overleden op 28‑04‑1850 te Dronrijp.
Gehuwd circa 1798 te Oldeboorn met JENTJE JELLES DE GROOT, geboren in 1771, overleden op 16‑09‑1847 te Menaldum, zoon van JELLE HOTZES en AKKE MARTENS.
Jaaike was in 1818 wonende te Flansum.
(Bron: Nota. Akte Utingeradeel)
 
In 1831 wonen Jaaike en partner Jentje in Sint Annaparochie, waar Jentje Landbouwer is.
Hij is dan volgens kadaster info eigenaar van diverse stukken land te St. Annaparochie.
 
Bron: Kadaster 1832. Soort registratie: Akte Kadaster 1832
Aktedatum: 1832. Plaats: St. Annaparochie
Bijzonderheden: Minuutplan St. Annaparochie C1
Sectie C. Legger 79
 
Eigenaar
Jentje Jelles de Groot (landbouwer) wonende te St. Annaparochie
 
Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
1 Weiland 23730 4
5 Bouwland 18050 3
7 Bouwland 10190 3
8 Bouwland 25240 2
9 Bouwland 28420 2
10 Weiland 13680 2
11 Bouwland 14230 2
21 Boomgaard 2270 2
22 Tuin 2500 1
23 Huis, Schuur en Erf 3230 1 39
24 Bouwland 17070 2
25 Bouwland 25880 2
26 Weiland 10990 2
27 Bouwland 24300 3
28 Bouwland 17810 3
29 Bouwland 12730 3
30 Bouwland 13050 3
31 Weiland 9100 3
36 Bouwland 16050 3
37 Bouwland 15870 3
38 Bouwland 21280 3
39 Bouwland 29740 3
40 Bouwland 34450 3
 
In juni 1832 wonen ze in Roordahuizum, alwaar hij Huis en Schuur, etc. huren.
 
Verhuurder
Jhr. Robert baron van Breugel (referendaris) wonende te 's-Gravenhage
Diversen: Ligging vastgoed: Roordahuizum
 
Bedrag: huursom fl. 50 per jaar
een zathe lands, huizinge, schuur en verder getimmerte voor 3 jaar
 
Huurder
Jentje Jelles de Groot (boer) wonende te Roordahuizum
Diversen: gehuwd met Jaaike Willems Nijdam
 
In 1838 wonen Jentje en Jaike te Dronrijp.
Jentje is dan arbeider.
 
Bij overlijden van Jaaike (alias Janke) werd een Memorie van Successie opgemaakt. Hieruit kan de gezinssamenstelling uit gehaald worden.
 
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie.
Plaats: Leeuwarden. Bijzonderheden: Filmnummer: 194. Register IV: 2404
 
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
 
moeder van Akke (vrouw van Minne Martens Feitsma, landbouwer), Jelle, arbeider Roordahuizum en Willem Jentjes de Groot, idem ald.. Saldo fl. 50,-.
 
Overledene
Janke Willems Nijdam overleden op 28-04-1850 , wonende te Dronrijp
.
8.
SYDS WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1761 te Vleerbosch, overleden voor 1770 te Vleerbosch.
9.
SYBREN WILLEMS NIJDAM, arbeider te Oldeboorn, geboren circa 1767 te Boornbergum, overleden op 29‑06‑1832 te Oldeboorn.
Gehuwd voor de kerk op 11‑04‑1791 te Oldeboorn met AAFKE SIPKES, geboren in 1770 te Akkrum, overleden op 06‑11‑1853 te Oldeboorn.
In 1811 neemt Sybren de familienaam Nijdam officieel aan te Oldeboorn.
Vermeld werd dat hij een zoon Willem van 14 jr. had.
 
Op 27-11-1827 koopt Sybren de zathe en landen met huizinge van de Wed.Klaas Krijns Walthuis en erven voor de som van F.8112.
 
Op 13-3-1828 koopt Sybren enkele stukken land onder Oldeboorn (Poppenhuizen).
 
Sybren overlijdt aan "zware krampen en braken met perzingen".
Zijn Zathe werd gekocht door K.S.Mooi voor F.6628 volgens Kadastrale meting ca. 23 bunders groot.
 
In 1823 wordt Afke Sipkes "renteniersche" genoemd in de overlijdensakte van Willem. Ook wordt zij hier "gehuwd met" aangemerkt.
 
In de overlijdensakte van Sybren wordt hij "rentenier" genoemd, geboren te Boornbergum.
 
Later verkoopt Afke (met zoon Willem) deels van hun via erfenis vekregen grond en watermolen !!
 
Bron: Notarieel archief. (Akte)datum: 11-12-1833
Soort akte: provisionele en finale toewijzing
Bijzonderheden: Bijbehorende aktenummers: 00051
 
Verkoper: Afke Sipkes wonende te Oldeboorn
Diversen: weduwe van Sybren Willems Nijdam
 
Ligging vastgoed: Oldeboorn
Bedrag: koopsom fl. 7190
een zathe en landen etc en watermolen en mest
 
Verkoper: Willem Sybrens Nijdam (landbouwer) wonende te Oldeboorn
Koper: Rienk Lucas Mooi (rentenier) wonende te Oldeboorn
Diversen: gehuwd met Trijntje Fokkes Cuperus.
 
Na overlijden van Afke werd een Memorie opgesteld.
 
Memories kantoor Heerenveen.
Bron: Memories van successie. Inschrijving. Plaats: Heerenveen
Bijzonderheden: Filmnummer: 143
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
 
weduwe van Sybren Willems Nijdam; moeder van Willem Sybrens Nijdam.
 
Overledene
Aafke Sipkes wonende te Oldeboorn, overleden op 06-11-1853
.
10.
SYTZE WILLEMS NIJDAM, boer te Oldeboorn, geboren circa 1770 te Vleerbosch, overleden op 02‑05‑1808 te Oldeboorn.
Gehuwd op 07‑09‑1800 te Oldeboorn met JANTJE SYTZES LANDSMA (Janzen Sytzes), geboren in 1700 te Oldeboorn, overleden op 27‑02‑1833 te Oldeboorn, dochter van SYTZE TJEERD en FOKJEN JOHANNES.
Jantje woonde in 1818 te Oldeboorn, weduwe van Sytse Willems Nijdam.
(Bron: Nat.Akte 187 Utingeradeel)
.

VI.43
DOUWE WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1725 te Sneek (gezindte: RK), overleden 1804 te Sneek, zoon van WILLEM DOUWES (Willem Douwes Nijdam), Koemelker, en TAETSKE WILLEMS NIJDAM (zie V.22).
Gehuwd voor de kerk circa 1755 met YPKE HANSES, geboren circa 1721 te Terzool, overleden op 04‑08‑1813 te Sneek, dochter van HANS N.N. en AKKE N.N..
Douwe en Iepke laten in 1772 een herberg-boerderij bouwen aan de Hoge-of Stenendijk (later Leeuwarderweg 1)
Dit "stee" genaamd "de Pauw" is vanaf 1772 tot 1857 door verschillende generaties Nijdam bewoond geweest.
In al die jaren was het een boerderij met herberg/logement.

Uit dit huwelijk:
1.
WILLEM DOUWES (Willem Dominicus Nijdam), boer te Sneek, gedoopt (rk) op 07‑04‑1759 te Sneek, overleden op 25‑07‑1826 om 10.00 uur te Sneek op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk circa 1797 met AKKE HENDRIKS, geboren circa 1772, overleden op 04‑08‑1826 te Sneek.
In 1811 nam Willem officieel, te Sneek, de familienaam Nijdam aan. Er werd tevens vermeld dat hij 3 kinderen had. Douwe 10 jr,Hendrik 3 jr,Thijs ca. 1 jr.
 
In 1816 koopt Willem een huis en erf te Sneek.
Verkoper: Ane Buwalda wonende te Sneek
Diversen: Ligging vastgoed: Sneek
een huizinge en erf in de Wijde Burgstraat, wijk 9, nr. 44
 
Koper: Willem Douwes Nijdam wonende te Sneek
 
Na overlijden van vader Douwe, neemt Willem het logement "de Pauw" over.
Na zijn overlijden neemt zijn zoon Hendrik het tijdelijk over.
 
Hierbij het overlijdensbericht van Willem:
Sneek, den 25 juli 1826. Hedenmorgen omstreeks tien uren,
ontsliep in den Heer, mijn waarde en dierbare man WILLEM
DOMINICUS NIJDAM, na voorzien te zijn met de H.Sacramenten
van onze geeerbiedigden Godsdienst, in den ouderdom van
ruim 67 jaren, na een genoeglijke echtvereniging van ruim 29
jaren. Ik betreur in hem een waarde en dierbare man, en
mijne kinderen een allerzorgdragendste vader; maar God
heeft hem uit het leven geroepen, welke hij ook met veel ver-
trouwen op Gods goedheid en barmhartigheid, heel zacht zijne
ziel gaf in Zijne vaderlijke armen; hopende hem hier namaals
weer te mogen vinden met kroone der onsterfelijkheid,
wiens wille moet geschieden, in wien ik met mijne kinderen
onze troost zal vinden.
AKKE HENDRIKS
mede uit naam mijner kinders
 
Nav. dit overlijden van Willem en moeder Akke, werd een Memorie van Successie opgemaakt.
 
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie. Plaats: Sneek
Bijzonderheden: Filmnummer: 273
 
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
 
stalhouder; (man van reeds overleden Akke Hendriks); vader van Dominicus, idem (buiten Oosterpoort nr. 1.1) en minderjarige Hendrik en Ype Willems Nijdam (voogd is broer Dominicus).
 
Overledene
Willem Douwes Nijdam overleden op 25-07-1826 , wonende te Sneek
 
Ook van Akke Hendriks is er een overlijdensadvertentie geplaatst.
Het overlijdensbericht luidde:
Sneek, den 4 Augustus 1826. Heden namiddag omstreeks vijf uren wierden
wij in een allerdiepsten rouw gedompeld, door het afsterven van onze
waarde en veel geliefde moeder AKKE HENDRIKS, weduwe van
WILLEM DOMINICUS NIJDAM. Daar wij noch zuchten over het verlies van onzen geliefden vader, die den 25 julij van ons wierd weggerukt,vader
bereikte den ouderdom van 67 jaren en 4 maanden, en onzen moeder den
ouderdom van 54 jaren, na eene gelukkige echtverbintenis van ruim
29 jaren, na beide voorzien te zijn van de H. Sacramenten onzer
geeerbiedigde Godsdienst; o welke bedrukte dagen voor ons te moeten
derven zoo schielijk zulke brave ouders wiens hart moet niet roerende
zijn daar wij met zulke beklemde harten stonden voor ons moederlijk
bed. God almagtig aanroepende als het haar en ons zalig was, om onze
geliefde moeder nof te mogen behouden. Maar God heeft het niet gewild.
Hopende nu op Gods barmhartigheid dat hij ons zal troosten en bijstand
verleenen, want hij verlaat de zijnen niet. En als wij van Hem
geroepen worden dat hij ons dan geleide bij onze geliefde ouders, om
alle te mogen zijn vereerd met de laurier-takken der heerlijkheid.
DOMINICUS WILLEMS NIJDAM, mede uit naam myner broeders
 
Hieruit zien we dat hij (Douwe/Dominicus) in 1826 nog 2 levende broers had.
 
Het cadaster meldt hetvolgende over zijn bezit:
Eigenaar: de erven Willem Douwes Nijdam wonende te Sneek
Diversen: en mede-eigenaren
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
1 Weiland 245430 2
14 Groenedijk 2920 3
23 Groenedijkster Molen 370 1
24 Weiland 41000 2
30 Weiland 114740 2
31 Weiland 70720 4
48 Groenedijk 400 3
49 Groenedijk 210 3
 
In de Memories van Sneek op 9-2-1827 wordt weergegeven dat over de (minderjarige) kinderen Hendrik en Ype Nijdam een voogd Hendrik Jans Douma, boer te Tirns is en een toeziend voogd Jan Jans Douma te Tirns.

2.
AKKE DOUWES, gedoopt (rk) op 07‑05‑1762 te Sneek, overleden op 20‑09‑1827 te Tirns op 65-jarige leeftijd.
Uit de relatie Douma-Nijdam zijn 4 kinderen bekend. (zie Memorie).
 
Na overlijden van Akke werd een Memoerie van successie opgesteld, waaruit we meer info hebben verkregen:
 
Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van succes. Inschrijving. Plaats: Sneek
Bijzonderheden: Filmnummer: 274
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
 
moeder van Hendrik, Jan, Ypkje en Feikje Jans Douma, allen van boerenbedrijf.
 
Overledene
Akke Douwes Nijdam wonende te Tirns, overleden op 20-09-1827
.
Gehuwd met JAN DOUMA.

VI.45
WILLEM WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1728 te Sneek (gezindte: RK), overleden voor 1811.
In december 1779 bekende Willem Willems 1500 car.gls. schuldig te zijn aan EPKE ROOS, assurandeur te Sneek.(Sneek D.D. 25, fol. 204).
Op 10.3.1781 bekenden Willem Willems en zijn vrouw 500 car.gls. schuldig te zijn aan EPKE de ROOS. (Sneek, D.D. 25, fol. 205)
, zoon van WILLEM DOUWES (Willem Douwes Nijdam), Koemelker, en TAETSKE WILLEMS NIJDAM (zie V.22).
Gehuwd op 14‑08‑1773 te Sneek.
De huwelijkse proclamaties vonden plaats, waarna zij voor de rechter het huwelijk lieten afsluiten.
Echtgenote is JELTJE JANS.
Uit dit huwelijk:
1.
WILLEM WILLEMS, gedoopt (rk) op 21‑11‑1774 te Sneek.
2.
JETSKE WILLEMS, gedoopt (rk) op 15‑02‑1776 te Sneek.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 01‑02‑1824 te Sneek met FREDERICUS WIERDS HOFMAN, 21 jaar oud, Koopman te Sneek, geboren op 21‑03‑1802 te Sneek, zoon van WIERD JOHANNES HOFMAN en GERTRUDIS FREDERICUS.
In de huwelijksakte wordt melding gemaakt van een akte door de Vredesrechter te Sneek opgemaakt, waarin gemeld wordt dat Jetske Willems ook wel in de wandelgang bekend was als Gezina Willems.

3.
TAETSKE WILLEMS, gedoopt (rk) op 06‑06‑1780 te Sneek, overleden voor 1785 te Sneek.
4.
TAETSKE WILLEMS (Teresia Nijdam), gedoopt (rk) op 05‑10‑1785 te Sneek, overleden op 13‑04‑1847 te Paasloo (Oldemarkt) op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1811 met JANNES JANS BULT, geboren circa 1785 te Paasloo, overleden op 12‑03‑1845 te Paasloo, zoon van JAN BULT en JANTJEN FRANSEN.
Uit het huwelijk Bult-Nijdam is 1 dochter bekend, tw. Annigjen geb. ca. 1827 te Paasloo.
 
Jannes was Boer te Paasloo.
 
Bron: Bev.Reg. Oldemarkt 1840.

5.
JAN WILLEMS.
Jan Willems was een tweelingbroer van Hans Willems.
Gedoopt (rk) op 06‑05‑1787 te Sneek.
6.
HANS WILLEMS.
Hans Willems was een tweelingbroer van Jan Willems.
Gedoopt (rk) op 06‑05‑1787 te Sneek.

VI.47
YDE WILLEMS NIJDAM (Ide Nijdam), geboren circa 1735 te Sneek (gezindte: RK), overleden voor 1811, zoon van WILLEM DOUWES (Willem Douwes Nijdam), Koemelker, en TAETSKE WILLEMS NIJDAM (zie V.22).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1765 met WIETSKE DE HAAN, overleden circa 1769.
Gehuwd voor de kerk (2) op 26‑08‑1770 te Rauwerd (rk) met ANDRIESKE PAULUS "van Tirns" (Andrieske Pals), overleden voor 1822.
In de overlijdensakte van zoon Willem wordt gemeld dat moeder (partner van Ide), Rinske heet.!?

Uit het tweede huwelijk:
1.
WILLEM YDES, geboren 1766, gedoopt (rk) op 03‑06‑1771 te Sneek, overleden op 18‑04‑1822 te Leeuwarden.
Gehuwd voor de kerk circa 1800 met DIEUWKE CORNELIS, overleden voor 1822.
Willem woonde in 1811 te Warga, later te Leeuwarden.
In 1811 nam hij de familienaam NIJDAM aan te Roordahuizum. Vermeld werd dat hij een dochter Reinskje van 8 jaar had.
 
Volgens BS Leeuwarden was hij 56 jaar oud (en weduwe) bij zijn overlijden, waaruit we kunnen opmaken dat hij op 5 jarige leeftijd werd gedoopt en zijn vrouw Dieuwke al was overleden.
 
In de overlijdensakte werd zijn moeder Rinske genoemd.

2.
WELMOED YDES, gedoopt (rk) op 24‑09‑1772 te Sneek.
3.
PAULUS YDES, Timmermansknecht te Sneek, gedoopt (RK) op 04‑11‑1773 te Sneek, overleden op 22‑09‑1822 te Sneek op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) circa 1800 te Sneek met NIESKE HESSELS (Nyske Hettes), geboren circa 1774, overleden op 27‑12‑1808 te Sneek, begraven op 29‑12‑1808 te Sneek.
In 1811 neemt Paulus officieel de naam NIJDAM aan te Sneek.
Hij heeft dan 1 dochter genaamd Tietie die 8 jr. oud is en een dochter Andrieske oud 6 jr.
 
De familie is RK. van geloof.

Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 03‑03‑1822 te Sneek met WYTSKE JACOBS DE HAAN, 57 jaar oud, geboren op 06‑04‑1764 te Leeuwarden, overleden op 15‑03‑1837 te Sneek op 72-jarige leeftijd, dochter van JACOB DOEKELES en MARIJKE CORNELIS.
In de huwelijksakte werd gemeld, dat Paulus aan zijn Nationale Militie verplichting had voldaan.
 
De overlijdensakte van Wietske in 1837 meldt : 73 jaar (geboren te Leeuwarden); overleden Oosterdijk Wijk 1.50; weduwe.
{Zij was eerder gehuwd voor de kerk circa 1790 te Sneek met THEUNIS LOUWRENS STRAATSMA, overleden voor 1822 te Sneek.}
4.
TAETSKE YDES, gedoopt (rk) op 09‑11‑1776 te Sneek.
5.
ANNE YDES, gedoopt (rk) op 27‑05‑1779 te Sneek.

VI.51
SJOUKIEN WILLEMS NIJDAM, geboren circa 1738 te Sneek (gezindte: RK), dochter van WILLEM DOUWES (Willem Douwes Nijdam), Koemelker, en TAETSKE WILLEMS NIJDAM (zie V.22).
Gehuwd voor de kerk circa 1762 te Sneek met SIEBE ATES, geboren circa 1735.
Vanaf 1775 komen Sybe en Sjoukje te wonen op "de Nieuwe Plantagie" te Sneek (later Leeuwarderweg)
.
Uit dit huwelijk:
1.
TIEDE SIEBES, gedoopt op 18‑06‑1764 te Sneek.
2.
TAETSKE SIEBES, gedoopt op 20‑04‑1769 te Sneek.

VI.54
AEMILIUS SIJES NIJDAM, boer te Lutkewierum, gedoopt op 19‑11‑1724 te Poppingawier, overleden voor 1811, zoon van SIJE JENTJES NIJDAM (zie V.24) en DIEUWKE AEMILIUS "van Poppingawier".
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 21‑01‑1753 te Lutkewierum met JELTIE GERRITS.
Uit dit huwelijk:
1.
GERRIT AEMILIUS, arbeider te Arum, gedoopt op 07‑04‑1754 te Lutkewierum, overleden op 15‑02‑1817 te Arum op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 26‑12‑1780 te Arum met TRIJNTJE HENDRIKS, geboren circa 1755.
In 1811 neemt Gerrit, dan wonend te Arum, de familienaam NIJDAM aan.
Tevens werden zijn 3 kinderen gemeld.
{Zij was eerder gehuwd voor de kerk circa 1778 met SYBE GABES FEENSTRA.}
2.
SIJE AEMILIUS, gedoopt op 15‑01‑1757 te Lutkewierum.

VI.57
WYPKJEN FOEKES WYNIA, gedoopt op 22‑07‑1725 te Oosterend, overleden op 18‑12‑1814 te Hartwerd op 89-jarige leeftijd, dochter van FOEKE SYTZES NIJDAM (zie V.28) en YMCK ROMKES WYNIA.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 14‑05‑1752 te Wommels met JAN GABES "van Wolsum" RADERSMA (Jan Gabes (Kingma) Radersma), 28 jaar oud, geboren op 12‑12‑1723 te Wommels, gedoopt op 24‑11‑1752 te Wommels, overleden op 20‑02‑1772 te Hartwerd op 48-jarige leeftijd, zoon van GABE JANS en AKKE ULBES ("van Kromwal").
Jan Gabes zijn (half) broer Wybe heeft de naam Radersma, daardoor werd hij ook wel Radersma genoemd.
Ook achternaam van zijn moeder was "Kingma-Radersma".
 
De ouders van Jan Gabes kwamen van Tzum, waar hun huwelijk werd geproclameerd op 12.2.1719.
 
JAN GABES werd op belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen op 13.4.1759, zijn geloof had hij al eerder met de doop bevestigd te Wommels op 24.11.1752.
 
Wypkjen Foekes kwam 30.3.1766 met attestatie van Deersum naar Hijdaard.
 
-Op 20.2.1772 kocht zij, weduwe van Jan Gabes te Hijdaard, een huizinge aan de Bolswardervaart aldaar.
(Bron: Hennaarderadeel K.17, fol.95).
-Op 16.4.1784 en 13.5.1785 kochten Joris Sakes en Wypkjen Foekes te Hidaard land en een huizinge te Hartwerd.
(Bron: Wonseradeel Y.33, fol.22 en Y.34, fol.77 vs).
-Op 15.11.1790 kochten Joris en Wypkjen te Hidaard een huis aan de Slachtedijk aldaar.
(Bron: Henn.deel K.18, fol.230 vs.).
-Op 20-10-1792 en 14-12-1793 kochten zij percelen land te Wartwerd en 30-3-1797 idem te Hidaard.
(Bron: Wonseradeel Y.35, fol185 vs.en 285 en Henn.deel K.19,fol.82).

Gehuwd voor de kerk (2) op 47-jarige leeftijd op 16‑05‑1773 te Hijdaard met JORIS SAKES DIJKSTRA, geboren circa 1750, overleden op 14‑09‑1825 te Hijdaard, zoon van SAKE JORIS DIJKSTRA en GOITSKE OENES.
Uit het eerste huwelijk:
1.
AKKE JANS WYNIA, gedoopt op 23‑12‑1752 te Wommels, overleden op 06‑08‑1818 te Hidaard op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd met FEIKE JACOBS "van Hidaard" BIJLSMA.
2.
WYBRIG JANS WYNIA, geboren op 27‑10‑1753 te Wolsum, gedoopt op 25‑11‑1753 te Wolsum.
Wybrig is jong overleden.

3.
GABE JANS WYNIA, geboren op 25‑05‑1755 te Wolsum.
Gabe was mogelijk jong overleden, danwel niet gehuwd geweest waardoor nadere info ontbreekt.

4.
FOEKE JANS WYNIA (Winia), boer te Wieuwerd, later te Burgwerd, geboren op 21‑04‑1757 te Wolsum, gedoopt op 08‑05‑1757 te Wolsum, overleden op 20‑01‑1826 te Burgwerd op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 06‑06‑1784 te Itens met BOTJE AGES HOEKSTRA, geboren circa 1759 te Scharnegoutum, overleden op 11‑06‑1834 om 20.00 uur te Tzum,
Hedenavond ongeveer 8 ure overleed, na een voorafgaand
verval van krachten, onze waarde beminde moeder:
 
BOTJE AGES HOEKSTRA,
 
Weduwe van FOEKE JANS WINIA,
in leven renteniersche te Tzum in de ouderdom
van bijkans 75½ jaar.
 
Stille gelatenheid in des Heeres wille te berusten.
 
Tzum, den 11 juni 1834.
 
J.F. WINIA.
 
Mede uit naam van BROEDER en ZUSTER en aangehuwde BROEDER.

Foeke nam op 22 october 1813 de familienaam WYNIA aan te Bozum.
Hij vermeldt dat hij 6 kinderen heeft en ze worden met naam en leeftijd genoemd in de akte.
 
Zijn broer Ulbe Jans nam de familienaam WIJNJA aan op 24 dec. 1811 te Heeg, wonende te Idzega. Zijn volwassen kinderen werden ook in de akte gemeld.
 
Foeke Jans kocht op 29.3.1797 land te Wommels, idem op 21.3.1805 te Cubaard en op 28.8.1809 weer te Wommels. Ook verkocht hij op 2.8.1808 land te Hennaard. (Bron: Proclamatieboeken Henn. nr. 19, fol. 89, nr. 20 fol. 10, 79, 81 en 113).
 
In 1815 woont het gezin te Burgwerd. (Bron: huwelijksakte dochter Aagje).
 
In de overlijdensaankondiging van zijn vrouw werd zijn naam als WINIA geschreven. Ook zoon Jan werd als Jan WINIA weergegeven.

5.
YMKJE JANS WYNIA, geboren op 07‑02‑1759 te Wolsum, gedoopt op 25‑02‑1759 te Wolsum, overleden op 17‑03‑1829 te Wommels op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk 1798 met JACOB DIRKS NOORDMANS, Boer te Edens, geboren op 01‑11‑1753 te Wommels, overleden op 10‑12‑1815 te Wommels op 62-jarige leeftijd, zoon van DIRK PIETERS en FEMKE JACOBS.
Informatie over Jacob en zijn ouders gevonden oa. via :
 
Verzameling Hessel de Walle
Bron: Inscripties en grafschriften. Plaats: Eesterga
Bijzonderheden:
Pijter Durks Noordman is gebooren den 12 meij 1747 <--- broer van Jacob.
Bron: www.marktplaats.nl
Object: lepel / mesheft / vork
 
Genoemd
Pieter Dirks Noordmans geboren 12-05-1747
Diversen: overleden voor nov. 1758 Religie: N.H.
Kind van: Dirk Pieters en Femke Jacobs uit Eesterga
 
 
Jacob overleed ten huize van huisnr. 85 te Wommels (nabij Lemmer).
De overlijdensaangifte werd gedaan door Pier Jans van der Schaaf (broer van Jacob zijn vrouw Ymkjen Jans Wynia).
Zijn leeftijd werd gemeld zijnde "groot 60 jaar".
 
Partner Ymkje Jans overleed in het huis nr. 80 te Wommels.
 
Minuut-akten 1829
Notaris: Wytze Keimpes Hoekstra
Kantoor: Wommels
Repertoire: 140011
 
Bron: Notarieel archief, akte(Akte)datum: 18-04-1829
Soort akte: boelgoed
Erflater
Ymkjen Jans Wynia
Diversen: in leven weduwe van Jacob Dirks Noordmans, in leven woonachtig te Wommels en aldaar overleden
Bedrag: opbrengst fl. 2309
vee, boerengereedschappen en meubelen
 
Verkoper
Dirk Jacobs Noordmans (boer) wonende te Allingawier
 
.
6.
ULBE JANS WÿNJA (Ulbe Wynia), boer, geboren op 06‑11‑1760 te Wolsum, gedoopt op 23‑11‑1760 te Wolsum, overleden op 11‑12‑1840 te Heeg op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 09‑11‑1784 te Idzega met CORNELISKE JETZES BIJL (Corneliske Bijlsma/Bielstra), geboren in 1764 te Friens, overleden op 17‑07‑1829 te Idzega.
Zij zijn getrouwd op 14 november 1784 te Rauwerd, Rauwerderhem, Friesland, zij was toen 20 jaar oud.
Trouwregister Hervormde gemeente Rauwerd Irnsum
Bron: DTB Trouwen. Datum: 24-10-1784
Soort akte: derde proclamatie
Bruidegom Ulbe Jans wonende te Rauwerd
Bruid Corneliske Jetzes wonende te Poppingawier
 
Trouwregister Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
Bron: DTB Trouwen. Datum: 09-11-1784
Soort akte: derde proclamatie
Bijzonderheden: bevestigd te Oudega op 14 november 1784
Bruidegom Ulbe Jans wonende te Rauwerd
Bruid Corneliske Jetzes wonende te Poppingawier
 
Ulbe was eerst boer te Idzega, later te Nijhuizum, Oosterend, weer te Idzega en te Heeg.
 
Hij nam de familienaam WIJNJA aan op 24 dec. 1811 te Heeg, wonende te Idzega. Zijn volwassen kinderen werden ook in de akte gemeld.
 
Zijn broer Foeke Jans nam de naam WYNIA aan op 22 okt. 1813 te Bozum.
Ook op zijn akte werden zijn kinderen (met leeftijd) gemeld.
 
Samenstelling gezin afgeleid van Notariele akte anno 1840:
 
Minuut-akten 1840-1842
Notaris: Gurbe Sipkes Zijlstra. Kantoor: Heeg. Repertoire: 054039
Bron: Notarieel archief. akte(Akte)datum: 28-12-1840
Soort akte: inventaris
Vermeld : Wyntzen Jeltes Jelsma wonende te Heeg
Vermeld : Wytske Jurjens de Boer wonende te Heeg
Diversen: weduwe van Ulbe Jans Wijnja, moeder van en voogd over Antje, Jurjen en Ulbe Ulbes Wijnja
 
Vermeld : Wiepkjen Ulbes Wijnja wonende te Sandfirden
Diversen: weduwe van Hans Gerrits Zandstra
 
Vermeld : Wieberig Ulbes Wijnja wonende te Akkrum
Diversen: gehuwd met Jelle Rinzes Siesma
 
Vermeld : Geiske Ulbes Wijnja wonende te Balk
Diversen: weduwe van Geert Jakobs de Graaf
 
Vermeld : Jantje Ulbes Wijnja wonende te Hommerts
Diversen: weduwe van Sikke Luitzens Hiemstra
 
Vermeld : Jan Ulbes Wijnja wonende te Deinum
Diversen: toeziend voogd
 
Vermeld : Joris Ulbes Wijnja wonende te Idzega
Vermeld : Jetske Ulbes Wijnja wonende te Idzega
Diversen: gehuwd met Eeltje Luitzens Hiemstra
 
Vermeld : Gabe Ulbes Wijnja wonende te Idzega
Vermeld : Sjoukjen Ulbes Wijnja wonende te Veenhuizen
Diversen: weduwe van Johannes Roodenburg
 
Vermeld : Korneliske Hendriks Wildschut wonende te Woudsend
Diversen: gehuwd met Anne Bendiks van der Schuit
 
Vermeld : Willemke Hendriks Wildschut wonende te Gaastmeer
Vermeld : Hendrik Klazes Wildschut wonende te Sneek
Diversen: vader van en voogd over Jetske, Klaas en Louw Hendriks Wildschut
.
Gehuwd (2) op 72-jarige leeftijd op 02‑04‑1833 te Wymbritseradeel met WYTSKE JURJENS DE BOER (Wietske), 33 jaar oud, geboren op 22‑03‑1800 te Huizum, overleden op 20‑06‑1865 te Huizum op 65-jarige leeftijd, dochter van JURJEN ULBES DE BOER en ANTJE OEGES.
7.
PIER JANS VAN DE SCHAAF (Wynia), Koopman, geboren op 07‑09‑1762 te Wolsum, gedoopt op 26‑09‑1762 te Wolsum, overleden op 22‑08‑1833 te Wommels op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 26‑06‑1785 te Wommels met ANKE THOMAS SIPPENS, geboren circa 1763.
Via Internet kwam dank zij de Buwalda familie info de volgende info beschikbaar : Pier bleef NIET ongehuwd. Huwde zelfs twee maal. Hij neemt de naam Van De Schaaf aan !!
 
In zijn overlijdensakte werd gemeld dat hij zoon was van Jan Gabes Wynia en Wypkje Foekes.

Gehuwd voor de kerk (2) op 39-jarige leeftijd op 11‑07‑1802 te Wommels met LIEUWKJEN JACOBS VELLINGA, geboren circa 1770, overleden voor 1833 te Wommels.
Memories kantoor Franeker
Bron: Memories van successieSoort registratie: Memorie van successie inschrijvingPlaats: Franeker
Bijzonderheden:
Filmnummer: 86
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
 
broer van Ulbe, boer Idzega (legaat fl. 1.200, ), Sjouke, idem Hidaard (legaat fl. 1.200, ), wijlen Foeke (vader van Akke, vrouw van Meindert Theunis Wynia, idem Tzum, Gabe, idem, wijlen Wypke, moeder van niet met name genoemde kinderen, wijlen Geiske, insgelijk, wijlen Aagje, insgelijk en Jan Foekes Wynia, boer: de 5 eersten elk fl. 200, ), wijlen Ymkje (moeder van Pier, boer Spannum, Dirk, idem Allingawier, Fimkje, vrouw van Sake Floris Tiemersma, idem en Jan Jacobs Noordmans, kleermaker Oosterlittens: de 3 laatsten elk fl. 300, ) en wijlen Akke Jans Wynia (moeder van Wypkje, vrouw van Gerlof Outgers Lantinga, koopman Franeker, Wybrig, vrouw van Taeke Sybes Greidanus, boer Tzum, Grietje, vrouw van Sikke Sikkes Brouwer, schipper aldaar, Jacob, timmerman Hidaard, Geiske, vrouw van Eeltje Heerkes Smidstra, schipper aldaar en Rients Feikes Bijlsma, mr.timmerman: de 5 eersten elk fl. 200, ); testamentair erfgenamen zijn alleen de 3 neefjes Pier Jacobs Noordmans, Jan Foekes Wynia en Rients Feikes Bijlsma. Saldo fl. 10.993,75. Bijgevoegd is suppletoire memorie (toelichting). (ongenummerde memorie zonder omslagvel)
 
Overledene
Pier Jans van der Schaaf wonende te Wommels, overleden op 22-08-1833
.
8.
SJOUKE JANS WYNIA, boer te Hijdaard, geboren op 27‑12‑1764 te Wolsum, gedoopt op 13‑01‑1765 te Wolsum, overleden op 05‑04‑1837 te Hijdaard op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 24‑05‑1790 te Hijdaard met JOHANTJE EELTJES BOOTSMA, geboren circa 1757, overleden op 08‑11‑1800 te Hijdaard.
In de overlijdensakte van dochter Trijntje werd gemeld dat Johantje de naam Johantje Everts Bootsma had.

Johantje was eerder gehuwd (1785 te Goenga) geweest met Jan Aleffs/Ales.
Zij was "Boerinne te Wommels" .
(Bron: Nedergerechten inschrijving Hennaarderadeel 1790)
.
Gehuwd voor de kerk (2) op 39-jarige leeftijd op 21‑05‑1804 te Hijdaard met GERLOFKE JACOBS (Gerlofke Jacobs Wijnia), 32 jaar oud, geboren op 03‑04‑1772 te Sneek, overleden op 01‑02‑1854 te Hijdaard op 81-jarige leeftijd.
De overlijdensadvertentie van Sjouke vermeld de familienaam van JACOPS voor Gerlofke in 1837.
Tevens werd vermeld dat 8 kinderen werden nagelaten, waarvan 3 uit een vorig huwelijk van Sjouke.
Als Gerlofke Jacobs overlijdt (1854), wordt ook een memorie van Successie opgemaakt.
 

9.
GEISKE JANS WYNIA, geboren op 16‑08‑1767 te Hidaard.
Geiske is mogelijk jong overleden.


VI.59
MEINDERT FOEKES WYNIA, boer, gedoopt op 29‑06‑1727 te Oosterend, overleden circa 1790 te Idzega, zoon van FOEKE SYTZES NIJDAM (zie V.28) en YMCK ROMKES WYNIA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09‑02‑1755 te Rauwerd
(huwelijk afkondiging middels proclamatie).
Echtgenote is FROUKJEN JAKLES, geboren circa 1730, overleden circa 1798.
Meindert Foekes was boer te Idzega op de plaats waar voorheen ook de Wynia's woonden.
- Op 10.8.1762 kocht MEINDERT FOEKES te Idzega, land "leggende rondom de kopers landen". (Bron: Wymbritseradeel T.3)
- Ook op 25.8.1767 en 2.8.1768 was hij koper van land aldaar.(Wymbr. R.1)
- Op 21.5.1790 verkochten SYTZE FOEKES en GEISKE WIEGERS, huislieden onder Bolsward, een huizinge onder Oudega W. aan hem. (Wymbr. R.3)
- In jan/mrt 1796 verkochten FROUKJE JAKLES, weduwe van MEINDERT FOEKES, en haar zonen FOEKE en JAN MEINDERTS, land te Idzega. (Wymbr. R.4,fol.75)
- Op 29.5.1798 verkochten dezelfden land te Idzega aan JORIS SAKES en WYPKJEN FOEKES, huislieden te Hidaard. (Wymbr.R.4,fol.205vs)
 
In Jan/maart 1796 verkochten FROUKJE JAKLES, weduwe van MEINDERT FOEKES, en en haar zonen FOEKE en JAN MEINDERTS, land te Idzega. (Wymbr R.4, fol 205 vs)
.
Uit dit huwelijk:
1.
ANTJE MEINDERTS, geboren op 11‑03‑1756 te Idzega, gedoopt op 28‑03‑1756 te Oudega, overleden voor 1801.
Aangezien Sybren in 1801 hertrouwde wordt aangenomen dat Antje voor deze datum overleed.

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 09‑05‑1779 te Oudega met SYBREN PIETERS "van Bozum". {Hij is later gehuwd voor de kerk op 31‑05‑1801 met ANTJE ROMKES WYNIA, geboren circa 1773, dochter van ROMKE FOEKES WYNIA (zie VI.61) en ANTJE FREDERIKS "van Deersum".}
2.
YMKJE MEINDERTS, geboren te Idzega, gedoopt op 04‑05‑1758 te Oudega.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 07‑01‑1781 te Woudsend met LOLLE LOLLES DE JONG, geboren circa 1756.
Lolle kwam van Woudsend.

3.
FROUKJEN MEINDERTS, geboren op 30‑01‑1760 te Idzega, overleden op 09‑01‑1824 te Nijland op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd met JOUW SIRKS.
4.
HINKE MEINDERTS, geboren te Idzega, gedoopt op 23‑08‑1762 te Oudega, overleden op 05‑10‑1827 te Sandfirden op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 26‑02‑1786 te Oudega met HENDRIK SIKKES WÿNJA (Hendrik Winja), arbeider, geboren circa 1760 te Hieslum, overleden op 24‑07‑1827 te Idzega.
Hendrik woonde te Idzega en liet zich later WYNIA noemen.
Soms werd de naam WINJA en WIJNJA gebruikt.

Hendrik neemt op 23 dec. 1811 te Heeg de familienaam Wijnja aan als familienaam.

5.
FOEKJE MEINDERTS, geboren te Idzega, gedoopt op 03‑06‑1764 te Oudega.
6.
JAKKELTJE MEINDERTS, geboren circa 1766 te Idzega, gedoopt op 17‑08‑1766 te Oudega, overleden op 11‑03‑1841 te Oosterend.
Gehuwd op 08‑10‑1795 met IEME INNES (Yme Ennes), 18 jaar oud, geboren op 01‑11‑1776 te Bozumrend, overleden 1802 te Bozum.
Aangezien Ieme voor 1811 (in 1802) stierf, heeft hij nooit een familienaam officieel aangenomen. Zijn vrouw gebruikte dus haar eigen familienaam voor haar nageslacht.
Zoon van ENNE IEMES, "van Oosterend", en AAFKE IDES, "van Oosterend".
7.
FOEKE MEINDERTS, boer, geboren te Idzega, gedoopt op 22‑01‑1769 te Oudega (Won.), overleden op 26‑04‑1831 te Oudega (Won.) op 62-jarige leeftijd.
Foeke bleef een ongehuwde boer te Oudega.
Foek nam de familienaam Wijnja aan op 23 dec. 1811 te Heeg.
Hij kon niet schrijven en ondertekende met een kruisje.

8.
JAN MEINDERTS, boer te Idzega, geboren op 03‑05‑1773 te Idzega, gedoopt op 20‑06‑1773 te Oudega, overleden op 14‑08‑1808 te Oudega (W) op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29‑09‑1795 te Wijmbritseradeel met UILKJEN SYTZES NIJDAM (Uilkje (Oelkjen) Sietses Wienia/Wynia), 21 jaar oud, geboren op 18‑04‑1774 te IJlst, gedoopt op 22‑03‑1799 te Oudega (Wymbritseradeel).
In deze "volwassendoop" staan haar geboortedatum en ouders vermeld.
Alleen in de overlijdensakte wordt zij Wienia (Wynia) genoemd.
Overleden op 23‑11‑1849 te IJlst op 75-jarige leeftijd, dochter van SYTZE CORNELIS NIJDAM (zie VI.83) en SYTSKE JOHANNES "van Heeg" (Sietske Johannes).
Tietjerksteradeel e.o. Bron: Tietjerksteradeel bevolking inschrijvingen.
Bijzonderheden:
Jan Meinerts Wynia; boer te Idzega, later Oudega W., overl. Oudega 14 aug. 1808, tr. Gerecht Wymbritseradeel 29 sept. 1795 Uilkje Sytses Wynia; ki.: Sytske, geb. Idzega 14 nov. 1795
 
Tietjerksteradeel e.o.
Bron: Tietjerksteradeel bevolkingSoort inschrijvingen.
Bijzonderheden:
Uilkjen Sytzes Wynia; overl. IJlst 23 nov. 1849, tr. Gerecht Wymbritseradeel 29 sept. 1795 Jan Meinderts; hebben gewoond te Idzega en Oudega; op belijd. ged. Oudega 22 maart 1799
Vermeld: Uilkjen Sytzes Wynia (Winia)
Diversen: Geboren IJlst 18 april 1774
 
In eerste instantie was er geen doopacte van Uilkje gevonden.
Verondersteld werd dat de ouders Sytze Foekes Wynia en Geiske Wiegers Nijdam waren.
 
Die informatie was oa afgeleid van het feit dat zij een dochter Geiske noemt.
In latere instantie is door mevr. W.Schilstra-Wiersma de overlijdensakte info toegespeeld, waarin de geboortedatum stond en de ouders werden vermeld.
Blijkt toch een Nijdam als vader te zijn.
 
In 1819 werd Uilkje "winkeliersche te Oudega" genoemd.(Huw. akte dochter Froukje).
In 1829 werd Uilkje "winkeliersche te Parrega" genoemd. (Huw.akte zoon Meindert).


VI.61
ROMKE FOEKES WYNIA, boer en koopman, gedoopt op 22‑05‑1729 te Oosterend, overleden op 22‑10‑1817 te Woudsend op 88-jarige leeftijd, zoon van FOEKE SYTZES NIJDAM (zie V.28) en YMCK ROMKES WYNIA.
Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 12‑06‑1757 te Poppingawier met ANTJE FREDERIKS "van Deersum", overleden voor 1783.
Romke was achtereenvolgens boer en koopman te Tirns, Idzega, Offingawier en Woudsend.
-Op 29.3.1764 en 6.3.1765 was ROMKE FOEKES, huisman onder Tirns, koper van land en een huis te Idzega.
-Ook wordt hij als dusdanig aangetroffen op 13.6.1769 en 10.12.1772. (Wymbritseradeel R.1, fol. 15, 34 vs. en 186 vs.).
-Op 9.1.1778 kochten hij en ANTJE FREDERIKS, huislieden onder Offringawier, land te Idzega. (Wymbr. R.2., fol. 171).
-Op 3.3.1781 kochten hij en SYBREN FOEKES een zathe lands met huis, schuur en watermolen onder Idzega. (Wymbr. R.2., fol. 264 en 266).
-Op 26.5.1784 waren dezelfden ook kopers van land onder Heeg.(Wymbr.R.3.)
-Op 27.5.1790 kocht ROMKE FOEKES een huis van SYTZE FOEKES en GEISKE WIEGERS. (Wymbr. R.3.).
-Op 12.5.1771 waten CORNELIS JENTJES en BREGT SYTZES te IJlst 100 car. gls. schuldig aan ROMKE FOEKES te Tirns. (Hypotheekboek IJlst).

Gehuwd voor de kerk (2) op 54-jarige leeftijd op 08‑06‑1783 te Oudega met ANTJE REIJTZES "van Sneek".
Uit het eerste huwelijk:
1.
MARTENTJE ROMKES, geboren op 11‑02‑1759 te Tirns.
2.
MARIA ROMKES, gedoopt op 23‑03‑1761 te Tirns.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 20‑05‑1787 te Oudega met ENGELE DIRKS "van Itens".
3.
PIER ROMKES, gedoopt op 08‑01‑1764 te Tirns, overleden voor 1766.
4.
PIER ROMKES, boer, gedoopt op 24‑11‑1765 te Tirns, overleden op 02‑04‑1815 te Woudsend op 49-jarige leeftijd.
Pier Romkes was boer te Idzega.

Gehuwd circa 1793 met HUBERTINA GERHARDUS JACOBUS STEENSMA, geboren circa 1772 te Kollum, overleden op 02‑08‑1827 te Woudsend.
5.
YMKJE ROMKES, gedoopt op 26‑02‑1769 te Tirns, overleden op 13‑04‑1817 te Woudsend op 48-jarige leeftijd.
6.
FREDERIK ROMKES, gedoopt op 25‑12‑1771 te Tirns.
7.
ANTJE ROMKES, geboren circa 1773.
Gehuwd voor de kerk op 31‑05‑1801 met SYBREN PIETERS "van Bozum". {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 09‑05‑1779 te Oudega met ANTJE MEINDERTS WYNIA, 23 jaar oud, geboren op 11‑03‑1756 te Idzega, gedoopt op 28‑03‑1756 te Oudega, overleden voor 1801.
Aangezien Sybren in 1801 hertrouwde wordt aangenomen dat Antje voor deze datum overleed.
Dochter van MEINDERT FOEKES WYNIA (zie VI.59) en FROUKJEN JAKLES.}

VI.64
SYTZE FOEKES WYNIA, boer, gedoopt op 14‑10‑1731 te Oosterend, overleden op 05‑11‑1807 te Poppingawier op 76-jarige leeftijd.
Sytze Foekes was eerst boer te Oosthem (1757-1763), later te Bolsward (1779-1780).
-Op 27.6.1775 kochten SYTZE en SYBREN FOEKES, huislieden te Oosthem en Itens "seeckere deftige sathe met huisinge en watermolen, groot 55½ p.m., gelegen te Heeg". (Wymbritseradeel R.2., fol. 85 vs.).
-Op 30.9.1799 verkochten SYTZE FOEKES en GEISKE WIEGERS de helft van een voortreffelijke zathe en landen met huizinge schuur enz. aan de Workumer vaart onder Bolsward. (Wonseradeel Y.33, fol. 50).
-Op 21.3.1783 was SYTZE FOEKES, huisman onder Bolsward, koper van een huis te Oudega. (Wymbr. R.3., fol. 49).
Dit huis werd op 21.5.1790 door hem weer verkocht aan ROMKE FOEKES.
Zoon van FOEKE SYTZES NIJDAM (zie V.28) en YMCK ROMKES WYNIA.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 07‑12‑1755 te Oosthem, voor de geboorte van het jongste kind uit huw I met GEISKE WIEGERS NIJDAM (Geiske Wiegers Wynia) (zie VI.78). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk circa 1745 te Woudsend met RUURD TJEERDS DE HAAN, geboren dec. 1722 te Heeg, gedoopt op 12‑12‑1722 te Heeg, overleden 1774 te Itens, zoon van TJEERD ANSKES en AKKE RUURDS.
Uit de navolgende registratie kunnen we het gezin samenstellen.
 
Tietjerksteradeel e.o.
Bron: Tietjerksteradeel e.o. Inschrijvingen
Bijzonderheden:
Ruurd Tjeerds; smakschipper te Woudsend, boer ald., later te Itens, overl. Itens 1774 (akte v bekendh.), tr. Geeske Wiegers (Wynia), overl. Itens 1780, huw. bijl. FRL 1824 nr. 12; ki. (-> Wynia, ged. Woudsend): Wytske, 11 aug. 1748 (tr. Bolsward 21 april 1771 Theunis Lieuwes), Aukje / Akke, 19 april 1750
 
Vermeld: Ruurd Tjeerds
Diversen: Gedoopt Heeg 12 dec. 1722
 
Vader: Tjeerd Anskes
Diversen: koopman, overl. Oosterend ca. 1734
 
Moeder: Akke Ruurds
 
.}
Uit dit huwelijk:
1.
RUURDJE SYTZES, geboren op 28‑08‑1757 te Oosthem.
2.
FOEKE SYTZES, geboren op 04‑04‑1759 te Oosthem.
3.
YMKE SYTZES, geboren op 05‑10‑1761 te Oosthem, overleden voor 1770.
4.
GEISKE SYTZES, geboren op 01‑05‑1763 te Oosthem, overleden voor 1850 te IJlst.
5.
WYTSKE SYTZES, geboren circa 1765, overleden op 10‑01‑1841 te Barradeel.
Gehuwd (1) circa 1790 met JAN MINNES ZANDSTRA, overleden op 10‑01‑1814 te Oosterlittens.
Gehuwd (2) op 21‑09‑1816 te Baarderadeel met EPKE EPKES HANNEMA, geboren circa 1753 te Oosterlittens, zoon van EPKE JANS HANNEMA en JETSKE JANS. In 1803 wordt Sytske vermeldt in een Memorie van Successie nav. overlijden Meindert Wygers Wynia.
 
Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie. Plaats: Sneek.
Bijzonderheden: Filmnummer: 272
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
 
man van Ytje Hiddes (erft vruchtgebruik). Door overlijden van Ytje Hiddes op 14/11/1824 (memorie 14011/642) vervalt vruchtgebruik aan de testamentair erfgenamen: 1) Wytske Sytzes Wynia (vrouw van Epke Epkes Hannema, arbeider Franeker), 2) Akke (vrouw van Pier Douwes v.der Meer, landbouwer Welsrijp) en Wytske Ruurds (vrouw van Otte Rinzes Tolsma, idem Hartwert), 3) Romke, te Bolsward (curator is Johannes Haytsma, rentenier aldaar), Trijntje (vrouw van Sipke T. Hanenberg, boer aldaar) en Jantje Jans de Boer (vrouw van Haye Petrus Sipma, praamschipper Woudsend) en 4) Broer Tjeerds Bakker, landbouwer. (in bijgevoegd reciprook testament dd. 19/10/1803 wordt als testamentair erfgenaam genoemd Broer Tjeerds en de niet met name genoemde kindskinderen van Sytse Wiegers)
 
Overledene
Meindert Wygers Wynia wonende te Oosterlittens, overleden op 1803
 
Overlijdensregister (1841) meldt dat Wytske 76 jaar was en weduwe.
 

6.
ROMKE SYTZES, geboren op 14‑11‑1766 te Oosthem.
7.
YMKE SYTZES, geboren op 11‑01‑1770 te Oosthem.

VI.66
GERRIT FOEKES WYNIA, boer, gedoopt op 13‑05‑1736 te Poppingawier, overleden voor 1811, zoon van FOEKE SYTZES NIJDAM (zie V.28) en YMCK ROMKES WYNIA.
Gehuwd met AKKE DIRKS, geboren circa 1755, overleden op 06‑06‑1825 te Poppingawier.
Gerrit was woonachtig te Poppingawier (1768-1788) op de plaats van zijn vader.
 
- Op 5.6.1773 waren LUITZEN CORNELIS NIJDAM en JELTJE EVERTS, e.l. te IJlst, geld schuldig aan GERRIT FOEKES te Poppingawier.(Hypotheekboek IJlst).
 
- Op 12.2.1776 kocht GERRIT FOEKES, huisman Te Poppingawier, een halve stemdragende zathe aldaar " tot heden in hure bij de kooper en zijn broeder SYBREN FOEKES". (Rauwerderhem P.6., fol. 210).
 
- Op 4.10.1786 was hij koper van land te Idzega. (Wymbr. R.3.).
 
- Op 28.5.1788 werd een huis te Poppingawier verkocht, waarvan hij de helft bezat, terwijl de huizinge in huur werd gebruikt door JOHANNES FOEKES en GRIETJE CLAZES.
 
Akke was na 1815 nog als weduwe woonachtig te Waaxens.
In overlijdens Memorie werd gemeld dat zij gehuwd was met Bauke Hanses de Haan.
In overlijdensakte van Foeke werd 1/2 broer Hans Baukes de Haan genoemd en ondertekend getuigenis.

Uit dit huwelijk:
1.
FOEKE GERRITS (Foeke Winia), boer, geboren op 06‑06‑1787 te Poppingawier, overleden op 04‑11‑1825 te Waaxens op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 19‑05‑1815 te Wommels met FEIKJEN DIRKS MOLENAAR, 22 jaar oud, geboren op 26‑12‑1792 te Waaxens, overleden op 27‑12‑1815 te Waaxens op 23-jarige leeftijd, dochter van DIRK TJALLINGS en YTSKE FEDDES.
Foeke was eerst woonachtig op de voorvaderlijke boerderij te Poppingawier en later (1813) te Waaxens.
Van Foeke zijn uit beide huwelijken geen kinderen bekend.
 
In 1811 nam hij de familienaam Wijnja aan en ondertekende ook met Foeke Gerrits Wijnja.
 
In zijn 2e huwelijksakte (1817) werd hij "Winia" genoemd, maar ondertekend wel met "Wijnja".
 
In 1817 verhuurt hij (met partner) een Zathe met land.
 
Bron: Notarieel archief Akte(Akte)datum: 01-05-1817.
Soort akte: huurcontract
Verhuurder: Pieter Jans Kiestra wonende te Waaxens
Diversen:
Ligging vastgoed: Waaxens
Bedrag: huursom fl. 385 per jaar
een zathe en landen
 
Verhuurder: Foeke Gerrits Wynia wonende te Waaxens
Huurder: Antje Jarigs Heslinga wonende te Waaxens
 
Foeke was woonachtig te Waaxens op nr. 7.
 
Nav. overlijden van Foeke werd een Memorie van Successie opgesteld:
 
Memories kantoor Franeker
Bron: Memories van successie. Inschrijving. Plaats: Franeker
Bijzonderheden: Filmnummer: 82
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
 
man van Fokeltje Tjeerds Huisman; geen kinderen; halfbroer van Hans Baukes de Haan, boer Rauwerd. Saldo fl. 11.110,17.
 
Overledene
Foeke Gerrits Wynia wonende te Waaxens, overleden op 04-11-1825
.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 19‑06‑1817 te Wommels met FOKELTJE TJEERDS OPPENHUIZEN (Fokeltje Huisman), 33 jaar oud, geboren op 19‑09‑1783 te Waaxens, overleden op 27‑07‑1856 te Bolsward op 72-jarige leeftijd, dochter van TJEERD AANS OPPENHUIZEN en HINKE EIJES.
Bij het overlijden van Foeke in 1825 (in huisnr. 7 te Waaxens), werd gemeld dat er geen kinderen waren uit dit huwelijk.
Tevens werd als familienaam van Fokeltje "Huisman" gemeld. Dit gezien haar vader de naam Huisman hanteerde.
 
Fokeltje huwde na overlijden van Foeke op 4-2-1827 met Sjoerd Wytzes de Boer.


VI.68
SYBREN FOEKES WYNIA (Sybren Winia), huisman, gedoopt op 12‑10‑1738 te Poppingawier, overleden op 24‑10‑1813 te Itens op 75-jarige leeftijd, zoon van FOEKE SYTZES NIJDAM (zie V.28) en YMCK ROMKES WYNIA.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 19‑04‑1771 te Itens met AKKE RUURDS WYNIA (De Haan), 19 jaar oud, Boerin op It Sân te Itens, gedoopt op 20‑05‑1751 te Woudsend, overleden op 27‑08‑1825 te Welsrijp op 74-jarige leeftijd, dochter van RUURD TJEERDS DE HAAN en GEISKE WIEGERS NIJDAM (Geiske Wiegers Wynia) (zie VI.78).
Sybren Foekes was huisman te Itens. Zijn vrouw Akke Ruurds komt in haar overlijdensakte voor met de naam Wynia. In de overlijdensakte van haar dochter(s) wordt zij vermeld met de naam De Haan.
 
Sybren was eerst huurder van een halve stemdragende zathe te Poppenwier.
Zijn broer Gerrit kocht deze boerderij in 1766.
Sybren is toen verhuisd naar Itens.
 
-Op 27.6.1775 kochten Sytze Foekes en Sybren Foekes, huislieden te Oosthem en Itens, vast goed onder Heeg (zie ook bij broer Sytze Foekes).
Op 3.3.1781 kochten Romke Foekes te Offringawier en Sybren Foekes te Itens vastgoed onder Idzega (zie ook bij broer Romke Foekes).
 
AKKE RUURDS komt in haar overlijdensacte voor met de naam WYNIA, in die van haar dochter met de naam de HAAN. Daar de acte de namen van de vader en de moeder vermeldt, met ouderdom en plaats van geboorte, staat haar plaats wel vast.
In de erfenis van Akke Ruurds bevond zich een zilveren geboortelepel van dochter Ymkje en dochter Geiske.
{Zij is later gehuwd op 73-jarige leeftijd op 05‑06‑1824 te Franekeradeel met PIER DOUWES VAN DER MEER, 38 jaar oud, Kooltjer te Zweins (1824), geboren op 15‑11‑1785 te Oosterbierum, gedoopt op 18‑12‑1785 te Oosterbierum, zoon van DOUWE PIERS VAN DER MEER en TRIJNTJE TIETES.
Akke zou gedoopt zijn te Woudsend 19 april 1750 (Inschrijving overlijden moeder Geiske Wiegers
Akke was boerin te Itens (1783, 1814), Welsrijp (1824).
Pier was weduwe van Teuniske Cornelis Post bij aangaan van dit huwelijk.
 
Na overlijden van Akke worde door haar broers schulden opgevraagd:
Minuut-akten 1825-1826
Notaris: Wytze Keimpes Hoekstra
Kantoor: Wommels
Repertoire: 140011
 
Bron: Notarieel archief.
Akte(Akte)datum: 26-08-1825
Soort akte: obligatie
 
Schuldeiser: Foeke Sybrens Wynia (boer), wonende te Itens
Diversen:
Bedrag: kapitaal fl. 850, rente 4%
 
Schuldeiser
Wyger Sybrens Wynia (boer), wonende te Britswerd
Schuldenaar
Pier Douwes van der Meer (boer), wonende te Welsrijp.
}
Uit dit huwelijk:
1.
YMKJEN SYBRENS, geboren op 21‑02‑1772 te Itens, overleden 1785 te Itens.
2.
RUURDJE SYBRENS, geboren op 09‑04‑1774 te Itens, overleden op 19‑03‑1815 te Itens op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 08‑01‑1797 te Itens met RIENK SYBRENS SYBRANDI, boer te Itens. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1797 met ANTJE REINDERS RISPENS, overleden voor 1797.}
3.
FOEKE SYBRENS, geboren op 03‑10‑1775 te Itens, overleden op 27‑10‑1776 te Itens op 1-jarige leeftijd.
4.
GEISKE SYBRENS, geboren op 04‑09‑1778 te Itens, overleden op 10‑07‑1804 te Itens op 25-jarige leeftijd.
5.
FOEKJE SYBRENS, geboren op 26‑12‑1780 te Itens, overleden op 11‑11‑1837 te Wymbritseradeel op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 13‑11‑1808 te Wieuwerd met JOHANNES HESSELS REITSMA (Reitdsma), overleden voor 1825.
Gehuwd (2) 1825 met FEITE LOLLES ATTEMA, geboren circa 1796.
Volgens de boedelverdeling na haar moeders dood was Foekje boerin op huizinge nr. 14 ten noorden van de Oudegaastervaart en ten zuiden van de Indijkvaart (nu Rigedyk 6, Oudega).

6.
WIEGER SYBRENS (Wijger Wynia), boer te Britswerd, geboren op 22‑07‑1783 te Itens, gedoopt op 10‑08‑1783 te Itens, overleden op 31‑03‑1852 te Britswerd op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 30‑10‑1814 te Bozum met LYSBETH JELLES SYBRANDY (Lijsbert Jelles Sybrandi), 25 jaar oud, geboren op 20‑07‑1789 te Nijland, overleden op 15‑08‑1826 te Britswerd op 37-jarige leeftijd, dochter van JELLE SYBRENS SYBRANDI en ANTJE JOHANNES.
Een paar maanden, nadat Wieger van de Slag van Waterloo (18 juni 1815) waaraan hij als ruiter deelnam, terugkeerde, aanschouwde zoon SYBREN het levenslicht.
 
Bij inschrijving in Tietjerksteradeel (verzameling Nieuwland), van Sybren Foekes Wynia werd vermeld:
"Wieger Sybrens Wynia; boer te Britswerd, overl. ald. 31 maart 1852, tr. Bozum 30 okt. 1814 Lijsbert Jelles Sybrandy, geb. Nijland 20 juli 1789, overl. Britswerd 15 aug. 1826 (dr v Jelle Sybrens Sybrandi, boer, en Antje Johannes, el. te Nijland 1814); ki.: Jelle, geb. Britswerd 10 nov. 1820"
 
Bij inschrijving Wieger Sybrands zelf te Tietjerksteradeel (verzameling Nieuwland), werd vermeld:
"Jelle Wiegers Wynia; bij huw. zonder beroep te Britswerd, later boer te Bozum, laatst te Nijland, overl. ald. 17 jan. 1864, tr. Baarderadeel 5 dec. 1844 Wybrig Baukes Syperda (ook: Sieperda), geb. Bolsward 2 sept. 1821, boerin te Nijland 1870; ki.: Ruurdtje, geb. Bozum 1849 (tr. 14 mei 1870); Bauke, geb. Nijland 28 juli 1851; Antje, geb. ald. 19 dec. 1852"
.
7.
TRIJNTJE SYBRENS (Trijntje Sybrens Nijdam), geboren op 11‑09‑1785 te Itens, overleden op 09‑12‑1815 te Britswerd op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd met PIER ABES SANTEMA, geboren te Akkrum.
8.
FOEKE SYBRENS (Foeke Sybrens Nijdam), boer te Bozum, geboren op 15‑10‑1788 te Itens, gedoopt op 30‑10‑1788 te Itens, overleden op 28‑12‑1850 te Itens op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26‑09‑1812 te Baarderadeel met TETJE BAUKES BURINGA, geboren in 1794, overleden op 06‑12‑1860 te Scharnegoutum, dochter van BAUKE RINTJES BURINGA en HISKIA ABDIAS NOORDBEEK.
Foeke was eerst boer te Bozum en woonde daarna op de boerderij van zijn vader (It San 1 te Itens).
 
Nav. overlijden van Foeke werd een Memorie van Successie opgesteld:
 
Memories kantoor Bolsward
Bron: Memories van successie. Inschrijving. Plaats: Bolsward
Bijzonderheden: Filmnummer: 28. Register IV: R.1295
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
 
landbouwer; getrouwd; vader van Hiske (vrouw van Jouw Sybrens Klaversma, boer Bozum), Akke, Sybren, koopman/winkelier, Bauke, Johannes, boer Sneek en wijlen Gerrit Foekes Wynia (1e man van Aaltje Jelles Bouma, thans vrouw van Eeltje Theunis Alberda, boer Ysbrechtum; vader van minderjarige Ruurd Gerrits Wynia).
 
Overledene
Foeke Sybrens Wynia wonende te Itens, overleden op 29-12-1850
.
9.
YMKJEN SYBRENS (Ymkje Sybrens Nijdam), geboren op 06‑04‑1791 te Itens, gedoopt op 24‑04‑1791 te Itens, overleden op 22‑04‑1852 te Sneek op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09‑06‑1815 te Woudsend met SJOERD GERBENS PRANGER, 31 jaar oud, zeeman, geboren op 03‑04‑1784 te Woudsend, zoon van GERBEN ATTES MULDER en AKKE SJOERDS PRANGER.
Sjoerd had de achternaam van zijn moeder aangenomen.
Hij was eerst zeeman en later "Zoutbrander" te Sneek.


VI.78
GEISKE WIEGERS NIJDAM (Geiske Wiegers Wynia), geboren voor 1725, overleden 1780 te Itens, dochter van WIEGER SYTZES NIJDAM (zie V.31) en WYTSKE ROMKES WYNIA.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1745 te Woudsend met RUURD TJEERDS DE HAAN, geboren dec. 1722 te Heeg, gedoopt op 12‑12‑1722 te Heeg, overleden 1774 te Itens, zoon van TJEERD ANSKES en AKKE RUURDS.
Uit de navolgende registratie kunnen we het gezin samenstellen.
 
Tietjerksteradeel e.o.
Bron: Tietjerksteradeel e.o. Inschrijvingen
Bijzonderheden:
Ruurd Tjeerds; smakschipper te Woudsend, boer ald., later te Itens, overl. Itens 1774 (akte v bekendh.), tr. Geeske Wiegers (Wynia), overl. Itens 1780, huw. bijl. FRL 1824 nr. 12; ki. (-> Wynia, ged. Woudsend): Wytske, 11 aug. 1748 (tr. Bolsward 21 april 1771 Theunis Lieuwes), Aukje / Akke, 19 april 1750
 
Vermeld: Ruurd Tjeerds
Diversen: Gedoopt Heeg 12 dec. 1722
 
Vader: Tjeerd Anskes
Diversen: koopman, overl. Oosterend ca. 1734
 
Moeder: Akke Ruurds
 
.
Gehuwd voor de kerk (2) op 07‑12‑1755 te Oosthem, voor de geboorte van het jongste kind uit huw I met SYTZE FOEKES WYNIA, 24 jaar oud (zie VI.64).
Uit het eerste huwelijk:
1.
WIEGER RUURDS WYNIA, geboren circa 1745.
2.
WYTSKE RUURDS, gedoopt op 04‑12‑1746 te Woudsend, overleden voor 1748 te Woudsend.
3.
WYTSKE RUURDS WYNIA (de HAAN/ de VRIES), gedoopt op 11‑08‑1748 te Woudsend, overleden op 27‑08‑1826 te Hartwerd op 78-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 05‑04‑1771 te Bolsward, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 21‑04‑1771 te Bolsward. Huwelijksvoornemen werd ook te Burgwerd geneld op 14-4-1771.
Echtgenoot is THEUNIS LIEUWES WYNIA (Theunis Louws Hettema), 29 jaar oud, boer, geboren op 03‑02‑1742 te Bolsward, overleden op 02‑04‑1800 te Hartwerd op 58-jarige leeftijd, zoon van LIEUWE MEINDERTS (Meijnderts) en JETSKE DIRKS.
Ondertrouwregister Gerecht Bolsward
Familysearch1:
Bron: DTB Trouwen. Inschrijving(Akte)datum: 05-04-1771
Soort akte: ondertrouw
Bijzonderheden:
 
aangegeven door de bruidegom en Meinert Wygers met schriftelijk consent van de curatoren der bruid wegens haar
 
Bruidegom: Theunis Lieuwes wonende te Bolsward
Bruid: Wytske Ruirdts wonende te Hartwerd
 
Trouwregister Hervormde gemeente Burgwerd Hichtum Hartwerd
Familysearch1:
Bron: DTB Trouwen. Inschrijving(Akte)datum: 14-04-1771
Soort akte: eerste proclamatie
Bijzonderheden:
met attestatie naar Bolsward
 
Bruidegom: Teunis Lieuwes wonende te Bolsward
Bruid: Wijtske Ruurds wonende te Hartwerd
 
Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward
Familysearch1:
Bron: DTB Trouwen. Inschrijving(Akte)datum: 21-04-1771
Soort akte: derde proclamatie
Bijzonderheden:
onder Bolsward
 
Bruidegom: Theunis Lieuwes wonende te onder Bolsward
Bruid: Wytske Ruirds wonende te Hartwerd
 
Theunis Lieuwes was boer te Hartwerd en Pingjum. Hij gebruikte na 1811 ook de familienaam Wynia.
 
Ook de achternaam van Wytske Ruurds werd "de Haan" (Familienaam later van haar vader) gemeld, welke later als Wynia werd geregistreerd.

Gehuwd voor de kerk (2) op 59-jarige leeftijd op 20‑12‑1807 te Hartwerd met OTTE RINZES TALSMA (Otte/Ate Rinses Tolsma), geboren 1789 te Bolsward, overleden op 06‑01‑1849 te Welsrijp.
Atte overleed in het huis met nr. 14 te Welsrijp.
Zoon van RINSE ATTES TALSMA en NIESKE EIBERTS BRUINSMA.
Wytske heeft op de 8e juni 1826 bij notaris Esge Taas Kuiper, te Bolsward haar Testament laten opmaken.
Hierin staat uitgebreid aan wie ze haar bezittingen nalaat.
Zij was toen "boerinne op Senderhuisen onder hartwerd, welvarend naar het ligchaam en in bezit harer verstandelijke vermogens".
 
In de nalatenschap van Wytke werd melding gemaakt van een boerderij op Senderhuisen "een dijkhuis met steeds en grond, tuin en verdere annexen, staande en gelegen onder den dorpe Hartwerd, gekwoteerd letter H nummer 12, door de weduwe Douwes Johannes bewoond". (= Douwe Johannes Bergsma x Jetske Douwes Buma.
(Bron: Hiske Zeinstra in Tynge dec. 2011)
 
Na overlijden van Wytske hertrouwde Otto op 23-6-1827 met Dieuwke Eelkes Visser. Uit dat huwelijk zijn 10 kinderen geboren.

4.
AKKE RUURDS, gedoopt op 19‑04‑1750 te Woudsend, overleden voor 1751 te Woudsend.
5.
AKKE RUURDS WYNIA (De Haan), Boerin op It Sân te Itens, gedoopt op 20‑05‑1751 te Woudsend, overleden op 27‑08‑1825 te Welsrijp op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 19-jarige leeftijd op 19‑04‑1771 te Itens met SYBREN FOEKES WYNIA (Sybren Winia), 32 jaar oud (zie VI.68).
Sybren Foekes was huisman te Itens. Zijn vrouw Akke Ruurds komt in haar overlijdensakte voor met de naam Wynia. In de overlijdensakte van haar dochter(s) wordt zij vermeld met de naam De Haan.
 
Sybren was eerst huurder van een halve stemdragende zathe te Poppenwier.
Zijn broer Gerrit kocht deze boerderij in 1766.
Sybren is toen verhuisd naar Itens.
 
-Op 27.6.1775 kochten Sytze Foekes en Sybren Foekes, huislieden te Oosthem en Itens, vast goed onder Heeg (zie ook bij broer Sytze Foekes).
Op 3.3.1781 kochten Romke Foekes te Offringawier en Sybren Foekes te Itens vastgoed onder Idzega (zie ook bij broer Romke Foekes).
 
AKKE RUURDS komt in haar overlijdensacte voor met de naam WYNIA, in die van haar dochter met de naam de HAAN. Daar de acte de namen van de vader en de moeder vermeldt, met ouderdom en plaats van geboorte, staat haar plaats wel vast.
In de erfenis van Akke Ruurds bevond zich een zilveren geboortelepel van dochter Ymkje en dochter Geiske.

Gehuwd (2) op 73-jarige leeftijd op 05‑06‑1824 te Franekeradeel met PIER DOUWES VAN DER MEER, 38 jaar oud, Kooltjer te Zweins (1824), geboren op 15‑11‑1785 te Oosterbierum, gedoopt op 18‑12‑1785 te Oosterbierum, zoon van DOUWE PIERS VAN DER MEER en TRIJNTJE TIETES.
Akke zou gedoopt zijn te Woudsend 19 april 1750 (Inschrijving overlijden moeder Geiske Wiegers
Akke was boerin te Itens (1783, 1814), Welsrijp (1824).
Pier was weduwe van Teuniske Cornelis Post bij aangaan van dit huwelijk.
 
Na overlijden van Akke worde door haar broers schulden opgevraagd:
Minuut-akten 1825-1826
Notaris: Wytze Keimpes Hoekstra
Kantoor: Wommels
Repertoire: 140011
 
Bron: Notarieel archief.
Akte(Akte)datum: 26-08-1825
Soort akte: obligatie
 
Schuldeiser: Foeke Sybrens Wynia (boer), wonende te Itens
Diversen:
Bedrag: kapitaal fl. 850, rente 4%
 
Schuldeiser
Wyger Sybrens Wynia (boer), wonende te Britswerd
Schuldenaar
Pier Douwes van der Meer (boer), wonende te Welsrijp.

6.
RUURDJE RUURDS, gedoopt op 09‑06‑1754 te Woudsend, overleden voor 1757. Ruurdje is vermoedelijk jong gestorven. Als eerste kind (na hertrouwen van ma) werd ook Ruurdje genoemd.

Uit het tweede huwelijk: 7 kinderen (zie onder VI.64).

VI.83
SYTZE CORNELIS NIJDAM, geboren circa 1740 te Idzega ? Overleden op 24‑02‑1811 te IJlst, zoon van CORNELIS JENTJES "van Deersum" en BREGT SYTZES NIJDAM (zie V.37).
Gehuwd voor de kerk op 11‑09‑1768 te IJlst met SYTSKE JOHANNES "van Heeg" (Sietske Johannes), geboren circa 1748 te Heeg.
Uit dit huwelijk:
1.
TJALTJE SYTZES, geboren circa 1770 te IJlst, overleden op 05‑03‑1806 te IJlst.
Gehuwd op 24‑02‑1805 te IJlst, gehuwd voor de kerk op 24‑02‑1805 te IJlst met JELLE TJALLINGS VIERSMA (Jelle Nijdam), 21 jaar oud, geboren op 14‑12‑1783 te IJlst, gedoopt op 21‑01‑1784 te IJlst, zoon van TJALLING CORNELIS NIJDAM (zie VI.85) en AKKE FONGERS VIERSMA.
Jelle huwde, na overlijden van Tjaltje in 1806, hertrouwd voor 1811.
 
In 1811 was Jelle schipper te Middelburg, gehuwd zonder kinderen.
 
Jelle was later onder de naam Nijdam niet meer te vinden.
Wel later gevonden als VIERSMA. Zijn vrouw wordt dan als een Nijdam genoemd.
Getuige bij doop kind Tjalling is Tante Brechtje Sytses Nijdam.

2.
UILKJEN SYTZES (Uilkje (Oelkjen) Sietses Wienia/Wynia), geboren op 18‑04‑1774 te IJlst, gedoopt op 22‑03‑1799 te Oudega (Wymbritseradeel).
In deze "volwassendoop" staan haar geboortedatum en ouders vermeld.
Alleen in de overlijdensakte wordt zij Wienia (Wynia) genoemd.
Overleden op 23‑11‑1849 te IJlst op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29‑09‑1795 te Wijmbritseradeel met JAN MEINDERTS WYNIA, 22 jaar oud, boer te Idzega, geboren op 03‑05‑1773 te Idzega, gedoopt op 20‑06‑1773 te Oudega, overleden op 14‑08‑1808 te Oudega (W) op 35-jarige leeftijd, zoon van MEINDERT FOEKES WYNIA (zie VI.59) en FROUKJEN JAKLES.
Tietjerksteradeel e.o. Bron: Tietjerksteradeel bevolking inschrijvingen.
Bijzonderheden:
Jan Meinerts Wynia; boer te Idzega, later Oudega W., overl. Oudega 14 aug. 1808, tr. Gerecht Wymbritseradeel 29 sept. 1795 Uilkje Sytses Wynia; ki.: Sytske, geb. Idzega 14 nov. 1795
 
Tietjerksteradeel e.o.
Bron: Tietjerksteradeel bevolkingSoort inschrijvingen.
Bijzonderheden:
Uilkjen Sytzes Wynia; overl. IJlst 23 nov. 1849, tr. Gerecht Wymbritseradeel 29 sept. 1795 Jan Meinderts; hebben gewoond te Idzega en Oudega; op belijd. ged. Oudega 22 maart 1799
Vermeld: Uilkjen Sytzes Wynia (Winia)
Diversen: Geboren IJlst 18 april 1774
 
In eerste instantie was er geen doopacte van Uilkje gevonden.
Verondersteld werd dat de ouders Sytze Foekes Wynia en Geiske Wiegers Nijdam waren.
 
Die informatie was oa afgeleid van het feit dat zij een dochter Geiske noemt.
In latere instantie is door mevr. W.Schilstra-Wiersma de overlijdensakte info toegespeeld, waarin de geboortedatum stond en de ouders werden vermeld.
Blijkt toch een Nijdam als vader te zijn.
 
In 1819 werd Uilkje "winkeliersche te Oudega" genoemd.(Huw. akte dochter Froukje).
In 1829 werd Uilkje "winkeliersche te Parrega" genoemd. (Huw.akte zoon Meindert).

3.
BRECHTJE SYTZES (Bregje Sytzes Neidam), geboren circa 1776 te IJlst.
Gehuwd voor de kerk op 06‑03‑1796 te IJlst met JAN EVERARD DE JONG, Turfdrager, geboren circa 1765 te Obersdorf (Nassau-Siegen), Dld, overleden op 21‑04‑1813 te IJlst.
Nadere info omtrent deze relatie via Akte verkregen.
 
Minuut-akten 1830. Notaris: Abraham Waslander Nauta
Kantoor: IJlst. Repertoire: 147054
 
Bron: Notarieel archief. (Akte)datum: 15-02-1830
Soort akte: procuratie. Bijzonderheden: Akte is niet aanwezig
 
Lastgever: Geertruid Jans de Jong (dienstmeid) wonende te Heeg
Diversen:
Ligging vastgoed: Obersdorf. De verkoop van onroerend goed
 
Lastgever: Sytze Jans de Jong (schippersknecht) wonende te IJlst
Lastgever: Bregtje Sytzes Neidam (arbeider) wonende te IJlst
Diversen: weduwe van Jan Everhard de Jong, moeder van en voogd over Tjaltje Jans de Jong
 
Gelastigde: Johannes Debus wonende te Obersdorf, Duitsland.


VI.85
TJALLING CORNELIS NIJDAM, arbeider / dagloner te IJlst, geboren circa 1742 te Idzega, overleden op 07‑09‑1814 te IJlst, zoon van CORNELIS JENTJES "van Deersum" en BREGT SYTZES NIJDAM (zie V.37).
Gehuwd voor de kerk op 04‑01‑1767 te IJlst met AKKE FONGERS VIERSMA, 23 jaar oud, gedoopt op 21‑04‑1743 te IJlst, overleden op 02‑09‑1814 te IJlst op 71-jarige leeftijd, dochter van FONGER FOEKES en HYLKJE CORNELIS.
Bij de naamsaanname in 1811 verklaart Tjalling (als dagloner te IJlst) dat hij de naam Nijdam "verkiest te behouden".
 
Tjalling was arbeider van beroep en gereformeerd van godsdienst, hoewel hij doopsgezind was opgevoed.
 
De jongste drie van de vijf kinderen van Tjalling, hebben zeer waarschijnlijk niet de naam NIJDAM gevoerd, ondanks dat deze in 1811 ook voor hen werd aangenomen, daar zij onder de naam NIJDAM niet meer voorkomen.
 
In 1813 wordt Tjalling in een "Akte van Bekendheid" een "Rentenier" genoemd.
Deze akte had betrekking op Romke Foekes Wynia, boer te Oudega.

Uit dit huwelijk:
1.
FONGER TJALLINGS, makelaar en scheepsbevrachter, gedoopt op 03‑11‑1768 te IJlst.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 16‑10‑1791 te Dordrecht met PETRONELLA DOLK, geboren circa 1770, overleden op 03‑04‑1823.
Uit de huwelijken van Fonger zijn geen kinderen bekend.
Hij was o.a. woonachtig te Amsterdam.
 
Dit kwam ook naar voren bij de naamsaanname van vader Tjalling in 1811 te IJlst. Hier werd gemeld dat hij makelaar was te Amsterdam.
 
In de DTB van Hervormde Gemeente van IJlst wordt gemeld dat zijn 1e huwelijk met attestatie van IJlst en Dordrecht, gerechtelijk getrouwd is te Dordrecht op 23-10-1791.

Gehuwd (2) op 69-jarige leeftijd op 08‑11‑1837 te Amsterdam met JOHANNA COENRAADS LOHMAN, geboren juni 1784 te Amsterdam, gedoopt op 20‑06‑1784 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Adolff en Johanna Jarchou), dochter van COENRAAD LOHMAN en CHRISTINA KLOMP. Huwelijksakte vermeldt:
 
BS Huwelijk met Fonger Nijdam.
Bruidegom: Fonger Nijdam. Beroep: scheepsbevrachter
Geboorteplaats: IJlst. Leeftijd: 68
Bruid: Johanna Lohman.
Geboorteplaats: Amsterdam. Leeftijd: 53
 
Vader van de bruidegom: Tjalling Cornelis Nijdam
Moeder van de bruidegom: Akke Fongers
Vader van de bruid: Coenraad Lohman
Moeder van de bruid: Christina Klomp
Gebeurtenis: Huwelijk. Datum: 08-11-1837
Gebeurtenisplaats: Amsterdam
Documenttype: BS Huwelijk
Erfgoedinstelling: Noord-Hollands Archief
Plaats instelling: Haarlem. Collectiegebied: Noord-Holland
Aktenummer: Reg.6 fol. 24v. Registratiedatum: 08-11-1837
Akteplaats: Amsterdam.
Opmerking: Weduwnaar van Petronella Dolk.

2.
GEISKE TJALLINGS, geboren 1770 te IJlst, gedoopt op 06‑10‑1771 te IJlst, overleden op 14‑05‑1840 te Wymbritseradeel.
Gehuwd op 02‑10‑1811 te Wymbritseradeel met PIER TAEKES (Pier Teekes), 39 jaar oud, geboren op 02‑07‑1772 te Hommerts, gedoopt te Jutrijp, zoon van TAKE PIETERS en GRIETJE KLASES.
Geiske woonde ten tijde van de naamsaanname (1811) door haar vader, op de Hommerts.
Wel wordt gemeld dat zij een 8 weken oude dochter heeft
 
In de huwelijksakte werden de ouders van Pier vermeld naast zijn geboortedatum.
Tevens werd gemeld dat Geiske "naaister" was van beroep.
 
Haar overlijdensakte vermeldt dat zij weduwe is.
 
Staten van sterfgevallen kantoor Sneek
Bron: Memories van successie. InschrijvingPlaats: Sneek
Bijzonderheden: Filmnummer: 281
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
 
70 jaar (geboren 1770 te IJlst); weduwe; geen kinderen. Certificaat van Onvermogen van armvoogdij bijgevoegd.
 
Overledene
Geiske Tjallings Nijdam wonende te Hommerts nr. 28, overleden op 14-05-1840
Haar man Pier was Molenaar te Hommerts.

3.
HYKE TJALLINGS, geboren op 11‑09‑1776 te IJlst.
Hyke was ten tijde van de naamsaaname (1811) door haar vader, woonachtig te Sneek.
Zij is onder de naam Nijdam echter niet meer terug te vinden.
Wel werden 2 kinderen in de akte gemeld tw. Akke 5 jr. en Sytske 2 jr.

Gehuwd voor de kerk circa 1804 te IJlst met (partner van Hijke Nijdam) N.N..
4.
CORNELIS TJALLINGS, geboren op 18‑03‑1780 te IJlst, overleden voor 1811.
Cornelis is onder de naam Nijdam (na 1811) niet meer te vinden.
Hij is mogelijk op jonge leeftijd overleden, voor 1811 aangezien hij niet wordt gemeld op de naamsaanname van vader Tjalling in 1811.
 
Het kan ook zijn dat hij als VIERSMA verder is gegaan. Zoeken.

5.
JELLE TJALLINGS VIERSMA (Jelle Nijdam), geboren op 14‑12‑1783 te IJlst, gedoopt op 21‑01‑1784 te IJlst.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24‑02‑1805 te IJlst, gehuwd voor de kerk op 24‑02‑1805 te IJlst met TJALTJE SYTZES NIJDAM, geboren circa 1770 te IJlst, overleden op 05‑03‑1806 te IJlst, dochter van SYTZE CORNELIS NIJDAM (zie VI.83) en SYTSKE JOHANNES "van Heeg" (Sietske Johannes).
Jelle huwde, na overlijden van Tjaltje in 1806, hertrouwd voor 1811.
 
In 1811 was Jelle schipper te Middelburg, gehuwd zonder kinderen.
 
Jelle was later onder de naam Nijdam niet meer te vinden.
Wel later gevonden als VIERSMA. Zijn vrouw wordt dan als een Nijdam genoemd.
Getuige bij doop kind Tjalling is Tante Brechtje Sytses Nijdam.


VI.88
LUITZEN CORNELIS NIJDAM (Luitjen Cornelis Nieuwdam / Nudam), geboren circa 1746 te IJLst, overleden op 03‑04‑1820 te Sneek, zoon van CORNELIS JENTJES "van Deersum" en BREGT SYTZES NIJDAM (zie V.37).
Gehuwd voor de kerk (1) op 04‑06‑1770 te IJlst met JELTJE EVERTS, geboren circa 1745, overleden circa 1777 te Sneek, dochter van EVERT FREERKS en JELTJE WYTZES.
Luitzen neemt de naam "Nieuwdam" aan op 30 dec. 1811 te Sneek.
Ook zijn 3 kinderen en kleinkinderen worden hier vermeld.
Hij ondertekend ook met de naam Nieuwdam.
 
Hij en zijn zoons worden ook wel "Nudam" genoemd en hebben soms ook als zodanig aktes ondertekend.
Later tekenen Luitzen en zoons en kleinkinderen allen met Nijdam als familienaam.
 
Luitzen was trekschipper te IJlst, later te Sneek.
Hij was doopsgezind van Godsdienst.
 
Bij zijn overlijden werd de navolgende Memorie opgemaakt:
Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie, inschrijving te Sneek
Bijzonderheden: Filmnummer: 272
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
 
weduwnaar van Bontje Tijsses (overleden 30/11/1814: ingesteld vruchtgebruik ad fl. 347,02 vervalt nu aan haar testamentair erfgenamen: zie ad a); vader van Cornelis, scheepstimmerbaas (testamentair 3/8), Evert, scheepstimmerknecht (testamentair 3/8) en Bregtje Luits Nudam (vrouw van Jacob Siegers, schippersknecht Sneek) (testamentair 2/8). Saldo fl. 347,02. (familienaam ook gelezen als 'Neidam' of 'Nijdam', maar zonen tekenen 'Nudam') ad a (Bontje Tijsses erfgenamen zijn): Lammert Stoffers van Dijk, arbeider te Bergsmeer?, Harm Jans Zuilman?, schuitvoerder Winschoten, Hendrik, landbouwer te Olerdam?, Tijs, idem Weimert?, wijlen Hillingje (vrouw van Cornelis Fokkes Bloemen, idem Wymert?; moeder van niet met name genoemde minderjarige kinderen) en Jantje Jans Bons (vrouw van Philippus Koerstof?, dagloner Oosterdum), Meya Stoffer (vrouw van Minze Wybes, schuitvoerder Bergum) en Gepke Koeze, dienstmeid Leeuwarden.
 
Overledene
Luitzen Cornelis Nudam
wonende te IJlst, overleden op 03-04-1820
.
Gehuwd voor de kerk (2) op 24‑12‑1801 te IJlst met BONTJE THIJSSENS VAN DIJK, geboren circa 1750 te Termunterzijl, overleden op 30‑11‑1814 te Sneek.
Bontje was afkomstig uit IJlst.
(Bron: Huwelijksregistratie DTB IJlst/Sneek)
, dochter van THIJS en GEPKE.
In de overlijdensakte van Bontje (1814) werd Luitzen zijn achternaam nog als Nieuwdam geschreven, echter Luitzen ondertekend met Nijdam !
Bontje was geboren te Termunterzijl, overleed op 64 jarige leeftijd.
Woonachtig te Sneek, wijk 9 nr.60.
 
Nav. overlijden van Luitzen werd een Memorie van Successie opgesteld.
Hierdoor komen de navolgende gegevens tevoorschijn:
 
Memories kantoor Sneek
Bijzonderheden: Filmnummer: 272
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
 
Overledene
Luitzen Cornelis Nudam wonende te IJlst, overleden op 03-04-1820
 
weduwnaar van Bontje Tijsses (overleden 30/11/1814: ingesteld vruchtgebruik ad fl. 347,02 vervalt nu aan haar testamentair erfgenamen: zie ad a); vader van Cornelis, scheepstimmerbaas (testamentair 3/8), Evert, scheepstimmerknecht (testamentair 3/8) en Bregtje Luits Nudam (vrouw van Jacob Siegers, schippersknecht Sneek) (testamentair 2/8).
Saldo fl. 347,02. (familienaam ook gelezen als 'Neidam' of 'Nijdam', maar zonen tekenen 'Nudam').
 
-ad a (Bontje Tijsses erfgenamen zijn): Lammert Stoffers van Dijk, arbeider te Bergsmeer?, Harm Jans Zuilman?, schuitvoerder Winschoten, Hendrik, landbouwer te Olerdam?, Tijs, idem Weimert?, wijlen Hillingje (vrouw van Cornelis Fokkes Bloemen, idem Wymert?; moeder van niet met name genoemde minderjarige kinderen) en Jantje Jans Bons (vrouw van Philippus Koerstof?, dagloner Oosterdum), Meya Stoffer (vrouw van Minze Wybes, schuitvoerder Bergum) en Gepke Koeze, dienstmeid Leeuwarden.

Uit het eerste huwelijk:
1.
EVERT LUITZENS (Evert Luits Nudam), scheepstimmerman te IJlst, geboren op 09‑11‑1772 te IJlst, overleden op 07‑02‑1850 te IJlst op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07‑05‑1797 te IJlst met GEISKE SYTZES VISSER, geboren 1763 te De Knype, overleden op 07‑09‑1846 te IJlst, dochter van SYTZE BONNES VISSER en ANTJE JANS.
Evert neemt in 1811 de familienaam NIJDAM aan voor zichzelf en zijn dochter Jeltje, maar ook voor zijn broer Cornelis Luitzens en diens kinderen Wytze, Tytje en Luitzen. (resp. 7 jr., 4 jr. en 3 jr.oud).

2.
CORNELIS LUITZENS (Cornelis Luits Nudam), varensgezel / scheepstimmerman te IJlst, geboren op 10‑09‑1774 te IJlst, overleden op 13‑04‑1836 te IJlst op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16‑05‑1802 te IJlst met YTJE WYTZES HOEKSTRA, 21 jaar oud, geboren op 12‑02‑1781 te IJlst, overleden op 26‑01‑1853 te IJlst op 71-jarige leeftijd, dochter van WYTZE WILLEMS HOEKSTRA en TIJTJE WYBES KIJKER.
Broer Evert neemt in 1811 de familienaam NIJDAM aan voor zichzelf en zijn dochter Jeltje, maar ook voor zijn broer Cornelis Luitzens en diens kinderen Wytze, Tytje en Luitzen. (resp. 7 jr., 4 jr. en 3 jr.oud).
(Bron: Hessel Bosma. Akte door mij (Geert) niet gevonden, wel voor NUDAM als naam).
 
In 1812 verkoopt Cornelis een praam.
Bron: Notarieel archief. Akte(Akte)datum: 26-08-1812
Soort akte: koopakte
Verkoper: Cornelis Luitzens Nudam (scheepstimmerman), wonende te IJlst
Diversen:
Bedrag: koopsom fl. 102, een praamschip
 
Koper: Meynte Pieters van der Poel (schipper), wonende te Terhorne
 
Cornelis sticht de scheepshelling op Uilenburg te IJlst in 1825.
 
Oorspronkelijk aanwijzende tafel IJlst
Bron: Kadaster 1832.(Akte)datum: 1832. Plaats: IJlst
Bijzonderheden:
Minuutplan IJlst A1. Sectie A. Legger 96
 
Eigenaar: Kornelis Luitses Nijdam (scheepstimmerman) wonende te IJlst
Diversen:
Perceelnr. In gebruik als:
Oppervlakte m² Klasse Belasting
286 Huis en Erf 950 1 63
286 a Scheepstimmerschuur 130 1 24
 
Na overlijden van Cornelis verscheen er een rouwbericht in de krant, welke luidde :
 
"Heden morgen omstreeks vier uren, overleed tot mijne en onzer kinderen bittere droefheid, mijn geliefde Echtgenoot Cornelis L. Nijdam, in leven scheepstimmerman alhier, in den ouderdom van bijkans 62 jaren, na een lijden van eenige weken; diep bedroefd staren wij hem na, doch de troost onzer zaligmakende Godsdienst doet ons allen in zijnen vaderlijken wil stil en gelaten berusten.
IJlst, den 13 April 1836. IJtje W. Hoekstra
Wed. C.L. Nijdam.
 
Strekkende deze tot kennisgeving aan Vrienden en Bekenden, terwijl de Affaire op dezelfden voet zal blijven continueren."
.
3.
BREGTJE LUITZENS (Bregtje Nieuwdam / Nudam), geboren 1777 te IJlst, overleden op 02‑08‑1849 te Sneek.
Gehuwd voor de kerk op 06‑02‑1803 te IJlst met JACOB SIEGERS SCHOLTE, geboren circa 1779 te Gorredijk, overleden na 1852 te Sneek.
In 1811 neemt Jacob de familienaam Scholte aan als familienaam.
Jacob en Bregtje zijn schipper op de Tjalk "De Vrouwe Bregtje".
 
Bregtje krijgt na overlijden van vader Luitzen 2/8 van nalatenschap, zijnde fl. 86,75.
 
Uit het gezin Scholte-Nijdam zijn 5 kinderen bekend, tw. Luitske, Jeltje, Luitjen, Wytze en Jeltje.
 
Bij de geboorteaangifte van Luitjen in 1814 werden meer gegevens over Jacob vermeld, zoals leeftijd en geboorteplaats.
 
De achternaam van Bregtje wordt diverse keren anders geschreven. Zowel Nudam, Nieuwdam als Nijdam.


VI.98
ANNE HOITES NIJDAM, boer, geboren circa 1720 te Oldeboorn, overleden 1790‑1811 te Syteburen.
Anne was met zijn gezin woonachtig te Syteburen onder Grouw.
Op 2.5.1757 waren ANNE HOITES en TRIJNTJE SYBES e.l. te Grouw,ƒ 200.= schuldig aan hun zwager WYTZE SIPKES HOLTROP, huisman te Haskerdijken.
Anne huwde in 1780, na overlijden van zijn vrouw Trijntje, opnieuw met een Nijdam !
Zoon van HOYTE UYLKES, bijzitter van Utingeradeel, en TAETSKE ANNES NIJDAM (zie V.42).
Gehuwd voor de kerk (1) op 17‑05‑1744 te Oldeboorn met TRIJNTJE SYBES NIJDAM (zie VI.40).
Gehuwd voor de kerk (2) op 25‑02‑1780 te Terzool met ANTJE FOEKES NIJDAM, geboren circa 1744 te Poppingawier.
De geboorteplaats is waarschijnlijk Poppingawier, maar de mogelijkheid is er dat dit Sybrandaburen moet zijn.
Overleden voor 1811, dochter van FOEKE SYTZES NIJDAM (zie V.28) en YMCK ROMKES WYNIA. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk circa 1779 met CLAAS CLAZES, overleden voor 1780.}
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.

VI.99
BOTE IDSERTS NIJDAM, boer, geboren op 07‑05‑1719 te Nijdamstra state, zoon van IDSERT BOTES NIJDAM (zie IV.44) en NIESKE JACOBS GRONDSMA (zie V.47).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 10‑12‑1741 te Grouw met JEIKE JANTJES (zie VI.130).
Bote en zijn vrouw Jeike waren neef en nicht van elkaar.
Op 9.3.1745 bekenden Bote Idserts en Pier Idserts, huismannen onder Grouw, 364 gulden schuldig te zijn aan DIRK GABES, boterkoopman, en SIKE PIETERS te Grouw. (Idaarderadeel R.8., fol 40)
Op 16.8.1745 schonken Bote en Pier NIJDAM Nijdamstra-state aan JACOBUS BOURBOOM, burgemeester van Leeuwarden. (Idaarderadeel R.8., fol. 421)
Hierna gingen ze wonen te Irnsum.
 
OVERDRACHT NIJDAMSTRA - STATE 1745
 
Uit Hypotheekboek Idaarderadeel R.8., blz 421:
 
Op huiden den 16. Augusti 1745 te drie uur na noen is de Principale dezes de Secretarie overgelevert omme ten hijpotheeq-boek Geregistreerd te worden:
Claes Botes Nidam, woonagtig tot Friens voor 20 p.m., Jouke Jacobs, Ontfanger tot Offringawier, Gerbrig Jacobs Gronsma met approbatie van haar man Jurjen Jelles Nauta te Woudsend ende Bote en Pier Nijdam wegens en haar sterckmakende voor haar moeder Nieske Jacobs, Wed. wijl. Idsert Botes Nijdam, in leven Bysitter van IJdaarderadeel tot Grou en Eelck Bauckes Wed. wijl. Fecke Jacobs tot Offringawier, elck voor een vierde part van veertien ½ pm. Land in een Zathe en Landen gelegen onder den Dorpe Grou staande op 't Cohier met No. 1 Nidamstra genaamt int geheel na naam en faam groot hondert Pondematen beswaart over 't geheel met 18 floreen en 4 st. verklaren hiermede uit een vrie liberaliteit gedonateert en geschonken te hebben aan de Hr. Jacobus Bourboom Old Burgemeester des Stad Leeuwarden, en mede gecommitteerde te Landsdagen en Dr. Peter Bruinsma Secretaris van Idaarderadeel, onse aandeel van 't hornleger en de gerechtigheid van de stem op voorschr. zathe leggende, met alle Lasten en beswarenisse aldaar toe en aanbehorende; nog thans de Huisinge, schuire Cum annexis daar op sal blijven staande tot genoegen van ons donateurs jaarlijks maar een huir van vier stv. alle meidagen te vervallen; welke genereuse donatie bij ged. Hr.Old Burgemeester Mr. Bourboom en Secretaris Bruinsma met alle dankbaarheid geaccepteerd sijnde, so stellen wij deselve van nu af aan in de Ledige reëele en actuele Possessie van 't gedonateerde quotele hornleger met de geregtigheid van de stem, om daar mede te doen en laten als een ijder met Sijn eigen geoorlooft is, aannemende 't selve vri te leveren en voor de Evicte te laveren so na regte onder verbant onser goederen, deselve beneffens onse personen Submitterende den hove van Friesland.
In kennisse onse handen en die van de onderget. Ntr. als getuige; actum Leeuwarden den 29 Meij 1745, bij Continua vertekent den 5 Juni 1745.
Was getekend: Claas Botes Nidam, J.J.Gronsma, P.Nidam, Gerbrig Jacobs, J.Nauta, Th.D.Lei, Nots. Publ. 1745 met J.B.Bourboom en R.Bruinsma.
 
 
Uit het proclamatieboek van Idaarderadeel 1746.
 
De Heren Jacob Bourboom Old Burgemr. des stad Leeuwarden en mede gecomitterde ten Landsdage en Dr. Peter Bruinsma, Secret. van Ijdaarderadeel B.B. en Consent op de Coop van sekere agt en twintig Pondm. Lands in een Zathe en Landen, groot in 't geheel hondert Pondematen; gelegen onder den Dorpe van Grou voorz. staande op 't Cohier met No. 1. Nidamstra genaamt waar af de Heren Copers rede 't quotele hornleger met de geregtigheid van de stem toebehoort, beswaart op 't geheel met agtien floreenen en vier stvr. alsmede met de Tauxatie der Huisinge, Schuiringe, hovinge, Bomen en Plantagien sampt Watermolen, te betalen met Landschaps Obligatien op drie resp. Maidagen; hebbende de Heren Copers ten Oosten, de Eernsumerzijl ten Westen, Lammert Dirks Groustra Erven ten Zuiden en de gemeene vaart ten Noorden; voorts met sijn lasten Profijten, beswarenissen, actien servituten en geregitigheden daartoe en aanbehorende. Dit also in Coop bekomen van Bote en Pier Nidam gebroeders woonachtig onder den dorpe Grou. Ieder pondemate voor Een hondert twintig Cargls. van 20 stv. 't stuck dus in Eener somma; van Drie Duisent drie hondert Sestig Cargls. te betalen op Twee termijnen als bij 't vertekenen deses en over een Jaar a dato 't Elkens de geregte helfte, in klinkende munte en geen Landschaps obligaties of thoner deses, sampt vri cost en schadelose gelde, so van bode consent 40ste penn: Als alle andere geen Exempte omgelden.
Breder ten Coopbrief in dato den 24 Juli 1475.

Uit dit huwelijk:
1.
SIBBELTIE BOTES, gedoopt op 21‑04‑1743 te Grouw.
2.
IDSERT BOTES, gedoopt op 20‑09‑1744 te Grouw, overleden op 21‑01‑1818 te Irnsum, Rauwerderhem op 73-jarige leeftijd.
Idsert was boer op nr. 14 te Irnsum (Nijdamstra State).
Hij bleef ongehuwd.
Op de naamsaanname akte tekend hij met de naam NIDAM. Later wel Nijdam geschreven.
 
Dagregister kantoor Sneek
Bron: Memories van successieSoort registratie: Memorie van successie inschrijvingPlaats: Sneek
Bijzonderheden:
Filmnummer: 272
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
 
boer op Abbegawier? o/Irnsum; ongehuwd; halfbroer van Trijntje Klazes, te Rauwerd (testamentair erfgenaam voor 1/2; ab intestato voor het geheel); testamentair erfgenamen van andere helft zijn z'n neven en nichten: Johannes en Sjoukje Gjalts Kuperus en Klaas, te Rauwerd en Sibbeltje Keimpes Wierda, aldaar (beiden tekenen 'Wiarda'). Saldo fl. 1.206,95.
 
Overledene
Idsert Botes Nijdam wonende te Irnsum, overleden op 21-01-1818
.

VI.101
PIER IDSERTS NIJDAM, boer en ontvanger te Irnsum, geboren circa 1725 te Irnsum / Nijdamstra state, overleden op 04‑08‑1789 te Irnsum, zoon van IDSERT BOTES NIJDAM (zie IV.44) en NIESKE JACOBS GRONDSMA (zie V.47).
Gehuwd voor de kerk op 12‑01‑1749 te Loënga met ELYSABETH TEIJES TRESLING ("Lysbet van Loënga"), overleden op 02‑03‑1807 te Irnsum, dochter van TIJE TRESLING en MARTHA PIETERS.
Lidmaatboek Irnsum vermeldt: Op 31 mei 1753 ingekomen van Grouw
 
Pier Idsert werd ook genoemd in een schuldbekentenis en de overdrachtsakte van Nijdamstra State. (Zie hiervoor info bij broer Bote Idsert).
Op 8.11.1769 waren PIER NIJDAM en LYSBETH TRESLING te Irnsum niet meer in staat hun eigen zaken te regelen en werd boelgoed gehouden.
(Rauwerderhem U.10.,fol. 325)
 
Lidmatenregister Herv. Gemeente Rauwerd en Irnsum
Bron: DTB Lidmaten. Inschrijving(Akte)datum: 01-05-1772
Plaats: Rauwerderhem
Bijzonderheden:
Op 1 mei 1772 lidmaat
Op 4 augustus 1789 hij overleden
Op 2 maart 1807 zij overleden
 
Man: Pier Idzerds Nijdam
Vrouw: Lysbet Teyes
.
Uit dit huwelijk:
1.
BAUKJE PIERS, gedoopt op 12‑12‑1749 te Irnsum.
2.
IDSERT PIERS, geboren op 12‑04‑1751 te Irnsum, overleden voor 1756 te Irnsum.
3.
ZIBBELTIE PIERS, gedoopt op 11‑03‑1753 te Irnsum.
4.
IDSERT PIERS, gedoopt op 23‑05‑1756 te Irnsum, overleden voor 1759 te Irnsum.
5.
NIESKE PIERS, gedoopt op 18‑12‑1757 te Irnsum.
6.
IDSERT PIERS (Idzerd), timmerman te Irnsum, gedoopt op 20‑05‑1759 te Irnsum, overleden op 10‑03‑1835 te Rauwerd op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 31-jarige leeftijd op 24‑05‑1790 te Irnsum met TJETSKE DIRKS (Tjitske Durks), geboren circa 1760, overleden voor 1811.
Op 10-03-1791 waren IDSERT NIJDAM en JETSKE DIRKS te Irnsum 200 car.gls. schuldig aan HILTJE JANS NIJDAM, weduwe van MACHIEL JACOBS te Oudeschouw.
(Rauwerderhem U 10, fol. 599).
 
Uit beider huwelijken van Idsert waren in eerste instantie geen kinderen bekend. Met GenLias Internet systeem is toch nog een kind gevonden.
Idserd was samen met zijn broer Feyke in 1826 getuigen bij een huwelijk te Wymbr. Hun beider beroep en leeftijd werd vermeld. (Feyke 60 jr. schoenmaker, Idserd timmerman oud 67 jr.)
.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 05‑12‑1811 te Leeuwarderadeel met GEESKE JOUWERTS, 48 jaar oud, geboren op 04‑12‑1763 te Drachten, overleden op 07‑01‑1823 te Leeuwarden op 59-jarige leeftijd, dochter van JOUWERD TJALLINGS en GRIETJE FOKKES.
Huwelijksregister 1811
Bron: BS Huwelijk akte(Akte)datum: 05-12-1811
Bijzonderheden:
Bruidegom is geboren op 20 mei 1759; bruid is geboren op 4 december 1763
.
7.
AALTIE PIERS, gedoopt op 30‑01‑1763 te Irnsum, overleden op 06‑04‑1842 te Menaldumadeel op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1790 met RUURD ADAMS DE BOER (Ruurd Pieters).
Gehuwd (2) met JAN PIETERS WIJNSTRA.
In de overlijdensakte van Aaltje stond vermeld dat zij eerder weduwe was van Ruurd Adams en laatst gehuwd was met Jay Pieters Wijnstra.
 
Er werd ook een Memorie van Successie opgesteld.
Memories kantoor Franeker
Bron: Memories van successie. Inschrijving. Plaats: Franeker
Bijzonderheden: Filmnummer: 90
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
 
79 jaar (geboren Irnsum); eerst weduwe van Ruurd Pieters de Boer; laatst weduwe van Jan Pieters Wijnstra; geen kinderen; zuster van Teye, schoenmaker Irnsum en wijlen Ids Piers Nijdam (vader van Melle Idzes Nijdam, idem aldaar); enige testamentair erfgenaam was Eling Jans Wijnstra, gardenier/koopman (overleden 3/5/1840; man van Klaaske Jans de Zwart, thans vrouw van Anne Gerbens Zwart, idem; vader van minderjarige Sijke Elings Wijnstra: is nu enige testamentair erfgenaam); legaat (fl. 100, ) voor minderjarige Sijke Wiebes Westra (dochter van Wiebe Wytzes Westra, schoenmaker en Sijke Jans Wijnstra). Saldo fl. 204,89.
 
Overledene
Aaltje Piers Nijdam wonende te Menaldum, overleden op 06-04-1842
.
8.
TEYE PIERS, gedoopt op 08‑04‑1765 te Irnsum, overleden op 28‑01‑1848 te Irnsum op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 02‑06‑1800 te Rauwerd met GRIETJE PIETERS (Geertje Piers), geboren circa 1771 te Rien, overleden op 29‑06‑1840 te Irnsum.
Het Lidmaatregister van Rauwerd en Irnsum meldt:
Op 13 mei 1796 belijdenis en op 12 april 1803 wederom met vrouw Geertje Pieters.
Lidmaat: Teye Piers Nijdam (schoenmaker)
 
Uit het huwelijk van Teije zijn geen kinderen bekend.
In het testament wordt vermeld dat Melle Idzerts, zoon van Tye zijn broer Idzert de enige erfgenaam is.
 
Memories kantoor Sneek
 
Bron: Memories van successieSoort registratie: Inschrijving Memorie van successie; Plaats: Sneek
Bijzonderheden: nav. overlijden Geertje Pieters in 1840
Filmnummer: 281
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
 
69 jaar (geboren 1770 te Rien); vrouw van Teye Piers Nijdam (erft vruchtgebruik); geen kinderen; enige testamentair erfgenaam is Melle Idzes Nijdam, schoenmaker; ab intestato zouden niet met name genoemde zusterskinderen gerechtigd zijn geweest. Saldo fl. 144,15.
 
Memorie van Successie nav. overlijden van Tye Piers
 
Memories kantoor Leeuwarden, archiefnummer 42, Memories van successie - Tresoar, inventarisnummer 11069, aktenummer 903
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1847-1848
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
 
weduwnaar van Geertje Pieters (overleden 29/6/1840: ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan hun na te noemen testamentair erfgenaam); geen kinderen; broer van wijlen Idzert Piers Nijdam (vader van Melle Idzerts Nijdam, schoenmakersbaas: enige testamentair erfgenaam). Saldo fl. 128,-.
 
Overledene
Teye Piers Nijdam wonende te Irnsum, overleden op 28-01-1848
.
9.
FEYKE PIERS (Feye Piers), geboren 1766 te Irnsum, overleden op 28‑01‑1848 te Irnsum.
Gehuwd circa 1790 te Irnsum met GEERTJE PIETERS, overleden voor 1848 te Rauwerderhem.
Feyke was met zijn broer Idzerd getuige bij een huwelijk in 1826 te Wymbr. Hij werd genoemd "een schoenmaker, oud 60 jr."
 
In de overlijdenskte werd vermeld dat weduwenaar was van Geertje Pieters.
Hij was geboren in Irsum en woonde aldaar waar hij schoenmaker was.
 
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Rauwerd
 
Bron: Kadaster 1832; Soort registratie: Akte Kadaster 1832
Aktedatum: 1832; Plaats: Rauwerd
Bijzonderheden: Minuutplan Rauwerd C1
Sectie C; Legger 222
 
Eigenaar
Feye Piers Nijdam (schoenmaker) wonende te Irnsum
Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte KlasseBelasting
163Huis, Erf en Steegje 84130
172Huis en Erf771
 
.
10.
BOTE PIERS, gedoopt op 07‑01‑1770 te Irnsum.

VI.103
PIETER PIETERS NIJDAM, geboren circa 1725 te Lutkelollum.
Pieter Pieters stond niet best aangeschreven in zijn omgeving.
Hij ging zich vaak te buiten aan het gebruik van sterke drank.
Zijn gezin werd door de kerk onderhouden.
Op 30.5.1752 leende hij 500 car.gls. van zijn moeder, zonder dat zijn vader hier van wist, welk bedrag hij nimmer heeft terugbetaald.
Zoon van PIETER PYTERS NIJDAM (zie V.50) en SYTSKE CORNELIS "van Welsrijp".
Gehuwd voor de kerk op 20‑02‑1752 te Franeker met TJETSKE TJERKS.
Uit dit huwelijk:
1.
SYTSKE PIETERS, geboren circa 1753 (op jonge leeftijd gestorven).
2.
YTTIE PIETERS, geboren circa 1755 (op jonge leeftijd gestorven).

VI.106
CORNELIS PIETERS NIJDAM, geboren circa 1730 te Lutkelollum, overleden op 22‑09‑1791 te Tzum (Overleed voor genoemde datum), zoon van PIETER PYTERS NIJDAM (zie V.50) en SYTSKE CORNELIS "van Welsrijp".
Gehuwd voor de kerk op 06‑03‑1764 te Tzum met ANNA VAN TOUTENBURG.
Anna kwam uit Berlikum.

Uit dit huwelijk:
1.
SYTSKE CORNELIS, geboren op 07‑03‑1765 te Tzum.
Gehuwd met PIETER ANNES.
2.
YME CORNELIS, geboren op 29‑08‑1766 te Tzum, jong gestorven.

VI.108
PYTER HEERKES NIJDAM, geboren circa 1715 te Dronrijp.
Pieter was in 1753 woonachtig te Schingen; in 1772 te Dronrijp.
Zoon van HEERKE PYTERS NIJDAM (zie V.52) en ANTJE CORNELIS "van Welsrijp".
Gehuwd voor de kerk (1) op 30‑04‑1741 te Dronrijp met GATSKE PALLES (Grietje Palses), geboren circa 1715, overleden voor 1770.
Doopboek R.K. par. Dronrijp
Bron: DTB Geboortes en dopen
Soort registratie: DTB geboortes en dopen inschrijving
Aktedatum: 28-05-1742. Plaats: Dronrijp
 
Dopeling: Heerke geboren te Winsum
Vader: Pieter Heerkes
Moeder: Grietje Palses
 
Peter: Heerke Pieters
Diversen: vaders vader
 
Doopboek R.K. par. Dronrijp
Bron: DTB Geboortes en dopen
Soort registratie: DTB geboortes en dopen inschrijving
Aktedatum: 21-09-1743. Plaats: Dronrijp
 
Bijzonderheden:
De doopnaam is Haeraclitus
 
Dopeling : Heerke geboren te Baijum
Vader: Pieter Heerkes
Moeder: Grietje Palses
Peter: Heerke Pieters
 
Doopboek R.K. par. Dronrijp
Bron: DTB Geboortes en dopen
Soort registratie: DTB geboortes en dopen inschrijving
Aktedatum: 01-10-1747. Plaats: Dronrijp
 
Dopeling: Paulus geboren te Winsum
Vader: Pieter Heerkes
Moeder: Grietje Palses
Meter: Renske Palses
.
Gehuwd voor de kerk (2) op 30‑06‑1770 te Dronrijp met MAAIKE JOHANNES, geboren circa 1740.
Uit het eerste huwelijk:
1.
HEERKE PIETERS, geboren in 1742 te Winsum (Franeker), gedoopt op 28‑05‑1742 te Dronrijp, overleden circa 1743 te Dronrijp.
2.
HEERKE PIETERS, geboren in 1743 te Baijum, gedoopt op 21‑09‑1743 te Dronrijp.
Heerke kreeg de doopnaam : Haeraclitus
.
3.
PAULUS, geboren in 1747 te Winsum (Franeker), gedoopt op 01‑10‑1747 te Dronrijp.
Uit het tweede huwelijk:
4.
HEERKE PIETERS, geboren op 25‑08‑1771 te Dronrijp, gedoopt op 13‑10‑1771 te Dronrijp, overleden in 1772 te Dronrijp.
5.
HEERKE PIETERS, Verver, geboren op 24‑08‑1772 te Dronrijp, gedoopt sept. 1772 te Dronrijp, overleden op 08‑08‑1826 te Dronrijp op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 20‑05‑1798 te Dronrijp met YTJE WYBES SPRONGSMA, 20 jaar oud, geboren op 17‑05‑1778 te Dronrijp, overleden op 23‑06‑1848 te Dronrijp op 70-jarige leeftijd, dochter van WYBE JOHANNES SPRONGSMA en RIEMKE RIENTJES.
Ytje verhuurde in 1833, als gardenier, 8 stukken land als weduwe van Heerke.
 
Minuut-akten 1833, aktes 1834
Notaris: Pieter Tadema
Kantoor: Dronrijp
Repertoire: 037020
 
Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 09-11-1833. Soort akte: verhuring : Verhuurder
Yttje Wybes (gardenier) wonende te Dronrijp
Diversen: weduwe van Heerke Pieters Nijdam
8 percelen land, huurtijd is voor 5 jaar
 
 
Ytje was in 1838 nog 800 gld. schuldig.
 
Minuut-akten 1837-1840
Notaris: Pieter Tadema
Kantoor: Leeuwarden V
Repertoire: 079018
 
Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 20-10-1838
Soort akte: schuldbekentenis.Schuldenaar
Ytje Wybes wonende te Dronrijp
Diversen: weduwe van Heerke Pieters Nijdam
Bedrag: kapitaal fl. 800
 
Schuldeiser
Meindert Sjoerds Douma wonende te Sexbierum
 
In 1844 weer een schuldeiser.
 
Minuut-akten 1844
Notaris: Andries Stinstra
Kantoor: Franeker I
Repertoire: 040035
 
Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 16-08-1844Soort akte: obligatie
Schuldenaar
Yttje Wybes Sprongsma wonende te Dronrijp
Diversen: weduwe van Heerke Pieters Nijdam
Bedrag: kapitaal fl. 1000
 
Schuldeiser
Lucia Petronella Wentholt wonende te Franeker
.

VI.113
GEERTJE HEERKES NIJDAM, geboren in 1735, dochter van HEERKE PYTERS NIJDAM (zie V.52) en ANTJE CORNELIS "van Welsrijp".
Gehuwd voor de kerk op 06‑01‑1757 te Beetgum met WILLEM JELLES DIJKSTRA, 23 jaar oud, gedoopt op 26‑04‑1733 te Dronrijp, overleden op 14‑09‑1790 te Beetgum op 57-jarige leeftijd, zoon van JELLE TETMANS DIJKSTRA en SIOUKIEN WILLEMS.
Tietjerksteradeel e.o.
Bron: Tietjerksteradeel e.o.Soort registratie: Tietjerksteradeel e.o. inschrijvingen
Bijzonderheden:
Willem Jelles Dijkstra; schoolmeester en organist te Beetgum (opvolger van Gerrit Reitsma); tr. Beetgum 6 jan. 1757 Geertje Heerkes (bdn v Dronrijp); belijd. Beetgum 26 april 1761; speciekoh. nr. 26 (vanaf 1757); MEN J3 68v (1777, broer Tetman Jelles); ki. (geb. Beetgum): Jelle; Sjoukje, 12 maart 1759; Heerke, 3 jan. 1761; Heerkje, 6 maart 1763; Heerkje, 7 feb. 1765; Pieter; Aaltje, 10 juli 1772; Heerke, 3 jan. 1781
 
Vermeld
Willem Jelles Dijkstra
Diversen: Gedoopt Dronrijp 26 april 1733
 
Vader
Jelle Tetmans
 
Nav. overlijden Willen Jelles de navolgende melding:
Lidmatenregister Herv. Gemeente Beetgum
Bron: DTB Lidmaten.
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
Aktedatum: 01-09-1782. Plaats: Menaldumadeel
Bijzonderheden:
Op 1 september 1782 lidmaat
Op 14 september 1790 overleden
 
Lidmaat
Willem Jelles Dijkstra (schoolmeester) wonende te Smidsburen
 
Diaconierekeningboek Beetgum
Bron: DTB Begraven
Soort registratie: DTB begraven inschrijving
Aktedatum: 22-11-1790
Bijzonderheden:
Ontvangen wegens huur laken £ 1:-:-
 
Citaat:
ontvangen van Willem Jelles weduwe wegens het lijklaken gebruikt over 't lijk van W. Dijxtra
 
Overledene
W. Dijxtra
.
Uit dit huwelijk:
1.
SJOUKJEN WILLEMS, geboren op 12‑03‑1759 te Beetgum.
2.
HEERKE WILLEMS, geboren op 03‑03‑1761 te Beetgum, overleden voor 1781 te Beetgum.
3.
HEERKJEN WILLEMS, geboren op 06‑03‑1763 te Beetgum, overleden voor 1765 te Beetgum.
4.
HEERKJEN WILLEMS, geboren op 07‑02‑1765 te Beetgum.
5.
JELLE WILLEMS, geboren op 31‑03‑1767 te Beetgum, gedoopt op 15‑05‑1767 te Beetgum, overleden circa 1768 te Beetgum. Overleden voor 2-8-1768, geboorte Jelle nr.2
.
6.
JELLE WILLEMS (Jelle Willems Dijxstra), geboren op 02‑08‑1768 te Beetgum, gedoopt op 08‑08‑1768 te Beetgum.
Jelle werd als lid ingeschreven (incl. belijdenis) te Hijlaard op 18-1-1788 in Herv.Gem. te Hijlaard.
Hij was aldaar een Schoolmeester.
(Bron: DTB Hijlaard)
.
7.
PIETER WILLEMS, geboren op 07‑10‑1770 te Beetgum, gedoopt op 28‑10‑1770 te Beetgum, overleden op 02‑11‑1818 te Beetgum op 48-jarige leeftijd.
Pieter volgde zijn vader Willem in 1791 op als Schoolmeester te Beetgum.
Hij was ook Organist en Dorpsrechter.
Hij trouwde op 27 juli 1794 met Siedske Luitjes (Terpstra) te Beetgum.

8.
ANTJE WILLEMS, geboren op 10‑07‑1772 te Beetgum, gedoopt op 19‑07‑1772 te Beetgum.
9.
JAIKE WILLEMS, geboren op 18‑04‑1774 te Beetgum, gedoopt op 08‑05‑1774 te Beetgum.
10.
TETMAN WILLEMS, geboren op 25‑02‑1777 te Beetgum, gedoopt op 16‑03‑1777 te Beetgum, overleden op 10‑02‑1835 te Berlikum op 57-jarige leeftijd.
Op 10-9-1835 werd een "olografisch testament opgemaakt.
Not.Arch.-depot Tresoar. rep. 037020.

Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 01‑08‑1802 te Wier (Menaldumadeel) met ANNA CATHARINA LEMKE, geboren in 1777 te Wier, overleden op 07‑08‑1827 te Berlikum.
Ten tijde van het huwelijk woonden zowel Tetman als Anna in Wier.
(Bron: Huwelijksakte 1802)
.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 25‑02‑1829 te Menaldumadeel met HISKE LIEUWES WYNIA (Hiske Winia), 25 jaar oud, geboren op 03‑12‑1803 te Bozum, overleden op 09‑07‑1869 te Eestrum op 65-jarige leeftijd, dochter van LIEUWE THEUNIS WYNIA (Lieuwe Teunis Winia), Boer, en SJOERDJE RINSES TANJA ("van Oosterwierum").
Bij het aangaan van dit huwelijk werd Tetman "assessor" der grietenij Menaldumadeel, genoemd.
In een bijlage "sub C" van de huwelijksakte zou meer info over zijn Grootouders staan.
 
Er is een Geboortelepel bekend van Hiske.
Bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
Object: lepel / mesheft. Inscriptie.
 
Lidmatenregister Herv. Gemeente Berlikum
Opmerking
Op 22 november 1829 zij belijdenis; zij (Tetman en Hiske) vertrokken naar Oosterwierum.
 
Ook een grafopschrift van Hiske in verzameling
Archiefnaam: Inscripties en grafschriften - Hessel de Walle, Periode: 1341-1901. Boek "Verzameling Hessel de Walle".
 
Anno 1845 woont Hiske (als weduwe van Tetman) te Berlikum.
(Bron: Mem.Succ. vader Lieuwe in 1845).
{Zij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 18‑12‑1847 te Berlikum met GERRIT LIPPES KUIPERS, 40 jaar oud, Grutter te Bergum, geboren op 19‑12‑1806 te Bergum, overleden op 07‑04‑1863 te Bergum op 56-jarige leeftijd, zoon van LIPPE JANS KUIPERS en BERBER DIRKS DE BOER.
Op 10-9-1831 laat Gerrit zich vervangen:
Loteling
Gerrit Lieppes Kuipers wonende te Bergum
Diversen: schutter. --> Plaatsvervanger
Rein Jans Jorna (werkman) wonende te Harlingen
 
Over Hiske werd gemeld bij aangaan 2e huwelijk " was Winkeliersche te Berlikum", nu "zonder beroep wonende te Jorwerd".
Gerrit was "koopman/landbouwer" wonende te Bergum.
 
Er werd op 17-12-1847 een "huwelijkse voorwaarde" notarieel vastgelegd.
Hierin werden diverse zaken gemeld, zoals inbreng van Goud en Zilver van Hiske en goederen ter waarde van 1192 gld. Daarnaast een verplichte nalatenschap van haar eerste echtgenoot voor haar zoon Willem.
Dit betrof een "perceel gardeniersland, gelegen onder Berlikum, kadastraal Berlikum, sectie A. nr.987 ter grootte van 2 bunders, 61 roeden en 20 ellen".
Inbreng van Gerrit bedroeg 1210 gld.
}
11.
SYDSKE WILLEMS, geboren op 13‑04‑1778 te Beetgum, gedoopt op 10‑05‑1778 te Beetgum, overleden op 03‑05‑1807 te Wier op 29-jarige leeftijd.
12.
HEERKE WILLEMS, geboren op 13‑01‑1781 te Beetgum, gedoopt op 04‑02‑1781 te Beetgum, overleden op 05‑09‑1859 te Berlikum op 78-jarige leeftijd.
Heerke werd tijdens zijn huwelijksaankondiging genoemd : "beroepen schoolmeester te Boksum".
 
Heerke was later, naast Schoolmeester te Berlikum, ook "Ontvanger der Directe Belastingen en accijnsen" (1829).


VI.114
AUKE OUTGERS NIJDAM, schipper te IJlst, geboren op 08‑11‑1711 te IJlst, gedoopt op 08‑11‑1711 te IJlst, overleden voor 1811 te IJlst, zoon van OUTGER ALBERTS NIJDAM (zie V.58) en LYSBETH OEGES "van IJlst".
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 08‑03‑1750 te IJlst met AALTJE OEDZES "van Folsgare", geboren in 1721 te Tietjerk, gedoopt op 27‑04‑1721 te Tietjerk, overleden voor 1811, dochter van OEDS HENDRIKS en STYNTJE WARNERS.
In het DTBL werd vermeld dat Aaltje "van Folsgare" kwam.

Uit dit huwelijk:
1.
LYSBETH AUKES, gedoopt op 11‑02‑1753 te IJlst.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 21‑11‑1784 te Leeuwarden (Westerkerk) met TJEERD LOUWS "van Leeuwarden", geboren circa 1752.
2.
AETSKE AUKES, gedoopt op 16‑11‑1755 te IJlst.
Aetske was een tweelingzus van Ytske Aukes.

3.
YTSKE AUKES (Itske), gedoopt op 16‑11‑1755 te IJlst.
Ytske was een tweelingzus van Aetske Aukes.

4.
OUTGER AUKES (Outger Oukes Nijdam), schipper, gedoopt op 17‑12‑1760 te IJlst, overleden op 29‑09‑1836 te Meppel op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 13‑08‑1780 te Kimswerd met SJOERDJE JOHANNES, 26 jaar oud, geboren op 23‑06‑1754 te Kimswerd, overleden 1788 te Meppel, dochter van JOHANNES DIRKS en AKKE PIERS.
Outger was eerst Schipper in Sneek, later in Meppel.
In 1795 staat hij als Molenaar op de Kuinredijk te Baarlo (gezin 4 pers.)
In 1807 was hij Molenaarsknecht in Meppel en betaalde hij 8 gld. aan patenten.
In april 1809 is er een vermelding als lidmaat in Meppel.
 
In 1814 is hij Molenaarsknecht op een zaagmolen volgens info uit bijlage bij huwelijksakte van dochter Aaltje met Geert Jansen.
 
Zoon Auke diende ook in het leger van Napoleon
 
Bron: Militairen 1795-1815
Soort registratie: Inschrijving militairen 1795-1815, Datum: 1815
Bijzonderheden:
Outgers, Auke werkman, geb. Harlingen 04.1781, wonende aldaar, zoon van Outger Aukes, overleden en Sjoerdje Johannes lichting 1808 mairie Burum marine; plaatsvervanger voor H Reitzes de Vries (1788) te Burum; 01.06.1811 74e Equipage; de loteling moet zelf opkomen; waqarschijnlijk is zijn plaatsvervanger overleden; zie H Reitzes de Vries Bronnen: Tresoar toegang 8/4039 nr. 3 en 65; 8/4052.049
`
Zowel Outger als zijn tweede vrouw overlijden in het armenhuis aan het Veeneinde.
 
Kantoor Meppel, memorie van successie, inventarisnr. 43, opnamenr. 440 (1) , memorienr. -
 
Overlijden (Overlijden), Meppel, 30-09-1836, aktenummer 94
 
Overleden: Outger Oukes Nijdam; geboren te IJlst; beroep: zonder, overleden op 29-09-1836 te Meppel; oud: 80 jaar, zoon van Ouke Nijdam en Aaltje Gijsberts .
Gehuwd geweest met: Akke Sijbrands Blom (in leven;Echtgenote)
 
Overledene: Outger Oukes Nijdam, overleden te Meppel op 29-09-1836. Er is geen onroerend goed aanwezig
 
Meppel, Bevolkingsregister Bladen A - J van het Armhuis&Schippers, 1873-1889 (toeg. 2001.15; nr. 58)
Geregistreerde: Outger Nijdam, geboren op 30-06-1880
.
Ondertrouwd (2) op 01‑11‑1788 te Sneek, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16‑11‑1788 te Sneek met AKKE SYBRENS BLOM, geboren 1751 te Sneek (gezindte: RK), overleden op 21‑04‑1840 te Meppel, dochter van SYBREN REINS BLOM en JAN(NE)KE JELLES PEERBOOM (Pereboom).
Overlijden, Meppel, 22-04-1840, aktenummer 40
 
Overleden: Akke Sijbrens Blom; geboren te Sneek; beroep: zonder, overleden op 21-04-1840 te Meppel; oud: 89 jaar, dochter van Sijbren Blom en Janneke Pereboom .
 
Gehuwd geweest met: Outger Oukes Nijdam (Overleden echtgenoot)
.

VI.118
GOSSE OUTGERS NIJDAM, mr. timmerman, geboren circa 1717 te IJlst, overleden na 2‑1783 te Joure, zoon van OUTGER ALBERTS NIJDAM (zie V.58) en LYSBETH OEGES "van IJlst".
Gehuwd voor de kerk (1) op 15‑12‑1743 te Sneek (rk ?) met ANTJE IDZES "van Sneek", geboren circa 1718.
Gosse Outger was waarschijnlijk Rooms Katholiek van Godsdienst.
Op 1.6.1759 waren Gosse Outgers, mr. timmerman, en Antje Idzes, wonende te Sneek, 300 car.gls. schuldig aan HYLCKIEN EKEMA, weduwe van JAN HARINGS BILTIUS te Sneek. (Sneek D.D., fol 276).
Op 30.9.1761 waren zij 100 car.gls. schuldig aan HENDRIK WILLEMS BLANKEN en SJOUKJE BILTIUS te Sneek. (Sneek D.D. 21, fol. 276)
.
Gehuwd voor de kerk (2) op 01‑02‑1783 te Joure (rk ?) met GRIETJE GERRITS "van Joure".
Dat Gosse en Grietje meerdere kinderen (zonen) had wordt duidelijk bij inschrijvingen in register van Friese Militairen onder Napoleon.
 
Bij naamsaanname familienaam "Vilit" in 1811 door moeder Grietje werd vermeld dat zij 3 zoons hadden, tw. Bonne 25 jr., Gerrit 24 jr. en Auke 21 jr.
 
Friese militairen onder Napoleon
Bron / Registratie: Inschrijving militairen 1795-1815, Datum: 1815
Bijzonderheden:
Vilit, Gerrit Gosses, geb. en won. te Joure, zoon van Gosse Outgers, overl. en Grietje Gerrits van Barten Vrijwilliger; behoort tot het 3e transport van de compagnie vrijwilligers uit Friesland in 1809 dat op 04. 091809 onder de sergeant Gorter en sergeant Zuringa van Leeuwarden naar Utrecht vertrekt; is 21 jaar, lengte 5 voet en 4 duim en krijgt een premie van 75 gulden; is bij aanneming familienaam 24 jaar en woont dan te IJlst; broer van Auke Gosses Vilit
 
Friese militairen onder Napoleon
 
Bron: Militairen 1795-1815
Soort registratie: Inschrijving militairen 1795-1815, Datum: 1815
Bijzonderheden:
Vilit, Auke Gosses, geb. 1790,wonende te Joure zoon van Gosse Outgers, overl. en Grietje Gerrits van Barten loteling mairie Joure; fuselier 126e regt. inf. van linie, 3e bat., 3e comp.; 10.01.1812 opgenomen in het hospitaal te Duinkerken en aldaar overleden 14.02.1812 aan de gevolgen van koorts, oud 21 jaar; is bij aanneming familienaam 21 jaar; broer van Gerrit Gosses Vilit Bronnen: BS Haskerland, mairie Joure overl. akte 1812 bld 6; Gen. Jb. 1956 bldz. 25 nr. 118 NA Mil. stamboeken inv.nr. 2.01.15 pak 149G nr. 118; Raf Joure fol. 35v
.
Uit het eerste huwelijk:
1.
HILTJE GOSSES, geboren circa 1747 te Sneek.
Gehuwd voor de kerk op 10‑05‑1770 te Sneek (rk) met SJOUKE ABES.

VI.130
JEIKE JANTJES, geboren circa 1715, dochter van JANTJE MEEKES en SIBBELTJE BOTES NIJDAM (zie V.68).
Gehuwd voor de kerk op 10‑12‑1741 te Grouw met BOTE IDSERTS NIJDAM, 22 jaar oud (zie VI.99).
Bote en zijn vrouw Jeike waren neef en nicht van elkaar.
Op 9.3.1745 bekenden Bote Idserts en Pier Idserts, huismannen onder Grouw, 364 gulden schuldig te zijn aan DIRK GABES, boterkoopman, en SIKE PIETERS te Grouw. (Idaarderadeel R.8., fol 40)
Op 16.8.1745 schonken Bote en Pier NIJDAM Nijdamstra-state aan JACOBUS BOURBOOM, burgemeester van Leeuwarden. (Idaarderadeel R.8., fol. 421)
Hierna gingen ze wonen te Irnsum.
 
OVERDRACHT NIJDAMSTRA - STATE 1745
 
Uit Hypotheekboek Idaarderadeel R.8., blz 421:
 
Op huiden den 16. Augusti 1745 te drie uur na noen is de Principale dezes de Secretarie overgelevert omme ten hijpotheeq-boek Geregistreerd te worden:
Claes Botes Nidam, woonagtig tot Friens voor 20 p.m., Jouke Jacobs, Ontfanger tot Offringawier, Gerbrig Jacobs Gronsma met approbatie van haar man Jurjen Jelles Nauta te Woudsend ende Bote en Pier Nijdam wegens en haar sterckmakende voor haar moeder Nieske Jacobs, Wed. wijl. Idsert Botes Nijdam, in leven Bysitter van IJdaarderadeel tot Grou en Eelck Bauckes Wed. wijl. Fecke Jacobs tot Offringawier, elck voor een vierde part van veertien ½ pm. Land in een Zathe en Landen gelegen onder den Dorpe Grou staande op 't Cohier met No. 1 Nidamstra genaamt int geheel na naam en faam groot hondert Pondematen beswaart over 't geheel met 18 floreen en 4 st. verklaren hiermede uit een vrie liberaliteit gedonateert en geschonken te hebben aan de Hr. Jacobus Bourboom Old Burgemeester des Stad Leeuwarden, en mede gecommitteerde te Landsdagen en Dr. Peter Bruinsma Secretaris van Idaarderadeel, onse aandeel van 't hornleger en de gerechtigheid van de stem op voorschr. zathe leggende, met alle Lasten en beswarenisse aldaar toe en aanbehorende; nog thans de Huisinge, schuire Cum annexis daar op sal blijven staande tot genoegen van ons donateurs jaarlijks maar een huir van vier stv. alle meidagen te vervallen; welke genereuse donatie bij ged. Hr.Old Burgemeester Mr. Bourboom en Secretaris Bruinsma met alle dankbaarheid geaccepteerd sijnde, so stellen wij deselve van nu af aan in de Ledige reëele en actuele Possessie van 't gedonateerde quotele hornleger met de geregtigheid van de stem, om daar mede te doen en laten als een ijder met Sijn eigen geoorlooft is, aannemende 't selve vri te leveren en voor de Evicte te laveren so na regte onder verbant onser goederen, deselve beneffens onse personen Submitterende den hove van Friesland.
In kennisse onse handen en die van de onderget. Ntr. als getuige; actum Leeuwarden den 29 Meij 1745, bij Continua vertekent den 5 Juni 1745.
Was getekend: Claas Botes Nidam, J.J.Gronsma, P.Nidam, Gerbrig Jacobs, J.Nauta, Th.D.Lei, Nots. Publ. 1745 met J.B.Bourboom en R.Bruinsma.
 
 
Uit het proclamatieboek van Idaarderadeel 1746.
 
De Heren Jacob Bourboom Old Burgemr. des stad Leeuwarden en mede gecomitterde ten Landsdage en Dr. Peter Bruinsma, Secret. van Ijdaarderadeel B.B. en Consent op de Coop van sekere agt en twintig Pondm. Lands in een Zathe en Landen, groot in 't geheel hondert Pondematen; gelegen onder den Dorpe van Grou voorz. staande op 't Cohier met No. 1. Nidamstra genaamt waar af de Heren Copers rede 't quotele hornleger met de geregtigheid van de stem toebehoort, beswaart op 't geheel met agtien floreenen en vier stvr. alsmede met de Tauxatie der Huisinge, Schuiringe, hovinge, Bomen en Plantagien sampt Watermolen, te betalen met Landschaps Obligatien op drie resp. Maidagen; hebbende de Heren Copers ten Oosten, de Eernsumerzijl ten Westen, Lammert Dirks Groustra Erven ten Zuiden en de gemeene vaart ten Noorden; voorts met sijn lasten Profijten, beswarenissen, actien servituten en geregitigheden daartoe en aanbehorende. Dit also in Coop bekomen van Bote en Pier Nidam gebroeders woonachtig onder den dorpe Grou. Ieder pondemate voor Een hondert twintig Cargls. van 20 stv. 't stuck dus in Eener somma; van Drie Duisent drie hondert Sestig Cargls. te betalen op Twee termijnen als bij 't vertekenen deses en over een Jaar a dato 't Elkens de geregte helfte, in klinkende munte en geen Landschaps obligaties of thoner deses, sampt vri cost en schadelose gelde, so van bode consent 40ste penn: Als alle andere geen Exempte omgelden.
Breder ten Coopbrief in dato den 24 Juli 1475.

Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder VI.99).

VI.132
BOTE CLA(A)ZES NIJDAM, veehouder, geboren te Douma state, gedoopt op 27‑04‑1727 te Grouw, overleden op 30‑03‑1789 te Hartwerd op 61-jarige leeftijd, zoon van KLAAS BOTES NIJDAM (zie V.73) en PIERKE KEIMPES HANSMA.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 21‑01‑1759 te Friens met TRIJNTJE BOKKES "van Rauwerd", overleden op 05‑11‑1813 te Folsgare.
Bote was eerst woonachtig te Goënga, later te Hartwerd.
Bij het aangaan van het huwelijk werd gemeld dat hij van Friens kwam.

Uit dit huwelijk:
1.
KLAAS BOTES (Claas Botes), boer te Hartwerd, gedoopt op 12‑10‑1760 te Goenga, overleden op 08‑02‑1847 te Hartwerd op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 20‑05‑1804 te Hartwerd met TRIJNTJE ENNES TERPSTRA, geboren circa 1780 te Hartwerd.
Ook Klaas/Claas was boer te Hartwerd.
Hij nam ook in 1811 de familienaam Nijdam aan te Witmarsum/Burgwerd.
Tevens werd gemeld dat hij 2 kinderen had.
Hij ondertekende de akte met Klaas B. Nijdam.
 
Na overlijden van Klaas werd een Memorie van Successie opgemaakt.
 
Memories kantoor Bolsward. Memorie van successie.
Bijzonderheden: Filmnummer: 27
 
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
 
86 jaar (geboren te Offingawier); boer; weduwnaar; vader van Bote, boerenknecht Hidaard, Jantje (vrouw van Herke Ages Raukema, boerenarbeider Bolsward) en Pieter Klazes Nijdam, boerenbedrijfuitoefenende.
 
Overledene
Klaas Botes Nijdam wonende te Hartwerd, overleden op 08-02-1847.

2.
BOCKE BOTES, gedoopt op 04‑07‑1762 te Goënga, ongehuwd gestorven.
3.
PIERKJE BOTES, gedoopt op 18‑03‑1764 te Goënga, overleden op 27‑03‑1845 te Baarderadeel op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 27‑04‑1788 te Oosterlittens met KLAAS PIETERS NIJDAM (Klaas Pytters), 28 jaar oud, gedoopt op 14‑07‑1759 te Oosterlittens, overleden op 28‑07‑1824 te Oosterlittens op 65-jarige leeftijd, zoon van PYTTER KLAZES, Wolkammer, en GRIETJE GERRITS.
Klaas Pytters noemde zich later ook Nijdam.!
Hij neemt de naam Nijdam aan in 1811 op het gemeentehuis van Bozum.
Tevens werden hierin 3 van zijn kinderen genoemd.
De leeftijden van de kinderen geven aan dat zij ca. 2 jaar oud zijn bij de doop.
 
Hierdoor kunnen we aannemen dat dochter Pietje reeds overleden was.
 
Nadere bevestigingen zijn te vinden in onder andere de huwelijksakte van zijn dochter Dirkje op 6.7.1814 in baarderadeel.
 
Klaas overleed in het huis met nr. 38 te Oosterlittens.
Hij was Koopman en Slagter te Oosterlittens.
 
Memories kantoor Sneek. Bron: Memories van successie. Plaats: Sneek
Bijzonderheden: Filmnummer: 273.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
 
koopman/slager; man van Pierke Botes Nijdam; vader van Bote, slager, Durkje (vrouw van Ulbe Franzes Kuipers, arbeider) en Trijntje Klazes Nijdam (vrouw van Riemer Louws Reinalda, boer Winsum).
 
Overledene
Klaas Pieters Nijdam wonende te Oosterlittens, overleden op 28-07-1824
 
Pierkje verkoopt huis etc. in 1827.
Minuut-akten 1826, aktes 1827.
Notaris: Jacob Kamminga Boltjes. Kantoor: Jorwerd. Repertoire: 067013.
Bron: Notarieel archief. (Akte)datum: 23-05-1827
Soort akte: koopakte.
Verkoper: Pierke Botes Nijdam wonende te Oosterlittens
Diversen: weduwe van Klaas Pieters Nijdam
Ligging vastgoed: Oosterlittens
Bedrag: koopsom fl. 700
een huizinge met erf en hok of schuurtje
 
Verkoper: Durkje Klazes Nijdam wonende te Oosterlittens
Diversen: gehuwd met Ulbe Franzes Kuipers
 
Verkoper: Trijntje Klazes Nijdam wonende te Winsum
Diversen: gehuwd met Riemer Louws Reinalda
 
Verkoper: Bote Klazes Nijdam wonende te Oosterlittens
Koper: Frans Haayes Zaadstra wonende te Oosterlittens
Diversen: gehuwd met Tjaltje Iemes van der Meulen.

4.
WIEBREN BOTES, gedoopt op 10‑11‑1765 te Hartwerd, overleden in 1766 te Hartwerd.
5.
PIETER BOTES, boer, geboren op 14‑03‑1769 te Hartwerd, gedoopt op 19‑03‑1769 te Hartwerd, overleden op 03‑08‑1817 te Folsgare op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 09‑08‑1801 te Folsgare met PIETJE JELLES, geboren circa 1776, overleden 1810 te Folsgare.
Overlijdensakte van Pieter meldt dat hij 2 kinderen uit eerder huwelijk achter laat, naast zijn 2e vrouw Lysbeth.

Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 18‑06‑1813 te Folsgare met LIESBETH WIEBES JONKMAN(S), 21 jaar oud, Boerin te Folsgare, geboren op 16‑07‑1791 te IJsbrechtum, overleden op 11‑11‑1861 te Kubaard op 70-jarige leeftijd, dochter van WIBBE TEWES JONKMAN en DOUTZEN BOKKES NOCH (Doedje Baukes). {Zij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02‑03‑1822 te Wymbridseradeel (getuige(n): Bote Tjeerds Nijdam, Lijsbeth Wijbbes Jonkmans, Yde Botes Nijdam en Doedsje Baukes Jonkmans.) met BOTE YDES NIJDAM, 26 jaar oud, Boer te Folsgare, geboren op 04‑04‑1795 te Hartwerd, gedoopt te Burgwerd, overleden op 04‑03‑1835 te Hennaarderadeel op 39-jarige leeftijd, zoon van YEDE BOTES NIJDAM, Boer te Burgwerd, en SYPKJEN JANS TAKEMA. Zij was ook ooit gehuwd met TJEERD L. YPMA.}
6.
GRIETJE BOTES, geboren op 08‑11‑1770 te Hartwerd.
In de geboorteakte werd de familienaam Nieuwdam genoemd.
Overleden op 05‑09‑1842 te Wonseradeel op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) circa 1795 met OEGE PIETERS BAKKER, geboren circa 1770, overleden op 08‑12‑1826 te Bolsward.
Oege en Grietje waren met hun gezin woonachtig te Bolsward.

Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 27‑10‑1827 te Exmorra-Wonseradeel met SYMON SYBRENS BAKKER, geboren 1763 te Witmarsum, zoon van SYBREN ULBES BAKKER en FOKJE ETJE LOURENS.
Symon was lid der Grietenijraad van de gemeente Wonseradeel.
Hij was weduwenaar van Hinke Hessels, welke in augustus 1826 overleed.
De familie woonde te Exmorra.
Grietje was weduwe van Oege Pieters Bakker, welke bijna een jaar voor dit huwelijk was overleden.

7.
OEGE BOTES, geboren op 01‑01‑1773 te Hartwerd, gedoopt op 10‑01‑1773 te Hartwerd, overleden op 27‑01‑1773 te Hartwerd, 26 dagen oud.
Bij de aangifte werd vader Boote Klaases Nieuwdam genoemd.

8.
YEDE BOTES, Boer te Burgwerd, geboren op 19‑01‑1774 te Hartwerd, gedoopt op 30‑01‑1774 te Hartwerd, overleden op 22‑11‑1854 te Burgwerd op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 19-jarige leeftijd op 22‑12‑1793 te Burgwerd met SYPKJEN JANS TAKEMA, geboren circa 1766 te Burgwerd, overleden op 02‑10‑1813 te Burgwerd, dochter van JAN SCHOLTES TAKEMA en WOPKJEN SIPKES.
Bij het aangaan van dit huwelijk werd gemeld dat Sipkjen reeds weduwe was.
(van Bouke Fransen de Boer).
Sipkje kwam van Burgwerd en Iede van Lollum.
(Bron:DTB Burgwerd/Hichtum)
 
Bij de officiele naamsaanname in 1812 te Witmarsum/Burgwerd neemt hij de naam Nijdam aan en heeft hier ook zijn 8 kinderen gemeld.
 
Yde was boer te Burgwerd en polderheer van de Aylva-polder.
Het gezin was anno 1842 nog steeds wonende te Burgwerd, alwaar zij landbouwers waren.

Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 01‑03‑1817 te Witmarsum.
Eerder was een datum van 1-12-1813 geregistreerd. Huidige info via GenLias. Nacontrole nodig.
Echtgenote is SYTSKE SIMENS HIEMSTRA (Sytsche Symons), geboren 1780 te Burgwerd, dochter van SIMON RUURDS HIEMSTRA en AUKJEN JANS.

VI.137
SYBREN CLAZES NIJDAM, Boer te Rauwerd, geboren te Douma state, gedoopt op 27‑07‑1732 te Grouw, overleden voor 1811 te Rauwerd, zoon van KLAAS BOTES NIJDAM (zie V.73) en PIERKE KEIMPES HANSMA.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 19‑11‑1758 te Rauwerd met JETSKE SJERPS PIERSMA, 27 jaar oud, gedoopt op 28‑02‑1731 te Rauwerd, dochter van SJERP PIETERS, huisman, en ANTIE JOUKES.
Uit dit huwelijk:
1.
CLAAS SYBRENS, geboren op 03‑04‑1767 te Rauwerd, overleden voor 1769.
2.
KLAAS SYBRENS (Claas Sybren), Boer te Rauwerd, geboren op 09‑10‑1768 te Rauwerd, overleden op 04‑09‑1825 te Rauwerd op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03‑03‑1793 te Rauwerd met ANTJE JACOBS PIERSMA, 27 jaar oud, gedoopt op 18‑07‑1765 te Rauwerd, dochter van JACOB SJERPS PIERSMA en JETSKE RUURDS.
Klaas heeft zijn familienaam Nijdam in 1811 laten registreren te Rauwerd met de melding dat hij deze al had.
 
N.a.v. overlijden zoon Jacob in 1826 werd een Memorie opgemaakt:
 
Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie inschrijving. Plaats: Sneek
Bijzonderheden: Filmnummer: 273
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
 
boer; zoon van wijlen Klaas Sybrens Nijdam & Antje Jacobs Piersma, boerin; broer van Sybren, boer Offingawier, Ruurd, idem, Jetske (vrouw van Jacob Sjerps Piersma, arbeider) en reeds 2/9/1826 overleden Keimpe Klazes Nijdam. Saldo fl. 8.622,51. (overlijden van Jacob en Keimpe is in één memorie aangegeven)
 
Overledene
Jacob Klazes Nijdam wonende te Rauwerd, overleden op 30-08-1826.

3.
ANTIE SYBRENS, geboren op 12‑05‑1771 te Rauwerd.
4.
JOUKE SYBRENS, geboren op 23‑02‑1776 te Rauwerd, ongehuwd gestorven.

VI.141
CORNELIS CLAZES NIJDAM, geboren te Friens (Douma state), gedoopt op 19‑02‑1740 te Grouw, overleden 1800 te Akkrum, zoon van KLAAS BOTES NIJDAM (zie V.73) en PIERKE KEIMPES HANSMA.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 18‑01‑1767 te Friens met TJITSKE STEVENS REITSMA (Taetske Stevens), 23 jaar oud, gedoopt op 03‑11‑1743 te Hallum, overleden 1794 te Friens, dochter van STEVEN ALLES REITSMA, Boer te Akkrum, en AKKE PYTERS.
Cornelis was samen met zijn ongehuwde broer Keimpe boer op Douma state te Friens (tussen Grouw en Irnsum). Hij was patroit en verhuisde in 1795 naar een andere familie-boerderij "Ludinga State" nabij Irnsum.
 
EEN HUURCONTRACT UIT 1771.
 
Huurcontract tussen TEETSKE STEVENS, gesterkt met haar man CORNELIS NIJDAM, en GRIETJE STEVENS als verhuurdsters FENTJE SAPES, weduwe wijlen STEVEN ALLES, sampt ALLE en CLAAS STEVENS als huurders.
 
Teetske Stevens Huisvrouw van Cornelis Nijdam, Huisman, woonagtig onder den Dorpe Friens, gesterkt met deselve haar man, als Eijgenaarse en verhuirderse voor Een geregte Vijfde part, Grietje Stevens, ongehuwde vrijster, tegenswoordig nog woonagtig onder den Dorpe Ackrum, Insgelijks als Eijgenaarse en Verhuirderse voor Twee geregte Vijfde parten, van sekere Stemdragende zathe Lands, gelegen onder den Dorpe Ackrum, met de Huisinge, Schuir, Hovinge, Bomen en Plantagie, watermolen met de Zeijlen, Bargehok, Pompen, Hekken, damleggers, en al hetgeene verders bij en aangemelde Zathe Lands is toe en aanbehorende, welke Zathe lands begeregtigt is met Twee stemmen staande op 't Cohier met Nr. 16 en VI en in 't geheel tegenwoordig nog groot is volgens meetinge daar af sijnde Een Hondert Agt Pondemate Vijf Eijnsen Ses penn: Drie Roeden en beswaart met Zestien floreenen, Twaalf Stvers. soo Binnen als Buitendijx in de algemeene aanbreng der Schatting, vorders nog beswaart met 't onderhoud van 't quotele Zet, Sampt Reed en drift, Grietenij, Deels, Dorps, en andere lasten en beswaarnissen daar op leggende, en daar toe en aanbehorende, niets uitgesondert soo genoemt als ongenoemt, zijnde deze Zathe Lands bij ons wijlen vader Steven Alles als Eijgenaar zelfs gebruikt, en wordt nu tegenwoordig nog gebruikt bij desselfs nagelaten Wed. Fentje Sapes, benevens onze twee Broeders, Alle Stevens en Claas Stevens, beijde ongehuwde Vrijers en van Welke gemelte Zathe lands cum annexis, aan gemelte Fentje Sapes in qual. als Moeder en voorstander over haar zoon Tiete Stevens bij gemelde haar wijlen man Steven Alles in Echte verwekt; Een geregte Vijfde part in Eijgendom is toebehorende, en aan ons twee gemelde Broeders, Alle Stevens en Claas Stevens ijder ook een geregte Vijfde part daarvan in eijgendom is toebehorende, ten Eenre, En Fentje Sapes Wed. wijlen Steven Alles, Alle Stevens en Claas Stevens voorz. als gesamentlijcke Huirders ter anderen zijden, verklaren bij deser met elkanderen te hebben aangegaan navolgende Contract van Ver en Inhuiringe, wegens de twee geregte Vijfde parten van voorz. Zate Lands, cum omnibus annexis hiervoren breder gemelt, aan voorz. Teetske Stevens, Huisvrouw van Cornelis Nijdam en Grietje Stevens in Eijgendom toebehorende.
 
1. Dat de Huirders de Landen tot deze Zathe behorende, wel en ordentelijk zullen moeten onderhouden, behekkelen, begreppelen, bedijken, bedammen, beslatten, beëerdrijden, bemalen, bedongen, zonder dat Enig dong zullen mogen verkopen maar alles over de landen tot de Zathe behorende moeten brengen en in alles cultiveren soo en als Eerlijcke Meijers betaamt, endat soo wel 't laatste als vorige Jaren sonder dat bij Expiratie der Huirjaren Eenige meilioratien sullen hebben te pretenderen, zullende ook alles tot greide laten verblijven;
 
2. Dat de Huirders de Huisinge, Schuire, Hovinge, Bomen en Plantagien, Watermolen met de Zeijlen, Bargehok, Pompen, Hekken, Damleggers en vorders al't geene bij en aan gemelte Zathe Lands is toe en aanbehorende op op Petrij en Maij 1773 a.s. op tauxatie zullen moeten ontvangen op verbetering en verslimmering, zullen de bij Expiratie der Huirjaren gemelde Huisinge Cum annexis voortz. wederom moeten worden getauxeerd en als dan de verbeteringe of verslimmeringe aan elkander wedersijts ijder voor Sijn geregte aandeel hier voren reede gemelt, in een Termijn, en dat in klinkende munte moet worden voldaan en betaald, en zullen de Costen over dese Tauxatien vallende, wedersijts voor de geregte helft worden betaald.
 
3.Dat de Huirders gehouden zullen zijn de voors. Huisinge Cum annexis ter haren costen, alleen geduirende de Huirjaren wel en ordentelijk te onderhouden.
 
4. Dat de Huirders de gemelde Zathe Lands geduirende de Huirjaren aan ijmant anders zullen mogen verhuiren, ofte door ijmant anders laten gebruiken, als met Consent en approbatie van de verhuirders.
 
5. Dat de Huirders de Hovinge, tot gemelte Zathe Lands behorende met geen Beesten hoegenaamt, sullen mogen bewijden.
 
6. Dat in cas van onverhoopte Brandt, door Hooij Broeijen of door de Huirders naar Eijgen Vuir of ligt, Eenige Schade of Schande of nadeel aan voors. huisinge cum annexis mogte worden veroorsaakt, de Huirders gehouden zullen zijn, ten haren Costen alleen 't selve in vorige standt te herstellen, opdat de verhuirders bij Expiratie der Huirjaren geen nadeel daar bij komen te hebben.
 
7. Dat de Huirders boven de bedongen en beloofde Huirpenningen ook nog sullen moeten betalen, alle ordinaire en Extra-ordinaire lasten, zoo van floreen als anders niets uitgesondert op voorz. sathe lands leggende en daarop mogende worden gelegt.
 
8. Dat de Huirders op boven, omme en vorengemelte conditien de voorz. twee geregte Vijfde parten van gemelte Zathe lands Cum annexis in Huir en gebruik sullen hebben, de tijd van twee agter een volgende Jaren, in te gaan met Petrij en Maij 1771 en te expireren met Petrij en Maij 1772 A.S. des ijders Jaar op Martinidag, boven 't geene hiervoren tot haar laste is gesteldt aan Teetske Stevens gesterkt als voren voor haar geregte Vijfde part te Huir betalende, Agt en veertig Carolij glns. en aan Grietje Stevens voorz. voor haar geregte Vijfde part, Insgelijks de zomma van Agt en Veertig Carolij glns. en dus aan haar te zamen de zomma van Ses en 't Negentig Car.gls. waar van 't Eerste Jaar sal verschijnen op Martini 1773.
 
Aan welke contract van ver en Inhuiringe alsoo ons Contrahenten wedersijds, welgenoegt, soo nemen aan en beloven bij desen, elkanderen 't Effect van desen te zullen presteren en doen genieten, alles onder verband van onze geen Exempte goederen, generalijck en wij huirders zamen en een ijder van ons voor het geheel, onder Afstand van de beneficien van Divisie en discussie ons bekent wel specialijk ons levendige Have, Huismanne Reeuw, gereetschap, met submissie van 't selve benevens onze Personen aan den Hove van Vriesland, en alle geregten in Kennisse onse handen onder twee eensluidende, ter presentie van de Secr. M.Zijlstra als getuige, Actum den 10e April 1771.
 
Fentie Saapes, Klaas Stevens, Alle Stevens,
Teetske Stevens, Grietje Stevens, Korn. K. Nidam
 
M.Zijlstra 1771
 
 
INVENTARIS NALATENSCHAP CORNELIS CLAZES NIJDAM 1800
 
Inventaris en Respectijve beschrijvinge van alle de Goederen, Leevende have, Reeuw, Contante Penningen, brieven en Effecten, Sampt Vastigheden en Verder meubilair nagelaten bij Cornelis Clazes Nijdam, in Leeven huisman onder Ackrum, Gedaan door ons Cand. en Secr. Uit den Raad der Gemeente van Utingeradeel ter presentie van Durk Wouters, Sybren Clazes Nijdam en Bernardus Eeltjes, alle huislieden Wonende onder Rauwert als Geauthoriseerde Curatoren over Hille Cornelis minderjarig Zoon van Cornelis Clazes Nijdam Voornoemd, Sampt Steeven en Claas Cornelis Nijdam, in maniere als volgt
 
Leevendige have
 
20 Koeijen, 6 Rieren, 5 hokkelingen, 5 kalvers, 1 Peerd, 1 Seug.
 
Huismanne Reeuw
 
twee hoojwagens, 1 Eerdkarre, 1 Sleeptrog, een Cheus, 9 harken, 8 vorken, 35 melkaarden, een butteraard, een dijto brokaard, een keesparse, Twee keesvaten en dijto tobke, Een karne, 8 melkvaten, 11 koperen Emmers, 7 houten dijto, 2 Tobben, Een holle Praam, Een kret, Een ijzeren hoojroede, Een lodde, Twee scheppen, een Schoffel, Twee Grijpen, Een snijseine, Een hekkel, Eenige stukken en wat Romlen, Een overhaal Praampke, Twee leiken, Twee leiders.
 
Meubelen en huisgeraden
 
Twee klokken, Twee Spiegels, Rak met 8 Pannen, 11 dijto Pannen op de Lijst, 6 bedden met 5 Peulen, 12 kussens, 7 deekens, Een boekkast met boeken. Een laadtafel, 16 Stoelen, drie Tafels, 7 koperen ketels kleine en grote, 2 dijto handkeetels, drie dijto Gaatlingen, 2 koperen artpotten, 2 Paar nedgordinen, Een Evenaar met Schalen, 80£ Looden Wigt, een Schotelbank met pannen, een Spijne, Twee vleisvaten, 5 keeren, 2 meelvaten, een koperen doofketel, een Schaal met 30 £ wigt, Twee eiken kasten, een koperen koffiekan, een dijto lekken, een oude Schrijftafel, een koperen hamvaas, een Dijto Strijkijzer, een bord met eenig tingoed, een barometer, een koffiemolen, 13 halfdozijnen Porselein, 12 Trekpotten, een mutzedoos, een houten Tafelblad, 15 Pannen, een stuk Witdoek, 2 leijen, een Staande ijzer, een Tange, een Dijto, een hangijzer.
 
Brieven en Effecten
 
Een obligatie tenlaste van de Provintie Vriesland Groot aan Capitaal ƒ.200, - - ,
Een dijto Obligatie Groot ƒ.200, - -, Een dijto van ƒ.50, -- , Een dijto van ƒ.100, - - ,
Een oude Vriesche Obligatie Groot ƒ.500, - Drie recipissen Gesproten uit de Vier ten hondert van inkomsten en bezittingen te Zamen Groot aan Capitaal ƒ.262, - 10 - .
 
Goud en Zilver
 
Een Zilver boekbeslag, negen Zilveren knopen, een Paar dijto Gouden, een Silvren punthaak, een Silver Signet, een Silver Schip, nog 22 Silvere knopen, drie String Swarte kralen, Eenige Roode dijto, een Paar broekgespen, een Paar dijto Schoengespen, een Silver Sakharologe met ketting, een Silver mes en Vorken.
 
Contante Penningen
 
Aan diverse Specien 159.70 - 1 1 , eenige Stukken Vreemd Geld, een Goud Schaal.
 
Linnen en wollen
 
2 manrokken, 2 kamizoolen, een Jas, Drie paar hoozen, Drie broeken, nog 2 Paar hoozen, een hemdrok met Silvren knopen, Twee baaitjes met Silvere knoopen, Twee paar mans schoenen, een Paar Laarzen, Twee hoeden, 8 halsdoeken, 10 manhembden, 19 dijto Vrouwshembden, 30 Sloopen, 4 Peulsakken, 12 Lakens.
 
Vastigheeden
 
Crka 20 Pm in de zathe en Landen met huisinge onder den Dorpe Ackrum ten Cohiere van gemelde Dorpe aangeteekend op Nom. 42.
Cirka 5 Pondm. in een Zate Landen onder Rauwert ten Reeele Cohier van Gemeld Dorpe aangetekent.
 
Aldus Geinventariseerd opgenomen en Gesloten, ten Sterfhuize van Corn. Clazes Nijdam ter presentie van de Perzonene in Capitale deezes Gemeld, op den 17 den April 1800 in kennis onzen handen.
 
Na het Sluiten en teekenen deezes is bevonden dat voorz. boedel beswaart was met navolgende Schadelijke Staat, een Rekening ten Laste des boedels en ten voordeele van
 
Dr. Annee van Geleverde Medicijnen Enz. 19 - 02 - 00
Een dijto voor Ds. van der Colk 9 - 05 - 00
Een dijto voor Dr. Coulon 1 - 14 - 00
Een dijto voor Mr. C. Artz 9 - 16 - 00
Aan Jentje Halberts betaald brood en bollen 27 - 02 - 08
Aan H.de Vries voor winkelwaren 79 - 15 - 12
Utzupra aan Dirk Jilderts 16 - 06 - 04
Weegens Kleedinge 45 - 07 - 08
Bode Loon 67 - 00 - 00
Timmeragien aan Idsart Nijdam bet. 26 - 04 - 00
Aan Tije Nijdam Schoenmaker bet. 31 - 00 - 00
Nog 3 - 00 - 00
Nog een Obligatie ten Laste van Cornelis Clazes
Nijdam en ten voordeele van N.N. 200 - 00 - 00
 
Dus Zomma 580 - 13 - 00
 
 
Aldus, aangegeven, Opgenoomen en Gesloten Door ons ondergeschreeven Coms. en Secr. uit Den Raad der Gemeente van Utingeradeel op den 23 ste Maj 1800, in kennis onzer hande benevens de verteekening van de ondergez. Curator
 
 
R.Hessels
J.de Jong secr.

Uit dit huwelijk:
1.
AKKE KORNELIS, geboren te Friens, gedoopt op 24‑04‑1768 te Irnsum, overleden voor 1770.
2.
AKKE CORNELIS, gedoopt op 01‑04‑1770 te Irnsum.
3.
KLAAS CORNELIS, boer te Grouw, geboren op 19‑01‑1774 te Friens, overleden op 20‑11‑1845 te Grouw op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28‑09‑1800 te Grouw met ANTJE RUURDS VEEMANS, geboren 1770 te Nijdamstra state, overleden op 03‑06‑1853 te Grouw.
De vader van Antje (Ruurd Eeltjes Veemans) was een zoon van EELTJE MATTHEUS en RUURDJE RUURDS en was een broer van GERTJE EELTJES, grootmoeder van Dr. EELTJE HALBERTSMA, de bekende volksdichter uit Grouw. Hij was dus een oud-oom van deze bekende Fries.
Dochter van RUURD EELTJES VEEMANS en HINKE DOUWES.
Klaas Cornelis Nijdam, de rijkste boer in de wijde omtrek, kocht Molesyl in 1838. Het was een kop-hals-romp boerderij, destijds met bijna 28 ha land, waaronder hooiland bij Terhorne. Daar voer men 's zomers met de praam naar toe. In die tijd ging vrijwel alle vervoer, ook van mensen, over het water.
 
In 1839 koopt hij nog een stuk "weidland" onder Akkrum.
 
Minuut-akten 1838, aktes 1839. Notaris: Wijbren Evertsz Arend
Kantoor: Oldeboorn I. Repertoire: 109053
Bron: Notarieel archief. (Akte)datum: 12-01-1839
Soort akte: koopakte.
Verkoper: Douwe Hiddes van der Goot wonende te Akkrum
Diversen: Ligging vastgoed: Akkrum
Bedrag: koopsom fl. 2800. "weidland".
 
Koper: Klaas Cornelis Nijdam wonende te Grouw
 
Klaas was naast boer "onder" Grouw, ook nog kerkvoogd te Irnsum.
Hij drukte zijn stempel op de Irnsumer dorpsgemeenschap.
In dezelfde periode als de broers Halbertsma begon hij met het schrijven van gedichten in het Fries, die zich toen nog moest ontwikkelen als een geschreven taal.
Enkele van Klaas zijn "werken" zijn bewaard gebleven.
De heer P.H.Nijdam te Gorinchem trof bij een nicht van hem "Op myn raekje nijgaes hae" aan en P.Y. van der Bosch te Irnsum is in het bezit van "Oom Piet".
 
OP MYN RAEKJE NIJGAES HAE
 
Wy hien het oan en raekje set
Acht dagen hie er stien en bret
Hy stie er vrijwol in de pronk
Mar vlamm' en broeide dat het stonk.
Doe hawwe wy der nog in dold
En 't gat terstond ek wer opvold.
Van baanen hie er just gin nood
Mar hy wie vrijwat oan de zood.
Wat hat men mei dat goed een spul
En bulte wurk en bult gelul;
Ik ha al tjin myn feinten sein:
Het is een lofsang zonder ein !
De wiere giet net nei mijn zin,
En bijtje hae en dat nog min !
 
vertaling :
 
Gedichten over Irnsum uit 1825
van de schrijvende boer K.C. Nijdam
 
Over het leven en werk van Klaas Cornelis Nijdam (1774-1845) verscheen een artikel in De Vrije Fries 2010.
Op 19 maart 2011 was er in Leeuwarden een lezing over dit onderwerp. De Leeuwarder Courant van 23-03-2011 wijdde er een bespreking aan, in de rubriek 'bijeengelezen', met als titel "Dichtende boer Nijdam belangrijke schakel".
 
Artikel beschikbaar als PDF bestand.
[vrije fries 2010.pdf]
.
4.
STEVEN CORNELIS, Boer te Rauwerd, geboren op 25‑12‑1776 te Aegum, overleden op 17‑07‑1851 te Baard op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 01‑12‑1799 te Akkrum met METJE KEIMPES HANSMA, geboren circa 1780, overleden op 08‑01‑1820 te Rauwerd.
Steven heeft bij de familienaamaanname in 1811 te Rauwerd kenbaar gemaakt dat hij deze naam al had.

Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 23‑06‑1822 te Rauwerderhem met TIETJE TJERKS DE JONG, geboren 1768 te Grouw, overleden op 17‑10‑1827 te Rauwerd, dochter van TJERK RINSES DE JONG en TIETJE HARMENS.
Na overlijden van Tietje werd een Memorie van Succ. opgemaakt.
Hierin komt naar voren dat ook zij eerder gehuwd was.
 
Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie; Inschrijving Plaats: Sneek
Bijzonderheden: Filmnummer: 274
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
 
weduwe van Tette Tomas; laatst vrouw van Steven Cornelis Nijdam, boer; moeder van Tjerk, boer Jellum, Tomas, idem Irnsum, Tjitske (vrouw van Jelle Remmerts Elzinga, winkelier aldaar) en Aaltje Tettes Boonstra (weduwe van Doede Arjens Sytsma), kuipersche Hijlaard.
 
Overledene
Tietje Tjerks de Jong
wonende te Rauwerd, overleden op 17-10-1827
. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk circa 1800 met TETTE TOMAS.}
5.
PIER CORNELIS, geboren op 18‑01‑1780 te Friens.
6.
HILLE CORNELIS, boer te Grouw, geboren op 30‑04‑1783 te Friens, overleden op 06‑11‑1843 te Grouw op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 15‑05‑1803 te Irnsum (NH) met SYTSKE KEIMPES, geboren 1781 te Akkrum, overleden op 14‑04‑1827 te Akkrum, dochter van KEIMPE RINTJES en TRIJNTJE ATZES SCHAAP.
Sytske Keimpes, dochter van Keimpe Rintjes, werd pas gedoopt in 1808. Zij was namelijk Doopsgezind. Vijf jaar eerder trouwde ze met de hervormde Hille C.
 
"Den 15 Maij Attestatie gepasseerd aan Hille Cornelis en Sijtske Keimpes beijden Alhier (Akkrum) zijnde den 24ste April en 1st en 8st Maij 1803 in de Vermaaning geproclameerd. Bovenstaande Perzoonen zijn de 15 Dito in den Huwelijken staat bevestigd tot Eersum (Irnsum) volgens attestatie van F.Liefsting (Hervormd predikant) en H. Frankena (dorpsrechter en schoolmeester) Aldaar".


VI.150
BOTE SYBRENS NIJDAM, geboren 1746 te Sneek of Sybrandaburen, overleden op 05‑03‑1820 te Sneek, zoon van SYBREN BOTES NIJDAM (zie V.79) en SJOERDJE RIENTS (Sjoerdtje Klases ?).
Gehuwd voor de kerk op 17‑06‑1770 te Sneek met GEERTJE THOMAS STEENSTRA, 22 jaar oud, geboren op 30‑11‑1747 te Oosterlittens, gedoopt op 10‑12‑1747 te Oosterlittens, overleden op 01‑03‑1830 te Sneek op 82-jarige leeftijd, dochter van THOMAS JELTES en SJOUKJE DURKS.
In 1811 neemt Bote de familienaan Nijdam aan.
 
Bron: Naamsaanneming 1811. Inschrijving. (Akte)datum: 20 dec. 1811.
Plaats: Sneek. Bijzonderheden:
Kind(eren):
Thomas 30, Oosthem, Durk 17, Sjeuwke 35, Wykel, Ytje 34, Froukje 32, Antje 26, Tietje 25, IJlst
Kleinkind(eren):
(v. wijlen Sybren Botes, Nijdam) Hotse 14, Teeke 12, Bote 11, Gabe 8, Jetske 7, Geertje 5; (v. Thomas, Oosthem) Annichjen 2, Tjeerd 3/4; (v. Sjeuwke en Sake Meinderts, Wykel) Lolkjen 8, Meindert 5, Geertje 1; (v. wijlen Sjutje Botes Nijdam en Sybren Sakes.
 
Ingeschreven: Bote Sybrens Nijdam wonende te Sneek.
 
In de overlijdensakte van Bote werd gemeld dat zijn moeder Sjoerdtje Klases zou heten. Tevens werd gemeld dat hij overleed in het huis Sneek, wijk4, nr. 107.
 
Memories kantoor Sneek, overl. jaar 1820
 
Overledene : Bote Sybrens Nijdam
Overleden op: 5 maart 1820
Wonende te : Sneek Tekst:
- vader van Sjuwke (vrouw van Sake Meinderts, winkelier Wyckel), Antje (vrouw van Walte Annes de Vries, arbeider aldaar), Thomas, winkelier Oosthem, Tytje (vrouw van Wybren Jans, schippersknecht Franeker), Froukje (vrouw van Klaas Klazes, arbeider), Dirk, timmerman, wijlen Sybren (1e man van Botje Hotzes, thans vrouw van Bonne Gosses Bosma, boer Oosthem; vader van minderjarige Hotze, Teeke, Bote, Gabe, Jetske en Geertje Sybrens Nijdam), wijlen Sjutje (vrouw van Sybren Sakes Joelenga, arbeider; moeder van minderjarige Sake en Geertje Sybrens Joelenga) en wijlen Ytje Botes Nijdam (vrouw van Tjeerd Douwes Buma, idem; moeder van minderjarige Douwe, Geertje, Elisabeth, Bote en Sybren Tjeerds Buma).
 
(in ondertekening 'Siebren Sakes Jorenga' in plaats van 'Joelenga')
 
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
.
Uit dit huwelijk:
1.
SYBREN BOTES, Boer en schipper, geboren op 01‑04‑1771 te Oosthem, gedoopt op 01‑04‑1771 te Sneek, overleden op 18‑01‑1808 te Sandfirden op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05‑05‑1793 te IJsbrechtum met BOTJE HOTZES REINSMA (Reinema/Reensma/Rienstra), 20 jaar oud, geboren op 02‑11‑1772 te Oosthem, overleden op 28‑04‑1832 te Oosthem op 59-jarige leeftijd, dochter van HOTZE IDSES RIENSTRA en JETSKE GABES.
Sybren overleed door : Ongeluk / Letsel, Verdronken te Sanfirden (ten zuiden van Oosthem) volgens bijlage huwelijk Hotze Sybrens Nijdam in 1819).
{Zij is later gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 04‑12‑1808 te Oosthem met BONNE GOSSES BOSMA, 38 jaar oud, boer te Oosthem, geboren op 27‑10‑1770 te Oosthem, overleden op 31‑12‑1856 te Oosthem op 86-jarige leeftijd, zoon van GOSSE KLAZES BOSMA en RIEMKE BONNES.
De familie was woonachtig op de Bospleats, voorheen "Bangama" onder Oosthem.
}
2.
SJUIKE BOTES (Sjieuwke), geboren op 30‑11‑1772 te Sneek, overleden op 25‑08‑1827 te Wyckel, Gaasterland op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk circa 1802 met SAKE MEINDERTS POLLEBOER (Sake Meines), geboren op 02‑02‑1775 te Oldelamer, overleden op 28‑09‑1825 te Wyckel op 50-jarige leeftijd.
Bij naamsaaname in 1811 van Bote Sybrens Nijdam te Sneek werd vermeld dat Sjieuwke gehuwd was met Sake Meinderts, wonende te Wykel en er werden 3 kinderen vermeld.
 
Bij de naamsaanname van vader in 1811 wordt Sjieuwke 35 jr. wonende te Wyckel vermeld. Geboren ca. 1777 dus.?? Of leesfout 2 of 7.
Is zij dan later geboren en is dit een eerder overleden naamgenote ??

3.
SJOERTJE BOTES (Sjutje Botes), geboren op 11‑02‑1774 te Sneek, overleden voor 1811.
Gehuwd voor de kerk circa 1800 met SYBREN SAKES JORINGA, geboren circa 1762, overleden op 24‑01‑1833 te Workum.
Bij de naamsaanname van Bote Sybren Nijdam te Sneek in 1811 werd vermeld dat Sjutje gehuwd is geweest met Sybren Sakes en dat zij reeds overleden was. Tevens werden er twee kinderen vermeld.
 
Sybren neemt zelf in 1811 te Sneek de naam JORINGA aan.
Ook daarin werden 2 kinderen gemeld, tw. Sake (11) en Geertje (10).
Tevens werd de relatie met Nijdam familie gemeld.

4.
YTJE BOTES, geboren op 24‑03‑1776 te Sneek, overleden op 16‑05‑1818 te Sneek op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 05‑06‑1797 te Sneek met TJEERD DOUWES BUMA (Tjeerd Buima), 22 jaar oud, geboren op 25‑08‑1774 te Sneek, overleden op 09‑09‑1826 te Sneek op 52-jarige leeftijd.
Bij de naamsaanname in 1811 te Sneek had het gezin 3 kinderen.
Melding werd gemaakt dat deze kinderen in de Burgelijke Stand ook wel met de familienaam NIJDAM voor kwamen.
 
Het gezin Buma-Nijdam had later 5 kinderen. Douwe, Geertje, Lysbeth, Boote en Sybren.
Tjeerd hertrouwde in 1819 te Sneek met Taedske Sjieuwkes na overlijden van IJtje Bootes in 1818.

5.
FROUKJE BOTES, geboren op 19‑04‑1778 te Sneek, overleden op 20‑11‑1859 te Molkwerum, Hemelumer Oldeferd op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk circa 1803 met KLAAS KLAZES JELLEMA, geboren april 1770 te Tjalhuizum, gedoopt op 08‑04‑1770 te Tjalhuizum, overleden op 07‑12‑1824 te Sneek, zoon van KLAAS PIERS JELLEMA en BIEKE KLASES.
Uit het gezin Jellema-Nijdam zijn 8 kinderen bekend, tw. Beeke * 1803, Geertje * 1805, Sjutje * 1806, Klaasje * 1808, Bote * 1812, Gerrit * 1815, Aafke * 1820 en Klaas * 1823. (allen in Sneek).

6.
THOMAS BOTES, Schipper en winkelier te Oosthem (1831), geboren op 24‑03‑1782 te Sneek, gedoopt op 07‑04‑1782 te Sneek, overleden op 01‑03‑1860 te Sneek op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02‑09‑1807 te Oosthem met SJOERDJE TJEERDS DE BOER (Sjeutje de Boer), geboren 1787 te Heeg, overleden op 29‑11‑1859 te Wymbritseradeel, dochter van TJEERD AUKES DE BOER en ANNA ULBES.
De ouders van Sjutje werden genoemd in de inventaris-minuutakte IJlst op 22-10-1830.

7.
ANTJE BOTES (Antie Botes Nieuwdam), geboren op 13‑10‑1784 te Sneek, overleden op 25‑02‑1849 te Wyckel op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1811 met WATTE ANNES KOOISTRA (Walle Annes de Vries), geboren circa 1782 te Sneek.
Watte alias Wolter was in "Olijslagersknegt" in 1814 toe hij nog in Sneek woonde. In 1839 is hij "Werkman" wonende te Wyckel.
 
Uit het gezin De Vries-Nijdam zijn 5 kinderen bekend, tw. Vrouwkjen * 1820, Bote * 1822, Sierd * 1825 en Anne * 1830.
 
Walle wordt ook wel Walte / Watte en Wolte genoemd.
Ook zijn achternaam komt voor als Kooystra, zoals in de aannameakte uit 1811 te Sneek naar voren komt.
 
Antje/Antie werd ook een enkele keer als Nieuwendam geregistreerd. Oa. bij de geboorte van dochter Geertje in 1814 en zoon Sierd in 1825 en huwelijk zoon Bote in 1849.
 
Dagregister kantoor Lemmer
Bron: Memories van successieSoort registratie: Memorie van successie inschrijvingPlaats: Lemmer
Bijzonderheden:
Filmnummer: 244
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
 
vrouw van Walte Annes de Vries, werkman; moeder van Geertje (vrouw van Jacob Uilkes Wierstra, landbouwer Harich) en Wietske Walter Kooistra (vrouw van Hendrik Rintjes Veldman, werkman aldaar) en van Bote, boerenknecht aldaar en minderjarige Anne Waltes de Vries.
 
Overledene
Antje Botes Nijdam
wonende te Wyckel, overleden op 25-02-1849
.
8.
TIETJE BOTES (Tietje Botes Nieuwdam), In 1811 wonende te IJlst, geboren op 17‑02‑1787 te Sneek, overleden op 20‑04‑1858 te Harlingen op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1807 te Sneek met WYBREN JANS DIJKSTRA, geboren circa 1787, overleden op 15‑12‑1850 te Harlingen.
Uit deze inschrijving komt ook naar voren dat Tietje naast Nijdam ook als Nieuwdam werd geregistreerd.
 
Lidmatenregister Herv. Gemeente Harlingen. Bron: DTB Lidmaten.
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 23-07-1819. Plaats: Harlingen
Bijzonderheden:
Op 23 juli 1819 belijdenis
 
Lidmaat
Tietje Botes Nieuwdam wonende te Harlingen
Diversen: gehuwd Locatie: bij de Bildtpoort
.
9.
GERRIT BOTES, geboren op 28‑12‑1788 te Sneek, overleden voor 1811.
10.
DURK BOTES, timmerman, geboren op 20‑02‑1793 te Sneek, gedoopt op 29‑03‑1793 te Sneek, overleden op 01‑05‑1854 te Sneek op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03‑05‑1818 te Sneek met METTJE HENDRIKS WELMA (Wellema), 26 jaar oud, geboren op 20‑11‑1791 te Sneek, overleden op 13‑06‑1851 te Sneek op 59-jarige leeftijd, dochter van HENDRIK WELMA en EGBERTJE JANS DONKER.
Durk lootte in 1816 nr. 175 voor de militaire dienst, hetgeen vrijstelling betekende. Zijn signalement was : lang 5 voet, 4 duim en 2 strepen, aangezicht rond, voorhoofd rond, ogen blauw, neus dik, mond klein, kin rond en haar bruin.
 
 
Mettje tekende de huwelijksakte met WELLEMA als familienaam.
 
Uit zijn huwelijk met Meltje zijn geen kinderen bekend.
 
Nav. overlijden van Durk werd in 1854 een Memorie van Successie opgemaakt.
Hierin komen diverse familierelaties naar voren.
 
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie. Plaats: Sneek
Bijzonderheden: Filmnummer: 285 Register IV: R.2255
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
 
weduwnaar van Metje Hendriks Wellema, in leven naaister (overleden 13/6/1851: ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan haar testamentair erfgenamen, die daarvan in bijgevoegde memorie 14072/1236 R.2254 aangifte doen: zie uitwerking daarvan); geen kinderen; broer van Thomas, winkelier Oosthem, Froukje (weduwe van Klaas Klazes Jellema), te Joure, Tietje (weduwe van Wybren Jans Dijkstra), te Harlingen, wijlen NN1 (moeder van Douwe, timmerman Bolsward, Geertje, vrouw van Albert Geerts Smidt, koopman Bozum en Elisabeth Tjeerds Buma, vrouw van Johannes Gerbens Trogsma, gruttersknecht), wijlen Sybren (vader van Gabe, koopman, Hotze, bolloper IJlst, Geertje, vrouw van Rink Keimpes Groenveld, boer Heeg en Bote Sybrens Nijdam, idem Oosthem), wijlen NN2 (moeder van Bote, te Harich, Wiepkje, vrouw van Hendrik Rintjes Veltman, arbeider aldaar, Geertje, vrouw van Jacob Uilkes Wierstra, boer aldaar en Anne Wattes de Vries, klerk Koudum) en wijlen NN3 Botes Nijdam (moeder van Meine Sakes Palleboer, schoenmaker Wyckel: in akte ook met patroniem Jacobs maar hij tekent 'J. S. Polleboer') (7 staken elk ab intestato 1/7). Saldo fl. 178,45.
 
Overledene
Durk Botes Nijdam overleden op 01-05-1854 , wonende te Sneek
.

VI.154
YDJE DOUWES NIJDAM, geboren circa 1703 te Witmarsum, overleden voor 1811, dochter van DOUWE LIEUWES NIJDAM (zie V.83) en TJITSKE DOUWES HOITINGA.
Gehuwd met SIEPERT JETZES, schoolmeester.
Siepert was schoolmeester te Ried, later wonende te Berlikum.

Uit dit huwelijk:
1.
TJITSKE SIEPERTS NIJDAM, geboren op 10‑11‑1726 te Ried, overleden op 10‑11‑1727 te Ried op 1-jarige leeftijd, overleden voor genoemde datum.
2.
JETZE SIJPERTS NIJDAM, boer te Berlikum, geboren op 03‑12‑1736 te Ried, overleden voor 1811. Daar van Berlikum de doop- en trouwboeken vóór 1772 verbrand zijn, kunnen de gegevens betr. dit gezin niet volledig zijn.
 
Op 25-06-1764 waren JETZE SIJPERTS en zijn vrouw 100 car.gls schuldig aan oud-prof. JACOB VOORDA en PETRONELLA BEUKER te Leeuwarden .
(Men.deel O 19, fol. 133)
 
Op 02-05-1765 waren JETZE SIJPERTS en zijn vrouw 300 car. gls. schuldig aan TJALLING JARINGS te Schettens.
(Men. deel O 19, fol. 14)
.
Gehuwd voor de kerk circa 1762 te Berlikum met ZIJKE LUITZENS, geboren circa 1742.

VI.155
LIEUWE YDES NIJDAM, boer, geboren circa 1695 te Bolsward, overleden na 1771 te Tzum. Lieuwe Ydes was in 1738 en 1744 boer te Schalsum en van 1748 - 1768 boer onder Tzum. In 1744 telde zijn gezin 6 kinderen, die echter niet met name bekend zijn. Zoon van YDE LIEUWES NIJDAM (zie V.87) en GEERTJE RINNERTS "van Rauwerd".
Gehuwd voor de kerk (1) op 17‑09‑1724 te Bolsward met POIKE CORNELIS "van Welsrijp".
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1740 met FOLKE BOTES, geboren circa 1715.
Gehuwd voor de kerk (3) 1753‑1755 met FOLKE CORNELIS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
CORNELIS LIEUWES, geboren 1743 te Schalsum, overleden op 25‑11‑1814 te Tzum.
Gehuwd voor de kerk (1) op 01‑01‑1781 te Tzum met DIEUWKE SJOUKES, geboren circa 1745, overleden op 30‑01‑1781 te Tzum. Dieuwke overleed aan de zogenaamde "Kinderziekte".
Gehuwd voor de kerk (2) op 23‑02‑1783 te Tzum met DOUTZEN JELLES "van Oosterbierum", overleden na 1814.
In 1812 neemt Cornelis (ook wel Kornelis geschreven) te Tzum de familienaam Nijdam officieel aan.
Er werd gemeld dat hij Rentenier was en een kind genaamd Froukjen heeft oud 22 jr.
 
In een nalatenschap wordt gemeld dat moeder van Folkertje (Doutzen) reeds is overleden.
 
Memories kantoor Harlingen
Bron: Memories van successieSoort registratie: Memorie van successie inschrijvingPlaats: Harlingen
Bijzonderheden:
Filmnummer: 118
 
84 jr; overleden Kloosterbierum; wed. Harmanus Folkerts Hekmans (overleden 31/5/1825: vervallen vruchtgebruik zie bijgevoegde memorie 7013/229); geen kinderen; zuster van wijlen Doutzen (moeder van Folkertje Cornelis Nijdam, vrouw van wijlen Jan Feikes Feikema, in leven te Tzum en moeder van Cornelis, boerenknecht aldaar en minderjarige Feike Jans Feikema: voogd is Jan Aukes Brouwer, landbouwer), wijlen Trijntje (kinderloos overleden) en wijlen Antje Jelles Wiersma (mdv: zie ad a). Saldo fl. 1.246,60. # ad a: wijlen Folko Botes Nijdam (moeder van Bote Doekes Brantsma, kooltjer), Jeltje Botes Nijdam (wed. Jan Aukes Brouwer) en wijlen Bote Botes Post (vader van Antje, vrouw van Gerrit Jacobs Buren, landbouwer, Jantje, vrouw van Jan Aukes Brouwer, idem, Trijntje, vrouw van Johannes Pierius Winsemius, arbeider, Tettje, vrouw van Dirk Lieuwes Visser, visser en wijlen Bote Botes Post, man van Jetske Heerkes v.der Zee, arbeidster Tzummarum, vader van minderjarige Bote Botes Post)
 
Overledene
Pietje Jelles Wiersma overleden op 11-12-1842 , wonende te Oosterbierum
.
2.
GEERTJE LIEUWES, geboren juni 1744 te Schalsum, overleden op 20‑05‑1826 te Kimswerd.
Gehuwd voor de kerk op 12‑08‑1764 te Kimswerd met EIBERT WYPKES VAN POPTA (Egbert Wypkes), geboren 1734, overleden op 09‑01‑1818 te Kimswerd.
Eibert neemt in 1811 de achternaam "van Popta" aan. Hij was Boer bij Kimswerd volgens het Stemcohier.
 
In het Floreenregister van 1778, 1788 en 1798 wordt Eibert genoemd als pachter (en later als medeeigenaar) van een grote Sate (meer dan 130 pondematen), waarvan Jacob Tjebbes Popta eigenaar was.(dus zonder "van" = de Adelijke tak).
Het huwelijk met Geertje is het tweede huwelijk van Eibert.
 
Na overlijden van Eibert (alias Egbert) 9 jan. 1818, is de navolgende Memorie opgemaakt. Dagregister kantoor Bolsward. Bron: Memories van successie. Plaats: Bolsward. Bijzonderheden: Filmnummer: 17
 
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
 
huisman; man van Geertje Lieuwes Nijdam (erft vruchtgebruik); vader van Wypke, idem Arum, Antje (vrouw van Haye Cornelis Blanksma, idem Pingjum), Lieuwe, kooltjer Arum en wijlen NN Egberts van Popta (moeder van Klaas Ages Westra, boerenknecht wonend bij grootmoeder Geertje).
 
Overledene
Egbert Wypkes van Popta wonende te Kimswerd, overleden op 09-01-1818
.
Uit het tweede huwelijk:
3.
BOTE LIEUWES, geboren circa 1746 te Schalsum.
Uit het huwelijk met Antje waren eerst geen kinderen bekend.

Gehuwd voor de kerk op 08‑08‑1773 te Tzum met ANTJE JELLES "van Oosterbierum" WEERSMA, geboren circa 1747.
4.
YTJE LIEUWES, geboren 1747 te Schalsum, overleden op 06‑07‑1815 te Tzum.
Gehuwd (1) met TJERK JACOBS, overleden voor 1815, huw I.
Gehuwd (2) met JACOB JANS HILVERDA, overleden voor 1815, huw II.
Uit het derde huwelijk:
5.
PIETJE LIEUWES, gedoopt op 09‑05‑1771 te Tzum.

VII.218
AKKE RUURDS WYNIA (De Haan), Boerin op It Sân te Itens, gedoopt op 20‑05‑1751 te Woudsend, overleden op 27‑08‑1825 te Welsrijp op 74-jarige leeftijd, dochter van RUURD TJEERDS DE HAAN en GEISKE WIEGERS NIJDAM (Geiske Wiegers Wynia) (zie VI.78).
Gehuwd voor de kerk (1) op 19-jarige leeftijd op 19‑04‑1771 te Itens met SYBREN FOEKES WYNIA (Sybren Winia), 32 jaar oud (zie VI.68).
Sybren Foekes was huisman te Itens. Zijn vrouw Akke Ruurds komt in haar overlijdensakte voor met de naam Wynia. In de overlijdensakte van haar dochter(s) wordt zij vermeld met de naam De Haan.
 
Sybren was eerst huurder van een halve stemdragende zathe te Poppenwier.
Zijn broer Gerrit kocht deze boerderij in 1766.
Sybren is toen verhuisd naar Itens.
 
-Op 27.6.1775 kochten Sytze Foekes en Sybren Foekes, huislieden te Oosthem en Itens, vast goed onder Heeg (zie ook bij broer Sytze Foekes).
Op 3.3.1781 kochten Romke Foekes te Offringawier en Sybren Foekes te Itens vastgoed onder Idzega (zie ook bij broer Romke Foekes).
 
AKKE RUURDS komt in haar overlijdensacte voor met de naam WYNIA, in die van haar dochter met de naam de HAAN. Daar de acte de namen van de vader en de moeder vermeldt, met ouderdom en plaats van geboorte, staat haar plaats wel vast.
In de erfenis van Akke Ruurds bevond zich een zilveren geboortelepel van dochter Ymkje en dochter Geiske.

Gehuwd (2) op 73-jarige leeftijd op 05‑06‑1824 te Franekeradeel met PIER DOUWES VAN DER MEER, 38 jaar oud, Kooltjer te Zweins (1824), geboren op 15‑11‑1785 te Oosterbierum, gedoopt op 18‑12‑1785 te Oosterbierum, zoon van DOUWE PIERS VAN DER MEER en TRIJNTJE TIETES.
Akke zou gedoopt zijn te Woudsend 19 april 1750 (Inschrijving overlijden moeder Geiske Wiegers
Akke was boerin te Itens (1783, 1814), Welsrijp (1824).
Pier was weduwe van Teuniske Cornelis Post bij aangaan van dit huwelijk.
 
Na overlijden van Akke worde door haar broers schulden opgevraagd:
Minuut-akten 1825-1826
Notaris: Wytze Keimpes Hoekstra
Kantoor: Wommels
Repertoire: 140011
 
Bron: Notarieel archief.
Akte(Akte)datum: 26-08-1825
Soort akte: obligatie
 
Schuldeiser: Foeke Sybrens Wynia (boer), wonende te Itens
Diversen:
Bedrag: kapitaal fl. 850, rente 4%
 
Schuldeiser
Wyger Sybrens Wynia (boer), wonende te Britswerd
Schuldenaar
Pier Douwes van der Meer (boer), wonende te Welsrijp.

Uit het eerste huwelijk: 9 kinderen.


Homepage | E-mail